Зміст освіти в сучасній школіСкачати 63.67 Kb.
Дата конвертації27.03.2016
Розмір63.67 Kb.
Практичне заняття 5

Тема: Зміст освіти в сучасній школі

Основні поняття теми:

Зміст освіти система наукових знань, практичних умінь та навичок, оволодіння якими забезпечує всебічний розвиток розумових фізичних здібностей учнів, формування їх світогляду, моралі і поведінки, підготовку до суспільного життя, до праці.

Знання результат пізнання дійсності, правильне відображення її в мисленні дитини

Уміння – здатність виконання дій на основі набутих знань.

Навички – дія, що характеризується високою мірою засвоєння або автоматизоване уміння.

Навчальний план – це документ, що визначає склад навчальних предметів, які вивчаються в даному навчальному закладі, їх розподіл, тижневу й річну кількість годин, що відводяться на кожний навчальний предмет, і, в зв’язку з цим, структуру навчального року.

Навчальна програма – документ, що визначає зміст і обсяг знань з кожного навчального предмета, умінь і навичок, які підлягають засвоєннюзміст розділів і тем з розподілом їх за роками навчання.

Підручник – книга, що включає основи наукових знань з певної навчальної дисципліни у відповідності з цілями навчання, встановленими програмою і вимогами дидактики.

Навчальний посібник – книга, в якій матеріал розширює границі підручника, містить додаткові, найновіші і додаткові відомості.

Загальна освіта – сукупність знань з основ наук про природу, суспільство, мислення, мистецтво, а також відповідних умінь і навичок, необхідних кожній людині незалежно від її професії.

Політехнічна освіта – сукупність знань про головні галузі і наукові принципи виробництва й озброєння загально політехнічними уміннями, необхідними для участі в продуктивній праці.

Професійна освіта – сукупність знань, практичних умінь і навичок, необхідних для виконання роботи в певній галузі трудовій діяльності.

Опорні схеми до теми:


З м і с т о с в і т и:

 • система знань про: навколишній світ, сучасне виробництво, культуру, мистецтво;

 • система узагальнених практичних умінь, навичок, розв’язання практичних і теоретичних проблем;

 • система етичних норм, якими мають оволодіти учні.
Фактори формування змісту освіти

Характер соціально-економічних відносин

Рівень розвитку:

 • виробництва;

 • науки;

 • техніки;

 • культури;

 • освіти і педагогічної теорії.

Мета виховання, яку ставить суспільство перед собоюЗміст освіти зосереджений у:

Навчальному плані

Навчальних програмах

підручниках

Навчальних посібникахЗміст освіти включає:

 • загальну;

 • політехнічну;

 • професійну


Освіту.


План

І. Перевірка засвоєння студентами теоретичних положень з теми заняття

 1. Поняття про зміст освіти.

 2. Теорії формування змісту освіти.

 3. Сучасні вимоги до відбору змісту освіти.

 4. Державний стандарт загальної середньої освіти та його структура. Нормативні документи, які регламентують зміст освіти.

Мета:

Навчальна: дибитися засвоєння студентами основних понять “зміст освіти”, “загальна, політехнічна та професійна освіта”, “навчальні плани, програма, підручник”; виробити у студентів уміння та навички аналізувати навчальні плани, програми, підручники.

Виховна: виховувати інтерес до педагогічної діяльності.

Розвивальна: розвивати конструктивні уміння.

Студент має:

Знати: зміст освіти, теорії формування змісту освіти, сучасні вимоги до відбору змісту освіти, Державний стандарт загальної середньої освіти та його структуру, нормативні документи, які регламентують зміст освіти.

Вміти: аналізувати навчальні плани, програми, підручники (за професійним спрямуванням).

ІІ. Розкрийте зміст понять:

“зміст освіти”, “навчальний план”, “державний компонент”, “шкільний компонент”, “навчальна програма”, “підручник”, “навчальний посібник”, “загальна освіта”, “знання”, “вміння”, “навички», “політехнічна освіта”, “професійна освіта”.ІІІ. Індивідуальні навчально – дослідні завдання:

ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: «Зміст освіти в зарубіжній школі»IV. Виконання практичних завдань (виконується на занятті):

ІІІ Ознайомтесь з наявними в бібліотеці вищого навчального закладу документами: • Базовим навчальним планом основної школи;

 • навчальними програмами;

 • підручниками та навчальними посібниками для музики (хореографії) 5 класу;

 • методичними посібниками для вчителів.

Зробіть аналіз пояснювальної записки навчальної програми з музики (хореографії). Сформулюйте головні завдання, що стоять перед вашою навчальною дисципліною.
Оформіть результати цього аналізу у вигляді таблиці:
Освітня галузь

Навчальні предмети

Навчально-методичне забезпечення галузі (назва та автори програм, підручників, методичних посібників для вчителя)

1


2


3


4


5


6

. V. Завдання для самостійної роботи (домашній практикум):


Для самостійного вивчення питання «Теорії формування змісту освіти» ознайомтесь з матеріалом навчальних посібників (Педагогіка в запитаннях і відповідях : навч. посіб. [для студ. пед. навч. закл.] / [Кондрашова Л. В., Пермяков О. А., Зеленкова Н. І., Лаврешина Г. Ю.]. – К. : Знання, 2006. – С. 163–164; Мойсеюк Н. Є. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Неля Євтихіївна Мойсеюк. – [5-те вид., доп. і перероб.]. – К. : Кондор, 2007. – С. 198–200) та законспектуйте опрацьований матеріал за такою схемою:


Назва теорії

Засновники

Основні положення


Модульне оцінювання

Відповідь на теоретичні питання,

Виконання практичного завдання

Виконання завдання для самостійної роботи

Всього

5 балів

2 балів

3 балів

10 балів


Література

 1. Барбашова І. А. Дидактика : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Ірина Анатоліївна Барбашова. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2011. – С. 50–65.

 2. Бондар В. І. Дидактика : підруч. [для студ. вищ. пед. навч. закл.] / Володимир Іванович Бондар. – К. : Либідь, 2005. – С. 63–77.

 3. Волкова Н. П. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Наталія Павлівна Волкова. – [2-ге вид., перероб., доп.]. – К. : Академвидав, 2007. – С. 284–293.

 4. Кузьмінський А. І. Педагогіка : підруч. [для студ. і викл. вищ. навч. закл.] / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К. : Знання-Прес, 2003. – С. 70–77, 87–96.

 5. Максимюк С. П. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Світлана Петрівна Максимюк. – К. : Кондор, 2009. – С. 90–105.

 6. Малафіїк І. В. Дидактика : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Іван Васильович Малафіїк. – К. : Кондор, 2009. – С. 37–80.

 7. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Неля Євтихіївна Мойсеюк. – [5-те вид., доп. і перероб.]. – К. : Кондор, 2007. – С. 213–246.

 8. Фіцула М. М. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Михайло Миколайович Фіцула. – [2-ге вид., випр., доп.]. – К. : Академвидав, 2007. – С. 82–98.

 9. Ягупов В. В. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Василь Васильович Ягупов. – К. : Либідь, 2002. – С. 223–247.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка