Зміст передмоваСторінка8/9
Дата конвертації26.03.2016
Розмір2.59 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

4. Участь держави у договорах лізингу та концесії
Держава зазвичай бере участь в інвестиційних договорах лізингу та концесії як:

- лізингодавець;

- концесієдавець.

Права й обов’язки держави реалізують її органи, компетенція яких визначається відповідними договорами.


Але крім цього держава може конролювати діяльність лізингоотримувача та концесіонера на предмет цільового використання державного та комунального майна, а також на предмет своєчасного внесення ними плати за користування цим майном. З іншого боку, держава може надавати пільги інвесторам – концесіонерам та лізингоотримувачам або лізинговим компаніям, що виступають посередниками між державою та користувачами її майном...

Створення пільгового правового режиму для лізингових компаній зумовлює необхідність жорсткого контролю за їх діяльністю з боку держави.

Необхідною формою такого контролю, насамперед, є ліцензування. Треба зазначити, що перші кроки вітчизняним законодавцем у цьому напрямку вже зроблені. Так, відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» діяльність лізингових компаній та інших суб’єктів підприємництва, для яких надання фінансових послуг є виключним видом їх діяльності, може підлягати ліцензуванню.

Ліцензування є не лише формою контролю за діяльністю лізингової компанії, а й заходом державної підтримки лізингу. Ліцензування є одним із засобів підтримки економічної системи суспільства в ефективному стані. В ліцензійних умовах опосередковуються вимоги держави до здійснення того чи іншого виду господарської діяльності. Оскільки проблема ліцензування лізингової діяльності виникла недавно, то і питання правового забезпечення механізму такого ліцензування залишається поки-що відкритим. Першочергової уваги потребує визначення умов ліцензування лізингової діяльності. До таких умов, як правило, відносять організаційні, кваліфікаційні, технологічні та інші спеціальні вимоги, які встановлені законодавчим актом.

Державне фінансування лізингових компаній у вигляді надання їм податкових та амортизаційних пільг зумовлює необхідність не лише жорсткого контролю за їх діяльністю (шляхом її ліцензування), а й встановлення відповідальності їх засновників (учасників) за зобов’язаннями таких компаній усім належним їм майном. Згідно з положеннями Закону України «Про господарські товариства» відповідальність за боргами товариства усім своїм майном несуть учасники повного товариства та учасники з повною відповідальністю у командитному товаристві.

Треба сказати, що держава здійснює контроль не лише за діяльністю лізингової компанії. Вона контролює діяльність і інших учасників лізингових відносин. Так, обов’язковому ліцензуванню підлягає діяльність страховика та кредитора. Держава надає відповідні гарантії захисту інвестицій, здійснюючи при цьому контроль за діяльністю інвесторів. Встановлюючи відповідні стандарти та контролюючи їх дотримання держава здійснює контроль за діяльністю продавця (виробника) об’єкта лізингу.

Поряд з публічним контролем за діяльністю учасників лізингових відносин, має місце і приватний. У першу чергу, такий контроль здійснює лізингова компанія за діяльністю лізингоодержувача. Згідно з чинним законодавством кредитор має право перевіряти цільове використання коштів, наданих позичальнику, тобто лізинговій компанії. У свою чергу, страховик має право контролювати дотримання страхувальником (лізингоодержувачем) умов експлуатації об’єкта страхування (об’єкта лізингу).

Договір комерційної концесії підлягає державній реєстрації органом, який здійснив реєстрацію суб’єкта господарювання, що виступає за договором як правоволоділець. Якщо правоволоділець зареєстрований як суб’єкт господарювання не в Україні, реєстрація договору комерційної концесії здійснюється органом, який зареєстрував суб’єкта господарювання, що є користувачем.5. Відповідальність сторін за невиконання зобов’язань за договором лізингу та концесійним договором
Лізингоодержувачу (сублізингоодержувачу) забезпечується захист його прав на предмет лізингу нарівні із захистом, встановленим законодавством щодо захисту прав власника.

Лізингоодержувач (сублізингоодержувач) має право вимагати, у тому числі й від лізингодавця, усунення будь-яких порушень його прав на предмет лізингу.
Лізингоодержувач має право:

1) обирати предмет лізингу та продавця або встановити специфікацію предмета лізингу і доручити вибір лізингодавцю;

2) відмовитися від прийняття предмета лізингу, який не відповідає його призначенню та/або умовам договору, специфікаціям;

3) вимагати розірвання договору лізингу або відмовитися від нього у передбачених законом та договором лізингу випадках;

4) вимагати від лізингодавця відшкодування збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням умов договору лізингу.
Лізингоодержувач зобов’язаний:

1) прийняти предмет лізингу та користуватися ним відповідно до його призначення та умов договору;

2) відповідно до умов договору своєчасно та у повному обсязі виконувати зобов’язання щодо утримання предмета лізингу, підтримувати його у справному стані;

3) своєчасно сплачувати лізингові платежі;

4) надавати лізингодавцеві доступ до предмета лізингу і забезпечувати можливість здійснення перевірки умов його використання та утримання;

5) письмово повідомляти лізингодавця, а в гарантійний строк і продавця предмета, про всі випадки виявлення несправностей предмета лізингу, його поломок або збоїв у роботі;

6) письмово повідомляти про порушення строків проведення або непроведення поточного чи сезонного технічного обслуговування та про будь-які інші обставини, що можуть негативно позначитися на стані предмета лізингу, – негайно, але у будь-якому разі не пізніше другого робочого дня після дня настання вищезазначених подій чи фактів, якщо інше не встановлено договором;

7) у разі закінчення строку лізингу, а також у разі дострокового розірвання договору лізингу та в інших випадках дострокового повернення предмета лізингу – повернути предмет лізингу у стані, в якому його було прийнято у володіння, з урахуванням нормального зносу, або у стані, обумовленому договором.
Умови ремонту і технічного обслуговування предмета лізингу можуть визначатися окремим договором.


Лізингоодержувач може мати інші права та обов’язки відповідно до умов договору лізингу, Закону «Про фінансовий лізинг» та нормативно-правових актів.

Лізингоодержувач має право поліпшити річ, яка є предметом договору лізингу, лише за згодою лізингодавця.

Якщо поліпшення предмета лізингу здійснене без дозволу лізингодавця, лізингоодержувач має право вилучити здійснені ним поліпшення за умови, що такі поліпшення можуть бути відділені від предмета лізингу без шкоди для нього.

Якщо поліпшення речі зроблено за згодою лізингодавця, лізингоодержувач має право на відшкодування вартості необхідних витрат або на зарахування їх вартості у рахунок лізингових платежів.
Договором комерційної концесії можуть бути передбачені обмеження прав сторін за цим договором, зокрема:

- обов’язок правоволодільця не надавати іншим особам аналогічні комплекси прав для їх використання на закріпленій за користувачем території або утримуватися від власної аналогічної діяльності на цій території;

- обов’язок користувача не допускати його конкуренції з правоволодільцем на території, на яку поширюється чинність договору комерційної концесії стосовно підприємницької діяльності, що здійснюється користувачем з використанням належних правоволодільцеві прав;

- відмова користувача від одержання за договором комерційної концесії аналогічних прав у конкурентів (потенційних конкурентів) правоволодільця;

- обов’язок користувача погоджувати з правоволодільцем місце розташування виробничих приміщень, що мають використовуватися при здійсненні наданих за договором прав, а також їх внутрішнє і зовнішнє оформлення.

Правоволоділець несе субсидіарну відповідальність за вимогами, що заявляються до користувача комерційної концесії у разі невідповідності якості товарів (робіт, послуг), які продаються (виконуються, надаються) користувачем.

За вимогами, що заявляються до користувача як виробника продукції (товарів) правоволодільця, останній відповідає солідарно з користувачем.

ВИСНОВКИ ЗА ТЕМОЮ:
Отже, на основі лекції можна відзначити, що:

- держава та територіальні громади часто не мають фінансових активів і можливостей самими використовувати власні природні, інтелектуальні, трудові та інші ресурси. У цих випадках на допомогу можуть приходити інвестори, які беруть природні та штучні об’єкти у концесію або через лізингову компанію – у лізинг;

- в Україні на відміну від європейських країн та США недостатньо поширене інвестування за посередництва договорів концесії та лізингу. У колишній Російській імперії завдяки договору концесії було побудовано майже сучасну мережу залізних доріг. Через договір лізингу інвестуються кошти майже у половину великих підприємств Європи;

- законодавство України не містить пільг для інвестора, що бере певні об’єкти у концесію чи лізинг та покладає на себе певні обов’язки. Проте законодавство, що дозволяє інвестувати шляхом укладання договорів лізингу і концесії наявне; і відповідно до нього уже є позитивні приклади у господарській практиці.Завдання для самоконтролю
1. Скласти схему-порівняння переваг і недоліків оренди, лізингу, концесії, купівлі у розстрочку.

2. Скласти інвестиційний проект шляхом лізингу та концесії у виробничу сферу свого міста.

3. Скласти схему з прикладами ефективного інвестування шляхом лізингу та концесії у розрізі часу, інвестованих сум, країн та галузей економіки і соціальної сфери.

Питання для самоконтролю

1. Поняття лізингу.

2. Правовий режим лізингу.

3. Умови договору лізингу.

4. Правовий статус лізингових компаній та банків на інвестиційному ринку України.

5. Поняття концесії.

6. Учасники концесійного договору.

7. Засади концесійної діяльності.

8. Принципи концесійної діяльності.

9. Відповідальність інвестора за порушення умов договору лізингу.

10. Відповідальність інвестора за порушення концесійного договору.
Теми рефератів

1. Історичний розвиток інвестування за посередництвом лізингу.

2. Інвестування шляхом концесії.

3. Значення лізингу як важливої форми інвестиційної діяльності, найбільш ефективної у багатьох галузях господарювання.

4. Інвестування шляхом лізингу і концесії у зарубіжних країнах.
Тестові завдання з курсу
1) Яке із перерахованих правовідносин не є предметом регулювання інвестиційного права

- громадянин Кубарєв придбав 300 акцій ПАТ «Динамо Київ»;

- ПАТ «ВВК» і ТОВ «АКБ» уклали договір постачання запчастин на автомобілі українського виробництва компанії «Х»;

- ПАТ «ВВК» і ТОВ «АКБ» уклали договір постачання обладнання для виробництва запчастин на автомобілі українського виробництва компанії «Х»;

- судовий виконавець наклав арешт на 300 акцій ПАТ «Аларма», що належали громадянину Петрову;

- консорціум «Альянс Місяця» безоплатно передав нову лінію з виготовлення морозива ТОВ «Донецький ведмідь»


2) Договір довірчого управління майном повинен бути:

- укладений в нотаріальній формі;

- у простій письмовій формі;

- зареєстрований у комітеті з управління інвестиціями;

- зареєстрований в облдержадміністрації;

- зареєстрований у міській раді


3) Система знань, сукупність уявлень вчених і практиків про інвестиційне право – це інвестиційне право як:

- галузь права;

- система законодавства;

- наукова дисципліна;

- навчальна дисципліна;

- усе назване разом


4) Не є джерелом інвестиційного права:

- ЦК України;

- ГК України;

- ЦПК України;

- Закон України «Про спеціальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон»;

- Конституція України5) Об’єкти цивільних прав, що вкладаються в об’єкти підприємницької діяльності з метою отримання прибутку – це:

- кошти у гривні та іноземній валюті;

- інвестиції;

- право власності;

- грошові кошти, цінні папери, інше майно, у тому числі майнові права, інші права, що мають грошове вираження;

- право оренди, лізингу, концесії


6) Концесієдавець має право (знайти зайве):

- здійснювати контроль за дотриманням концесіонером умов концесійного договору;

- надавати виключне право на створення (будівництво) та (або) управління (експлуатацію) об’єкта концесії;

- вимагати притягнення до кримінальної відповідальності керівництва концесіонера у випадку порушення ним законодавства;

- вимагати дострокового розірвання концесійного договору в разі порушення концесіонером його умов;

- вимагати від концесіонера відшкодування збитків у разі погіршення стану об’єкта концесії, яке сталося з вини концесіонера


7) Вкладання в удосконалення організації виробництва, в освіту та підвищення кваліфікації персоналу, у нематеріальне майно, що є об’єктом охорони нормами патентного права:

- фінансові інвестиції;

- матеріальні інвестиції;

- нематеріальні інвестиції;

- нефінансові інвестиції;

- матеріально-фінансові інвестиції


8) Взаємопов’язані і взаємообумовлені частини та елементи, які визначають внутрішню побудову інвестиційного права:

- предмет інвестиційного права;

- принципи інвестиційного права;

- складові методу інвестиційного права;

- система інвестиційного права;

- власне інвестиційне право9) Істотними умовами договору концесії є (знайти зайве):

- перелік видів діяльності, здійснення яких підлягає ліцензуванню;

- умови встановлення, зміни цін (тарифів) на виготовлені (надані) концесіонером товари (роботи, послуги);

- строк дії договору концесії, умови найму, використання праці працівників - громадян України;

- відповідальність держави за ненадання своєчасно об’єкта концесії;

- умови використання вітчизняних сировини, матеріалів


10) За договором ... одна сторона передає іншій стороні на певний строк майно у довірче управління, а інша сторона зобов’язується здійснювати управління цим майном в інтересах першої сторони

- довірчого управління майном;

- комерційної концесії;

- оренди;

- довірчого управління пайовим інвестиційним фондом;

- довічного управління майном


11) Не належить до джерел інвестиційного права:

- Закон України «Про інноваційну діяльність»;

- ГК України;

- ЦК України;

- Закон України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків»

- Кодекс законів про працю України


12) Яке із правовідносин не входить до предмету регулювання інвестиційного права:

- ТОВ «Аллюр» придбало за договором купівлі-продажу нежитлове приміщення;

- громадянин Бабенко отримав ½ частки у праві власності на житлове приміщення;

- громадянин Палій уклав договір про пайову участь у будівництві житла;

- громадянин Горбачов придбав частку у праві загальної власності на пайовий інвестиційний фонд;

- громадянин Петренко придбав 1/24 частки у майні ТОВ «Голлівуд»13) Сукупність правових норм, що містяться у джерелах права і регулюють порядок здійснення інвестиційної діяльності – це інвестиційне право як:

- самостійна галузь права;

- наукова дисципліна;

- система законодавства;

- навчальна дисципліна;

- комплексна галузь права


14) Для іноземних інвесторів в Україні встановлено:

- пільговий режим;

- національний режим;

- жорсткий режим;

- змішаний режим;

- режим найбільшого сприяння


15) Особа, яка виконує роботи на основі договору державного контракту:

- замовник;

- інвестор;

- користувач;

- підрядник;

- забудовник


16) Власний метод інвестиційного права

- імперативний;

- диспозитивний;

- імперативний і диспозитивний;

- відсутній;

- такий самий як методи господарського та цивільного права


17) Найбільш правильно вважати, що інвестиційне право – це:

- комплексна галузь законодавства;

- міжгалузевий правовий інститут;

- самостійна галузь права;

- комплексна галузь права;

- хибне поняття, яке не має права на існування18) Технологічний парк (технопарк) – суб’єкт господарювання або група суб’єктів господарювання, що діють відповідно до:

- договору про спільну діяльність без створення юридичної особи;

- договору оренди державного майна;

- договору лізингу державного чи комунального майна;

- договору довірчого управління державним чи комунальним майном;

- договору довічного управління державним чи комунальним майном


19) Інноваційна діяльність – діяльність, що спрямована на:

- здійснення наукових досліджень для досягнення переваг у конкуренції;

- використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг;

- використання результатів наукових досліджень з метою збагачення суспільства та держави;

- діяльність, спрямована на виготовлення фізично нового продукту;

- діяльність, спрямована на виготовлення технологічно нового продукту


20) Здійснює державне управління та забезпечує реалізацію державної політики у сфері інноваційної діяльності:

- Президент України;

- КМУ;

- ВР України;- КРУ;

- Державний комітет з питань науки, інновацій та інформатизації


21) Стратегічними пріоритетними напрямами інноваційної діяльності на 2011-2021 роки є (знайти зайве):

- технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу;

- впровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного обслуговування, лікування, фармацевтики;

- широке застосування технологій більш чистого виробництва та охорони навколишнього природного середовища;

- розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки;

- розвиток сучасних технологій у сфері кіно-, радіо-, теле-індустрії

22) Стратегічні пріоритетні напрями інноваційної діяльності затверджуються Верховною Радою України на період:

- до 5 років;

- від 5 років;

- до 10 років;

- на 10 років;

- більш ніж на 10 років


23) Концесієдавець зобов’язаний (знайти зайве):

- передати концесіонеру об’єкт концесії у стані та строки, передбачені концесійним договором;

- надати концесіонеру своєчасно і в повному обсязі передбачені концесійним договором документи, які підтверджують право концесіонера на створення (будівництво) та (або) управління (експлуатацію) об’єкта концесії;

- вимагати звіт про використання амортизаційних відрахувань;

- зберігати комерційну таємницю концесіонера;

- зберігати майно концесіонера, яке у нього випадково опинеться


24) Державну реєстрацію інноваційних проектів здійснює, за поданням суб’єктів інноваційної діяльності:

- Президент України;

- КМУ;

- ВР України;- КРУ;

- Державний комітет з питань науки, інновацій та інформатизації


25) Інноваційним підприємством визнається підприємство (об’єднання підприємств) будь-якої форми власності, якщо більше ніж ... обсягу його продукції (у грошовому вимірі) за звітний податковий період є інноваційні продукти і (або) інноваційна продукція

- 10 відсотків;

- 30 відсотків;

- 50 відсотків;

- 70 відсотків;

- 100 відсотків26) Концесійний договір укладається на строк, визначений у договорі, який має бути не менше ... та не більше ...

- 5 років і 10 років;

- 5 років і 15 років;

- 10 років і 30 років;

- 10 років і 50 років;

- 20 років і 50 років


27) Держава забезпечує умови для здійснення архітектурної діяльності шляхом (знайти зайве):

- створення сприятливих організаційних, правових та економічних умов для діяльності творчих спілок архітекторів;

- заохочення архітекторів, інших суб’єктів архітектурної діяльності за видатні досягнення у сфері містобудування та архітектури;

- забезпечення участі України у міжнародних проектах ООН з питань будівництва;

- забезпечення участі України в міжнародних організаціях та заходах з питань архітектури, містобудування і охорони пам’яток архітектури;

- забезпечення адаптації нормативно-правової бази та навчальних професійних програм до міжнародних вимог, впровадження фундаментальних наукових знань, нових технологій проектування та будівництва у сфері містобудування


28) Підрядники на проектування і будівництво об’єкта архітектури мають право (знайти зайве):

- обирати на свій розсуд технологію, методи і спосіб розроблення та реалізації проекту об’єкта архітектури в межах державних будівельних стандартів, норм і правил;

- виконувати робочу документацію для будівництва об’єкта архітектури відповідно до затвердженого проекту за безпосередньою участю або під авторським наглядом архітектора - автора проекту чи уповноваженої ним особи за його письмовою згодою;

- здійснювати інші дії, передбачені Законом України «Про інноваційну діяльність»;

- здійснювати інші дії, передбачені договорами (контрактами) підряду, у встановленому законодавством порядку

29) Істотними умовами договору концесії є (знайти зайве):

- умови та обсяги поліпшення об’єкта концесії та порядок компенсації зазначених поліпшень;

- умови, розмір і порядок внесення концесійних платежів;

- порядок використання амортизаційних відрахувань;

- порядок використання податків, сплачених концесіонером;

- відновлення об’єкта концесії та умови його повернення


30) Замовники на проектування і будівництво об’єктів архітектури мають право (знайти зайве):

- обирати архітектора - розробника проекту або залучати його за результатами архітектурного чи містобудівного конкурсу, обирати підрядника на будівництво або залучати його за результатами будівельного тендера;

- обирати субпідрядника на будівництво або залучати його за результатами будівельного тендера;

- затверджувати проект, якщо він не суперечить законодавству, містобудівним умовам та обмеженням забудови земельної ділянки;

- здійснювати контроль і технічний нагляд за додержанням вимог містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки під час проектування об’єкта архітектури, затвердженого проекту під час будівництва;

- залучати осіб, які мають кваліфікаційний сертифікат, для здійснення функцій замовника та інжинірингу


31) Держава забезпечує умови для здійснення архітектурної діяльності шляхом (знайти зайве):

- підтримки наукових досліджень, сприяння підготовці і підвищенню кваліфікації кадрів в галузі містобудування, архітектури і будівництва;

- захисту прав фінансових посередників на ринку будівельних послуг;

- залучення інвестицій у проектування і будівництво об’єктів архітектури;

- проведення містобудівних та архітектурних конкурсів на створення нових, реконструкцію та реставрацію існуючих об’єктів архітектури загальнодержавного значення;

- захисту авторських прав і забезпечення свободи творчості архітекторів


32) Дія концесійного договору припиняється у разі (знайти зайве):

- закінчення строку, на який його було укладено;

- ліквідації концесіонера за рішенням суду, в тому числі у зв’язку з визнанням його банкрутом;

- анулювання ліцензії, виданої концесіонеру на здійснення відповідного виду господарської діяльності;

- загибелі об’єкта концесії;

- смерті посадової особи концесіонера, яка укладала договір концесії


33) На території спеціальної (вільної) економічної зони запроваджуються пільгові ... (знайти зайве) умови економічної діяльності національних та іноземних юридичних і фізичних осіб:

- кредитно-фінансові;

- митні;

- валютно-фінансові;

- податкові;

- інші.
34) Спеціальний режим інноваційної діяльності запроваджується для технологічного парку строком на ... і діє при виконанні проектів технологічного парку

- 2 роки;

- 5 років;

- 10 років;

- 15 років;

- 20 років


35) Приватизація здійснюється на основі таких принципів (знайти зайве):

- забезпечення соціальної захищеності та рівності прав участі громадян України у процесі приватизації;

- продажу об’єктів приватизації з урахуванням їх індивідуальних особливостей виключно за кошти;

- пріоритетного права трудових колективів на придбання майна своїх підприємств;

- створення сприятливих умов для залучення інвестицій;

- надання пільг для іноземних інвесторів36) Держава забезпечує умови для здійснення архітектурної діяльності шляхом (знайти зайве):

- сприяння діяльності самоврядних професійних організацій архітекторів та інженерів;

- забезпечення безпеки будівництва, довговічності будинків та споруд, стимулювання заходів щодо заощадження енергії, захисту навколишнього природного середовища, а також забезпечення економічних та інших аспектів, важливих з погляду задоволення інтересів суспільства;

- створення сприятливих організаційних, правових та економічних умов для діяльності творчих спілок архітекторів;

- здійснення інших заходів, спрямованих на розвиток інвестування шляхом здійснення будівництва нових об’єктів;

- здійснення інших заходів, спрямованих на розвиток національної архітектури


37) Об’єкти інноваційної діяльності (знайти зайве):

- інноваційні програми і проекти;

- нові знання та інтелектуальні продукти;

- сільськогосподарське обладнання та процеси;

- виробниче обладнання та процеси;

- інфраструктура виробництва і підприємництва


38) Вкладення іноземного капіталу у капітал українських суб’єктів господарювання з метою отримання прибутку:

- портфельна інвестиція;

- пряма іноземна інвестиція;

- іноземні інвестиції;

- змішані інвестиції;

- іноземні і змішані інвестиції


39) Сукупність майнових і немайнових прав інвестора на ринку цінних паперів закріплюється:

- угодою;

- інвестиційним договором;

- цінними паперами;

- постановою КМУ;

- ЦК України та ГК України40) Істотними умовами договору концесії є (знайти зайве):

- відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, що випливають з концесійного договору;

- страхування концесіонером об’єктів концесії, взятих у концесію;

- страхування життя і здоров’я керівників СПД-концесіонера;

- порядок внесення змін та розірвання договору;

- порядок вирішення спорів між сторонами


41) Громадяни та громадські організації, які не беруть безпосередньої участі у створенні об’єктів архітектури, мають право (знайти зайве):

- одержувати в органах влади інформацію щодо підготовки і прийняття рішень з планування, забудови та реконструкції населених пунктів, окремих територій і конкретних об’єктів архітектури, додержання при цьому вимог законодавства про збереження пам’яток історії та культури, довкілля;

- брати участь в обговоренні архітектурних рішень проектів у встановленому порядку;

- захищати свої інтереси під час проектування і будівництва нових та експлуатації існуючих об’єктів архітектури відповідно до законодавства;

- захищати інтереси своїх працівників та співробітників від можливих руйнувань будівельних конструкцій
42) Лізингодавець зобов’язаний (знайти зайве):

- у передбачені договором строки надати лізингоодержувачу предмет лізингу у стані, що відповідає його призначенню та умовам договору;

- відповідно до умов договору своєчасно та у повному обсязі виконувати зобов’язання щодо утримання предмета лізингу;

- розробити проект договору лізингу і запропонувати його лізингоотримувачу;

- відшкодовувати лізингоодержувачу витрати на поліпшення предмета лізингу, на його утримання або усунення недоліків у порядку та випадках, передбачених законом та/або договором;

- прийняти предмет лізингу в разі дострокового розірвання договору лізингу або в разі закінчення строку користування предметом лізингу


43) Спільне підприємство – підприємство, створене для виконання проектів технологічного парку, одним із засновників якого є технологічний парк або учасник технологічного парку, а іншими – резиденти чи нерезиденти, сумарний внесок яких до статутного фонду становить суму в національній валюті, еквівалентну не менше

- 10 000 доларів США;

- 25 000 доларів США;

- 50 000 доларів США;

- 10 000 євро;

- 20 000 євро


44) Особливе коло суспільних відносин, що виникають у процесі професійної підприємницької діяльності з приводу залучення, використання і контролю за інвестиціями:

- предмет інвестиційного права;

- інвестиційне право;

- інвестиційна справа;

- метод інвестиційного права;

- принцип інвестиційного права


45) Підприємство - учасник господарського об’єднання має право (знайти зайве):

- добровільно вийти з об’єднання на умовах і в порядку, визначених установчим договором про його утворення чи статутом господарського об’єднання;

- вимагати визнання його головним підприємством об’єднання у випадку вкладення у розвиток об’єднання не менш ніж 30 відсотків від загальної суми грошей, інвестованих у діяльність об’єднання;

- бути членом інших об’єднань підприємств, якщо законом, засновницьким договором чи статутом господарського об’єднання не встановлено інше;

- одержувати від господарського об’єднання в установленому порядку інформацію, пов’язану з інтересами підприємства;

- одержувати частину прибутку від діяльності господарського об’єднання відповідно до його статуту


46) Лізингодавець має право (знайти зайве):

- інвестувати на придбання предмета лізингу як власні, так і залучені та позичкові кошти;

- вимагати заміни договору лізингу на договір купівлі-продажу предмета лізингу;

- здійснювати перевірки дотримання лізингоодержувачем умов користування предметом лізингу та його утримання;

- відмовитися від договору лізингу у випадках, передбачених договором лізингу або законом;

- вимагати розірвання договору та повернення предмета лізингу у передбачених законом та договором випадках;
47) Лізингодавець має право (знайти зайве):

- стягувати з лізингоодержувача прострочену заборгованість у безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса;

- не передавати об’єкт лізингу у випадку повної або часткової неоплати лізингоотримувачем ціни договору;

- інвестувати на придбання предмета лізингу як власні, так і залучені та позичкові кошти;

- вимагати від лізингоодержувача відшкодування збитків відповідно до закону та договору;

- вимагати повернення предмета лізингу та виконання грошових зобов’язань за договором сублізингу безпосередньо йому в разі невиконання чи прострочення виконання грошових зобов’язань лізингоодержувачем за договором лізингу


48) Істотними умовами договору лізингу є (знайти зайве):

- предмет лізингу;

- строк, на який лізингоодержувачу надається право користування предметом лізингу (строк лізингу);

- розмір лізингових платежів;

- розмір амортизаційних відрахувань;

- інші умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди


49) Статут акціонерного товариства повинен містити відомості про (знайти зайве):

- номінальну вартість і загальну кількість акцій, кількість кожного типу розміщених товариством акцій, у тому числі кількість кожного класу привілейованих акцій у разі розміщення привілейованих акцій, а також наслідки невиконання зобов’язань з викупу акцій;

- розмір дивідендів за привілейованими акціями кожного класу в разі їх розміщення товариством;

- умови та порядок конвертації привілейованих акцій певного класу у прості акції товариства чи у привілейовані акції іншого класу у разі розміщення привілейованих акцій;

- права акціонерів - власників привілейованих акцій кожного класу у разі розміщення привілейованих акцій;

- права довірителів акціонерів у частині прийняття рішення на загальних зборах учасників акціонерного товариства


50) Лізингоодержувач має право:

- обирати предмет лізингу та продавця або встановити специфікацію предмета лізингу і доручити вибір лізингодавцю;

- відмовитися від прийняття предмета лізингу, який не відповідає його призначенню та/або умовам договору, специфікаціям;

- вимагати зниження лізингових платежів у разі невідповідності якості предмету лізингу встановленим у договорі вимогам або відмови лізингодавця доставити предмет лізингу у встановлене договором місце;

- вимагати розірвання договору лізингу або відмовитися від нього у передбачених законом та договором лізингу випадках;

- вимагати від лізингодавця відшкодування збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням умов договору лізингу


51) Підприємством з іноземними інвестиціями є підприємство, у якому іноземна інвестиція складає:

- 5%;


- 10%;

- не менше 10%;

- 25%;

- не менше 25%52) Приватизація здійснюється на основі таких принципів (знайти зайве):

- додержання антимонопольного законодавства;

- повного, своєчасного та достовірного інформування громадян про порядок приватизації та відомості про об’єкти приватизації;

- створення сприятливих умов для залучення інвестицій;

- врахування особливостей приватизації об’єктів космічної сфери;

- врахування особливостей приватизації об’єктів агропромислового комплексу, гірничодобувної промисловості, незавершеного будівництва, невеликих державних підприємств, підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності та об’єктів науково-технічної сфери


53) Метою створення спеціальних (вільних) економічних зон є (знайти зайве):

- залучення іноземних інвестицій та сприяння їм;

- активізація спільно з іноземними інвесторами підприємницької діяльності для нарощування експорту товарів і послуг, поставок на внутрішній ринок високоякісної продукції та послуг, залучення і впровадження нових технологій, ринкових методів господарювання, розвитку інфраструктури ринку;

- поліпшення використання національних багатств України;

- поліпшення використання природних і трудових ресурсів;

- прискорення соціально-економічного розвитку України


54) До спеціально уповноважених органів містобудування та архітектури належать (знайти зайве):

- центральний орган виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури;

- уповноважений орган містобудування та архітектури Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

- управління будівельними справами при Кабінеті Міністрів України;

- управління містобудування та архітектури обласних, Київської та Севастопольської міських, відділи районних державних адміністрацій;

- виконавчі органи сільських, селищних, міських рад55) Істотними умовами договору концесії є (знайти зайве):

- сторони договору;

- види діяльності, роботи, послуги, які здійснюються за умовами договору;

- об’єкт концесії (склад і вартість майна або технічні і фінансові умови створення об’єкта концесії);

- орган державної влади, який надає об’єкт у концесію;

- умови надання земельної ділянки, якщо вона необхідна для здійснення концесійної діяльності


56) Іноземні інвестиції можуть здійснюватися у вигляді (знайти зайве):

- грошових вимог та права на вимоги виконання договірних зобов’язань, які гарантовані першокласними банками і мають вартість у конвертованій валюті, підтверджену згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями;

- прав на оренду об’єктів, задіяних у проведенні чемпіонату Європи з футболу в Україні та Польщі;

- будь-яких прав інтелектуальної власності, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також підтверджена експертною оцінкою в Україні, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо;

- прав на здійснення господарської діяльності, включаючи права на користування надрами та використання природних ресурсів, наданих відповідно до законодавства або договорів, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями;

- інших цінностей відповідно до законодавства України


57) Лізингові платежі можуть включати (знайти зайве):

- суму, яка відшкодовує частину вартості предмета лізингу;

- платіж як винагороду лізингодавцю за отримане у лізинг майно;

- плату за управління предметом лізингу;

- компенсацію відсотків за кредитом;

- інші витрати лізингодавця, що безпосередньо пов’язані з виконанням договору лізингу58) Приватизація здійснюється на основі таких принципів (знайти зайве):

- законності;

- справедливості;

- державного регулювання та контролю;

- надання громадянам України пріоритетного права на придбання державного майна;

- надання пільг для придбання державного майна членам трудових колективів підприємств, що приватизуються


59) Приватизація об’єктів малої приватизації здійснюється шляхом (знайти зайве):

- викупу;

- продажу на аукціоні (в тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни);

- продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону;

- продажу на тендерній основі;

- шляхом продажу за конкурсом може здійснюватися приватизація окремих єдиних майнових комплексів групи А та окремих об’єктів групи Ж


60) Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на (знайти зайве):

- участь в управлінні акціонерним товариством;

- отримання пояснень від керівництва акціонерного товариства у випадку порушення ним законодавства;

- отримання дивідендів;

- отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;

- отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства
61) Іноземні інвестиції можуть здійснюватися у таких формах (знайти зайве):

- часткової участі у підприємствах, що створюються спільно з українськими юридичними і фізичними особами, або придбання частки діючих підприємств;

- створення підприємств, що повністю належать іноземним інвесторам, філій та інших відокремлених підрозділів іноземних юридичних осіб або придбання у власність діючих підприємств повністю;

- придбання не забороненого законами України нерухомого чи рухомого майна, включаючи будинки, квартири, приміщення, обладнання, транспортні засоби та інші об’єкти власності, шляхом прямого одержання майна та майнових комплексів або у вигляді акцій, облігацій та інших цінних паперів;

- придбання корпоративних прав у спільних підприємствах;

- придбання самостійно чи за участю українських юридичних або фізичних осіб прав на користування землею та використання природних ресурсів на території України


62) Іноземні інвестиції можуть здійснюватися у таких формах (знайти зайве):

- придбання не забороненого законами України нерухомого чи рухомого майна, включаючи будинки, квартири, приміщення, обладнання, транспортні засоби та інші об’єкти власності, шляхом прямого одержання майна та майнових комплексів або у вигляді акцій, облігацій та інших цінних паперів;

- придбання інших майнових прав;

- придбання не забороненого законами України нерухомого чи рухомого майна державних органів;

- господарської (підприємницької) діяльності на основі угод про розподіл продукції;

- в інших формах, які не заборонені законами України, в тому числі без створення юридичної особи на підставі договорів із суб’єктами господарської діяльності України63) Іноземні інвестори – суб’єкти, які провадять інвестиційну діяльність на території України, а саме (знайти зайве):

- суб’єкти господарювання, створені відповідно до законодавства іншого, ніж законодавство України;

- громадяни (піддані) - іноземці, які не мають постійного місця проживання на території України і не обмежені у дієздатності;

- громадяни України, які тимчасово виїхали з України на заробітки до інших країн та отримали офіційні дозволи на працю;

- іноземні держави, міжнародні урядові та неурядові організації;

- інші іноземні суб’єкти інвестиційної діяльності, які визнаються такими відповідно до законодавства України


64) Держава гарантує суб’єктам господарської діяльності спеціальної (вільної) економічної зони право на (знайти вірне):

- ввезення на територію України предметів, вилучених із цивільного обігу, якщо вони потрібні для реалізації інвестиційного проекту;

- вивезення за межі спеціальної (вільної) економічної зони і України об’єктів, основних фондів, оборотних коштів та майна, необхідного для реалізації інвестиційного проекту;

- вільний продаж іноземної валюти у межах України за спрощеною процедурою;

- вивезення прибутків і капіталу, інвестованого в спеціальну (вільну) економічну зону, за межі спеціальної (вільної) економічної зони і України;

- вивезення за межі спеціальної (вільної) економічної зони і України об’єктів інтелектуальної власності, виготовлених в Україні у межах інноваційного проекту


65) Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як ... голосуючих акцій.

- 20 відсотків;

- 50 відсотків;

- 60 відсотків;

- 66,6 відсотків;

- 80 відсотків66) Об’єктами малої приватизації є (знайти зайве):

- єдині майнові комплекси державних підприємств та їх структурних підрозділів, які можуть бути визнані малими підприємствами;

- окреме індивідуально визначене майно, в тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких таке майно розташовано;

- об’єкти сфери торгівлі, які можуть бути визнані малими або середніми підприємствами, в тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких вони розташовані;

- об’єкти незавершеного будівництва, законсервовані об’єкти, в тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких вони розташовані;

- об’єкти соціально-культурного призначення, в тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких вони розташовані, крім тих, що не підлягають приватизації


67) На території України можуть створюватись спеціальні (вільні) економічні зони різних функціональних типів (знайти зайве):

- вільні митні зони і порти;

- офшорні зони;

- експортні, транзитні зони;

- митні склади;

- технологічні парки, технополіси


68) У разі якщо до порядку денного загальних зборів акціонерів холдингової компанії включено питання про відчуження будь-яких пакетів акцій (часток, паїв) корпоративних підприємств та/або ліквідацію холдингової компанії, такі загальні збори визнаються правомочними за умови реєстрації для участі у них акціонерів (їх представників), що мають відповідно до статуту холдингової компанії більш як ... голосів.

- 20 відсотків;

- 50 відсотків;

- 60 відсотків;

- 66,6 відсотків;

- 80 відсотків


69) Спеціальні (вільні) економічні зони створюються (знайти вірне):

- Кабінетом Міністрів України за поданням профільного міністерства;

- обласними державними адміністраціями у межах областей України;

- місцевими Радами народних депутатів України та місцевими державними адміністраціями;

- Верховною Радою України за ініціативою Президента України, Кабінету Міністрів України або місцевих Рад народних депутатів України та місцевої державної адміністрації;

- Кабінетом Міністрів України за поданням профільного комітету


70) Спеціальна (вільна) економічна зона являє собою частину території України, на якій встановлюються і діють (знайти вірне):

- пільговий порядок утворення суб’єктів господарювання;

- пільговий порядок оплати за користування землею і водою;

- спеціальний правовий режим економічної діяльності та порядок застосування і дії законодавства України;

- спеціальний правовий режим застосування господарської відповідальності суб’єктів спеціальної економічної зони;

- спеціальний правовий режим користування державним і комунальним майном у межах території спеціальної економічної зони


71) Кількісний склад акціонерів приватного акціонерного товариства не може перевищувати ...

- 10 акціонерів;

- 25 акціонерів;

- 50 акціонерів;

- 100 акціонерів;

- 250 акціонерів


72) Засновниками акціонерного товариства визнаються (знайти зайве):

- держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном;

- Міністр профільного міністерства України;

- територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном;

- громадяни, що прийняли рішення про його заснування;

- суб’єкти господарювання, що прийняли рішення про його заснування73) Статут акціонерного товариства повинен містити відомості про (знайти зайве):

- повне та скорочене найменування товариства українською мовою;

- тип товариства;

- розмір товариства;

- розмір статутного капіталу;

- розмір резервного капіталу у разі його формування
74) Державна реєстрація іноземних інвестицій здійснюється (знайти зайве):

- Урядом Автономної Республіки Крим;

- Кабінетом Міністрів України;

- обласними державними адміністраціями;

- Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями
75) Статут акціонерного товариства повинен містити відомості про (знайти зайве):

- наявність переважного права акціонерів приватного товариства на придбання акцій цього товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі, та порядок його реалізації або відсутність такого права;

- порядок повідомлення акціонерів про виплату дивідендів;

- порядок повідомлення акціонерів про наміри товариства викупити їх акції;

- порядок скликання та проведення загальних зборів;

- компетенцію загальних зборів


76) Повідомлення про проведення загальних зборів повинне містити такі дані (знайти зайве):

- повне найменування та місцезнаходження товариства;

- дата, час та місце проведення загальних зборів;

- час початку та закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах;

- правила ведення засідання та оголошення перерви;

- перелік питань, що виносяться на голосування

- порядок припинення товариства

77) Лізингоодержувач зобов’язаний (знайти зайве):

- прийняти предмет лізингу та користуватися ним відповідно до його призначення та умов договору;

- надати лізингодавцеві транспорт, необхідний для перевезення предмета лізингу;

- відповідно до умов договору своєчасно та у повному обсязі виконувати зобов’язання щодо утримання предмета лізингу, підтримувати його у справному стані;

- своєчасно сплачувати лізингові платежі;

- надавати лізингодавцеві доступ до предмета лізингу і забезпечувати можливість здійснення перевірки умов його використання та утримання


78) Акціонери зобов’язані (знайти зайве):

- дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів акціонерного товариства;

- виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства;

- дотримуватися внутрішнього регламенту на загальних зборах акціонерів;

- виконувати свої зобов’язання перед товариством, у тому числі пов’язані з майновою участю;

- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом акціонерного товариства
79) Іноземні інвестиції можуть здійснюватися у вигляді (знайти зайве):

- іноземної валюти, що визнається конвертованою НБУ;

- валюти України – відповідно до законодавства України;

- дорогоцінних металів та коштовного каміння;

- будь-якого рухомого і нерухомого майна та пов’язаних з ним майнових прав;

- акцій, облігацій, інших цінних паперів, а також корпоративних прав (прав власності на частку (пай) у статутному капіталі юридичної особи, створеної відповідно до законодавства України або законодавства інших країн), виражених у конвертованій валюті


80) Холдингова компанія – ..., яке володіє, користується та розпоряджається холдинговими корпоративними пакетами акцій (часток, паїв) двох або більше корпоративних підприємств.

- товариство з обмеженою відповідальністю;

- повне товариство;

- державне акціонерне товариство;

- акціонерне товариство;

- спільне підприємство


81) Холдинговий корпоративний пакет акцій (часток, паїв) – пакет акцій (часток, паїв) корпоративного підприємства, холдингової компанії, який перевищує ... чи становить величину, яка забезпечує право вирішального впливу на господарську діяльність корпоративного підприємства, холдингової компанії.

- 20 відсотків;

- 50 відсотків;

- 60 відсотків;

- 66,6 відсотків;

- 80 відсотків


82) Частка у формі майна, коштів та нематеріальних активів, необхідних для забезпечення діяльності холдингової компанії, не повинна перевищувати ... статутного капіталу холдингової компанії

- 20 відсотків;

- 50 відсотків;

- 60 відсотків;

- 66,6 відсотків;

- 80 відсотків


83) На території України можуть створюватись спеціальні (вільні) економічні зони різних функціональних типів (знайти зайве):

- комплексні виробничі зони;

- туристсько-рекреаційні;

- культурно-масові і спортивні;

- страхові;

- банківські84) Договірне об’єднання, створене з метою постійної координації господарської діяльності підприємств, що об’єдналися, шляхом централізації однієї або кількох виробничих та управлінських функцій, розвитку спеціалізації і кооперації виробництва, організації спільних виробництв на основі об’єднання учасниками фінансових та матеріальних ресурсів для задоволення переважно господарських потреб учасників:

- асоціація;

- корпорація;

- концерн;

- консорціум;

- промислово-фінансова група


85) Прийняття рішення про відчуження будь-яких пакетів акцій (часток, паїв) корпоративних підприємств або ліквідацію холдингової компанії належить до виключної компетенції загальних зборів холдингової компанії. Зазначені рішення приймаються більшістю у ... акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі в загальних зборах.

- 1/3 голосів;

- ½ голосів;

- 2/3 голосів;

- 3/4 голосів;

- 4/5 голосів


86) Про проведення загальних зборів акціонерів (учасників) корпоративного підприємства ... зобов’язаний письмово повідомити державну холдингову компанію та орган, уповноважений управляти державним майном, відповідно до вимог законодавства, що регулює порядок скликання загальних зборів.

- відповідальний орган такого підприємства;

- економічний орган такого підприємства;

- виконавчий орган такого підприємства;

- законодавчий орган такого підприємства;

- управлінський орган такого підприємства87) Статут акціонерного товариства повинен містити відомості про (знайти зайве):

- спосіб повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів та про зміни у порядку денному загальних зборів;

- склад органів товариства та їх компетенцію, порядок утворення, обрання і відкликання їх членів та прийняття ними рішень, а також порядок зміни складу органів товариства та їх компетенції;

- порядок внесення змін до статуту;

- порядок реорганізації товариства у випадку виходу з його складу більшості акціонерів;


88) Орендою є засноване на договорі строкове платне ... майном (а), необхідним (ого) орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності

- розпорядження;

- користування;

- використання;

- відання;

- володіння


89) Тимчасове статутне об’єднання підприємств для досягнення його учасниками певної спільної господарської мети (реалізації цільових програм, науково-технічних, будівельних проектів тощо):

- асоціація;

- корпорація;

- концерн;

- консорціум;

- промислово-фінансова група


90) банк з іноземним капіталом – банк, у якому частка капіталу, що належить хоча б одному іноземному інвестору, становить не менше:

- 1 відсотка;

- 5 відсотків;

- 10 відсотків;

- 20 відсотків;

- 30 відсотків91) Об’єктами інвестиційної діяльності можуть бути (знайти зайве):

- будь-яке майно, в тому числі основні фонди і оборотні кошти в усіх галузях та сферах народного господарства;

- цінні папери, цільові грошові вклади;

- культурні і духовні цінності, які мають цінову визначеність;

- науково-технічна продукція, інтелектуальні цінності;

- майнові права


92) Банківською таємницею є (знайти зайве):

- відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

- операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

- фінансово-економічний стан клієнтів;

- фінансово-економічний стан банків-кореспондентів;

- системи охорони банку та клієнтів


93) Вищий орган господарського об’єднання (знайти зайве):

- затверджує статут господарського об’єднання та вносить зміни до нього;

- вирішує питання про прийняття в господарське об’єднання нових учасників та виключення учасників з його складу;

- утворює виконавчий орган господарського об’єднання відповідно до його статуту чи договору;

- утворює законодавчий та контрольний органи господарського об’єднання відповідно до його статуту чи договору;

- вирішує фінансові та інші питання відповідно до установчих документів господарського об’єднання


94) Договірне об’єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів підприємств, що об’єдналися, з делегуванням ними окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників органам управління:

- асоціація;

- корпорація;

- концерн;

- консорціум;

- промислово-фінансова група95) Банківською таємницею є (знайти зайве):

- інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

- інформація щодо власного майна керівників банку;

- відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

- інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

- коди, що використовуються банками для захисту інформації96) Вимога відповідного державного органу на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, повинна (знайти зайве):

- бути викладена на бланку державного органу встановленої форми;

- бути надана за підписом керівника державного органу (чи його заступника), скріпленого гербовою печаткою;

- містити конкретну вимогу до банку щодо надання інформації стосовно певної особи чи суб’єкта господарювання;

- містити передбачені законом підстави для отримання цієї інформації;

- містити посилання на норми закону, відповідно до яких державний орган має право на отримання такої інформації97) До виключної компетенції загальних зборів холдингової компанії належить вирішення питань (знайти зайве):

- формування єдиної фінансової, інвестиційної, виробничо-господарської та науково-технічної політики щодо корпоративних підприємств;

- визначення напрямів та порядку використання прибутку корпоративних підприємств;

- затвердження планів виробничого розвитку корпоративних підприємств;

- затвердження планів трудового і фінансового розвитку корпоративних підприємств;

- затвердження планів соціального розвитку корпоративних підприємств
98) Істотна участь – пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами ... статутного капіталу та/або права голосу акцій, паїв юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість значного впливу на управління чи діяльність юридичної особи.

- 1 і більше відсотками;

- 5 і більше відсотками;

- 10 і більше відсотками;

- 20 і більше відсотками;

- 30 і більше відсотками


99) Керівники банку зобов’язані (знайти зайве):

- ставитися з відповідальністю до виконання своїх службових обов’язків;

- своєчасно виплачувати заробітну плату працівникам банку;

- приймати рішення в межах наданих повноважень;

- не використовувати службове становище у власних інтересах;

- забезпечити збереження та передачу майна та документів банку при звільненні керівників з посади


100) Статутне об’єднання підприємств, а також інших організацій, на основі їх фінансової залежності від одного або групи учасників об’єднання, з централізацією функцій науково-технічного і виробничого розвитку, інвестиційної, фінансової, зовнішньоекономічної та іншої діяльності:

- асоціація;

- корпорація;

- концерн;

- консорціум;

- промислово-фінансова група


Питання підсумкового контролю з курсу

1. Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності в Україні.

2. Поняття інновацій та інноваційної діяльності в Україні.

3. Правове регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності як інститут господарського права.

4. Господарське законодавство, що регулює інвестиційну та інноваційну діяльність в Україні.

5. Спеціальне та загальне інвестиційне законодавство.

6. Інвестиційно-правові норми.

7. Законодавство України у сфері прогнозування та інноваційної діяльності.

8. Методи і засоби правового регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності.

9. Види та форми інвестиційної діяльності.

10. Суб’єкти і об’єкти інвестиційної та інноваційної діяльності.

11. Інноваційна діяльність як прогресивна форма інвестиційної діяльності.

12. Внутрішні та зовнішні інвестиції.

13. Господарські правовідносини у сфері інвестування як предмет курсу «Правове регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності».

14. Принципи інвестиційної діяльності.

15. Правовий режим інвестиційної діяльності в Україні.

16. Поняття та види інвесторів, їх права та обов’язки.

17. Джерела внутрішніх та іноземних інвестицій.

18. Органи, що здійснюють контроль за інвестиційною діяльністю в Україні.

19. Поняття інноваційного продукту та інноваційної продукції.

20. Органи державної влади та місцевого самоврядування у сфері інноваційної діяльності.

21. Державна інноваційна політика.

22. Стратегічні та середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності.

23. Джерела фінансування інноваційної діяльності.

24. Поняття та значення інвестиційного договору.

25. Інвестиційний договір як правова форма взаємовідносин між суб’єктами інвестиційної діяльності.

26. Способи забезпечення належного виконання інвестиційних та інноваційних договорів.

27. Правовий режим іноземного інвестування.

28. Корпоративна форма інвестування.

29. Види державної підтримки інноваційної діяльності.

30. Фінансова підтримка інноваційної діяльності.

31. Суб’єкти інноваційної діяльності.

32. Законодавство про технологічні парки.

33. Правовий статус технологічних парків.

34. Правовий режим інноваційних проектів.

1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка