Зміст «Програми формування самоосвітньої компетентності» у кожному класі є такимСкачати 259.44 Kb.
Дата конвертації30.03.2016
Розмір259.44 Kb.
Зміст «Програми формування самоосвітньої компетентності» у кожному класі є таким:
ПОЧАТКОВА ШКОЛА
1-й КЛАС
І. Організація навчальної праці
Уміти виконувати поради вчителя щодо підготовки робочого місця для заняття; вчитися тримати правильну поставу за робочим столом; учитися правильно користуватися письмовим приладдям: олівцем, ручкою, лінійкою тощо; вчитися розуміти навчальне завдання, яке ставить учитель; розрізняти основні елементи навчальної книжки, користуватися закладкою. Розуміти послідовність дій, запропонованих для індивідуального та колективного виконання навчальних завдань.
ІІ. Робота з книжкою та іншими джерелами інформації
Мати уяву про навчальну книжку, підручник, їхню відмінність від інших книжок. Вчити правильно користуватися підручником. Під керівництвом учителя працювати над текстом підручника, звертатися до змісту, запитань, завдань, зразків.
Сприймати на слух невелику казку, розповідь, загадку, вірш; розповідати, про що слухали; розділяти прослуханий текст на речення; виділяти слова, що означають, про кого або про що йдеться.
Мати загальну уяву про бібліотеку, правила користування нею, про розташування книжок. Уміти дбайливо ставитися до книжки, правильно користуватися книжковими закладками; вчитися розрізняти основні елементи книжки: обкладинка, корінець, сторінка, ілюстрації; правильно називати дитячі книжки. Розрізняти книжки одного автора, правильно називати книжку (автор, назва), вчитися правильно ознайомлюватися з нею. Мати уяву про розташування книжок на абонементі, ознайомитися з читальним залом, з тематичними книжковими виставками, дитячою періодикою для молодшого шкільного віку.
III.Культура усного та письмового мовлення
Уміти відповідати на окремі запитання та на запитання, об'єднані однією темою; докладно, зв'язно переказувати зміст невеликого тексту; складати зв'язний текст на основі картинки (ілюстрації, кадру діафільму тощо) та запитань учителя.
IV.Сформованість операцій розумової діяльності Виокремлювати в предметах певні ознаки, розрізняти розмір, форму, колір, смак тощо; знаходити в двох об'єктах однакові, схожі та відмінні зовнішні ознаки; порівнювати групи предметів за однією суттєвою ознакою; помічати зміни в об'єктах, що підлягають спостереженню, за ознаками, на які вказує вчитель; робити з допомогою вчителя висновки-узагальнення після виконання навчального завдання.
V.Контрольно-оцінювальні вміння
Учитися перевіряти свою роботу за зразком; виявляти фактичну помилку під час порівняння результатів своєї роботи зі зразком; дотримуватися єдиних вимог до виконання письмових вправ; учитися правильно оцінювати свою роботу; оцінювати результати своєї діяльності за орієнтирами, на які вказує вчитель. Уміти висловлювати своє ставлення до особистих дій, подій, що відбуваються, оцінювати свій настрій.
2-й КЛАС
І. Організація навчальної праці
Правильно виконувати поради вчителя щодо підготовки робочого місця для занять у школі й дома; правильно користуватися письмовим приладдям; дотримуватися правильної постави за робочим столом; розуміти навчальне завдання; визначати послідовність дій під час виконання навчального завдання.
Дотримуватися режиму розумової праці під час виконання домашніх завдань; орієнтуватися в тривалості роботи.
Користуватися підручником (знайти потрібний за змістом матеріал, орієнтуватися в умовних позначках), дидактичним і роздатковим матеріалом, словниками.
ІІ. Робота з книжкою та іншими джерелами інформації
Орієнтуватися в підручнику, працювати із заголовками, знаходити твори, назви навчальних текстів у змісті, на певній сторінці книжки; користуватися завданнями та запитаннями до тексту вправи, задачі; працювати за зразками, поданими в книжці.
Уміти сприймати на слух читання вчителем або учнями тексту, слухати радіопередачі та висловлювати своє судження про прослухане.
Орієнтуватися в порядку розташування книжок у бібліотеці, знаходити потрібну книжку, користуючись відкритим доступом, за рекомендованими списками або картотекою. Визначати орієнтовний зміст незнайомої книжки за її титульним аркушем, заголовками, передмовою. Вчитися записувати дані про книжку з титульного аркуша на каталогову картку. Вчитися самостійно визначати тему нескладних книжок, знаходити потрібну з них на полицях з допомогою бібліотекаря. Вчитися користуватися книжковими виставками і тематичними полицями, вибираючи книжку на потрібну тему. Ознайомитися з ілюстрованою картотекою для учнів 1—4-х класів, бібліотечним каталогом, дитячою періодикою, енциклопедіями, словниками тощо.
ІІІ. Культура усного та письмового мовлення
Уміти відповідати на окремі запитання та запитання, об'єднані однією темою; вміти самостійно формулювати запитання до картинки, речення, слова; вести простий діалог на основі картинки, кадру діафільму; докладно, виразно переказувати зміст навчального тексту, казки, байки, розповіді; передавати зміст ілюстрації до твору; намалювати словесно картинку до частини тексту; зв'язно передати зміст дитячої радіо- або телепередачі; переказати умову та хід розв'язання задачі. Визначати під час читання або слухання важливі за змістом слова; відтворювати послідовність подій та явищ, відображених у тексті.
Засвоювати основні види письмових робіт: списування, запис під диктовку, переказ тексту, складання розповіді. Правильно списувати текст, писати під диктовку, під керівництвом учителя писати за запитаннями переказ невеликого тексту; складати й записувати 2—З речення на певну тему.
IV.Сформованість операцій розумової діяльності
Визначати в предметах ознаки та властивості, розрізняючи їх за значущістю (головні та другорядні); встановлювати тотожність, подібність та відмінність між кількома предметами; встановлювати логічну послідовність викладу подій; застосовувати деякі прийоми смислового заучування (встановлювати логічну та часову послідовність); логічно групувати об'єкти (за видовими та родовими ознаками, визначаючи «зайвий» серед 4—5 однорідних). Розуміти причинно-наслідкові відношення та залежності, усвідомлювати внутрішній зв'язок між явищами.
V.Контрольно-оцінювальні вміння
Перевіряти результати своєї роботи та роботи товариша за орієнтирами, запропонованими вчителем (алгоритмічний припис, словничок, зіставлення зі зразком тощо). Визначати своє ставлення до роботи. Порівнювати отримані результати з навчальними завданнями, з планами їх реалізації.
3-й КЛАС
І. Організація навчальної праці
Уміти самостійно готувати робоче місце; звично дотримуватися правильної постави; виконувати поради вчителя щодо спільної з однокласниками навчальної діяльності та дотримання гігієни навчальної праці; перевіряти роботу за зразком; планувати навчальні заняття в режимі дня.
ІІ. Робота з книжкою та іншими джерелами інформації
Правильно, свідомо й виразно читати цілими реченнями; виділяти під час читання важливі за змістом слова.
Орієнтуватися в структурі підручника, самостійно ознайомитися зі змістом навчальних текстів, розбиратися в запитаннях до тексту, вправ, завдань; користуватися простими схемами, таблицями.
Слухати читання художніх та науково-популярних текстів, виокремлюючи основні смислові компоненти, послідовність та причинність подій у нескладній розповіді, казці; колективно під керівництвом учителя називати частини; складати план прочитаного.
Слухати дитячу радіопередачу, вчитися стисло передавати її зміст.
Дотримуватися правил користування бібліотекою; вміти розрізняти основні елементи книжки: обкладинка, корінець, сторінки, ілюстрації; вміти самостійно ознайомлюватися з дитячою книжкою, знаходити прізвище автора, назву твору, за ілюстраціями мати уяву про зміст книжки. Вчитися знаходити на абонементі книжку за автором, назвою, вчитися використовувати прочитане на уроці. Вести читацький щоденник під контролем учителя. Знати основні правила користування читальною залою, вміти користуватися книжковими виставками, ознайомлюватися з дитячою довідковою літературою (енциклопедією, словниками). Вчитися користуватися алфавітним каталогом та ілюстрованою картотекою для учнів 1—4-х класів. Читати рекомендовану літературу за списком, складеним учителем.
ІІІ. Культура усного та письмового мовлення
Уміти відповідати на запитання за текстом; відповідати на окремі зв'язні запитання з теми; вміти формулювати запитання до тексту; вести простий діалог на основі малюнка; докладно переказувати зміст прочитаного та прослуханого тексту, розповіді, казки, байки; переказувати навчальні тексти, зміст та хід розв'язання задачі; розповідати про свої спостереження за природою у зв'язку із завданням; зв'язно (за запитаннями вчителя) переказувати зміст фрагмента дитячої радіо- та телепередачі.
Володіти основними видами письмових робіт: списування, запис під диктовку, переказ тексту за готовим планом, складання розповіді. Вдосконалювати техніку зв'язного ритмічного письма, прискореного письма; правильно списувати текст із дошки та підручника; писати переказ тексту за колективно складеним або готовим планом; складати під керівництвом учителя й записувати невелику розповідь про дитячі ігри, на основі серії малюнків, дитячих теле- та радіопередач; вести записи в щоденниках спостережень.
IV.Сформованість операцій розумової діяльності+Визначати основні смислові компоненти тексту, послідовність та причину подій у нескладній розповіді, казці; робити елементарний смисловий аналіз тексту. Формувати вміння синтезувати, абстрагувати та узагальнювати. Учити робити умовиводи на основі абстрактних посилань з опорою на наочні схеми та знакові приклади.
V.Контрольно-оцінювальні вміння
Учитися використовувати зразки, подані в підручниках, під час виконання роботи та контролю. Вміти оцінювати прослухане: радіопередачі, відповіді товариша (за змістом та виразністю мови) тощо. Вміти оцінювати та пояснювати свій настрій, бажання або небажання працювати, оцінювати свій інтерес до наступної діяльності, вміти аналізувати та оцінювати свої думки і дії.
4-й КЛАС
І. Організація навчальної праці
Звично виконувати основні правила гігієни навчальної праці; виконувати режим дня; розуміти навчальне завдання, яке ставить учитель, і діяти відповідно до нього. Вміти працювати самостійно та в парі з товаришем. Уміти самостійно готувати робоче місце.
ІІ. Робота з книжкою та іншими джерелами інформації
Читати згідно з літературними нормами; користуватися різними видами читання: неперервним, вибірковим, коментованим; уміти самостійно готуватися до виразного читання проаналізованого в класі художнього або науково-популярного тексту.
Самостійно звертатися до запитань та завдань підручника, працювати із заголовками, словником, матеріалами додатків підручника; використовувати зразки, подані в підручниках, у процесі самостійної роботи; вчитися самостійно складати простий план, схеми, таблиці під час вивчення тексту підручника.
Слухати читання, розповідь, пояснення вчителя, засвоювати основні положення, подумки роблячи смисловий аналіз. Відтворювати основні смислові компоненти прослуханого в бесіді. Слухати товариша, піддаючи його розповідь простому аналізу. Слухати дитячу передачу, стисло відтворюючи її зміст.
Користуватися рекомендованими бібліографічними списками, картотеками, покажчиками, відкритим доступом до книжкових полиць, доступною довідковою літературою. Вчитися орієнтуватися в каталоговій картці, правильно записувати на каталогову картку дані про книжку, статтю з газети, журналу. Самостійно користуватися стендами та виставками у виборі книжок, з допомогою бібліотекаря знаходити потрібну книжку в алфавітному каталозі та систематичній картотеці для учнів даного віку. Знати основні розділи систематичного каталогу (в спрощеному варіанті). Самостійно обирати та читати дитячі книжки, дитячу періодику, використовувати розміщені там матеріали на уроках з усіх предметів.
ІІІ. Культура усного та письмового мовлення
Відповідати на запитання до тексту та з теми відповідно до їхнього характеру; ставити запитання до тексту підручника, розповіді вчителя, відповіді учня; вести нескладний діалог з теми на основі малюнків, ілюстрацій, діафільму; вчитися зв'язно відповідати за планом; самостійно створювати невелику розповідь; учитися стисло переказувати зміст прочитаного або прослуханого тексту; використовувати в переказі окремі образні слова й вирази, наукові терміни; створювати зв'язне висловлювання на основі тексту або ілюстрації, тексту і спостереження за природою.
Володіти основними видами письмових робіт: списуванням; записом під диктовку; переказом тексту за самостійно складеним планом; складанням розповіді з елементами опису, роздуму на основі прочитаного, діафільму, дитячої теле- або радіопередачі, фрагменту кінофільму; записами в читацькому щоденнику та щоденнику спостережень.
IV.Сформованість операцій розумової діяльності
Визначати основні смислові компоненти, послідовність і причину подій у нескладній розповіді, казці тощо, робити елементарний смисловий аналіз тексту, розповіді вчителя, однокласника. Розділяти ціле на складові частини, виокремлювати родові й видові поняття. Порівнювати предмети, події між собою, виокремлюючи в них схожі та відмінні властивості. Формулювати загальні закони та правила на основі спостережень, окремих випадків прояву тих або інших властивостей, явищ тощо. Будувати елементарне доведення за заданою структурою і правилом. Розвивати здатність до узагальнення, абстракції, до оволодіння знаннями наукового, теоретичного характеру. Під час розв'язання пізнавальних завдань планувати свої дії, складати простий план дій для вирішення колективних завдань, перевіряти разом з товаришами результати роботи. Здійснювати частковий перенос відомих знань і способів дій у нову, нестандартну ситуацію.
V.Контрольно-оцінювальні вміння
Учитися постійно звертатися до підручника під час перевірки якості виконаного завдання. Давати оцінку прослуханій передачі, піддавати аналізу виступ товариша. Стисло передавати свої враження від переглянутого дитячого фільму, телепередачі, прослуханої радіопередачі. Зв'язно викладати послідовність своїх навчальних дій, оцінювати результати своєї навчальної праці. Володіти основними засобами різних форм контролю (самоконтроль, взаємоконтроль). Оцінювати свою навчальну діяльність та діяльність однокласників за поданим алгоритмом. Вносити необхідні зміни в послідовність та час виконання навчальних завдань.
5-й КЛАС
І. Організація навчальної праці
Звично виконувати правила гігієни розумової праці; самостійно складати режим навчальної праці з урахуванням ступеня труднощів, які виникають під час вивчення предметів; учитися визначати завдання навчальної роботи, планувати основні етапи її виконання; виконувати усні й письмові завдання найбільш раціональним способом; уміти працювати самостійно та в парі, групі учнів. Уміти керувати своєю поведінкою. За допомогою вчителя або бібліотекаря складати свій план читання.
ІІ. Робота з книжкою та іншими джерелами інформації
Правильно, усвідомлено читати художні, науково-популярні та публіцистичні тексти. Свідомо користуватися засвоєними видами читання.
Користуватися простим планом, складати схеми, таблиці; оволодівати простими формами систематизації навчального матеріалу.
Слухати читання, розповідь, пояснення вчителя, відповіді учнів, визначаючи основні думки, їхній взаємозв'язок, логічну послідовність, мовне оформлення; відтворювати основні думки прослуханого в бесіді, зберігаючи за необхідності особливості стилю висловлювання. Слухати навчальні дитячі радіопередачі, використовувати їх зміст у навчальній роботі.
Добирати книжки до теми, користуючись бібліотечним каталогом, анотаціями в каталогових картках, виставками, покласними списками рекомендованої літератури, тематичними та анотованими картотеками, відкритим доступом до книжок. Орієнтуватися в структурі книжки, використовувати знання про структуру книжки під час її вибору та роботи з нею. Знати основні відомості про алфавітний та систематичний каталоги. Використовувати з тією ж метою елементи оформлення книжки (фотографії, креслення, мали, рисунки, малюнки, таблиці тощо).
Складати свій каталог прочитаних книг, правильно записувати основні дані про книжку на каталогову картку до своєї картотеки прочитаних книг, учитися робити бібліографічний опис книжки, статті з журналу, газети. Користуватися читальним залом бібліотеки: довідковою літературою для певного віку (енциклопедіями, словниками, довідниками). Читати періодичну пресу, вміти знайти потрібний журнал або газету, використовувати матеріал на уроці та в позаурочній роботі. Знати про призначення міжбібліотечного абонемента (МБА).
ІІІ. Культура усного та письмового мовлення
Відповідати на запитання різного характеру (на відтворення, творче осмислення, на застосування); вчитися ставити різні за характером запитання до тексту, розповіді вчителя, відповіді учня; вести діалог на основі вивчення матеріалу нескладних навчальних тем з використанням засобів наочності або без них; за планом переказувати детально, стисло або вибірково зміст навчальних текстів, уривка з художнього фільму, фрагмента з телепередач, дитячих кінофільмів, кіно- або відеофільмів; давати зв'язні висловлювання, різні за типами мови (розповідь, опис, роздум).
Володіти основними видами письмових робіт: списування, запис під диктовку, переказ, твір, запис у щоденнику, відгук. Писати твір з елементами розповіді, опису, роздуму на задану тему на основі прочитаного, дитячої теле- або радіопередачі, кінофільму; писати відгук на прочитану книжку, переглянуту виставу, передачу, прослуханий музичний твір тощо.
IV. Сформованість операцій розумової діяльності
Під керівництвом учителя вчитися визначати головне в текстах різного характеру та призначення, працювати з поняттями, визначаючи істотні та другорядні ознаки предметів; використовувати прийом порівняння на однотипному матеріалі, вчитися різних видів порівняння, вдосконалювати вміння емпіричного та елементарного теоретичного порівняння під час вирішення пізнавальних завдань, у різних видах ігор тощо; систематизувати матеріал на основі встановлення при-чинно-наслідкових, часових, просторових зв'язків, елементарної логічної послідовності. Вчитися формулювати найпростіші теоретичні узагальнення. Вдосконалювати досвід доведення, ознайомлюватися з непрямими формами доведень, застосовувати доведення за аналогією, вчитися будувати індуктивно-дедуктивні доведення. Розвивати самостійне творче мислення, вчити бачити предмет, об'єкт у різних ракурсах, бачити нові функції та структуру об'єкта, вчити висловлювати гіпотези, обґрунтовувати їх. Розвивати відтворювальну уяву та асоціативне мислення.
V. Контрольно-оцінювальні вміння
Перевіряти виконану роботу (свою й товариша) та оцінювати її якість відповідно до встановлених вимог. Аналізувати та рецензувати відповіді учнів за певним планом.
Учитися слухати та виправляти свою мову. Вміти зіставляти свою оцінку з оцінками вчителя або однокласників, коригувати її за необхідності. Вдосконалення самопізнання, розвиток самосвідомості.
6-й КЛАС
І. Організація навчальної праці
Звично дотримуватися правил гігієни навчальної праці, використовувати час відповідно до самостійно складеного режиму дня; аналітично сприймати зміст навчальних завдань, поставлених учителем; самостійно визначати окремі навчальні завдання; визначати найраціональнішу послідовність дій з індивідуального та колективного виконання навчального завдання; планувати свою діяльність під час виконання конкретних навчальних завдань; застосовувати найраціональніші способи виконання завдань.
Самостійно відвідувати бібліотеку, знати правила користування нею.
ІІ. Робота з книжкою та іншими джерелами інформації
Під час читання в нормальному темпі текстів (художніх, науково-популярних, публіцистичних) сприймати всю головну інформацію; вдосконалювати основні види читання (суцільне, вибіркове, за ролями, ланцюжком тощо), користуватися аналітичним та пояснювальним читанням.
Учитися самостійно працювати з позатекстовими матеріалами за завданнями, запитаннями підручника, використовувати таблиці, схеми для систематизації знань з теми.
Слухати читання, розповідь, пояснення вчителя, відповіді учнів, визначаючи основні думки, фіксуючи їх у вигляді плану; визначати стилі тексту, що звучить; слухати навчальні передачі по радіо, порівнюючи їх зміст з досліджуваним матеріалом.
Добирати додаткову літературу до уроків, необхідну літературу для позакласних заходів; збирати поточний матеріал до певних тем. Орієнтуватися в каталоговій картці, правильно записувати на картку потрібну книжку, статтю з газети або журналу. Вміти визначати зміст книжки за анотацією, передмовою, післямовою. Розрізняти типи та види книжок. Уміти самостійно вибрати книжку на задану тему, орієнтуватися у відкритому доступі до бібліотеки. Читати в читальному залі бібліотеки: орієнтуватися в побудові дитячої енциклопедії, енциклопедичних та інших словників, довідників для даного віку. Читати періодичну пресу, вміти самостійно знайти потрібну інформацію, користуючись читальним залом, використовувати її на уроці та в позаурочній роботі.
Учитися користуватися рекомендаційною бібліографією, читати за списком літератури, складеним для певного віку, та самостійно.
Уміти користуватися алфавітним каталогом, продовжувати користуватися систематичним каталогом для учнів 5—6-х класів. Володіти простим бібліографічним описом книжки, статті з журналу або газети. Складати анотовані картотеки.
За необхідності користуватися МБА. Використовувати інформацію з прочитаних книг, періодики на уроці та в позаурочній діяльності. Формулювати різні проблеми на основі аналізу однієї й тієї ж інформації.
ІІІ. Культура усного та письмового мовлення
Розрізняти характер запитань і відповідати згідно з ними; ставити різноманітні за характером запитання до тексту підручника (репродуктивні, продуктивні), пояснення вчителя, відповіді учня; вести діалог на матеріалі різних навчальних і вільних тем; удосконалювати вміння переказувати за планом (стисло, вибірково) зміст навчальних текстів, уривків із художніх творів, навчальних радіо- та телепередач, фрагментів кінофільмів; створювати зв'язні висловлювання (різні за стилем, типом мовлення, композицією) на основі порівняння фактів, явищ.
Володіти основними видами письмових робіт. Уміти переказувати текст за простим або складним самостійно складеним планом, писати твір з елементами опису, роздуму за готовим планом; писати допис до газети.
Встановлювати асоціативні та практично доцільні зв'язки між отриманими інформаційними повідомленнями.
IV. Сформованість операцій розумової діяльності
Учити визначати головне в прочитаному, розбиратися в змісті та структурі визначення поняття; аналізувати суть явищ, подій, визначати й аналізувати причинно-наслідкові зв'язки; порівнювати на основі різноманітних джерел, табличних даних, діаграм; здійснювати аналіз та порівняння навчального матеріалу на основі готових логічних схем. Порівнювати способи роботи вчителя та однокласників, результати власної самостійної діяльності. Вчитися робити висновки про головну думку осмисленої інформації. Вчитися читати нескладні схеми, таблиці, діаграми, графіки, кодувати отриману інформацію у вигляді плану, опорної схеми, таблиці. Вміти користуватися опорними схемами, конспектами. Ввести поняття абстрактного, вдосконалювати вміння та навички емпіричної конкретизації, оволодівати вмінням простої теоретичної конкретизації. Розвивати активне, самостійне, творче мислення, здатність абстрагувати й узагальнювати, розмірковувати, робити висновки, доводити. Вчитися самостійно ставити запитання, бачити предмет з різних точок зору, будувати план розв'язання існуючої проблеми. Переносити вміння на інші предмети.
V. Контрольно-оцінювальні вміння
Аналізувати відповіді учнів за певним планом; слухати й коригувати свою мову та мовлення. Контролювати виконання завдань за зразком, ходом виконання, результатом. Критично осмислювати та оцінювати своє місце в колі ровесників, людей, що оточують учня.
7-й КЛАС
І. Організація навчальної праці
Самостійно визначати навчальні завдання; планувати навчальні операції; свідомо обирати найраціональніші способи навчальних дій та рівень виконання домашніх завдань; оволодівати вмінням організовувати свою роботу. Активно брати участь у колективній пізнавальній діяльності як на уроці, так і поза ним. Визначати найраціональнішу послідовність та обсяг виконання домашньої навчальної роботи в режимі дня.
ІІ. Робота з книжкою та іншими джерелами інформації.
Користуватися засвоєними видами читання (неперервним, вибірковим, коментованим, аналітичним, пояснювальним, орфографічним, орфоепічним тощо). Удосконалювати вміння визначати основну думку, поняття в навчальній темі, засвоювати її зміст; користуватися планами як засобом систематизації знань з теми; самостійно працювати з позатекстовими матеріалами за запитаннями, завданнями підручника; вчитися робити висновки теми. Вміння працювати зі складним текстом: визначати в ньому основні структурні елементи знань; використовувати в роботі з кожним із структурних компонентів тексту відповідні плани узагальненого характеру; переконструйовувати текст у процесі підготовки відповіді під час конспектування прочитаного відповідно до плану узагальненого характеру. Розвивати вміння читати мовчки, читати незнайомий текст із належною швидкістю й розуміти після одного прочитування фактичний зміст, причинно-наслідкові зв'язки, основну думку, зображувально-виразні засоби прочитаного твору (тексту).
Використовувати форму простого та складного плану для передачі змісту прослуханого тексту, пояснення вчителя, повідомлення учнів. Розрізняти стилі й типи мовлення в текстах, що звучать. Слухати навчальні та юнацькі передачі, аудіозаписи, дивитися відеозаписи, використовувати їхній зміст у навчальному процесі.
Працювати з довідковим апаратом книжки, зведеним алфавітним покажчиком до збірників творів; володіти технікою роботи з довідковими виданнями різних типів: словниками, довідниками, енциклопедіями універсального й галузевого змісту; вміти користуватися систематичним каталогом, систематичною картотекою газетно-журнальних статей; уміти робити виписки з газет і журналів, систематизувати їх, правильно оформляти й використовувати в навчальній діяльності; володіти навичками роботи з суспільно-політичною, науково-популярною й публіцистичною літературою, періодичними виданнями.
ІІІ. Культура усного та письмового мовлення
Відповідати на запитання творчого характеру, вести діалог з метою закріплення вивченої навчальної теми; будувати повідомлення на основі типового плану; складати зв'язні тексти на зразок індивідуальної або порівняльної характеристики; будувати відповідь з використанням навчальних радіо-, відео - та телепередач.
Володіти основними видами письмових робіт: списування, запис під диктовку, написання переказу тексту за простим або складним планом; писати твір (твір-роздум, твір з елементами опису на основі прочитаного, теле-, відео- або радіопередачі, кінофільму, екскурсії); допис у газету, відгук на прочитану книгу.
IV. Сформованість операцій розумової діяльності
Удосконалювати вміння визначати головне, продовжувати формування елементарного теоретичного аналізу різноманітної інформації; вчитися кодувати отриману інформацію у вигляді схеми, таблиці, діаграми, графіка, опорного конспекту; вчитися читати опорні схеми; використовувати порівняння з метою знаходження загального та особливого в подіях, процесах, явищах; здійснювати порівняння на основі текстів та ілюстрацій, карт, таблиць; створювати нескладні порівняльні характеристики. Порівнювати навчальну інформацію, отриману з різних джерел інформації: текстів, ТЗН, схем, таблиць тощо. Вчитися формулювати проблемні запитання до прочитаного тексту, пояснення вчителя, відповіді учнів. Узагальнювати фактичний матеріал, учитися складати план узагальнення, узагальнюючі таблиці за двома ознаками на встановлення міжпредметних зв'язків, робити висновки. Розвивати поняття абстрактного та конкретного, вдосконалювати навички емпіричної конкретизації. Вдосконалювати досвід індуктивно-дедуктивного доведення та доведення за аналогією. Вчитися доводити від протилежного. Висловлювати свою обґрунтовану гіпотезу, самостійно будувати план розв'язання проблемних завдань.
V. Контрольно-оцінювальні вміння
Оволодівати різними формами контролю. Перевіряти результати вирішення проблеми за узагальненими зразками. Аналізувати відповіді учнів відповідно до усталеної схеми аналізу. Вміти давати оцінку своїм знанням, вчинкам, діям. Оцінювати свій настрій, свої бажання, прагнення.
8-й КЛАС
І. Організація навчальної праці
Самостійно визначати завдання наступної навчальної діяльності, планувати її; оволодівати продуктивними способами навчання; вчитися планувати роботу з самоосвіти. Вміти правильно облаштовувати робоче місце, знаходити час для виконання навчальної роботи, звертатися під час пошуку нових знань до різноманітних джерел інформації, зокрема й комп'ютерних. Самостійно проектувати стратегічну лінію самонавчання.
ІІ. Робота з книжкою та іншими джерелами інформації
Володіти сформованою технікою читання; вилучати з тексту всю необхідну інформацію; фіксувати увагу на змісті та літературній формі тексту.
Уміти користуватися простим, складним та цитатним планами, виконувати завдання на рівні перетворювального відтворення (переконструювати текст у процесі підготовки відповіді під час конспектування матеріалу); виконувати завдання на знаходження міжпредметних зв'язків; використовувати таблиці, схеми, графіки для систематизації знань.
Учитися вести записи (у довільній формі) основного змісту в процесі прослуховування, пояснення вчителя, повідомлення учнів, аналізувати прослуханий текст за змістом та формою. З навчальною та самоосвітньою метою використовувати цикли радіопередач, телелекцій, відеолекцій, магнітофонних записів тощо.
Уміти працювати з бібліографічним апаратом бібліотеки, різними джерелами бібліографічної інформації; вміти використовувати коментарі: авторські, перекладача, редактора, підтекстові, в кінці книжки; застосовувати довідковий апарат книжки; вміти працювати з літературою з питань науки, техніки та мистецтва; готувати доповіді та виступати з ними перед однокласниками; робити нотатки, вміти використовувати різні способи цитування; самостійно складати список літератури для індивідуального плану навчання. Регулярно працювати з періодичними виданнями, адресованими учням старшого шкільного віку.
ІІІ. Культура усного та письмового мовлення
Відповідати на запитання відповідно до їхнього характеру, вміти самостійно формулювати запитання творчого характеру; вчитися вести діалог з метою отримання нової інформації; зв'язно викладати матеріал міжпредметного характеру з різних джерел (текст, таблиці, графіки, кінофрагменти; використовувати під час відповіді ілюстративний матеріал; складати характеристики (індивідуальні, порівняльні, групові), керуючись типовими схемами, планами. Брати участь у дискусіях, аргументувати свою позицію з посиланням на джерела.
Володіти основними видами письмових робіт: писати текст під диктування, переказувати текст, писати твори певних видів на основі самостійно складеного плану, використовуючи рекомендовану літературу; давати рецензію на відповідь учня, передавати зміст навчального тексту у вигляді плану.
IV. Сформованість операцій розумової діяльності
Аналізувати навчальну інформацію вербального, практичного та аудіовізуального характеру емпіричного й теоретичного рівнів. Уміти визначати головне в тексті, працювати з основними поняттями теми; виявляти логічну схему окремих текстів; знаходити міжпредметні зв'язки. Вчитися застосовувати прийоми проблемного аналізу інформації. Розвивати самостійне творче мислення, вчити самостійно порівнювати різноманітні об'єкти, знаходити в них подібне й відмінне, порівнювати інформацію більш широкого обсягу, вчитися складати план і правила порівняння в парній і самостійній роботі.
Робити узагальнення й висновки, застосовувати різні узагальнення для осмислення й систематизації знань, використовувати різні засоби для узагальнення матеріалу, узагальнювати інформацію більш широкого обсягу, складати узагальнювальні характеристики, будувати схеми, таблиці тощо; здійснювати частково-пошукову діяльність під час виконання навчальних завдань; розуміти завдання в різноманітних формулюваннях і контекстах. На основі планів, схем, таблиць, графіків тощо реконструювати інформацію.
Удосконалювати вміння спостерігати. Розвивати вміння здійснювати індуктивно-дедуктивні доведення й доведення за аналогією, ознайомлюватися з дедуктивними способами доведення та спростовування. Використовувати метод винятку. Вчити самостійно будувати гіпотези і план розв'язання проблеми, формулювати аналогічні проблеми. Порівнювати різні шляхи їх вирішення. Здійснювати перенесення знань і прийомів роботи на вирішення нових проблем.
V. Контрольно-оцінювальні вміння
Аналізувати та оцінювати свою навчально-пізнавальну діяльність та діяльність однокласників. Володіти різними засобами самоконтролю з урахуванням специфіки досліджуваного предмета. На основі аналізу складати план корекції знань шляхом самостійної роботи з різноманітними джерелами інформації.
9-й КЛАС
І. Організація навчальної праці
Шанувати навчальну та самоосвітню діяльність з урахуванням рекомендацій учителя, класного керівника, психолога та на основі аналізу своїх умінь і навичок визначати й аналізувати засоби досягнення мети. Брати активну участь в організації колективної пізнавальної діяльності.
Ставити загальні та часткові завдання самоосвітньої діяльності. Адаптувати основні правила навчальної праці під свої індивідуальні особливості. Вносити необхідні зміни в зміст, обсяг навчального завдання, в послідовність та час його виконання.
ІІ. Робота з книжкою та іншими джерелами інформації
Володіти всіма видами навчального читання; вдосконалювати техніку вилучення інформації з тексту, введення нової інформації в ту, яку учень уже має.
Самостійно засвоювати нескладні навчальні теми; передавати зміст навчального матеріалу в графічній формі та інших формах згортання інформації.
Слухати лекцію, доповідь з опорою на план або без нього; поєднувати сприйняття змісту лекції, доповіді з записами основних положень у вигляді плану, тез або конспекту; відтворювати основні думки прослуханого у вигляді рецензії, аналітично сприймати зміст і літературну форму своєї мови; регулярно звертатися до ТЗН, використовуючи їхній зміст у навчальному процесі. Вчитися здобувати інформацію з різноманітних джерел.
Учитися працювати з критичною літературою, складати план, тези, конспект, виписки, робити вирізки з газет і журналів, правильно оформляти, систематизувати та зберігати їх. Знаходити критичну літературу в каталогах, картотеці. Систематично використовувати науково-популярну літературу, звертатися до довідкової науково-технічної літератури. Вдосконалювати методи роботи з періодичними виданнями. Поширювати свої знання на основі самостійно складеного індивідуального плану читання.
Уміти писати рецензію або відгук на прочитану книгу; готувати реферат на різні теми за одним-двома джерелами; вміти опрацьовувати різноманітні джерела інформації, зіставляти її; готувати стислу доповідь за планом і виступати з нею; володіти навичками роботи з електронним каталогом; складати план виступу, повідомлення, пропонувати форму його викладу, адекватну змістові.
ІІІ. Культура усного та письмового мовлення
Відповідати на запитання відповідно до їхнього характеру та призначення; вести діалог з метою отримання, уточнення, систематизації інформації; зв'язно викладати міжпредметний матеріал з кількох джерел за самостійно складеним планом; користуватися згорнутими формами відповіді (план, тези, таблиці, графіки); будувати роздум за планом або за аналогією; складати розгорнуту характеристику на основі кількох джерел знань, складати рецензії та анонси інформаційних повідомлень. Викладати «наскрізні» запитання теми, розділу.
Практично використовувати основні види письмових робіт: списування, виписки цитат, запис під диктовку, переказ, твір, план, тези, конспект, відгук, рецензія, допис, автобіографія тощо. Вміти складати анотацію прочитаної книжки, дайджести. Вести записи в процесі пояснення, користуватися необхідним скороченням слів у робочих записах.
Встановлювати асоціативні та практично доцільні зв'язки між отриманими інформаційними повідомленнями.
IV.Сформованість операцій розумової діяльності
Формувати вміння структурно-генетичного аналізу та синтезу. Вдосконалювати вміння цілісного аналізу в єдності змісту та форми. Користуватися набутими вміннями визначати головне для побудови системи понять і згортання інформації за допомогою схем, таблиць, алгоритмів тощо. Оволодівати методом аналогії. Розвивати асоціативне мислення.
Учитися порівнювати декілька навчальних тем, взаємозв'язки, загальнонавчальні методи роботи тощо. Робити висновки з порівняння, давати оцінку. Виконувати завдання відтворювально-творчого характеру; засвоювати розв'язання окремих видів пошукових завдань, виконувати проблемні завдання порівняльно-узагальнювального типу на нескладному навчальному матеріалі; користуватися сформованим прийомом визначення головного; самостійно складати логічні схеми типових відповідей; уміти узагальнювати, систематизувати навчальний матеріал у межах навчальної теми.
Формулювати гіпотези на основі спостережень, дослідів, зіставлення текстів; зв'язно викладати міжпредметний матеріал з декількох джерел. Уміти аргументувати, робити глибокі висновки. Розвивати критичність мислення. На основі спостережень, аналізу різноманітної інформації, досліджень формулювати гіпотезу, обґрунтовувати її, доводити та перевіряти.
V.Контрольно-оцінювальні вміння
Самостійно оцінювати свою навчальну діяльність через порівняння з діяльністю інших учнів, з особистою діяльністю в минулому, з чинними нормами. Здійснювати самоконтроль та давати оцінку своєї навчальної й самоосвітньої діяльності. Визначати проблеми своєї навчальної діяльності та встановлювати їхні причини, вносити необхідні зміни, коригувати діяльність.
Оцінювати діяльність однокласників шляхом порівняння з чинними нормами, з їхньою діяльністю в минулому.
·


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка