Зміст Вступ 2 розділ 1 Теоретико-методичні засади формування відповідальності у дітей молодшого шкільного віку 6Скачати 485.35 Kb.
Сторінка1/6
Дата конвертації08.03.2016
Розмір485.35 Kb.
  1   2   3   4   5   6


Зміст

Вступ 2

РОЗДІЛ 1 Теоретико-методичні засади формування відповідальності у дітей молодшого шкільного віку 6

1.1. Відповідальність як морально-етична риса особистості учня 6

1.2. Вивчення досвіду формування відповідальності у молодших школярів 18

РОЗДІЛ 2 Взаємодія сім’ї та школи при вихованні відповідальності у дитини молодшого шкільного віку 25

2.1. Дослідження стану сформованості в учнів 4 класу відповідальності як особистісної риси 26

2.2. Виховання почуття обов’язку та відповідальності в учнів 4 класу у взаємодії сім’ї та школи 31

2.3. Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи 36Висновки 40

Список використаних джерел 43

1.Алферов А. Психология развития школьников: Учебное пособие по психологии. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2000. – 384 с. 43

2. Ануфрієва О. Оцінка рівня всебічного розвитку особистості молодшого школяра // Початкова школа. - 1998. - №12. - с.41-43. 43

3. Балл Г.О. Про визначальні характеристики здібностей і принципи їх врахування у навчально-виховній роботі // Психологія. - К., 1992. - Вип.39. - с.3-11. 43

4.Басюк, Н.А. Педагогічні умови виховання почуття відповідальності в учнів 1-4 класів. Дисертаційне дослідження. 43

5.Басюк Н. А. Формування почуття відповідальності у молодших школярів : дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / Інститут проблем виховання АПН України. - К., 2005. 43

6.Басюк Н.А. А.С. Макаренко про виховання відповідальності // Наукові записки: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова / Укл. П.В. Дмитренко, О.Л. Макаренко. – К.: НПУ, 2000. – С.3-7. 43

7.Басюк Н.А. Загальнонаукове розуміння відповідальності особистості / Вісник Житомирського педагогічного університету. – Вип.6. – Житомир, 2000. – С.257-259. 43

8.Басюк Н.А. Іван Огієнко і виховання почуття відповідальності у дітей // Вісник Житомирського педагогічного університету. – Вип.9. – Житомир, 2002. – С.132-134. 44

9.Басюк Н.А. Корекція почуття відповідальності молодших школярів // Початкова школа. – 2004. – № 3. – С.7-9. 44

10.Басюк Н.А. Педагогічні умови виховання почуття відповідальності в учнів 1-4 класів // Вісник Житомирського педагогічного університету. – Вип.24. – Житомир, 2005. – С.92-94. 44

11.Басюк Н.А. Проблема відповідальності в історії педагогічної думки // Науково-педагогічний пошук молодих дослідників: 36. наук. праць / За ред. О.А. Дубасенюк, А.В. Іванченка. – Житомир: ЖДПУ, 2000. – С.53-56. 44

12.Басюк Н.А. Самоврядування як технологія формування почуття відповідальності молодших школярів // Вісник Житомирського педагогічного університету. – Випуск 13. – Житомир, 2003. – С.105-108. 44

13.Басюк Н.А. Формування морального досвіду дітей молодшого шкільного віку // Теоретичні та методичні засади соціально-педагогічної підготовки вчителя: Збірник науково-методичних праць / Ред. кол. Дубасенюк О.А. та ін. – К.: ІЗМН. – Житомир. держ. пед. інститут, 1999. – С.116-118. 44

14.Басюк Н.А. Макаренко і розвиток почуття відповідальності у дітей // Національна освіта у контексті творчості А.С. Макаренка: 36. наук. праць / За ред. проф. М.В. Левківського. – Житомир: ЖЦНТЕІ, 2003. – С.42-46. 44

15.Басюк Н.А. Почуття відповідальності в учнів 1-4 класів: засади виховання: Навчально-методичний посібник / За ред. проф. Левківського М.В. – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2004. – 158 с. 45

16.Басюк Н.А. Розвиток почуття відповідальності в молодших школярів: Методичні рекомендації. – Житомир: Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2003. – 100 с. 45

17.Басюк Н.А. Формування морального досвіду у дітей // Актуальні питання навчання та виховання учнівської молоді (соціально-педагогічний аспект). – Житомир, 1999. – С.54-55. 45

18.Басюк Н.А. Формування моральної культури молодших школярів. Педагогічні основи виховної діяльності в дитячих громадських організаціях України / Відп. ред. В.Є. Литньов. – Житомир: Поліграфічний центр Житомирського педінституту, 1998 – С.39-41. 45

19. Бех І.Д. Вивчення особистості молодшого школяра // Початкова школа. - 1993. - №3. - с. 6-10. 45

20. Бондар Л. В. Спільна учбова робота молодших школярів як фактор інтелектуального розвитку // Проблеми загальної та педагогічної психології. Зб. наук. пр. - К., 2001.- Т.3. - Ч.6. – с. 220-225. 45

21. Бондар Л. В. Роль спільної учбової діяльності молодших школярів у системі розвивального навчання // Вісник Харківського національного університету.-Вип.493. - Серія Психологія. - Харків, 2000. - с. 38-41. 45

22. Бутківська П. Цінності: від учителя до учня // Початкова школа. - 1997. - №2. - с.6-8. 46

23. Васецька П. Темперамент в індивідуальному стилі діяльності молодших школярів // Початкова школа. - 1999. - №6. - с.7-8. 46

24. Веденов А.В. Воспитание воли школьника в процессе учебной деятельности. - М., 1957. 46

25.Данилова Л. Формування особистості нового типу // Педагогіка і психологія. - 2000. - №3. - с. 59-64. 46

26. Дубравська Д.М. Основи психології: Навч. посібник. - Львів: Світ, 2001. - с.240-254. 46

27. Гільбух Ю.З. Темперамент і пізнавальні здібності школяра. - К.: ІЗІМН. - 1992. - с.194-210. 46

28. Заброцький М.М. Основи вікової психології: Навч. посібник. - Тернопіль: Богдан, 2001. - с.57-71. 46

29. Ісхакова Л. В. Організація групових форм роботи на уроці // Початкова школа. – К., 1996. - №7. - с. 28 – 37. 46

30.Климова К.А. О формировании ответственности у детей 6-7 лет. - В кн.: Формирование коллективных взаимоотношений у детей старшего дошкольного возраста. - М., 1968. 46

31. Митнин О. Пізнавальні завдання для розвитку творчих здібностей // Початкова школа. - 2000. - №12. - с.34-38. 46

32. Морочковська Л. Індивідуальні особливості школяра: Методика проведення психолого-педагогічного консиліуму // Шкільний світ. - 2001. - №12. - с.2. 47

33. Муздыбаев К. Психология ответственности. - Л., 1983. 47

34.Прокопенко І., Євдокимов В. Педагогічна технологія. – Х.: Основа, 1995. – 105 с. 47

35. Савченко О.Я. Умій вчитися: Навч. посібник для молодших школярів. - К.: Освіта, 1998. – 188. 47

36.Сапожнікова Л.С. Знана і реальна поведінка молодших школярів // Початкова школа. – 1994. – №3. – С. 11-13. 47

37. Сапожнікова Л.С. Формування в учнів дисциплінованої поведінки // Початкова школа. – 1975. – №6. – С. 9-14. 47

38. Смирнов А.А. Избранные психологические труды: В 2-х т. – М.: Педагогика, 1987. – Т.2. – 344 с. 47

39. Соколов Л.Б. Организация и руководство правоохранительной деятельностью учащихся // Формирование правосознания и поведения учащихся / Под ред. Г.П. Давыдова. – М.: АПН СССР, 1981. – С. 50-65. 47

40. Ставицький О.О. Переконуючий вплив у виховному процесі // Початкова школа. – 1993. – №11. – С. 3-5. 47

41. Стельмахович М.Г. Теорія і практика українського національного виховання. – Івано-Франківськ, 1996. – 180 с. 47

42. Степаненко С. Нові пріоритети нашої школи // Початкова школа. – 1999. – №1. – C. 8-10. 48

43. Сухомлинський В.О. Розмова з молодим директором школи / Вибрані твори: У 5-ти т. – К.: Радянська школа, 1977. – Т.4. – С. 394-582. 48

44.Учбова діяльність молодшого школяра: діагностика і корекція неблагополучностей / В.П. Гапонов, В.А. Георгієвська та ін. - К.: ВІПОЛ, 1994. - 88 с. 48

45.Ушинський К.Д. Людина як предмет виховання / Вибрані педагогічні твори у двох томах. – К., 1981. – Т.1. – С.142-472. 48

46. Фіцула М.М. Правове виховання учнів: Методичний посібник. – К.: ІЗМН, 1997. – 148 с. 48

47.Хрипкова О.Г., Антропова М. В. Дбати про здоров'я дітей. – З досвіду роботи школи продовженого дня №710 Москви, 1980. 48

Додатки 49
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка