Зміст вступСторінка1/26
Дата конвертації08.03.2016
Розмір5.16 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4

Розділ 1. Організаційно-керівна діяльність ……………………………………………………………………………………………………

23

  1. Структура закладу……………………………………………………………………………………………………………………………………………

24

  1. Засідання вченої ради…………………………………………………………………………………………………………………………………………

24

  1. Засідання науково-методичної ради………………………………………………………………………………………………………………………

25

  1. Засідання експертної ради…………………………………………………………………………………………………………………………………..

26

  1. План підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників закладу / виконання плану........................................

27

  1. Курси підвищення кваліфікації на базі ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України

27

  1. Співпраця із вищими навчальними закладами, освітніми установами та громадськими організаціями в межах України……………

27

Розділ 2. Науково-методичне забезпечення реалізації державних та регіональних програм………………………………………

32

2.1. Державні програми……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

32

2.2. Регіональні програми…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

33

Розділ 3. Масові педагогічні заходи міжнародного і всеукраїнського рівнів………………………………………………………………

34

Розділ 4. Наукова діяльність………………………………………………………………………………………………………………………

42

4.1. Науково-дослідна тема, над якою працює заклад / науково-дослідний проект, над яким працює заклад……………………………………

42

4.2. Науково-дослідні теми кафедр та інших наукових підрозділів закладу……………………………………………………………………………..

42

4.3. Напрямки наукових досліджень викладачів, аспірантів, здобувачів…………………………………………………………………………………

43

4.4. Підготовка та участь у наукових конференціях, круглих столах, семінарах, форумах регіонального рівня……………………………….

46

4.5. Експертно-аналітична діяльність: …………………………………………………………………………………………………………………………

а)апробація підручників та навчальних посібників, авторських програм, електронних та технічних засобів навчання;

б)рецензування програм освітньої діяльності курсів підвищення кваліфікації, збірників, відгуки на автореферати

49

Розділ 5. Науково-методична діяльність…………………………………………………………………………………………………………

50

5.1. Форми організації науково-методичної роботи(обласні семінари, тренінги, науково-практичні конференції, постійно діючі науково-практичні семінари,обласні педагогічні читання, методичні сесії, круглі столи (зустрічі, діалоги),творчі групи, методичні тижні, виїзні консультації) ……………………………………………………………………………………………………………………………………….50

5.2. Школи фахової майстерності, школи молодого педагога, обласні школи методиста, школи методистів-кореспондентів, школи молодого керівника, творчі майстерні, лабораторії, між кафедральні та між лабораторні центри ……………………………………


75

5.3. Науково-методичний супровід роботи з керівними кадрами …………………………………………………………………………………………

84

5.4. Науково-методичний супровід проведення конкурсів фахової майстерності педагогічних працівників……………………………………

85

5.5. Науково-методичний супровід роботи з обдарованими дітьми……………………………………………………………………………………...

86

5.6. Науково-методичний супровід виховної роботи…………………………………………………………………………………………………………

86

5.7. Науково-методичний супровід інклюзивної освіти та діяльності інтернатних закладів освіти…………………………………………….

87

5.8. Науково-методичний супровід дошкільної освіти……………………………………………………………………………………………………….

88

5.9. Науково-методичний супровід позашкільної освіти…………………………………………………………………………………………………….

89

Розділ 6. Навчально-методична діяльність……………………………………………………………………………………………………..

90

6.1.Здійснення підвищення кваліфікації та комплексної освітньої підготовки педагогічних працівників………………………………………...

90

6.2. Впровадження сучасних форм підвищення кваліфікації педагогічних працівників ……………………………………………………………….

102

6.3. Методичне забезпечення навчального процесу…………………………………………………………………………………………………………...

103

Розділ 7. Інноваційна та дослідно-експериментальна діяльність……………………………………………………………………………

105

7.1. Організаційно-методичний супровід управління інноваційною діяльністю………………………………………………………………………...

105

7.2. Формування інноваційного освітнього простору в регіоні: розробка та впровадження нових освітніх моделей і технологій, координація інноваційної діяльності…………………………………………………………………………………………………………………….


106

7.3. Координація дослідно-експериментальної роботи: …………………………………………………………………………………………………….

а) всеукраїнського рівня;

б) регіонального рівня

112

7.4. Науково-методичний супровід впровадження інновацій, проектна діяльність…………………………………………………………………..

119

7.5. Впровадження результатів інноваційної діяльності, створення бази даних інновацій…………………………………………………………

122

Розділ 8. Формування єдиного освітнього інформаційного простору регіону………………………………………………………………

126

8.1. Науково-методичний супровід учасників інформатизації освіти……………………………………………………………………………………

126

8.2. Розбудова єдиного освітнього інформаційного освітнього простору регіону…………………………………………………………………….

129

8.3. Впровадження сучасних Інтернет-технологій в освітній процес регіону, розвиток віртуальних педагогічних спільнот………………

135

8.4. Запровадження електронної освіти та розробка електронного освітнього контенту………………………………………………………..

144

Розділ 9. Координація діяльності районних (міських) науково-методичних кабінетів (центрів) ……………………………………….

148

9.1. Науково-методичний супровід роботи з педагогічними працівниками методичних служб області…………………………………………

148

Розділ 10. Міжнародна діяльність закладів післядипломної педагогічної освіти………………………………………………………….

149

10.1. Співпраця з міжнародними фондами, науковими центрами, навчальними закладами, освітніми установами та громадськими організаціями…………………………………………………………………………………………………………………………………………………


149

10.2. Розробка та реалізація міжнародних програм і проектів…………………………………………………………………………………………..

152

Розділ 11. Моніторинг якості освіти регіону…………………………………………………………………………………………………….

154

11.1. Моніторинг освітньої діяльності:…………………………………………………………………………………………………………………………

а) участь у міжнародних моніторингових дослідженнях;

б) участь у всеукраїнських моніторингових дослідженнях;

в) моніторингові та соціологічні дослідження в регіоні

154

11.2. Науково-методичний супровід моніторингових досліджень…………………………………………………………………………………………

157

11.3. Організаційно-методичний супровід зовнішнього незалежного оцінювання………………………………………………………………………

159

Розділ 12. Інформаційно-видавнича діяльність…………………………………………………………………………………………………

165

12.1. Робота бібліотеки……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

165

12.2. Видавнича діяльність за рік………………………………………………………………………………………………………………………………….

167

12.3. Висвітлення в засобах масової інформації досягнень педагогічної науки та педагогічного досвіду регіону…………………………….

178

12.4. Виставкова діяльність………………………………………………………………………………………………………….......................................

180

Розділ 13. Фінансово-господарська діяльність, зміцнення матеріально-технічної бази……………………………………………………

181

Розділ 14. Завдання щодо підвищення професійної майстерності педагогічних працівників та рівня управлінської компетентності керівників навчальних закладів……………………………………………………………………………………………….


187

Додатки……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

189


ВСТУП
У своїй діяльності комунальний навчальний заклад «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» (далі – Інститут) керується Конституцією України, чинним законодавством України, наказами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі освіти і науки, рішеннями Черкаської обласної ради, розпорядженнями голови Черкаської обласної державної адміністрації, розпорядчими документами Департаменту освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації, законодавством України в галузі освіти і науки.

У 2015 році інститут забезпечував реалізацію завдань державної політики в галузі освіти, підвищення кваліфікації педагогічних працівників області, готовність педагогів до роботи в умовах реформування освіти, модернізацію системи освіти дорослих.

Інститут діє відповідно до Положення про республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні та Київський і Севастопольський міські інститути післядипломної педагогічної освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 17.11.2000 № 538) та Статуту, затвердженого Черкаською обласною радою (розпорядження голови обласної ради від 26.10.2015 № 258-р), керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про мови України», постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України.

Заклад безпосередньо підпорядковується Департаменту освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації; у частині нормативно-правового забезпечення – Міністерству освіти і науки України; з питань науково-методичного забезпечення – Інституту модернізації змісту освіти, державному вищому навчальному закладу «Університет менеджменту освіти».

Відповідно до рішення ДАК від 24 листопада 2011 року, протокол № 91 ліцензований обсяг прийому слухачів на рік становить 4000 (чотири тисячі) осіб.

Форма власності – комунальна.Адреса інституту: вул. Бидгощська, 38/1, м.Черкаси, 18003,

Тел./факс (0472) 64 2178;

web: http://oipopp.ed-sp.net;

е-mail:oipopp@ukr.net

Організація роботи комунального навчального закладу «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради», графік прийому громадян:

Початок роботи: о 8.00.

Закінчення роботи: о 17.00

Тривалість робочого дня у п’ятницю: до 16.00.

Напередодні святкових днів тривалість робочого часу скорочується на одну годину.

Вихідна кореспонденція приймається секретарем ректора в усі дні тижня протягом робочого дня, у п’ятницю – до 11.00.

Відправлення кореспонденції – щоп’ятниці до 15.00.

Вхідна кореспонденція обов’язково реєструється у секретаря.
Графік особистого прийому громадян

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові

Дні

Години

Ректор Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради

Чепурна

Наталія МиколаївнаПонеділок

Середа


15.00-17.00

09.00-13.00Проректор з навчально-методичної роботи

Дзюбак

Раїса МиколаївнаВівторок

Четвер


14.00-17.00

14.00-17.00Проректор з наукової роботи

Назаренко

Галина АнатоліївнаПонеділок

Середа


09.00-12.00

14.00-17.00Проректор з питань ЗНО та моніторингу якості освіти

Лісова

Наталія ІванівнаВівторок

П’ятниця


09.00-12.00

09.00-12.00Проректор з господарської роботи

Крот

Микола ФедоровичПонеділок

П’ятниця


09.00-12.00

10.00-13.00**Щосуботи адміністрація інституту з 8-30 до 13-00 прийом громадян проводять за окремим графіком.

Графік затверджується ректором інституту на півріччя.Циклограма щомісячної діяльностіз/п

Заходи

Відповідальні

Циклограма проведення

1.

Наради

Чепурна Н. М.

Щопонеділка

2.

Засідання Вченої ради

Назаренко Г. А.

Не менше 4 разів на рік

3.

Засідання науково-методичної ради

Дзюбак Р. М., Замулко О. І.

Не менше 4 разів на рік

4.

Методичні сесії завідувачів методичних служб області

Дзюбак Р. М., Замулко О. І.

2 рази на рік

5.

Семінари з керівниками органів управління освітою, завідувачів методичних служб області

Чепурна Н. М., Дзюбак Р. М., Замулко О. І.

2 рази на рік

6.

Семінари з методистами методичних служб області різних категорій

Методисти інституту

2 рази на рік

7.

Семінари з керівниками районних, міських методичних об’єднань

Методисти інституту

2 рази на рік

8.

Семінари з директорами і їхніми заступниками гімназій, ліцеїв, колегіумів

Чиркова С. І.

2 рази на рік

9.

Міжнародний фестиваль педагогічних інновацій

Чепурна Н. М., Назаренко Г. А.

1 раз на рік

10.

Обласна педагогічна виставка

Чепурна Н. М., Назаренко Г. А., Підоплічко М. Д.

1 раз на рік

11.

Методичні дні у районах, містах області

Дзюбак Р. М., Замулко О. І.

4 рази на рік

12.

Засідання творчих груп, майстерень тощо

Методисти інституту

2 рази на рік
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка