Звіт директора школи про підсумки роботи за 2014/2015 навчальний рікСкачати 281.85 Kb.
Дата конвертації26.03.2016
Розмір281.85 Kb.
ЗВІТ ДИРЕКТОРА ШКОЛИ

ПРО ПІДСУМКИ РОБОТИ
ЗА 2014/2015 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

У 2014/2015 навчальному році методична робота школи була спрямована на виконання завдань Указів Президента України «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» від 30.09.2010 № 926/2010, Законів України «Про освіту» (зі змінами), «Про загальну середню освіту» (зі змінами), впровадження Державного Стандарту початкової освіти, відповідно до Положень Національної доктрини розвитку освіти, на реалізацію комплексної програми розвитку освіти в Балаклійському районі, державних, регіональних та міських програм в галузі освіти, інших чинних законодавчих і нормативно-правових документів у галузі загальної середньої освіти .

Місія нашого навчального закладу - забезпечення оптимальних умов для соціалізації кожної дитини, всебічна підтримка в процесі формування і розвитку її як особистості. На початку минулого навчального року наш педагогічний колектив визначив тему, над якою працював цілий рік: « Підвищення якості освітніх послуг, що надаються в навчальному закладі, створення оптимальних умови для реалізації інтелектуально-творчого потенціалу всіх учасників навчально-виховного процесу – учнів, педагогів, батьків».

Метою роботи школи є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого вибору професії та до життя в різних соціальних сферах життя, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу. Тому колектив школи, керуючись Конституцією України, Законом України, Державною національною програмою “Освіта”, Концепцією виховання дітей та молоді у національній системі освіти, Конвенцією про права дитини, Національною програмою “Діти України”, Статутом школи, прагне до досягнення поставленої мети.

Інтеграція України до світового та Європейського освітнього простору передбачає необхідність перегляду деяких підходів до навчання та виховання учнівської молоді, аналізу чинників. Що гальмують підвищення якості навчання, права на рівний доступ до загальної середньої освіти, формування життєвої спроможності особистості. Пріоритетними стають особистісно-орієнтований, компетентісний підходи, які покликані підготувати особистість, спроможну бути активною, здатною осмислено зберігати, самостійно відтворювати власну життєдіяльність, досягти життєвого успіху.

Навчально-виховний процес у 2014/2015 н.р. в школі був організований з метою забезпечення оптимальних умов фізичного, інтелектуального, психологічного і соціального становлення особистості школярів, досягнення ними рівня навчальних досягнень, що відповідають потенційним можливостям учнів з урахуванням їхніх пізнавальних інтересів і схильностей.

Методична робота – це систематична, колективна та індивідуальна діяльність педагогічних працівників, спрямована на вдосконалення їхньої кваліфікації та професійної майстерності.

Методична робота школи має таку структуру:
На І засіданні методичної ради було погоджено план роботи методичної ради на

2014/2015навчальний рік

У школі працювали чотири методичні об’єднання вчителів. Це:


 • Методичне об’єднання вчителів початкових класів;

 • Методичне об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу;

 • Методичне об’єднання вчителів природничо-математичного циклу;

 • Методичне об’єднання класних керівників.

На першому засіданні члени методичних об’єднань склали плани роботи на 2014/2015 навчальний рік, які були затверджені на засіданнях методичних об`єднань.

Проведена робота відповідає плануванню. Є усі протоколи засідань методичної ради та шкільних методичних об’єднань (відповідно планам )

Першочерговим завданням навчального закладу є задоволення потреб населення території обслуговування, їх національно-культурних, національно-освітніх прав і запитів. Ці потреби задовольняються в основному сформованою мережею навчального закладу.

З метою продовження методичної роботи з педагогічними кадрами у 2014/2015 навчальному році, підвищення рівня навчально-виховної роботи, на початку навчального року наказом директора по школі від 29.08.2014 № 86-ОД було створено методичну раду школи, керівником якої призначено заступника директора з навчально-виховної роботи Салтовську Н.В. Цим наказом «Про організаційно-методичну роботу у школі на 2014/2015 навчальний рік» було затверджено склад методичної ради, план методичної роботи навчального закладу. Протягом року, згідно плану проводились засідання. В наявності є протоколи всіх засідань методичної ради.

У школі велика увага приділяється вивченню та впровадженню новітніх педагогічних технологій у навчальний процес. Вагому допомогу в цьому надає МР школи, яка вивчає літературу з обраної теми, проводить теоретичні, а потім і практичні семінари з учителями школи, округу. Часто робота над обраною темою закінчується проведенням відкритих уроків, на яких демонструються елементи або повний урок з використанням новітніх технологій. Всі вчителі беруть активну участь у районних та окружних предметних семінарах з подальшим обговоренням інформації на засіданнях шкільних МО.

Методична робота у школі здійснюється за такими напрямками: 1. робота семінарів-практикумів та проблемних семінарів;

 2. самоосвіта вчителів;

 3. робота шкільних методичних об’єднань;

 4. робота методичної ради школи;

 5. школа молодого вчителя;

 6. школа передового педагогічного досвіду;

 7. робота колективу над єдиною методичною проблемою.

При плануванні роботи школи на новий навчальний рік велику увагу приділяємо моніторинговим дослідженням.

Досвід свідчить, що лише за координації зусиль усього педагогічного колективу, зосередженні його уваги на вирішенні конкретної педагогічної проблеми можна значно підвищити ефективність і результативність навчально-виховного процесу.

Опрацювання нової педагогічної проблеми передбачає зміну змісту освіти, освоєння нових навчальних програм, запровадження нетрадиційних форм педагогіки, пошук оригінальних методик викладання, конструювання нового досвіду на основі досягнень науки та передового педагогічного досвіду, перевірку його ефективності.

Для реалізації теми «Удосконалення особистісно-зорієнтованого навчання і виховання в процесі розбудови та розвитку змісту безперервної освіти» ми працювали за такими напрямами: 1. Аналіз результатів педагогічного процесу для виявлення загальних та окремих аспектів науково-методичної роботи.

 2. Організація роботи керівного складу школи, розподіл обов’язків , розстановка педагогічних кадрів;

 3. Забезпечення і охорона прав, свобод, інтересів кожної дитини;

 4. Управління діяльністю педагогічного колективу;

 5. Навчальна і виховна робота з учнями;

 6. Забезпечення права дитини на освіту;

 7. Методична і науково-дослідницька робота;

 8. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

 9. Контрольно-аналітична діяльність;

 10. Дослідження реального рівня професійної майстерності, потреб та інтересів як усього колективу, так і кожного вчителя:

  • аналіз роботи школи за рік;

  • вивчення рівня навчальних досягнень школярів, їх вихованості, розвитку;

  • фронтальне відвідування уроків, позакласних заходів методичним активом з наступним оглядовим аналізом;

  • проведення інструктивно-методичних нарад для вчителів, які реалізовують окремі аспекти проблеми;

  • розробка рекомендацій, методів, заходів, технологій найбільш ефективних у роботі школи, кожного педагога зокрема;

  • обговорення запропонованих рекомендацій на засіданнях ШМО, вироблення заходів стосовно їх реалізації;

  • виконання вчителями конкретних науково-дослідницьких завдань;

  • узагальнення та впровадження в практику роботи вчителів передового педагогічного досвіду з даної проблеми;

  • творчі звіти вчителів за результатами роботи над науково-методичною проблемою.

Робота над методичною проблемою проводилась у рамках діяльності ШМО та методичної ради школи, до планів роботи яких було включено актуальні педагогічні питання:

 1. Нестандартні форми контролю знань учнів.

 2. Система позаурочної роботи з навчального предмету як засіб розвитку пізнавального інтересу учнів.

 3. Система роботи педагогічного колективу у формуванні навичок здорового способу життя.

На основі проведеного аналізу таких робіт, як:

 • відкриті уроки;

 • моніторингові дослідження навчальних досягнень учнів;

 • досліджень використання на практиці та результативності дії новаторських методів, прийомів, педагогічних ситуацій, проблемних підходів;

 • участі команди школи у І та ІІ етапах Всеукраїнських предметних олімпіад;

 • участі учнів школи у науково-дослідницьких проектах МАН;

 • участі учнів школи у Всеукраїнських, обласних та районних конкурсах;

 • результативності та ефективності навчання за певний період часу, моніторингу

навчальних досягнень учнів;

 • результатів перевірки стану викладання та якості знань учнів з певних предметів;

 • проведення предметних тижнів.

Кожен учитель школи працював теоретично чи практично над темою, яка базувалась

на загальношкільній проблемі.

Вчителі корегують власну діяльність, приходять до висновків, які впливають на вибір та організацію певного напрямку подальшої роботи.

В школі була проведена діагностика педагогічного розвитку вчителів

За наслідками атестації у школі працюють:


 • 5 вчителів вищої категорії;

 • 5 вчителів І категорії;

 • 1 вчитель ІІ категорії;

 • 6 вчителів-спеціалістів;

 • 4 вчителя мають звання “Старший вчитель”;

Освітній рівень педагогічних працівників

Більшість педагогічних працівників школи – 85 % становлять спеціалісти з вищою освітою; двоє мають середню спеціальну освіту; один - загальну середню.

У 2014/2015 навчальному році чотири учителя брали участь у ХХІІ районному етапі виставки-презентації педагогічних ідей та технологій на тему «Формування гуманістичних цінностей і лорієнтацій особистості учня». Це:


 • Алімова Г.О.. вчитель англійської мови з роботою « Використання нетрадиційних форм навчання на уроках англійської мови у 7 класі»;

 • Потапова Л.С. та Міняйло Н.А.., вчителі початкових класів з роботою «Формування гуманістичних цінностей і орієнтацій особистості учня»;

 • Шлапак Т.М., вчитель математики, з роботою «Формування національної та громадянської свідомості особистості в умовах поліетнічного освітнього середовища».

За роботу Шлапак Т.М. нагороджена дипломом І ступеня.

Першочерговим завданням навчального закладу є задоволення потреб населення території обслуговування, їх національно-культурних, національно-освітніх прав і запитів. Ці потреби задовольн яються в основному сформованою мережею навчального закладу. На кінець 2014/2015навчального року в закладі функціонує 10 класів, у них налічується 87 учнів. Учні 4 класу навчались за індивідуальною програмою (у класі налічується 3 учні)

Велику увагу приділяє школа виявленню і підтримці обдарованих дітей.

На виконання Указу президента України від 30.09.2010 р. № 927/2010 «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей і молоді» відділом освіти районної державної адміністрації у районі розроблена та діє програма «Обдаровані діти» на 2011-2015 роки, затверджена рішенням ІV сесії VІ скликання Балаклійської районної ради від 25 січня 2011 року.

Відповідно до зазначеної програми у школі розроблена Програма «Виявлення і розвиток обдарованих дітей». Затверджена на засіданні Методичної ради школи (протокол № 4 від 02.02.2011 р.).

Згідно програми розроблено план заходів на 2014-2015 н.р. по виявленню, розвитку і підтримці обдарованих дітей.

Головним в організації навчально-виховної роботи з обдарованими дітьми є: не стільки засвоєння учнями певної сукупності знань, скільки розвиток здатності відкрити нові можливості особистості на основі опанованої інформації; організоване виконання державного компоненту з урахуванням специфічних особливостей мислення обдарованих дітей через гнучкість системи навчальних предметів; прискорене та подальше звільнення від вивчення предметів, додаткові заняття з профільних предметів і звільнення часу для поглибленої самостійної роботи з літературою, комп’ютером.

На початку 2013/2014 навчального року були поновлені списки дітей, які досягли значних успіхів у оволодінні тим чи іншим предметом, у спорті, виявили особливі артистичні дані. Це зароблено було для того, щоб організувати індивідуальну роботу з обдарованими дітьми.

Питання виявлення й розвитку обдарованості педагогічний колектив Веселівської загальноосвітньої школи I – III ступенів розглядає як виконання тривалої програми з урахуванням різноманітних методів і форм роботи. З метою розвитку здібностей і обдарувань учнів, запобіганню їх перевантаження, збереження фізичного й психологічного здоров’я в вересні 2014 року був розроблений план системної роботи з пошуку й розвитку талантів та обдарувань школярів по виявленню та забезпеченню учнів на участь в інтелектуальних змаганнях, скориговано участь кожної дитини не більш, як у 2-3 змаганнях, затверджено списки учнів, які будуть готуватися до інтелектуальних змагань. Певну увагу було преділено науково-методичному забезпеченню вчителів до роботи з обдарованими учнями.

Визначення наявних проблем та пошук шляхів педагогічної співпраці адміністрації, вчителів-предметників, батьків були проведені наприкінці минулого навчального року. На зборах був конкретизований план роботи школи щодо роботи з обдарованими та здібними учнями, розроблені поради, рекомендації вчителям, батькам з питань заохочення та підтримки здібних дітей на новий навчальний рік, а також підведені підсумки роботи в 2013/2014 навчальному році.  

На початку навчального року було розроблено План роботи зі здібними та обдарованими дітьми на 2014-2015 навчальний рік. Мета роботи: пошук талановитих дітей та їх розвиток . Створення оптимальних умов для розвитку особистості та її нахилів. Розробка системи роботи з обдарованими дітьми. Удосконалення уроку як засобу розвитку творчої особистості вчителя та учня.

Впродовж року чимало уваги було зосереджено на плануванні до впровадженні різних форм і методів роботи для визначення рівня обдарованості учнів та готовності вчителів і батьків до співпраці з ними (анкетування, опитування, спостереження, співбесіди, індивідуальні бесіди, збори різного характеру.

У зв’язку з переглядом і оновлення банку даних про обдарованих дітей було проведено додаткове діагностування з вивчення особливостей особистісного розвитку обдарованих учнів, їхніх нахилів та інтересів у різних видах діяльності. Виходячи із результатів анкетування було створено банк даних схильних до обдарованості дітей.

Була проведена робота по здійсненню психологічного моніторингу з метою виявлення інтересів та нахилів обдарованих та здібних дітей: вивчення їх пізнавальних, комунікативних, творчих, художньо-естетичних інтересів і нахилів учнів, потреб у фізичній активності й розвитку через спеціальні психологічні тести.

В школі функціонують факультативи, курси за вибором, семінарські заняття, години індивідуальної роботи з учнями. Кількість охоплених дітей складає понад 80%.

Згідно плану роботи школи під керівництвом вчителів-предметників, учні середньої та старшої шкіл протягом року представляли свої роботи на предметних тижнях, конкурсах та олімпіадах.

У 2014/2015 н.р. проводився І етап Всеукраїнських предметних олімпіад з базових дисциплін. У школі було проведено олімпіади з 11 базових дисциплін. Наша школа направила на участь у II ( районний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад 8 учнів

На жаль, переможець ІІ етапу предметних олімпіад у нас тільки один, але з таких предметів як англійська мова, математика, фізика, географія - наші учні ввійшли в десятку кращих. Учасники команди мали слабку підготовку, вчителі недостатньо попрацювади з ними.
з/п


Предмет

П.І.П. учасника

Зайняте місце

1.

Правознавство

Шишкін Олександр

3

2.

Англійська мова

Матвієнко Анастасія

8

3.

Фізика

Гадяцький Микола

Лобушко Андрій4

7

4.

Українська мова і література

Матвієнко Анастасія

14

5.

Математика

Шишкін Олександр

5

6.

Історія

Шлапак Олексій

11

7.

Географія

Шишкін Олександр

Наталуха Віталій8

11

8.

Біологія

Шлапак Олексій

14


Учні брали участь у різних інтелектуальних конкурсах,

що проводились на базі району

Міжнародний конкурс української мови ім. Петра Яцика. В I етапі ( шкільному ) взяло участь 6 учнів. На участь в II етап (районний) направлено Мовчан Світлану, ученицю 3 класу, – вчитель Шишкіна Ю.М..

Міжнародний фестиваль ораторського мистецтва за темою «Т.Г.Шевченко – взірець українського патріотизму» . В ІІ етапі конкурсу брала участь Сторожева Карина, учениця 11 класу, - вчитель Харун А.І.

Учні школи брали участь у заочних інтелектуальних конкурсах

Конкурс

Кількість учасників

Результати конкурсу

Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» (4,5-6 класи)

8

4 (добрий результат),

4 (учасники)Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» (7-11 класи)

11

4 (добрий результат),

7 (учасники)Міжнародний природничий інтерактивний конкурс «Колосок - осінній»

6

1 срібний сертифікат у номінації «Чудесні речовини»; 5 срібні сертифікати у номінації «Чудеса природи

Міжнародний природничий інтерактивний конкурс «Колосок –весняний»

8

Результати будуть у вересні 2015

Всеукраїнський конкурс з англійської мови «Олімпус»6

6 сертифікатів учасників

Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня»

13

4 (добрий результат), 9 (учасник)

На даний момент обдарованими дітьми у нашій школі можна назвати: • Ященко Єлизавету, ученицю 11 класу, - учасницю І етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН з роботою «Україна космічна держава»;

 • Лобушка Андрія, учня 11 класу - Переможця 1 предметної олімпіади І етапу, учасник ІІ (обласного) етапу конкурсу-захисті науково-дослідницьких робіт МАН з роботою « Космічні двигуни нового покоління»), член МАН.

 • Шишкіна Олександра, учня 9 класу, переможця ІІ (районного) етапу Всеукраїнської олімпіади з правознавства.

 • Давиденко Вікторію, ученицю 8 класу, учасницю танцювальної студії «Совершенство» БК ім.. С.Кірова, м. Ізюма. Брала участь у Всеукраїнському конкурсі дитячих танцювальних колективів, який проходив у м. Києві

ж) творчі звіти вчителів за результатами роботи над науково-методичною проблемою.

У школі налагоджена система курсової перепідготовки вчителів, є перспективний план проходження курсів на наступні п’ять років. Щорічно при складанні плану роботи школи , цей план коригується

Так, у 2014 році курси підвищення кваліфікації пройшли – 4 вчителя, На ІІ півріччя 2015 року заплановано курсову перепідготовку 4 вчителів.

Із діаграми видно, що з 18 учителів за останні 2 роки - 11 пройшли курси підвищення кваліфікації при ХАНО. За 2013 рік спецкурси пройшов вчитель, що викладає курс за вибором «Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу» за курсом «Захисти себе від ВІЛ». А вчитель Леміщенко О.М., вчитель, що викладає факультативний курс «Православна культура Слобожанщини», проходила спецкурси у 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 роках

Важливим фактором у роботі з учнями є виховний вплив. На початку навчального року адміністрацією школи спільно з класними керівниками був складений загальношкільний план виховної роботи, чітко визначені її мета і завдання. Особливу увагу було звернено на такі розділи роботи як громадянське, правове, естетичне та моральне виховання.

Класні керівники працюють над такими проблемами як формування культури поведінки учнів, почуття відповідальності за свої вчинки та виконання обов’язків, виховання поваги до людей, доброзичливого ставлення до однокласників, поваги до вчителів і батьків.

У 2014/2015 н.р. велика увага приділялась розвиткові системи виховної роботи. Як і минулого навчального року виховна робота була орієнтована на національно – патріотичне, правове, екологічне, сімейне та моральне виховання.

Шкільні заходи, заплановані на 2014/2015 н.р., здебільшого проведені відповідно до плану. Рівень проведення загальношкільних заходів, як правило, досить високий. Однак внаслідок несвоєчасності проведення окремих заходів інколи порушувався графік їхнього проведення, деякі технічні несправності в цілому знижували рівень заходу, що проводився.

Великий успіх серед учнів мають такі загальношкільні заходи:


 1. свято першого дзвоника – “Малиновий голос дзвіночка”;

 2. свято до дня вчителя – “Вчителько моя, зоре світова”;

 3. загальношкільний День здоров’я;

 4. свято до дня Збройних Сил України;

 5. молодіжні вечори різноманітної тематики;

 6. “Першоквітнева юморина”;

 7. день закоханих;

 8. свято останнього дзвоника та інші.

Адміністрація школи спільно з класними керівниками приділяє значну увагу вирішенню проблеми досягнення бажаних результатів у вихованні колективу та особистості. Особливо важливе місце займає патріотичне виховання. Вивчення учнями правових документів, Конституції України – одне із найважливіших завдань педагогічного колективу. З цією метою класними керівниками проводяться години спілкування з даної тематики, вчителями-предметниками здійснюється вивчення елементів правових документів під час уроків.

Відповідно до річного плану роботи школи на 2014/2015 навчальний рік 25-30 травня 2015 року було проведено аналіз підсумків навчальних досягнень учнів школи за 2014/2015 навчальний рік.Результати навчальних досягнень учнів за 2014/2015 навчальний рік

Клас

К-ть учнів


Рівні оцінювання

початковий

середній

достатній

Високий

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

1

5

Оцінювання вербальне

2

7

0

0

3

43

3

43

1

14

3

7

0

0

2

28

4

58

1

14

4

3

0

0

1

33

1

33

1

33

2-4

17

0

0

6

35

8

47

3

18

5

7

0

0

4

57

2

29

1

14

6

13

2

14

6

46

4

32

1

8

7

6

0

0

3

50

2

33

1

17

8

11

1

10

5

45

5

45

0

0

9

12

0

0

7

58

5

42

0

0

5-9

49

3

6

25

52

18

36

3

6

10

9

1

11

5

56

3

33

0

0

11

10

0

0

3

30

6

60

1

10

10-11

19

1

5

8

42

9

48

1

5

По школі

85

4

4

39

46

35

42

7

8

На високому рівні мають знання такі учні:

Потапова Надія – 2 клас;

Большакова Катерина – 3 клас;

Васьков Костянтин – 4 клас;

Дворник Дарина– 5 клас;

Дуванова Крістіна – 6 клас;

Наталуха Сергій – 7 клас;

Матвієнко Анастасія – 11 клас

Є учні, які мають одну-дві оцінки з достатнього рівня і є потенційними претендентами на звання «відмінників», а саме:

Мовчан Світлана – 3 клас (9 - англійська мова);

Лобушко Юлія – 6 клас (9 – англійська мова, 8 – математика);

Леміщенко Юлія – 6 клас (8 - англійська мова, 8 – математика);

Шлапак Олексій – 8 клас (9 - російська мова);

Давиденко Вікторія – 8 клас ( 9 – хімія).

Є учні, які мають одну-дві оцінки з середнього рівня і можуть мати достатній рівень знань при посиленому контролі з боку батьків та вчителів, а саме:

Павленко Владислав – 3 клас ( 6 – англійська мова);

Жувак Анастасія – 3 клас ( 6 – англійська мова);

Ященко Анастасія – 5 клас (6 – російська мова);

Нестеренко яна – 7 клас (6 – всесвітня історія);

Ященко Катерина – 7 клас (6 – геометрія);

Іванова Світлана – 9 клас (6 – хімія).

На початковому рівні мають знання:

Ністратов Олексій – 6 клас (світова література);

Бурлачка Артем – 6 клас (англійська мова);

Мирошниченко Дмитро – 7 клас (3 бали українська мова, алгебра, фізика, англійська мова, алгебра, геометрія);

Докукін Валерій – 10 клас (хімія)

При посиленому контролі батьків і вчителів ці учні можуть підвищити рівень навчальних досягнень у наступному навчальному році.

Велика робота в школі здійснюється по проведенню профорієнтаційної роботи з учнями: проводиться роз’яснювальна робота з батьками учнів щодо організації та формування шкільної мережі; участь учнів у Днях відкритих дверей, що проводяться на базі навчальних закладів м. Харкова, за окремим планом організовується проведення тижня Профорієнтації. У закладі є стенд «Профорієнтація». Де постійно змінюється інформація про навчальні заклади І-ІV рівнів акредитації. Наша школа співпрацює з багатьма вишами м.Харкова (аграрна академія, політехнічний університет, зооветеринарна академія, технічний університет ім. Василенка ), Київським університетом культури і мистецтв ім. М.Поплавського, Савинським ПТ ліцеєм тощо. Заступник директора з навчально-виховної роботи Яцун Т.М. організовує зустрічі з представниками вищих навчальних закладів. Із загальної кількості випускників 11-го класу 8 учні планують продовжувати навчання у вишах ІІІ-ІV рівнів акредитації, 2 – будуть навчатися у навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації. Усі випускники 9 – го класу подали заяви і будуть продовжувати здобувати освіту у Веселівській ЗОШ І-ІІІ ступенів.

У закладі створено всі умови для забезпечення гарантованого права на здобуття якісної базової та повної загальної середньої освіти, для формування гармонійно розвиненої особистості, збагачення здібностей кожного учня. Успішно склали державну підсумкову атестацію учні 4, 9, 11 класу. у травні-червні учні школи проходили державну підсумкову атестацію.

Проводячи аналіз моніторингових досліджень державної підсумкової атестації учнів за поточний і минулий роки, можна сказати, що у 4 класі якість знань знизилась з математики у поточному навчальному році на 33 %, у 9 класі – спостерігається динаміка росту якості знань учнів з усіх предметів, винесених на ДПА. У 11 класі якість знань учнів з математики та історії України у 2014/2015 навчальному році становить 100 %, з української мови - зросла на 6 %, і немає учнів, що мають знання на початковому рівні.

Одночасно, поряд із позитивними напрацюваннями в роботі школи є певні проблеми, для вирішення яких необхідно акцентувати увагу в новому навчальному році, а саме: • цілеспрямовану спільну роботу педагогічного колективу і кожного вчителя окремо над підвищенням рівня якості освіти, удосконалення професіоналізму, підготовки випускників до життя в швидкоплинних змінах соціокультурних умов і професійної діяльності;

 • запровадження курсів за вибором, спецкурсів, індивідуальних, групових занять, курсів за вибором;

 • впровадження інформаційно-комунікативних технологій, комп’ютеризації та інформатизації навчально-виховного процесу;

 • формування в учнів найкращих шляхів розв’язання життєвих проблем;

 • вивчення і творче впровадження в практику навчання і виховання учнів педагогічних інновацій вчителів району, міста, області, участі в заходах обласного, місцевого, районного рівнів;

 • робота над удосконаленням уроку як засобу розвитку творчої особистості учителя і учня, самореалізація творчої особистості вчителя і учня, підвищення рівня якості уроку;

 • розробка предметних методичних матеріалів;

 • підготовка учнів до проведення ІІ етапу Всеукраїнських предметних олімпіад з базових дисциплін, до участі в конкурсах різного рівня, до участі в роботі МАН, роботи з обдарованими дітьми;

 • нормативне забезпечення, педагогічний аналіз та самоаналіз, контроль та корекція навчально-виховного процесу, впровадження в управління моніторингових досліджень та компетентісного підходу;

 • забезпечення ефективності управління організаційно-методичною роботою;

 • створення оптимальних умов для адаптації учнів 1 класу до навчання;

 • врахування вчителями-предметниками, класними керівниками принципів диференціації та індивідуалізації, психолого-педагогічних особливостей учнів;

 • глибоке вивчення проблеми наступності навчання в школі ІІ та ІІ ступенів, адаптації учнів 5 та 10 класів до навчання;

 • впровадження факультативного курсу «Православна культура Слобожанщини» у 10 класі;

 • покращення роботи учнівського самоврядування;

 • зміцнення матеріально-технічної бази школи;

 • впровадження міні-проекту «Капітальний ремонт по заміні дерев’яних віконних блоків на енергозберігаючі металопластикові у Веселівській ЗОШ І-ІІІ ступенів Балаклійської районної ради Харківської області»,

Ураховуючи попередній аналіз, колегіально обговоривши стан навчально-виховної роботи педагогічний колектив у новому 2014/2015 навчальному році буде продовжувати працювати над реалізацією єдиної педагогічної теми «Забезпечення оптимальних умов для соціалізації кожної дитини, всебічна підтримка в процесі формування і розвитку її як особистості.», буде продовжувати впроваджувати Державний стандарт початкової та базової загальної освіти


Директор школи Л.В.Пономарьова


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка