Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2005 рікСторінка1/2
Дата конвертації09.03.2016
Розмір0.69 Mb.
  1   2


ЗВІТ ПРО НАУКОВУ РОБОТУ ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ЗА 2005 РІК

1. Досягнення провідних наукових шкіл за звітний рік

На філософському факультеті упродовж останніх десятиліть є істотні напрацювання (підготовлені монографії, навчальні посібники, захищені докторські та кандидатські дисертації), які засвідчують наявність історико-філософської школи. Найважливішим показником її існування є наукові дослідження в галузі історії української філософії, її духовних зв'язків із філософськими надбаннями та традиціями інших народів. Представники школи вивчають філософські та суспільно-політичної проблеми історичного розвитку українського народу.

Засновником історико-філософської школи був завідувач кафедри філософії доктор філос. наук, професор Брагінець А.С. В його доробку фундаментальні праці: „Філософські і суспільно-політичні погляди Івана Франка" (1956), наукові статті про творчість Г. Сковороди та інших українських мислителів, а також підручник „Нариси з історії філософії" (1964).

Сьогодні історико-філософську школу очолює заслужений діяч науки і техніки України, доктор філософ. наук, проф. Пашук А.І. Його ґрунтовні праці: „Соціологічні та суспільно-політичні погляди С.А.Подолинського" (1965), „Проблеми суспільного розвитку в ідеології революційного демократизму України" (1982), „Іван Вишенський – мислитель і борець" (1990), „Церква і незалежність України" (1998), „Українська церква і незалежність України" (2003) – присвячені вивченню філософської думки в Україні та творчості українських мислителів. Вагомий доробок із історії філософії України має доктор філософ. наук, проф. Кашуба М.В.: „Георгій Кониський. Філософські твори" у 2-т. (переклад з латинської і коментар, 1990); Григорій Сковорода. Пізнай у собі людину" (переклад з давньоукраїнської, 1995); „Георгій Кониський: світогляд та віхи життя"(1999); „Києво-Печерський патерик" (переклад з церковнослов'янської, 2001, у співавтор.); „Гавриїл Костельник: Філософські погляди"(2002). Доцент Захара І.С. опублікував монографії „Стефан Яворский" (1982) та „Академічна філософія в Україні ХУП- перша половина ХУІІІ ст." (2000). У галузі античної філософії плідні дослідження веде кандидат філософських наук; доцент Кондзьолка В.В., який видав навчальні посібники „Нариси історії античної філософії" (1993) та „Історія середньовічної філософії". Дослідженню історико-філософських проблем присвячена монографія кандидата філософських наук, завідувача кафедри філософії Карася А.Ф. „Філософія громадянського суспільства в класичних теоріях і некласичних інтерпретаціях" (2003).

Історико-філософська школа філософського факультету готує докторів і кандидатів наук з української філософії, зокрема захистили докторські дисертації: А.С. Брагінець, М.М. Олексюк, А.І. Пашук, М.В. Кашуба, Н.А. Михайловська. Загалом з історії української філософії захищено понад сорок дисертацій.

За звітний період досліджували проблеми антропології Івана Франка та його погляди на національний ідеал розвитку, розвиток філософської думки в епоху бароко, філософії „серця" у вченні Г.Сковороди, а також етичні погляди у творчості українських полемістів (проф. Пашук А.І., доц. Захара І.С., доц. Наконечний А.Р., асист. Хамар У.В.). За результатами досліджень видано “Вісник Львівського університету: Філософські науки” (№ 7), присвячений 150-річчю від дня народження І. Франка. Проф. Кашуба М.В. видала „Хрестоматію з історії української філософії". За 2005 р. захищено 1 докторську (Карась А.Ф.) і 4 кандидатські дисертації, опубліковано 12 статей.

Осередком історико-філософської школи є кафедра історії філософії, яка зосереджує свою наукову роботу на дослідженні наукової теми „Історія філософської думки в Україні: проблеми і перспективи". Важливою рисою історико-філософської школи є наступність, традиційність проблематики та її актуальність.


2. Держбюджетні теми:

1.Тема ЗП-13Ф

Тема: “Критерії психологічного здоров'я студентської молоді”. Науковий керівник теми: Галецька Інна Іванівна, кандидат психологічних наук, доцент.

Номер держреєстрації: 0105U00

Термін виконання роботи: 2005р. – 2007р., обсяг фінансування – 13,088 тис. грн.

Виконавці: штатні -1 (доктор наук) ; сумісники - 9 (кандидати наук – 3):

2.1. Резюме українською та англійською мовами:

На підставі теоретичного аналізу визначено поняття психологічне здоров'я як компоненти психічного здоров'я, визначено концептуальні відмінності психічного та психолгічного здоров'я. Розглянуто двофакторну структуру психічного здоров'я: структурно-процесуальне психічне здоров'я та психологічне здоров'я. Структурно-процесуальне психічне здоров'я охоплює механізми, психологічне - сутнісні властивості ціннісно-мотиваційної та ноогенної сфер людини, її переконання, властивості Я та ідентичність, а також духовну сферу. Психологічне здоров'я є ноогеним виміром індивідуального буття, його тонкі механізми формуються у процесі інтеріоризації суспільних норм та цінностей як головного регулятора особистісного розвитку та поведінки. Психологічне здоров'я є втіленням соціального, емоційного та духовного благополуччя (як ресурсу та стану), оскільки це провідна потенційна передумова забезпечення життєвих потреб щодо активного способу життя, досягнення власних цілей, адекватної та оптимальної взаємодії з людьми, соціальним та іншим оточенням. Психологічне здоров'я стосується семантичних аспектів психічного здоров'я, властивостей Я та ноогенної сфери людини. Запропоновано логічно-рівневу модель психологічного здоров'я та визначено його головні критерії.

Практична значущість результатів: Визначено методологічні засади та підібрано комплекс методик для проведення емпіричного дослідження, проведено пілотажні та розпочато компаративні дослідження окремих психічних феноменів різних груп. Опрацьовано поняття особистісної зрілості як динамічної особистісної структури, важливим чинником якої є процес саморозвитку, який ґрунтується на саморозумінні, розроблено психологічний тренінг “Актуалізації особистісної зрілості”.

Результати дослідження за темою опубліковані в 20 статтях, представлені у виступах на наукових конференціях різних рівнів (11 тез виступів), використовуються в читанні нормативних курсів і спецкурсів, при проведенні тренінгових занять.

The theoretical analysis of comprehension of psychological health as a component of mental health was carried out. The two-factor model of structure of mental health is proposed: sructure-procesual mental health and psychological health. The psychological health include essential quality of emotional-motivational and noogenic humans sphere, beliefs, Self and identity, spirituality too. Psychological health is the noogenic dimension of individual being, the mechanisms of it is developing as interiorization of social values. Psychological health is the personification of social, emotional and spiritual well-being (resource and state), these is the principal prerequisites for social development and social adaptation, self-actualization and goal achievement. The logical levels model was examined and principal criteria determined. The practical importance of the results: were specified the methodological principles and psychological methods for research, pioneering studies was conducted. The concept of personality manhood as dynamical personality structure, important factors of which are self-development and self-understanding was created. The “Actualization personality manhood” training program was developed.

Results of research work have been published in 20 articles, submitted in reports of executors of a theme at scientific conferences of different levels (11 theses of reports), are using in reading normative courses and special courses, and carrying out during training courses.2.3.2.Опубліковано: 20 статей.

2.3.3. Опубліковано: 11 тез.

ІІ. Міжкафедральна наукова тема, що виконується в межах робочого часу викладачів “Філософія як теорія і методологія”.

Науковий керівник – д-р. філос.наук, проф..Лисий В.П.

Номер держреєстрації – 0103U005962

Термін виконання - 1.11.2004 – 1.11.2006 р.

Виконавці: 3 проф., докт. філос.наук, 6 доц., канд.. філос.наук, 3 асистенти.
2.1. Резюме українською та англійською мовами:
За звітний період здана до редагування монографія “Філософія. Пізнання. Наука.”. Досліджено у наукових публікаціях гносеологічні, логічні та діалектичні чинники приросту наукового знання. Розкрито основні напрями та застосування діалектики в науці. Виявлено соціальні та раціональні аспекти наукового пізнання. Розкрито значення філософії права та філософії науки в обґрунтуванні методології правознавства та технікознавства. Узагальнено філософські підходи до інтерпретації цивілізації та освіти.

A monograph “Philosophy. Cognition. Science” is handed in for publishing. The gnoseological, logical and dialectical factors of increase of scientific knowledge are investigated in the scientific publications. Basic directions and applications of dialectics are exposed in science. The social and rational aspects of scientific cognition are found out. The value of a philosophy of law and a philosophy of science are exposed in basing of a methodology of jurisprudence and technique-studying (knowing). The philosophical approaches to interpretation of civilization and education are generalized.


2.2.2. Опубліковано: 7 статей.

2.3.3. Опубліковано : 3 тези.
ІІІ. Тема:“Українська духовна культура: особливості становлення та розвитку”. Науковий керівник – Сінькевич Ольга Борисівна, кандидат філософських наук, доцент.

Номер держреєстрації – 0103U005946

Термін виконання: 2003-2006

Виконавці: 1 проф., докт.філос.наук, 1 проф. канд..філос. наук, 4 доц., каф.. філос.наук, 2 доц. каф. іст. наук, 3 асистенти, 2 аспіранти.2.1. Резюме українською та англійською мовами

Впродовж 2005 р. досліджувались особливості сучасної української культури, вивчався соціокультурний та цивілізаційний контекст духовного розвитку сучасної української нації.Проаналізовано релігійний компонент української духовно-культурної інфраструктури, його вплив на процеси національної свідомості. Виокремлено етико-релігійні аспекти сучасної системи українського виховання, роль у ньому християнської аксіології. Опрацьовано характерні особливості української філософсько-богословської спадщини та її впливи на сучасний культурний процес.

In the course of the 2005 the peculiarities of the modern ukrainian culture have been investigated. The social and cultural context of the spiritual development of the modern ukrainian nation has been studied. The religious component of the ukrainian spiritual and cultural infrastructure has been analysed; and also the influence of the religious component on the processes of the national consciousness has been analysed. The ethic and religious aspects of the modern system of the ukrainian education and the role of the Christian axiology in this education have been emphasized. The characteristic properties of the ukrainian philosophical and theological heritage and its influences on the modern cultural process have been treated.

The results of the scientific investigation have been used in process of preparation the All-Ukrainian scientific conference “Spiritual dimensions of European civilization: challenges of XXI century”, in process of preparation the numbers of the scientific articles (the collection “Spirituality. Culture. Nation”) and the second edition of the textbook “A series of lectures the history of the world-wide and native culture”.

Практична значущість роботи:

Результати наукових досліджень використано при підготовці низки наукових статей (збірник “Духовність. Культура. Нація”), другого видання навчального посібника “Лекції з історії світової та вітчизняної культури”, організації Всеукраїнської конференції “Духовні виміри європейської цивілізації: виклики ХХІ ст.”

Захищено 1 кандидатську дисертацію Гучко Г.І. “Кирило-Мефодіївська традиція в українській духовній культурі (ІХ-друга пол. ХІХ ст.)”. 24 березня 2005 р. (проф.Кашуба М.В.)
2.3.2.Опубліковано: 31 статтю.

2.3.3. Опубліковано: 8 тез.
ІУ. Тема: “Історія філософської думки в Україні: традиції та перспективи розвитку”. Науковий керівник – д-р філос. наук, проф. Пашук А.І.

Номер держреєстрації - 0103U006794

Термін виконання: - 2004-2006 рр.

Виконавці: 1 проф., докт. філос. наук, 3 доц., канд. філос. наук, 1 асистент, канд. наук, 1 асистент, 7 аспірантів, 2 здобувачі, 1 докторант.


2.1 Резюме українською та англійською мовами:

Тема присвячена важливій та актуальній проблематиці з історії філософської, суспільно політичної думки в Україні. Протягом 2005 р. по даній темі досліджено такі проблеми, як філософська думка в Києво-Могилянській академії, філософські погляди Г.Сковороди на духовну сутність людини, вплив „Ареопагітиків” на розвиток української філософської думки, філософські питання розвитку української мови, питання української церкви й державності та ін.

The theme is devoted to important actual problem of philosophic and social political thought in Ukraine. The following problems have been investigated during 2005: philosophic thought in Kyiv Mogylianska Academy, Ivan Skovoroda`s philosophic views on spiritual essence of a person, the influence of “Areopagityc” on the development of Ukrainian philosophic thought, philosophic questions on the development of Ukrainian language, the question of Ukrainian Church and State, etc.

Практичне значення досліджуваної теми полягає насамперед в заповненні прогалин, в слабо або зовсім ще невивчених проблем розвитку філософської думки в Україні. Результати дослідження можуть бути використанні в викладанні курсів історії філософії, історії української культури, для розробки спецкурсів для студентів гуманітарних факультетів університетів.2.2 Кількість захищених дисертацій співробітниками і аспірантами.

Захищені кандидатські дисертації: Логвиненко В.М. "Полемічна література як чинник становлення національно-релігійної свідомості українського народу" науковий керівник проф. Пашук А. І., Шикула О.П. "Екзистенцій ний вимір духовності людини у творчості Г.С.Сковороди" науковий керівник доц. Захара І. С.


2.3.2.Опубліковано: 9 статей.

2.3.3.Опубліковано: 10 тез.

У. Тема: “Етнополітичні процеси в Україні”. Науковий керівник – канд.. філос. н., доцент Поліщук М.В.

Номер держреєстрації: 0103U005961

Термін виконання - 01.01.2005-31.12.2007.

Виконавці: 1 проф., докт. політ. наук, 1 проф., канд. політ. наук, 9 доц., 7 асистентів, 2 старші лаборанти.
2.1 Резюме українською та англійською мовами:

В рамках теми аналізуються та розробляються актуальні проблеми функціонування та розвитку політичного процесу в Україні, особливості прийняття та реалізації політичних рішень у перехідний період, детермінація цих процесів національними та соціо-культурними чинниками. Важливість дослідження теми визначається відсутністю в Україні фундаметальних досліджень, які б зосереджували увагу на етнічних та соціокультурних чинниках політичного процесу в Україні. Викладачі розробляють дану тематику у своїх монографіях, статтях, виступах на конференціях, сприяють поглибленню теоретичного осмислення політичного процесу в Україні.

The actual problems of functioning and development of political process in Ukraine and specialties of taking and realization of political decisions in transient period, determination of these processes by social and cultural factors are analyzed and worked out in the frameworks of the topic “The ethno-political processes in Ukraine”. The importance of the research is determined by the absence of fundamental researches in Ukraine, which could make a stress on ethnical, and socially cultural factors of political process in Ukraine. The professors’ work out this subject in their monographs, articles, reports at the conferences, support the deepening of theoretical comprehension of political process in Ukraine.

2.3.1. Опубліковано: 2 монографії

2.3.2. Опубліковано: 1 збірник наукових праць

2.3.3. Опубліковано: 1 енциклопедичний словник, 12 статей, 12 тез доповідей.

VI. Тема“Предмет політології в історії її розвитку: зміст та умови трансформації”. Науковий керівник – доктор політичних наук, професор Денисенко В.М.

Термін виконання – 01.01.2005-31.12.2007.

Виконавці: 1 докт. політ.н., 1 канд.філос.н., 1 канд. філос.н., 2 асистенти, 1 аспірант.

2.1. Резюме українською та англійською мовами:

Досліджуються особливості становлення предмету політології в історичних формах його вияву, принципи, тенденції, динаміка здійснення політичних процесів. Протягом дослідження даної тематики, науковцями планується підготувати до друку монографію, ряд статей та розробити спецкурс “Предмет політології в історії її розвитку: зміст та умови трансформації” для читання у вищих навчальних закладах.

The actual problems of functioning and development of political process in Ukraine and specialties of taking and realization of political decisions in transient period, are analyzed and worked out in the frameworks of the topic “The subject of political science in the history its development: contents and conditions of transformation”. The professors’ work out this subject in their monograph, articles support the deepening of theoretical problems of political process in Ukraine.

Захищено 1 кандидатську дисертацію (Горбач О.Н.- 2005 р.)


2.3.1. Опубліковано: 1 монографію.

2.3.2. Опубліковано: 10 статей.
УІІ.Тема: “Громадянське суспільство як здійснення свободи: соціальний, релігійний та економічний виміри”. Науковий керівник - доктор філософських наук, завідувач кафедри філософії, доц. Карась А.Ф.

Номер держреєстрації: 0103U006795

Виконавці: 1 професор, док. філос. наук, доцент, 1 док. філос. наук, доцент, 7 канд. філос. наук, асистент, 2 канд. філос. наук, 6 аспірант, 1 пошукувач.

Термін виконання - 1.11.2002 – 1.11.2005 р.


2.1. Резюме українською та англійською мовами:

За результатами дослідження зібрано науковий матеріал, підготовлений вченими кафедри філософії та з інших наукових центрів України, а також з Польщі. На основі поданих статей підготовлено збірник наукових праць за напрямом “Соціальні перетворення і громадянський поступ: пошук посткомуністичного контексту свободи”.

Виокремлено предмет філософського аналізу громадянського суспільства на відміну від політологічного та правничого підходів. Таким предметом є розгортання свободи в соціальному розвитку цивілізації, що проявляється у феноменах солідарності, субсидіарности та дискурсивно-етичних практиках.

Встановлено, що громадянське суспільство конституюється такою формою соціальності, яка складається під впливом вияву свободи особи та інтенціонує демократичну форму врядування, що пов’язана з відповідним здійсненням дискурсивно-етичних практик. Увага зосереджена на аналізі: 1)філософії громадянського суспільства як інтерпретації свободи і соціальності; 2) дискурсивно-етичних стадіях громадянського поступу в Україні; 3) природі громадянської ідентичності; 4)залежність інституцій громадянського суспільства від дискурсивних практик свободи – автентичності та клієнтелізму – патерналізму; 5) семантиці трансцендентного у соціальному бутті людини; 6) феноменах здійснення свободи у французькому та польському дискурсах постмодернізму; 7) потребу подолання “дискурсивного бар’єру” як умову розвитку громадянського суспільства в Україні; 8) принципах моделювання громадянського суспільства як соціально-політичної системи. Окреслені дискурсивні бар’єри на шляху до інтеграції України у Європейську Унію.

Запропоновано розглядати передумови становлення громадянського суспільства в якості чинників протогромадянського поступу. Проаналізовані основні історичні та дискурсивно-етичні форми громадянського поступу в Україні. Виявлені філософські засади громадянської солідарності та субсидіарності в процесі громадянського поступу європейських країн; встановлені соціальні, правові та релігійні норми взаємозв’язку та розбіжності між громадянським поступом у країнах західної демократії та соціально-гуманітарним розвитком України.

As a result of an investigation a scientific material prepared by the scientists of a department of philosophy and the other scientific centres both of Ukraine and Poland is gathered. A collection of scientific works the "Social transformation and civil advancement: the search of post communist context of freedom" is prepared on the basis of the given articles.

It is set that a civil society is constituted by such a form of sociality, which is folded under act of a display of freedom of a person and intentіonalize a democratic form of an administration, that is related to the proper realization of a discursive-ethical practice. Attention is concentrated on the analysis of: a) a philosophy of a civil society as interpretations of freedom and sociality; b) discursive-ethical stages of civil advancement in Ukraine; b)the dependence of the institutes of the civil society from discursive practices of freedom – authenticity and clientelism-paternity; c) the nature of civil identity; d) semantics of transcendent in social life of a person; e) phenomena of realization of freedom in French and Polish discourses of postmodernism; f) principles of design of a civil society as the socio-political system; k) the necessity for overcoming "discursive barrier" as a basic for development of civil society in Ukraine. Outlined discursive barriers on the way to integration of Ukraine into the European Community. Philosophical ground of principals of civil solidarity and subsidiarity in the process of civil progress in European countries has been elicited. Social, Legal and religious norms of correlation and differences between civil progresses in Western democracies and social-humanitarian development of Ukraine, have been envisaged.

Практична значущість роботи:

За результатами дослідження викладачами кафедри запроваджена серія спеціальних курсів для студентів філософського та економічного факультетів: доц. Карась А. Ф. – “Філософія свободи”, “Моделі громадянського суспільства”, “Громадянське суспільство та економічний розвиток”; доц. Рижак Л. В. – “Філософські засади сталого розвитку”; асист. Наконечний А. Р. – “Проблема свободи в соціально-філософській думці України”; доц. Поляруш Б.Ю. – “Теорії суспільного розвитку в сучасній філософії”, “Тенденції глобалізації в сучасному світі”; доц. Добропас І. О. – “Проблеми гендерної філософії”; доц. Джунь В. В. – “Феноменологія повсякденності”; доц. Альчук М. П. – “Філософія права”.

2.2. Кількість захищених дисертацій співробітниками і аспірантами.

Захищено 8 дисертацій співробітниками і аспірантами за напрямом “Громадянське суспільство як здіснення свободи: соціальні, правові та релігійні аспекти”: Будз В.П., 2002, Марченко-Тимошенко Л.В., 2004, Карась А.Ф. (докторська), Сокол С.М., Лосик О.М., Карівець І.В., Одушкін О.В., Криворучко Ю.З. (2005).2.3.1. Монографії:

1.Кашуба М., Мірчук І. Гавриїл Костельник: філософські погляди. – Львів, 2002. – 139 с.

2.Карась А.Ф. Філософія громадянського суспільства у класичних теоріях і некласичних інтерпретаціях. – Київ-Львів, 2004. – 520 с.

2.3.2. Переклади наукових праць:


 1. Мислителі німецького Романтизму / Упор. Леонід Рудницький та Олег Фешовець. – Івано-Франківськ, 2003. – 588с.

 2. Дж. Мітчел. Фемінізм і психоаналіз / Пер. з англ. І. Добропас. – Львів, 2004. – 477 с.

 3. Ричард Андерсен. Дискурсивне походження диктатури і демократії / Пер. А. Карася // Універсам. Журнал політології, футурології, економіки, науки та культури. – 2003. - №7-10. – С. 39-45.

2.3.3. За весь час дії теми опубліковано 63 статті, з них за звітний період – 17 статей.
2.3.4. За весь час дії теми опубліковано 29 тез доповідей на конференціях, з них за звітний період –7 тез.
УІІІ. Тема: Розвиток особистості в умовах становлення Української держави". Науковий керівник теми – канд. філос. наук, доц. Грабовська С.Л.

Номер держреєстрації: 0199U003619

Термін виконання: 2003-2005 рр.

Виконавці: 1 професор, 8 доцентів, 13 асистентів, 4 аспірантів . – 1 доктор наук та 10 кандидатів наук.


2.1. Резюме українською та англійською мовами:

Особистість в умовах становлення Української держави вивчалася в аспектах: досліджувалися чинники самореалізації, ставлення особистості до держави, психологічне забезпечення діяльності громадських організацій як осередків формування громадянського суспільства, розроблені засоби аналізу і прогнозування політичної поведінки, проводився аналіз ціннісних орієнтацій в процесі становлення особистості, її психічне та психологічне здоров’я, екзистенційна фрустрація особистості, поведінка в конфліктних ситуаціях, диспозиційна система особистості в контексті дисфункційної сім'ї, психологічна реабілітація дітей із порушеними соціальними зв'язками, психологічні особливості самореалізації жінки, адаптація дитини, її образ "Я", самооцінка і ціннісні орієнтації, психотерапія в професійному досвіді педагога тощо. Досліджувався феномен «вимагаючої» поведінки та мотивації, що спонукає людину до такої поведінки. Розроблено опитувальник для визначення схильності особи до «вимагаючої» поведінки. Досліджувалися проблеми аналізу конфлікту. Розроблена структурна схема («карта») конфлікту.

Досліджувалася проблема гендерних ролей та ґендерної ідентичності особистості, визначені соціально-психологічні чинники формування ґендерних ролей, з’ясовано особливості гендерної соціалізації, розкрито соціокультурні обмеження жіночих та чоловічих ролей, окреслено шляхи послаблення дії ґендерних стереотипів та упереджень. В аспекті психологічних механізмів формування особистості спеціаліста психолога досліджувалися особливості навчальної діяльності і мотиваційна та ціннісна сфера студентів, а також взаємозв’язок внутрішніх установок з зовнішньою поведінкою, чинники які організовують і спрямовують поведінку працівника.

Досліджувався феномен особистості диктатора, проведений аналіз спільності рис особистості та складена гіпотетична психограма рис особистості диктатора. Досліджувалися індикатори особистісної зрілості, формування особистісної зрілості у підлітковому і юнацькому віці. Досліджувалися стресогенні чинники, пов’язані з наявністю аутичної диини в сім’ї, розроблялися корекційні дії по їх подоланню і профілактиці.Було впроваджено у роботу практикуючих психологів опитувальник особистісної зрілості, опитувальник для визначення схильності до «вимагаючої» поведінки та методик вимірювання особистісних трансформацій у тренінгах особистісного зростання. Результати роботи над темою представлені в статтях, тезах виступів на конференціях. Практично втілюються в курсах і спецкурсах, тренінгах, що читаються і проводяться виконавцями теми.

Personality in the conditions of becoming of the Ukrainian state was studied in the aspects of factors self-realization, attitude of personality toward the state, psychological providing of activity of public organizations as branches of forming of civil society, development of means of analysis and prognostication of political conduct, analysis of the valued orientations in the process of becoming personalities, its psychical and psychological health, existential frustration of personalities, behavior in conflicts situations, disposition system of personality in the context of dysfunction family, psychological rehabilitation of children, with the broken social connections, psychological features of self-realization of woman, adaptation of child, its "Self"-image, self-appraisal and valued orientations, psychotherapy, in work experience of teacher and others like that. The phenomenon of «requiring» behavior and motivation, which induces a man to such conduct. It is developed questionnaire for determination of inclination of person to the «requiring» conduct. The problems of analysis of conflict were explored. The structural diagram («card») of conflict is developed.

The problem of gender roles and gender identities of personality was explored, socially-psychological factors of forming of gender roles was certain, the features of gender socialization are found out, socially-culture limitations of male and female roles are exposed, outlined ways of weakening of action of gender stereotypes and prejudices. In the aspect of psychological mechanisms of forming of personality of specialist of psychologist the features of educational activity and motivational and valued sphere of students, and also intercommunication of inner attitude with the external conduct were explored, factors which organize and send the conduct of worker.The phenomenon of personality of dictator was explored; analysis of community of lines personalities was conducted and made hypothetical psychograma of lines of personality of dictator. The indicators of personality maturity were explored, forming of personality maturity in teenagers and youth. The factors of the stress related to the presence of autistic child in family were explored, corrections on their overcoming and prophylaxis were developed. Questionnaire of personality maturity, questionnaire for determination of propensity to the «requiring» behavior and methods of measuring of personalities transformations in trainings of personality growth were brought into the work. Job results above a theme is represented in the articles, theses of perform at conferences. It is practically incarnated in courses and special courses, trainings which are read and is conducted by the performers of theme.


2.2. Кількість захищених дисертацій співробітниками і аспірантами:

За весь час дії теми захищено 3 кандидатські дисертації: К.Островська, (2003), Н.Пилат (2004), В.Гупаловська, (2005). У 2005 році 4 кандидатські дисертації рекомендовані до захисту: Н. Булка, А .Вовк, О. Волошок, О. Штепа.2.3.1. Опубліковано: за весь час дії теми – 2 монографії, за 2005 – 1 монографія. (Д.Бородій)

2.3.3. Опубліковано: навчальних посібників – 2, за 2005 – 1 (у співавторстві).

2.3.4. Опубліковано за весь час дії теми – 2 науково-редакційних переклади, за 2005 – 1.(С.Грабовська, Г.Католик).

2.3.6. Опубліковано за весь час дії теми 5 збірників статей, за 2005 - 2; 4 - матеріали конференцій за весь час дії теми, за 2005 - 2.

2.3.7. Опубліковано за весь час дії – 135 статей, за 2005- 48 статей.

2.3.8. Опубліковано за весь час дії теми – 93 тези за 2005 – 30 тез виступів на конференціях.


 1. Інші форми наукової діяльності:

  На філософському факультеті функціонує дві спеціалізовані вчені ради. Спеціалізована вчена рада Д 35.051.02 згідно з наказом ВАКу України №327 від 14.05.2004 приймає до розгляду та проводить захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філософських наук за спеціальностями 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії та 09.00.05 – історія філософії. Голова ради – доктор філософських наук, професор Мельник В.П., заступник голови – доктор філософських наук, професор Пашук А.І., секретар ради – кандидат філософських наук, доцент Сінькевич О.Б. До складу ради входять 8 докторів філософських наук, доктор філологічних наук, доктор історичних наук, доктор економічних наук.

Спеціалізована вчена рада Д 35.051.17 згідно з наказом ВАКу України № 327 від 14.05.2004 р. приймає до розгляду та проводить захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути і процеси, 23.00.01 – теорія та історія політичної науки. Голова ради – доктор політичних наук, професор Денисенко В.М., заступник голови – доктор соціологічних наук, професор Черниш Н.Й., секретар ради – кандидат політичних наук, доцент Шурко О.Б.

Проф. Лисий В.П., проф. Кашуба М.В. є членами спеціалізованої вченої ради 35.051.02

Проф. Лисий В.П. є членом експертної ради ВАКу України з філософських спеціальностей.

Доц. Васьків А.Ю. є членом Комісії Міністерства освіти і науки України: з розробки змісту факультативних курсів з етики віри та релігієзнавства.

На факультеті виходить “Вісник Львівського університету: Філософські науки”, редактор – проф. Мельник В.П., секретар – доц. Рижак Л.В. За звітний період видано №7, №8 вісника.

Факультет спільно із Західним науковим центром НАН України видав “Вісник: Соціогуманітарні проблеми людини”, №1. (редактор – проф. Мельник В.П., секретар – доц. Рижак Л.В.).


5. Зовнішні зв'язки :

Кафедра філософії:

 • з філософським факультет Київського національного університету імені Т.Шевченка; з кафедрою філософії Полтавського державного університету, з кафедрою філософії Чернівецького національного університету.

 • університет Києво-Могилянська Академія;

 • “Coucil for Rescarch in Values and Philosophy” – Католицький університет Америки, США;

 • з Вроцлавським університетом (Польща).

 • з Московським Університетом Дружби народів, РФ.

 • з проф. Дж. Ділі з університету Св. Томи м. Г’юстона, США.

 • з Університетом Марії Склодовської-Кюрі м. Любліна (проф. Єдинак, проф. Гавор).

 • з кафедрою філософії Жешувського університету (Польща), проф. Захаряш.

 • з Українським вільним університетом (м. Мюнхен).


Кафедра теорії та історії культури:

 • Стажування в Національному університеті “Острозька академія” 1-30 листоп. 2005 р.

 • Участь у конференції “Духовні виміри європейської цивілізації: виклики ХХІ ст.” професора Вроцлавського університету А. Семяновського.

 • Публікація у 2-му виданні наукового збірника “Релігієзнавчі студії” д-ра історії Г. Гофмана (Ягеллонський університет), Публікація наукових статей доц. Мадей Н.М. у виданні “Przeglad religioznavczy” (Варшава)

Кафедра політології:

 • Романюк А.С. – стажування у Канзаському університеті (США), Центр Росії та Східної Європи.

 • Шведа Ю.Р. – наукове стажування по програмі “Центру націй, що трансформуються ” в університеті штату Мінесота (США).

 • Cкочиляс Л.С. – стажування у Канзаському університеті (США) та у Центрі політичних та економічних досліджень ім. Разумкова (Київ).

 • Старецька Л.І. – участь в Канадсько-Українському проекті «Розбудова демократії».

 • Дащаківська О.Ю. – наукове стажування по програмі “Центру націй, що трансформуються ” в університеті штату Мінесота США.

 • Остудін В.І. – стажування у Львівському банківському інституті (Львів)

 • Кафедра підтримує наукові контакти з Вищою школою міжнародних відносин у Лодзі в рамках дослідження трансформації політичних систем України та Польщі.


Кафедра психології:

 • Кафедра подовжувала співпрацю з Інститутом психології АПН України (м. Київ);

 • налагоджується співпраця з Інститутом соціальної та політичної психології АПН України (м. Київ);

 • кафедрою психології і конфліктології Києво-Могилянської академії (м. Київ);

 • Дрогобицьким державним університетом імені Івана Франка;

 • Львівським інститутом підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

 • Інститутом педагогіки та психології професійної освіти АПН України;

 • Львівським католицьким університетом;

 • Міжрегіональною академією управління тощо.

 • Викладачі кафедри активно співпрацюють з Інститутом соціогуманітарних проблем людини Західного наукового центру НАН України та МОН України, в рамках цієї співпраці проводилися дослідження теми «Здоров’я нації», проводився симпозіум.

 • Кафедра продовжувала співпрацю з польськими психологами, зокрема з факультетом психології Варшавського університету;

 • Налагоджена співпраця з кафедрою соціальної психології Вроцлавського університету;

 • з рядом кафедр Католицького університету (м. Люблін).

У співдружності з Варшавським університетом та Інститутом психології Вроцлавського університету проведена Друга міжнародна літня міждисциплінарна школа для студентів з України Польщі і Білорусі “Психологічні проблеми суспільства епохи трансформації”. 1-15 серпня 2005, Вроцлав, Польща., в якій взяли участь викладачі кафедри (С. Грабовська як один з організаторів школи та викладач, та І.Галецька, як викладач), 3 аспірантів та 10 студентів старших курсів відділення психології. • Проведена Міжнародна наукова конференція «Такі відмінні і такі подібні: Україна і Польща в світлі порівняльних досліджень суспільних наук», 9-10 вересня 2005, м. Львів. Викладачі кафедри беруть участь у міжнародних конференціях та у конференціях, які проводяться польськими вченими (зокрема у роботі ХХХ11 З’їзду Польського Товариства Психологів, Краків, 22-25. 09 2005, у 11 З’їзді Польського Товариства соціальних психологів Польщі, Пшегожали, 25-26 вересня 2005 р.).

Виконуються спільні наукові проекти: вивчення «вимагаючої» поведінки (Польща-Україна), вивчення дієвості маніпулятивних технік (Польща - Україна), вивчення стилів ведення домашнього господарства, дослідження поглядів студентів на соціальне довкілля тощо. Готуються до публікації спільні збірники наукових праць з психології здоров’я (Польща-Україна) та з проблем психології релігії (Польща-Україна). Запрошувались професори факультету психології Варшавського університету М. Левицька, Т. Сосновський (березень 2005 р). Під час цього візиту проведені консультації для магістрантів та аспірантів, усталені плани подальшого наукового співробітництва, проведені консультації з виконання спільних наукових досліджень. Запрошувалася з лекцією «Розвиток емоційної компетенції» для студентів, аспірантів та викладачів докт. Є. Унтервергер (Австрія) (6 травня 2005 р.). 26 вересня 2005 р. для викладачів, аспірантів і магістрантів кафедри проведено науково-практичний семінар «Системний коучінг як інструмент менеджменту, орієнтованого на розв’язання проблем» експертами з системного коучінгу Т.Гансманом та І. Катсер (Австрія).

 • Викладачі кафедри і студенти відділення психології беруть активну участь у міжнародному Проекті МІГУС: викладачі працюють в якості туторів, керують науковими дослідженнями студентів МІГУСа, беруть участь у конференціях, які проводяться в рамках цього проекту.

 • Налагоджено спільну діяльності з Німецькою асоціацією сімейної системної психотерапії (Берлін).

 • Кафедра продовжує спільно із науковими співробітниками психологічної лабораторії науково-методичного центру Інституту професійної педагогіки і психології АПН України працювати над виконанням проекту, пов’язаного із науково-практичним забезпеченням психологів, що працюють в системі профтехосвіти, посібниками з психології.

 • Доц. Католик Г.В. керує міжнародним Австрійсько-Українським проектом з дитячої та юнацької терапії. Доц. Католик Г.В. стажувалася у Європейській асоціації дитячої та юнацької психотерапії у м. Відень (Австрія). Доц. Галецька І.І. проходить стажування в Інституті NLPT (м. Відень, Австрія).


6.Захист дисертацій випускниками аспірантури і докторантури:
6.1.Захист дисертацій випускниками аспірантури:

Прізвище, ініціали

Науковий керівник

Рік закін-чення

Дата подачі до спец. ради

Дата захис-ту

Тема дисертації

Шикула О.П.

Доц.

Захара І.С.2004
19.05.

2005


Екзистенційний вмір духовності людини в твор-чості Г.С. Ско-вороди

Логвиненко В.М.

Проф.

Пашук А.І.2003

9.06.2005

10.11.

2005


Полемічна літе-ратура як чинник становлення наці- онально-релігійної свідомості україн-ського народу

Паньків О.І.

Доц.

Кондзьолка В.В.2003

9.06.2005

10.11.

2005


Формування онто-логічної та гносео-логічної пробле-матики у досокра-тівській філософії

Гупаловська В.А.

Доц.

Баклицький

І.О.


2002

12.09.2004

27.09.

2005


Професійна само-реалізація як чин-ник становлення особистості жінки

Горбач О.Н.

Проф. Денисенко В.М.

2003

3.11.2004

21.01. 2005

Доктрини зовні-шньої політики: історія та сучас-ний розвиток
Сокол С.М.

Доц. Добропас І.О.

2005
21.01.

2005


“Трансформаця українського суспільства в кон-тексті глобаліза-ції: соціально-філософський аналіз”
Лосик О.М.

Доц.

Карась А.Ф.2004
1.07.

2005


“Феномен свобо-ди у французь-кому дискурсі постмодернізму
Карівець І.В

Доц.

Карась А.Ф2001
19.10.

2005


“Семантика трансцендентного в соціальному бут-ті людини”
Гайналь Т.О.

Проф.

Лисий В.П.2004
Прийн. до захисту спец. вченою радою

“Єдність гносеол-огічного та соціа-льно-практичного в контексті гумані стичного відно-шення людини до природи”.
Кам’янська Ю. В.

Проф. Мельник В.П.

1999
Прийн. до захисту спеціалізованою вченою радою

“Імперативи людської життє-діяльності у тех.-ногенній цивілі-зації”
Криворуч-

ко Ю.П.


(здобувач)

Доц.

Карась А.Ф.2001
Прийн.

до захисту спеціалізованою вченою радою“Ціннісний зміст і принципи струк-турування моло-діжного руху в процесі демокра-тичних перетво-рень в Україні”


6.2. Аспірантура:


Жукова О.

09.00.08

ІІІ(декр. відпустка)

денне

доц. Сінькевич О.Б.

Саган Є.

09.00.08

ІІ (відрахова-ний)

денне

доц.

Пітусь Л.М.Андрусів А.

09.00.04

ІІІ

денне

проф.

Мельник В.П.Фльорко Л.

09.00.04

ІІІ

денне

проф.

Кашуба М.В.Пукас І.

09.00.11

ІІІ

денне

доц.

Стеценко В.І.Лазарович Н.

09.00.04

ІІІ

денне

проф. Мельник В.П.

Муха О.

09.00.11

ІІІ

денне

доц.

Васьків А.Ю.Максимович О.

09.00.08

ІІІ

денне

доц.

Пітусь Л.М.Скринник Д. М.

09.00.07

ІІ

денне

Доц.

Сінькевич О.Б.Гук Ю.І.

09.00.07

ІІ

денне

Доц.

Пітусь Л.М.Откович К.В.

09.00.04

ІІ

денне

Проф.

Кашуба М.В.Бойко І.М.

09.00.11

ІІ

заочне

Доц.

Васьків А.Ю.Шевчук О.І.

09.00.03

ІІІ

денне

Доц.

Поляруш Б.Ю.Якуц Р.Р.

09.00.01

ІІІ

денне

Доц.

Карась А.Ф.Слободянюк Л.

09.00.03

ІІ

денне

Проф.

Мельник В.П.Оленич С.

09.00.03

І

денне

Проф.

Кашуба М.В.Чоловська Н.

09.00.03

І

денне

Доц.

Рижак Л.В.


Пашук О.І.

09.00.05

ІІІ

денне

Доц.

Кондзьолка В.В.


Рабінович О.Р.

09.00.05

ІІІ

денне

Доц.

Кондзьолка В.В.


Курило В.Б.

09.00.05

ІІ

денне

Проф.

Пашук А.І.


Поцюрко О.Ю.

09.00.05

ІІ

денне

Доц.

Кондзьолка В.В.


Онищук О.В.

09.00.05

ІІ

денне

Доц.

Дахній А.Й.


Котовська О.П.

09.00.05

І

денне

Доц.

Захара І.С.


Гнатишук Г.Т.

09.00.05

І

денне

Доц.

Дахній А.Й.Гула Л. І.

23.00.01

ІІ

(декр. відп.)денне

Доц. Романюк А.С.

Бей М. М.

23.00.02

ІІ (декр. відп.)

денне

Доц.

Ржевська Н.Ф.Четверікова Л.О.

23.00.02

ІІІ


денне

Проф.

Світа Г.М.Грицанюк В.В.

23.00.02

ІІ


денне

Проф.

Світа Г.М.Щурко О.М.

23.00.02

ІІ


денне

Доц.

Угрин Л.Я.Бендза Г.М.

23.00.02

ІІІ

заочне

Доц. Старецька Л.І.

Коляса О.Я.

23.00.01

ІІ

денне

Проф. Денисенко В.М.

Шумельда О.

23.00.02

ІІІ

денне

Доц.

Романюк А.С.Веремчук В.М.

23.00.02

ІІ

(декр. відп.)денне

Доц.

Поліщук М.В.Архіпович Д.

23.00.02

ІІ

(акад. Відп)заочне

Проф.

Світа Г.М.Бачинський Б.О.

23.00.01

ІІ

заочне

Доц.

Романюк А.С.Ільчишин Л.М.

23.00.02

ІІ

заочне

Доц.

Шурко О.Б.Чайковський Я.Р.

23.00.01

ІІІ

заочне

Доц.

Поліщук М.В.Сорба О.М.

23.00.01

ІІІ

денне

Проф. Денисенко В.М.

Дащаківська О.Ю.

23.00.02

ІІ

денне

Проф.

Світа Г.М.Виговський Д.С.

23.00.02

І

заочне

Доц.

Шурко О.Б.Зубрицький І.Я.

23.00.01

І

денне

Доц.

Остудін В.І.Кучма Л.О.

23.00.02

І

денне

Доц.

Шурко О.Б.Ткаченко О.М.

23.00.02

І

денне

Доц.

Поліщук М.В.Шипунов Г.В.

23.00.01

І

денне

Доц.

Романюк А.С.Козлова О.В.

23.00.01

І

заочне

Доц.

Шведа Ю.Р.Крап А.П.

23.00.02

І

заочне

Доц.

Угрин Л.Я.Лютко Н.В.

23.00.02

І

заочне

Доц. Старецька Л.І.

Крупська О.

19.00.01

І

денне

Доц.

Партико Т.Б.Химко М.

19.00.01

І

денне

Доц.

Партико Т.Б.Юрченко

19.00.01

І

денне

Проф.

Мар’єнко Б.С.Шишак О.

19.00.01

І

денне

Доц.

Католик Г.В.Петролюк З.

19.00.01

І

заочне

Доц.

Галецька І.І.Василишин Х.

19.00.01

І

денне

Доц.

Бородій Д.І.Верста Ю.О.

19.00.01

ІІ

денне

Доц.

Грабовська С.Л.Карпа М.І.

19.00.01

ІІ

денне

Доц.

Католик Г.В.Мельник М.Р.

19.00.01

ІІ

денне

Проф.

Мар’єнко Б.С.Музичук Х.

19.00.01

І (декр.відп.)

денне

Доц.

Галецька І.І.Петренко Г.С.

19.00.01

ІІ

денне

Доц.

Скотна Н.В.Чемеринська Д.І.

19.00.01

ІІ

заочне

Доц.

Партико Т.Б.Брийовська І.Б.

19.00.01

ІІ

заочне

Доц.

Бородій Д.І.Карковська Р.І.

19.00.01

ІІІ

денне

Доц.

Грабовська С.Л.
Докторантура:

Прізвище, ініціали

Спеціаль­ність

Рік перебування

Науковий консультант

Доц. Гапон Н.П.

09.00.05

ІІ

Проф. Пашук А.І.

Доц.Леонтьєва Л. Л.

23.00.02

ІІІПроф. Денисенко В.М.
  1   2


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка