Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2005 рікСторінка2/2
Дата конвертації09.03.2016
Розмір0.69 Mb.
1   26.3.Захист дисертацій співробітниками


п/п


Прізвище,

ініціали


Посада,

кафедра

Спеціальність


Тема дисертації

Дата захисту

1.

Карась А.Ф.

Завідувач кафедри філософії

Соціальна фі-лософія, 09.00.03, доктор наук

“Філософія гро-мадянського суспі-льства як інтер-претація свободи і соціальності”

7.04.2005

2.

Одушкін О.В.

Асистент кафедри філософії

Соціальна філософія, 09.00.03, доктор політології

„Соціальні поділи та їх перехід в партійну систему України”

17.06.2005

13.

Маліновська О.С.

Асистент кафедри філософії

Історія філосо-фії, 09.00.05 канд.. наук

“Проблеми соціа-льної філософії у творчості Ж.Марітена”

22.12.2004

4.

Гучко Г.


Зав. кабінетом мистецтв

Історія філо-софії, 09.00.05, кандидат наук

Кирило-мефо-діівська традиція в українській духовній культурі (ІХ-п. пол. ХІХ


24.03. 2005


7.Студентська наукова робота :
2.1. На філософському факультеті науково-дослідну роботу студентів (НДРС) координує заступник декана з навчально-виховної роботи доц. Наконечний А.Р.

2.2. На Зборах трудового колективу 22 вересня 2005 року декан Мельник В.П. розглянув питання організації НДРС на філософському факультеті. Зокрема, наголошувалося на покращенні стану НДРС, особливо, що стосується діяльності студентських наукових гуртків на кафедрах філософського факультету.

На Вченій раді факультету заслуховувалися питання: про проблеми, які існують у НДРС, та шляхи їх подолання; про сприяння науково-дослідницькій роботі студентів; про організацію та проведення науково-практичної конференції “Психологічні проблеми сучасності” та видання матеріалів; про відзначення студентів, які активно займаються науковою роботою; організація та проведення ІІ Літньої школи з психології для аспірантів і студентів старших курсів відділень і факультетів психології України, Білорусії та Польщі “Психологічні проблеми суспільства епохи трансформації”. 1-15 серпня 2005, Вроцлав, Польща; відрядження студентів для участі у наукових конференціях.

2.3.1. На філософському факультеті читаються «Вступ до спеціальності». На відділенні «психологія» - доц. Партико Т.Б. ; відділення «політологія» - доц. Поліщук М.В.; відділення «філософія» - доц. Карась А.Ф.

2.3.2. При видачі завдань на написання курсових і магістерських робіт пропонуються теми, що потребують науково-дослідницьких пошуків.

2.3.3. Під час проходження виробничої практики студенти відділення «психології» виконують дослідницькі завдання, результати яких використовуються при написанні курсових і магістерських робіт.

2.4.1. На філософському факультеті діє мережа студентських гуртків. Зокрема, на кафедрі психології – «студентське науково-практичне товариство» (керівник – доц.. Галецька І.І.), на кафедрі політології – «Асоціація молодих студентів-політологів», «Perpetum Studiens» (керівник – ас. Сорба О.М.), на кафедрі філософії – студентський науковий гурток «Некрополіс» (керівник – ас.Одушкін О.В.), на кафедрі теорії та історії культури – студентське наукове товариство «Гілея» (керівник – доц..Васьків А.Ю., ас.Дарморіз О.В.). Координацію діяльності студентських наукових гуртків здійснює заступник декана з навчально-виховної роботи Наконечний А.Р.

2.4.3. У 2005 р. було проведено 3 Всеукраїнські олімпіади, в яких взяли участь студенти, 2 студентські наукові конференції, 3 вузівські олімпіади, у яких загалом взяли участь 79 студентів.

2.5. За звітний період підготовлено «Методичні рекомендації для виконання магістерських робіт» (доц.Галецька І.І., доц.Грабовська С.Л., ас.Пилат Н. ( у друку), «Психологічні чинники ставлення студентів до наукової роботи» // Психологічні студії Львівського університету.- Вип..2.- Львів, Видавничий центр ЛНУ імені І.Франка, 2005.- С.16-23.

За звітний період на кафедрі підготовлено “Методичні рекомендації для виконання магістерських робіт”, І. Галецька, С. Грабовська, Н. Пилат (у друку), здійснено аналіз психологічних чинників студентської наукової діяльності (Галецька І.І., Пилат Н. І. Психологічні чинники ставлення студентів до наукової роботи. (у співавт. // Психологічні студії Львівського університету. – випуск 2.- Львів Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – С. 16-23.).

Пропозиції щодо покращення студентської наукової роботи:

2.6. а).забезпечити регулярність публікації результатів наукових досліджень студентів у студентських вісниках.;

б). відсутність господоговірної проблематики.

8. Публікації:8.1. Монографії:

 1. Денисенко В.М Аксіологія динаміки політичних процесів. – Львів: Простір – М, 2005. – 245 с. (у співавтор. із Климончуком В.Й.).

 2. Романюк А.С., Шведа Ю.Р. Партії та електоральна політика. – Львів: ЦПД – “Астролябія”, 2005. – 366 с.

 3. Скочиляс Л.С. Львівщина: портрет на фоні президентських виборів. – Львів: ЦПД, 2004. – 96 с. (у співавтор.).

 4. Духовність педагога – майбутнє України: Колективна монографія / Упорядник Д. Бородій та ін. – Львів: Ліга Прес, 2005. – 98 с.8.2. Підручники, навчальні посібники:

 1. Навчальний посібник “Лекції з історії світової та вітчизняної культури” / За ред. проф. Яртися А.В. та проф. Мельника В.П. – Львів: Світ, 2005. – 566 с.

 2. Романюк А., Скочиляс Л., Грабовська С. та ін. Адміністративний ресурс у виборчій кампанії та способи його нейтралізації. – Львів: Центр політичних досліджень ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 156 с.


8.3. Інші наукові видання (словники, переклади наукових праць, навчальні посібники із дисциплін спеціалізації, вісники, збірники наукових праць, видані матеріали конференцій):  1. Вісник Львівського університету. Серія: Філософські науки, 2005. - № 7.- 170 с.

  2. Вісник Львівського університету. Серія: Філософські науки, 2005. - № 8.- 328 с.

  3. Вісник НАН України.Соціогуманітарні проблеми людини, 2005. - № 1.- 170 с.

  4. Історія української філософії. Хрестоматія / Упорядник М. Кашуба. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. - 356 с.

  5. Фешовець О.В. “Ніцше Ф. Повне зібрання творів” (переклад). – Львів: Астролябія, 2004. – Т.1.– С. 9-128, С. 427-746.

  6. Скочиляс Л.С. Соціологія громадської думки: Навч. посібник. – Львів: ЦПД, 2005. – 32 с.

  7. Cкочиляс Л.С. Політичний аналіз як сфера і навчальна дисципліна: Навч. посібник. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, Центр політичних досліджень, 2005. – 20 с.

  8. Духовні та соціальні аспекти допомоги дітям із загальними порушеннями розвитку в системі інтеграційної освіти: Матеріали симпозіуму. – Львів: Інститут соціогуманітарних проблем людини ЗНЦ НАН України, ЛвЦНТЕІ, 2005. – 92 с.

  9. Психологічні студії Львівського університету. Збірник наукових праць. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2004. – Вип. 1. – 368 с.

  10. Психологічні студії Львівського університету. Зб. наук. праць. Розвиток особистості у період становлення української держави. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2005. – Вип. 2. – 93 с.

  11. Теоретичні та практичні аспекти дитячої та юнацької психотерапії: Матеріали регіональної науково-практичної конференції. – Львів, 2005. – 52 с.

  12. Пріц А., Викукаль Е. Груповий психоаналіз: Теорія. Техніка. Застосування. / Перекл. Г. Котовські; наук редакт. С. Грабовська і Г. Католик. – Львів: Астролябія, 2005. – 312 с.8.4. Статті:

 1. Поліщук М.В. Трансформація політичної системи як складової політичного процесу (методологічний аспект) // Політичний процес в Україні у 2004 році: регіональні аспекти. – Львів, 2005. – С. 7–12.

 2. Поліщук М.В.Які політичні системи обирає цивілізований світ? Рецензія книги Романюка А.С. “Порівняльний аналіз політичних систем країн західної Європи: інституційний вибір”// Вісник НАНУ “Соціогуманітарні проблеми людини”, 2005. – № 1. – С. 162 – 164.

 3. Денисенко В.М. “Відкрите суспільство” К. Поппера як модель соціально-політичного розвитку європейського суспільства // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія, Соціологія, Філософія. – Ужгород: СМП „Вісник Карпат”, 2005. – Вип. 2 – С. 3 – 9.

 4. Денисенко В.М. Символізм як принципи творчого процесу // Професійно-художня освіта України: Київ – Черкаси, 2005. – С.16–20.

 5. Денисенко В.М. Аксіологічне бачення політичної реклами: етичний вимір // Вісник Сев ГТУ. – Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2005. – № 62 – С. 118 – 124.

 6. Денисенко В.М. Концептуально-методологічний аналіз легітимації влади у контексті політичної комунікації // Вісник НАНУ “Соціогуманітарні проблеми людини”. – Львів, 2005. – № 1. – С. 48–53 (у співавтор. із О.Макух).

 7. Денисенко В.М. Гендерна парадигма у політиці // Вісник Львівського університету. Серія Філософські науки, 2005. – Вип. № 8 – С. 212–222 (у співав. із Сорокопуд Л.).

 8. Романюк А.С. Політико-правові аспекти фінансування політичних партій: світовий досвід та Україна // Визвольний шлях. Суспільно-політичний, науковий та літературний місячник, 2005. – Кн.. 4 (685). – С. 22–29.

 9. Романюк А.С. Сутність та основні підходи щодо визначення соціально-політичних поділів // Вісник НАН України “Соціогуманітарні проблеми людини”, Львів. – 2005. – № 1. – С. 41–47.

 10. Романюк А.С. Парламентські вибори 27 вересня 2005 у Республіці Польща: порівняльний контекст // Вибори та демократія, 2005. – №3. – С. 23–31.

 11. Світа Г.М. Політична комунікація: особливості функціонування у суспільстві // Вісник СевДТУ Політологія. – Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2005. – Вип.62. – С. 124–132.

 12. Старецька Л.І. Зміна влади в Україні як приклад для нових демократій // Як це було ... Збірник. – Львів, 2005. – С. 22 – 27.

 13. Остудін В.І.Українська соціал-демократія та невдала спроба знищити пам¢ятник Пушкіну в Харкові// Часопис СДПУ (о) “Наше гасло”. – 2004. - №3. – С. 23-32.

 14. Остудін В.І. Перші соціал-демократичні організації Наддніпрянської України кінця ХІХ – поч. ХХ ст.// Часопис СДПУ (о) “Наше гасло”. – 2004. - № 4. – С. 12-19.

 15. Угрин Л.Я. Політична опозиція у процесах демократизації суспільства // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія, Соціологія, Філософія. – Ужгород: СМП „Вісник Карпат”, 2005. – Вип. 2. – С. 191–197.

 16. Вдовичин І.Я. Чи “застаріло” новоєвропейське прагнення до свободи ?// Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія, Соціологія, Філософія. – Ужгород: СМП „Вісник Карпат”, 2005. – Вип. 2. – С. 153–159.

 17. Скочиляс Л.С. Політичний аналіз як сфера діяльність і навчальна дисципліна // Вісник Львівського університету. Серія Філософські науки, – 2005. – №8. – С. 230–239.

 18. Шведа Ю. Соціальні зміни як чинник трансформації партійних систем Центрально-Східної Європи // Вісник Львівського університету. Серія Філософські науки, 2005. – № 8. – С. 222–239.

 19. Шведа Ю. Демократія і вибори за С.Хантінгтоном // Політичний процес в Україні у 2004 році: регіональні аспекти. – Львів, 2005. – С.13–22.

 20. Четверікова Л. Середній клас як детермінанта формування соціальної держави в Україні // Вісник ЛНУ. Серія: Філософські науки, 2005. – № 8. – С. 247–254.

 21. Четверікова Л. Соціальна етика як елемент структури соціальної держави// Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія, Соціологія, Філософія. Вип. 2. – Ужгород: СМП „Вісник Карпат”, 2005. – С. 17–24.

 22. Четверікова Л. Суть соціальної політики та аналіз її моделей в соціальних державах // Вісник НАН України. Соціогуманітарні проблеми людини. – Львів, 2005. – № 1. – С.67–74.

 23. Рура М.Я. Ідеї політичної справедливості Дж. Роулза та Ф. Гаєка // Вісник НАН України. Соціогуманітарні проблеми людини. – Львів, 2005. – № 1. – С.54–58.

 24. Сорба О.М. Теоретико-методологічні засади дослідження просторово-часових вимірів політики // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія, Соціологія, Філософія, 2005. – Вип. 2. – С. 24–32.

 25. Коляса О. Політичний інтерес як спосіб раціоналізації суспільних відносин// Вісник Львівського університету. Серія Філософські науки, 2005. – № 8. – 2005. – С.255–263.

 26. Коляса О. Революція чи еволюція? // Політичний процес в Україні у 2004 році: регіональні аспекти. – Львів, 2005.– С. 35-40.

 27. Мельник В.П. Інтегративна природа технічної науки: філософсько-методологічний аналіз // Джерела інтерпретації. Ювілейний збірник на пошану Юрія Борєва.- Дрогобич: Коло. – 2005. – С. 371– 380.

 28. Мельник В.П. Наука і техніка в культурі технологічної цивілізації // Бюлетень Західного наукового центру. – Львів: Ліга – Прес, 2004. – С. 121– 129.

 29. Мельник В.П. 2004 рік як визначальний рік для становлення української нації // Політичний процес в Україні у 2004 р.: Регіональні аспекти. –Львів: Центр політичних досліджень, 2005. – С. 48– 52.

 30. Мельник В.П. Розвиток науки і цінності людського буття // Духовність. Культура. Нація. Збірник наукових статей. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка. –2005. – Вип. 1. – С. 20– 30.

 31. Мельник В.П. Науково-технічні реалії в гуманістичному вимірі // Вісник: соціогуманітарні проблеми людини. – 2005, № 1. – С. 8–17.

 32. Мельник В.П. Соціально-гуманітарні виміри технічного об’єкта // Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки. – 2005. – №8. – С. 41–48.

 33. Мельник В.П. Гуманістичні виміри науково-технічного прогресу. – Л.: Вид-во НТШ, 2005. – 18 с.

 34. Яртись А.В. Українська національна ідея в науково-теоретичній спадщині та суспільно-політичній діяльності Івана Франка // Духовна культура. Нація. – Львів, 2005. – Вип. І – С.138-145.

 35. Яртись А.В. Концепція українського державотворення у богословській спадщині митрополита Андрея Шептицького // Міжнародна наукова конференція “Історія релігій в Україні”. Науковий щорічник. – Львів: Логос, 2005. – Кн. I. – С. 621-626.

 36. Сінькевич О. Флеш-мобіл як дзеркало сучасної масової культури //Духовність. Культура. Нація. Збірник наукових статей. – Львів, 2005. – Вип. 1. – С. 120–127.

 37. Васьків А.Ю. “Філософські містерії” О. Огієнка // Філософсько-педагогічні аспекти творчої спадщини митрополита Івана Огієнка: історія і сучасність. Матеріали науково-практичної конференції. – Львів: ЛІМАУП, 2005. – С. 39–42.

 38. Васьків А.Ю. Мирянський рух як фактор розвитку церковної спільноти (на прикладі діяльності Української греко-католицької спілки ім.Андрея Шептицького) // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. – Львів, 2005. – Кн. I. – С. 161–166.

 39. Васьків А.Ю. Суспільно-політичні позиції сучасної Української греко-католицької церкви // Вісник: Соціогуманітарні проблеми людини. – Львів, 2005. – №І. – С.138–145.

 40. Васьків А.Ю. Рецензія на книгу Д.Гудінга та Льюіса “Світогляд” // Вісник: Соціогуманітарні проблеми людини. – Львів, 2005. № І. – С.138–145 (у співавтор.).

 41. Васьків А.Ю. “Християнська етика” і “Етика” в школі: pro et contra // Основа (Львів). – 2005. – № 6. – С.4.

 42. Васьків А.Ю. Моральний орієнтир // Агенція релігійної інформації. – 2005. – № 6. – С.20–21.

 43. Васьків А.Ю. “Християнська етика” і “Етика” в школі: pro et contra / Сайт Релігійно-інформаційної служби України (risy. org. ua).

 44. Васьків А.Ю. Інформація про УГКС ім.Андрея Шептицького / Сайт Релігійно-інформаційної служби України (risy.org.ua).

 45. Стеценко В.І. Місце полемічної літератури в розвитку філософських ідей українського богослов’я наприкінці ХУІ-на початку ХУІІ століть // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник 2005 р. – Львів: Логос, 2005. – Кн.ІІ. – С. 288–297.

 46. Пітусь Л.М. Деякі аспекти культурної політики сучасного католицизму. – Львів: Вебсайт каф. теор. та істор.культури філос.ф-ту ЛНУ, 2005. (0,5 др.арк.)

 47. Пітусь Л.М. Проблеми праці і власності в соціальному вченні сучасного католицизму: етичний аспект. – Львів: Вебсайт каф. теор. та істор. культури філос. ф-ту ЛНУ, 2005. (0,5 др. арк.)

 48. Пітусь Л.М. До питання про інкультурацію: релігійний аспект. – Львів: Вебсайт каф. теор. та істор. культури філос.ф-ту ЛНУ ім.І.Франка, 2005. (0,5 др.арк.)

 49. Ліщинська-Милян О.І. Екологічний імператив сучасної етики // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім.В.Гнатюка. Серія: Флософія., 2005. – № 13. – С. 162–167.

 50. Ліщинська О.І. Основні принципи сучасної біоетики // Вісник Інституту соціогуманітарних проблем людини. – Львів, 2005. – № І. – С. 152–158.

 51. Мадей Н.М. Madey-Korol N. Współczesna sytuacja religijna na Ukrainie / Przegłąd religioznawczy. – Warszawa, 2004. – Nr. 11 (211). – S. 47–57.

 52. Гучко Г.І. Кирило-Мефодіївська традиція в культурі України періоду Відродження // Науковий Вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – Вип. 6. – С. 268–273.

 53. Гучко Г.І. Літературна творчість М.Костомарова і П.Куліша у контексті естетики романтизму //Наукові записки національного університету “Острозька академія”. – Острог, 2005. – С. 14–23.

 54. Скринник Д.М. Українська художня традиція у параметрах нетрадиційного мистецтва // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності. – К., 2004. – Вип. 13. – С. 257–263.

 55. Бойко І.М. Проблемні аспекти розвитку сучасної УАПЦ // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. – Львів: Логос, 2005. – Кн. І. – С. 130–135.

 56. Пашук А.І. Діалог як метод пошуку істини у філософському творі І.Франка "На склоні віку" Вісник Львівського університету. Серія: Філософські науки, 2005. – Вип. 7. – С.4-24.

 57. Пашук А.І. І. Франко про національний ідеал як духовну основу державної самостійності та національної незалежності українського народу // Вісник. Соціогуманітарні проблеми людини.– 2005. – №1. –С. 25-33.

 58. Захара І. Можливістьі дійсність у соціальній практиці об’єднаної Європи майбутнього //Twórczość i dialog. Warszawa: PTU, 2004. – С. 41-45.

 59. Захара І., Шикула ОТворчість Григорія Сковороди – екзистенційний шлях до вдосконалення духовності людини // Filosofia bliższa życciu Warsszawa: Wyższa szkola finansow i zarza, dzania, 2005. – t.2. – s. 410 - 417.

 60. Дахній А.Й. Ідеал щастя крізь призму чуттєвості: к’єркегорівський естетик і проблема сучасного гедонізму //Людинознавчі студії. Збірник наукових праць ДДПУ. – Дрогобич, 2004. – Вип. 10. – С. 192-201.

 61. Дахній А.Й., Аверинцев Б.М. Відень, Spitalgasse, або урок відкритості на тлі австрійського досвіду // Дух і літера. – Київ, 2004. – №13-14. – С.21-33.

 62. Гапон Н. Від філософії Дельоза до нових ґендерних проектів // Вісник національного університету „Львівська політехніка”. Філософські науки. – 2004.– № 498. – С. 68-73.

 63. Гапон Н. Проблематика ґендеру у вітчизняній історії філософії 90-х років ХХ сторіччя // Вісник Львівського університету. Серія: Філософські науки. – 2004. – Вип. 6. – С. 59-67.

 64. Гапон Н.П. Традиційні жіночі образи в соціокультурі : дискусійні позиції вітчизняних ґендерних шкіл // Філософські пошуки. – Вип. ХVІ.– Львів-Одеса : Cogito- Центр Європи, 2004. – С. 107-115.

 65. Гапон Н. Деконструкція символічних жіночих образів як проблема філософсько-політологічного дискурсу кінця ХХ сторіччя // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія, соціологія, філософія. – 2004. – Випуск 1. – С.147-152.

 66. Гапон Н. Проблематика ґендеру в українській філософії другої половини ХХ сторіччя // Вісник Львівського університету. Серія: Філософські науки. – 2005. – Вип. 7. – С.40-55.

 67. Гапон Н. Проблеми статі в екзистенціалістській філософії Сімони де Бовуар ( середина ХХ сторіччя) // Вісник Львівського університету. Серія філософські науки. – 2005. – Вип. 8. – С.34-41.

 68. Гапон Н. Ґендерні дихотомії в українській літературі кінця ХХ сторіччя : філософський аналіз // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки ДДПУ імені Івана Фанка – Дрогобич: Вимір, 2004. – Вип.13. – С.98-109

 69. Hapon N. Gender and Education: Psychological Research of Students’ Imaginations // European Integration through Education. Traditions the Present and the Future. - Lublin: Maria Curie-Sklodowska Uniwersytety Press, 2004.- P.523–529.

 70. Хамар У.В. Ідеал свободи у поемі «Мойсей» Івана Франка – Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки, 2005. – Вип. 7. – С.26-41

 71. Хамар У.В. Пізнавальна діяльність як термінотворчість. – Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки, 2005. Вип. 8. – С.74-81.

 72. Джунь В.В. Загальна характеристика спортивної деонтології // Здоровий спосіб життя: Збірник наукових статей. – Вип. 6. – Львів,2005. – С.21-23 (0,25д.а.) (у співавтор.)

 73. Джунь В.В. Мораль переконання і мораль відповідальності як основа побудови спортивної деонтології // Здоровий спосіб життя: Збірник наукових статей. – Вип. 5. – Львів, 2005. – С.30-32 (0,25д.а). (у співавтор.)

 74. Джунь В.В. До питання про етику спорту як прикладну дисципліну: спроба означення предмета // Здоровий спосіб життя: Збірник наукових статей IV міжрегіональної (ІІ міської) науково-практичної конференції (17-18 вересня 2004 р. м. Славута). – Львів, 2004. – С.26-29 (0,33 д.а.). (у співавтор.)

 75. Карась А. Ф. Дискурсивні бар’єри на шляху до європейського вибору України // Схід. Аналітично-інформаційний журнал. – Донецьк, травень 2005. - №3. – С.103-108. (1 др. арк.)

 76. Карась А. Ф. Рівні свободи і суспільні форми здійснення людини // Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки. – Вип. 8. – Львів, 2005. – С.9-17. (1 др. арк.)

 77. Карась А. Ф. Дискурсивна соціальність “посттрадиційного” громадянського суспільства у концепції Ю. Габермаса // Схід. Аналітично-інформаційний журнал. – Донецьк, вересень 2005. - №4(70). – С.97-103. (1 др. арк.).

 78. Кашуба М.В. Гендерний аналіз традиційного українського суспільства // Вісник. Соціогуманітарні проблеми людини. - Львів, 2005. - Вип. 1. – С. 17-24. (0,5 др.а.).

 79. Кашуба М.В. Українська жартівлива народна пісня в контексті гендерного аналізу культури // Докса. Збірник наукових праць з філософії та філології. – Вип. 7. – Одеса, 2005. – С. 112-119.

 80. Кашуба М.В. Антроподіцея Г.Сковороди і М.Бердяєва // Г.Сковорода: загадковість присутності. – Л.: НТШ, 2005. – С. 17-24.

 81. Кашуба М.В. Постать М.Смотрицького в контексті культури ренесансу // Наук. зап. нац. у-ту Острозька академія. Серія філологічна. – Вип. 5. – Острог, 2005. – С. 46-53. (0,5 др.а.).

 82. Лосик О.М. Пост/модерн, пост/модерність, пост/модернізм: генеалогія поняття у гуманітарно-філософському тезаурусі // Наукові записки ДДПУ. – Вип. 13. – Дрогобич: Вимір, 2004. – С. 45-55.

 83. Лисий В. Гегель про діалектику як культуру мислення // Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки. – Вип. 6, 2004. – С.7-15. (0,5 д.а.) (стаття не врахована у звіті за 2004 р).

 84. Лисий В. Діалектика Ф. Шеллінга в системі трансцендентальних теорій // Вісник Львівського університету. Серія “Філософські науки”. – Вип. 8, 2005. – С.48-56. (0,5 д.а.).

 85. Макарець О.Ф. Категорія ситуація в “Естетиці” Гегеля // Вісник ЛНУ ім. І.Франка. Серія філософські науки. Вип. 8. – Львів, 2005. – С.57-63.

 86. Наконечний А.Р. Ідея національної свободи у творчості Д.Донцова // Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки. До 150-річчя від дня народження Івана Франка. Вип.7.– Львів, 2005.- С. 101-109. – 0,5 д.а.

 87. Оленич С. Філософське осмислення освітнього чинника в процесі соціалізації студентської молоді в системі громадянського суспільства // Науковий збірник Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – С.27-33.

 88. Прокопів Р. Явище толерантності у європейській традиції // Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки. – Вип. 8. – Львів, 2005. – С.100-110.

 89. Рижак Л.В. Універсалістська етика І. Канта в контексті сталого розвитку людства // Вісник Дніпропетровського університету, 2004. -Вип. 10. - С.255-261 (0,5 д.а.).

 90. Рижак Л.В. Філософські підходи до інтерпретації цивілізації // Націон. інтереси, - Львів, 2004.- Вип. 11. - С.164-179 ( 0,85 д.а., у співавторстві).

 91. Рижак Л.В. Філософсько-світоглядні засади освіти України в контексті євроінтеграції // Вісник. Соціогуманітарні проблеми людини. - Львів, 2005. - Вип. 1. - С.34-40 (0,5 д.а.)

 92. Сафонік Л.М. Тіло як соціально знакова система // Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки. – Вип. 8. – Львів, 2005. – С.83-92.

 93. Слободянюк Л. Розуміння автономії та спільноти: лібералізм та комунітаризм // Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки. – Вип. 8. – Львів, 2005. – С.110-116.

 94. Фешовець О. Про спосіб прочитання і форму видання творів Фрідріха Ніцше // Ніцше Ф. Повне зібрання творів. Т.1. – Львів: Астролябія, 2004. – С. ІІІ-ХІІ (0.5 д.а.).

 95. Якуц Р. Розрізнення феноменологічного та семіотичного контекстів розуміння // Універсум. – Львів, 2005. – С.43-54.

 96. Андріюк Л.В., Католик Г.В., Католик О.П. Клеванова К.О. Особливості ціннісних орієнтацій хворих, що перенесли інсульт // Практична медицина, 2004. – 3. – т. Х – С.51– 57.

 97. Баклицький І.О. Взаємозв’язок внутрішніх установок із зовнішньою поведінкою студентської молоді // Вісник Львівського університету. Збірник наукових праць. – Львів. Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка., 2004. – Вип.1. – С. 7-13.

 98. Баклицький І.О. Особистісні характеристики і успішність навчальної діяльності студентів-психологів // Вісник Львівського університету: Філософського науки. – Л.: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2004. – Вип.6. – C.230– 237.

 99. Беш Л., Католик Г. Особливості внутрішньо психологічних конфліктів дітей, хворих на астму // Буковинський медичний журнал. – Івано-Франківськ, 2005. – С. 34– 38.

 100. Булка Н. І. Психологічна реабілітація порушених соціальних зв’язків у дітей // Психологічні студії Львівського університету. Збірник наукових праць. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2004. – Вип. 1. – С. 30-37.

 101. Булка Н. І. Психологічні детермінанти порушень соціальних зв’язків особистості // Вісник Львівського університету. Збірник наукових праць. Серія: Філософські науки. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2005. – Вип. 8. С. 302−309.

 102. Булка Н. І. Специфіка застосування арт-терапії в роботі з дітьми з особливими потребами // Духовні та соціально-психологічні аспекти допомоги дітям із загальними порушеннями розвитку в системі інтеграційної освіти: Матеріали симпозіуму. – Львів: Інститут соціогуманітарних проблем людини ЗНЦ НАН України і МОН України, 2005. С. 47−52.

 103. Волошок О., Неровня О. Психологічна характеристика мотиваційної сфери підлітків із девіантною поведінкою // Психологічні студії Львівського університету. Збірник наукових праць. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – Вип. 1. – С.70–75.

 104. Волошок О.В. Організаційні аспекти психокорекційної роботи з дітьми з функціонально неспроможних сімей // Теорія і практика допомоги особистості в психологічному консультуванні і психотерапії. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Київ, 2005. – С. 15-18.

 105. Галецька І. І. Психологічні властивості компонентів почуття когеренції // Вісник ЛНУ. Сер. Філософські науки.– 2005. – №8. – с. 282-293.

 106. Галецька І.І. Можливості застосування моделей нейро-лінгвістичної терапії у роботі з дітьми з порушеннями психологічного розвитку. // Духовні та соціально-психологічні аспекти допомоги дітям із загальними порушеннями розвитку в системі інтеграційної освіти: Матеріали симпозіуму. – Львів, Інститут соціогуманітарних проблем людини ЗНЦ НАН України і МОН України, 2005. – С. 59-63.

 107. Галецька І.І. Проблема людини і світу в екзистенційно-феноменологічних концепціях здоров'я // Вісник ЛНУ. Сер. Філософ. Львів, 2004.- №6. – С. 238-248.

 108. Галецька І.І. Методологічні проблеми вивчення психологічного здоров'я. // Наукові записки Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – К.: Главник, 2005. – Вип. 26. – т.1. – С. 320 – 324.

 109. Галецька І.І. Психологічне здоров'я як критерій внутрішньої свободи // Психологічні студії Львівського університету. Збірник наукових праць. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – Вип. 1. – С. 79-85.

 110. Галецька І.І. Психологічні чинники соціальної адаптації // Вісник. Соціогуманітарні проблеми людини. - Львів, 2005. - Вип. 1. - С.91-100.

 111. Галецька І.І., Войтович Р.М. Особливості самоефективності юнаків з психопатичними розладами // Психологічні студії Львівського університету. Збірник наукових праць. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – Вип. 1. – С. 85 – 91.

 112. Гапон Н. Ґендерні дихотомії в українській літературі кінця ХХ сторіччя : філософський аналіз // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки ДДПУ імені Івана Франка. – Дрогобич : Вимір, 2004. – Вип.13. – С. 98–109.

 113. Гапон Н. Традиційні жіночі образи в соціокультурі : дискусійні позиції вітчизняних ґендерних шкіл // Філософські пошуки. – Львів-Одеса : Cogito- Центр Європи, 2004. – Вип. ХVІ. – С. 107–115.

 114. Грабовська С. Карта конфлікту як інструмент конфліктологічної експертизи. // Конфліктологічна експертиза: теорія і методика.– К.: Товариство Конфліктологів України, 2005. – Вип. 4. – С. 24-29.

 115. Грабовська С. Політична ідентифікація як підґрунтя політичної активності та важіль електоральної поведінки // Психологічні студії Львівського університету: Збірник наукових праць: Розвиток особистості у період становлення української держави. – Львів, 2005. – С. 24-36.Грабовська С. Феномен «вимагаючої» поведінки: соціально-психологічний аналіз // Вісник. Соціогуманітарні проблеми людини. - Львів, 2005. - Вип. 1. - С. 84-91.

 116. Грабовська С., Діденко Л., Дмишко О. Від насильства на екрані до насильства у житті – один крок // Медіакритика. – Львів: ЗУМЦНЖ, 2004. – Ч.6. – С. 34-38.

 117. Гупаловська В.А. Мотиви професійної діяльності та ціннісні орієнтації жінок з різним рівнем професійної самореалізації // Вісник Львівського юридичного інституту МВС України. Психологічна секція. – Львів, 2004. – №1. – Р. 3. – С. 211-216.

 118. Гупаловська В.А. Професійна самореалізація та суб’єктивне благополуччя жінки // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. Проблеми загальної та педагогічної психології. – К., 2005. – Т.7. – №1. – С. 90-97.

 119. Гупаловська В.А. Психологічні проблеми самореалізації жінки // Актуальні проблеми психології. Том І: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія. – К.: Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – 2005. – Част. 15. – С. 137-141.

 120. Гупаловська В.А. Структурно-функціональна модель самореалізації особистості // Психологічні студії. – Львів, 2004. – С. 72-80.

 121. Карковська Р. Бачення політичних інституцій молоддю, що навчається // Психологічні студії львівського національного університету. Збірник наукових праць. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – Вип. 1. – С.156-162.

 122. Карковська Р. Особистісна потреба влади як чинник політичної свідомості студентів // Соціальна психологія. – 2005. – №5 (13). – С.16-28.

 123. Карпа М. І. Дитяча неповносправність: проблема психосоціального впливу на здорових дітей в сім’ї // Вісник Львівського Університету. Серія: Філософські науки, 2004. – Вип. 6. – С. 274 – 282.

 124. Карпа М. І. Особливості психокорекції адаптаційних розладів здорових дітей в сім’ї, де є неповносправна дитина // Проблеми гуманітарних наук. Наукові записки ДДПУ. Психологія. Дрогобич.: Вимір, 2004. – Вип. 13. – С. 118 – 129.

 125. Карпа М.І. Особливості психоемоційних та рольових змін в сім’ї з неповносправною дитиною // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка. Проблеми загальної та педагогічної психології. – Київ, 2005. – Том 7. – Вип. 4. – С. 133-140.

 126. Карпа М.І.Вплив наявності неповносправної дитини в сім’ї на психосоціальний розвиток її сиблінгів // Наукові записки Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. академіка С.Д. Максименка. – К.: Главник, 2005. – Вип. 26. – Т. 2. – С. 223-226.

 127. Католик Г.В. З досвіду одного випадку. Духовні та соціально-психологічні аспекти допомоги дітям із загальними порушеннями розвитку в системі інтегрованої освіти. – Львів, 2005. – С.22-26.

 128. Католик Г.В. особливості психокорекційної адаптаційних розладів студентської молоді // Психологічні студії. Збірник наук. праць. – Львів, 2004. – Вип. 1. – С.167-170.

 129. Католик Г.В. Віддзеркалення суспільних трансформацій у динаміці юнацької психотерапевтичної групи // Психологічні студії Львів. університету. Зб. наук. праць. – Львів, 2005 – Вип. 2. – С.42-51.

 130. Католик Г.В., Нартікова М.В., Крукецька О. Психологічні особливості гіперактивних дітей та їх матерів. // Наукові записки Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. – К.: Главник, 2005. – Вип. 26. – Т. 2. – С. 236-240.

 131. Климанська Л., Кліманська М. Держава та громадянин: характер взаємин очима молодих // Молодіжна політика: проблеми і перспективи / Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (Дрогобич, 20-21 травня 2005 року) – Дрогобич - Львів: Вимір, 2005 – С.23-31

 132. Кліманська М.Б. Психологічні особливості соціального утриманства у безробітних // Актуальні проблеми психології. Том.1.: Соціальна психологія. Організаційна психологія. Економічна психологія: Зб. наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України . – К.: Міленіум, 2005. – Ч.14. – С.16-20.

 133. Кліманська М. Соціальне утриманство як життєва стратегія особистості // Вісник Львівського університету. Серія: Філософські науки. – Львів, 2004. – Вип. 6. – С.248-255.

 134. Крупська О. Релігійні уявлення дітей в умовах сучасного суспільства // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. Книга ІІ. – Львів: Логос, 2005. – С. 550-555.

 135. Кліманська М. Соціальне утриманство: психологічний погляд // Психологічні студії Львівського університету. Психологічні студії Львів. університету. Зб. наук. праць. – Львів, 2004. – Вип. 1. – С.170-179

 136. Мар’єнко Б.С. Психічне здоров’я в період суспільних трансформацій. // Психологічні студії Львів. університету. Зб. наук. праць. – Львів, 2005 – Вип. 2. – С.52-58.

 137. Мельник М.Р. Концептуальний аналіз міжетнічної соціальної перцепції українців // Вісник філос. ф-ту ЛНУ ім. І.Франка, 2005. - №8. – С. 311-318.

 138. Михальчишин Г.Є. Таємниці у дитячому віці: психологічний аспект. - Духовні та соціально-психологічні аспекти допомоги дітям із загальними порушеннями розвитку в системі інтеграційної освіти: матеріали симпозіуму. – Львів, Інститут соціогуманітарних проблем людини ЗНЦ НАН України і МОН України, 2005. – С.88-92.

 139. Островська К.О. Вплив ігрової психотерапевтичної взаємодії на становлення ціннісних орієнтацій молодших школярів // Психологічні студії Львівського університету. – Львів, 2004. – Вип.1. – С. 268 – 273.

 140. Островська К.О. Організація роботи шкільного психолога з розвитку самосвідомості дітей молодшого шкільного віку // Вісник Львівського університету. Серія: Філософські науки, 2005. – Вип.8. – С. 293 – 301.

 141. Островська К. О. Особливості роботи шкільного психолога з вчителем із розвитку самосвідомості учнів початкових класів // Психологічні студії Львівського університету, 2005. – С. 65–71.

 142. Островська К. О. Психологічний погляд на проблему співпраці спеціалістів з батьками аутичних дітей // Наукові записки Інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України. – К.: Главник, 2005. – Вип. 26. – Т. 3. – С. 270-273.

 143. Островська К.О. Психологічні особливості професійного розвитку педагогів // Психологічний вісник. – Ніжин: Ніжинський державний університет ім. М. Гоголя, 2005. – Вип. 2. – С. 122-125.

 144. Партико Т.Б. Історизм особистої свободи людини // Психологічні студії Львівського університету. Збірник наукових праць. Розвиток особистості у період становлення української держави. – Львів. 2005. – С. 72-81.

 145. Партико Т.Б. Психологічні детермінанти внутрішньої залежності дівчат предпубертатного періоду // Вісник. Соціогуманітарні проблеми людини. - Львів, 2005. - Вип. 1. - С. 112-118.

 146. Партико Т.Б. Суб’єктивний вимір свободи людини // Вісник Львівського університету. Серія: Філософські науки, 2005. – Вип. 8. – С. 273-281.

 147. Партико Т.Б. Характерологічні особливості підлітків, внутрішньо залежних від батьків // Психологічні студії Львівського університету. Збірник наукових праць. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені І.Франка, 2004. – Вип.1. – С. 273-278.

 148. Пилат Н. Проблема конфліктності людських стосунків у ракурсі філософсько-соціологічних та психологічних інтерпретацій // Вісник Соціогуманітарних проблем людини. – Львів, 2005. – C. 119-127.

 149. Пилат Н. Соціальна ідентичність особистості в контексті проблеми соціальної адаптації // Психологічні студії Львівського університету: збірник наукових праць. – Львів, 2004. – C. 279-284.

 150. Пилат Н., Галецька І. Психологічні чинники ставлення студентів до наукової роботи // Психологічні студії Львівського університету: Збірник наукових праць „Розвиток особистості у період становлення української держави”. – Львів, 2005. – C. 16-24.

 151. Шамлян К.М.Свобода особистості як можливості її вибору // Психологічні студії Львівського університету. Збірник наукових праць.-Львів,2004. – С.342-346.

 152. Шамлян К.М.Особливості соціальної перцепції у педагогічному спілкуванні // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. –Львів, 2005. – Вип. 19. – Ч. 2. – С.191-198.

 153. Штепа О.С. Особистісна зрілість як динамічна особистісна структура // Практична типологія та соціальна робота. – 2005. - №8.- С. 10-12.

 154. Штепа О.С. Особистісна зрілість як динамічна особистісна структура // Практична типологія та соціальна робота. – 2005. – №9. – С. 4-8.

 155. Штепа О.С.Типологічний аналіз ненормативних кризових ситуацій: від само розуміння до саморозвитку // Психологічні студії Львівського університету: Збірник наукових праць. – Львів,2005. – С.82-92.

 156. Штепа О.С.Тренінг „Актуалізація особистісної зрілості” // Практична психологія та соціальна робота. – №2. – 2005. – С.42-46.

 157. Штепа О.С.Тренінг „Актуалізація особистісної зрілості” // Практична психологія та соціальна робота. – №3. – 2005. – С.48-62.

 158. Штепа О.С.Тренінг „Актуалізація особистісної зрілості// Практична психологія та соціальна робота. – №4. – 2005. – С.22-36.

 159. Штепа О.С.Феномен особистісної зрілості // Соціальна психологія: 2005. – №1. – С.62-77.

 160. Katolyk H. Aus der Arbeit mit posttraumatischen Stoerungen bei Zeugen des Shous auf dem Flugslatz „Lwiw-Sknyliw” am 27.07.2002. - Wien, Zeitung fuer Kindertherapie. – 2005. – S. 73-79.

8.5 Тези доповідей на конференціях:
  1. Скочиляс Л.С. Адміністративний ресурс: його розуміння суб’єктами та учасниками виборчого процесу і способи протидії // Тези доповіді на конференції „Політичний процес в Україні у 2004 році: регіональні аспекти”, Львів, 12 лютого 2005 року. – С. 43–45.

  2. Четверікова Л. Становлення громадянського суспільства і формування соціальної держави в Україні // Політичний процес в Україні у 2004 р. регіональні аспекти. Матеріали конференції Львів, 2005. ЛНУ імені Івана Франка: центр політичних досліджень. – С. 60–64.

  3. Старецька Л.І. Місцеве самоврядування: деякі проблеми та перспективи розвитку в контексті зміни політичної влади в Україні // Політичний процес в Україні у 2004 році. Регіональні аспекти: Матеріали конференції. – Львів, 2005. – С. 52–56.

  4. Старецька Л.І. Роль О. Кіселевської як засновниці СФУЖО у згуртуванні українських жіночих організацій вільному світі // Матеріали науково-практичної конференції. – Львів, 2005. – С. 41–43.

  5. Остудін В.І. Перші українські соціал-демократичні організації на Надріпрянській Україні. (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) // Українська соціал-демократія в часі і в просторі: постаті, ідеї, діячі. – Львів, 2004. – С. 10–12.

  6. Остудін В.І. В. Винниченко і М. Міхновський. Ідейно політичне протиборство на І військовому з¢їзд // Діяльність соціал-демократів у Західній Україні в останній період існування директорії УНР. – Дубно, 2005. – С. 7–11.

  7. Шведа Ю.Р. Демократія та вибори за С. Хантінгтоном // Політичний процес в Україні. Регіональний вимір: Науково-практична конференція. – Львів: ЦПД, 2005 – С. 47–53.

  8. Шведа Ю.Р. Party system of Ukraine in the context of world tendencies of party policy // І міжнародна літня школа соціології та політології Канзаського університету у Львівському національному університеті імені Івана Франка, 25 травня – 7 червня 2005 р., Львів, ЛНУ. – С. 31– 39.

  9. Шведа Ю.Р. Orange revolution in context of Huntington theory of the waves of democracy // Круглий стіл на тему: “Ситуація в Україні в новому політичному контексті”, Конгрес Американської Асоціації політичних наук, Вашингтон, 4 вересня, 2005р. – С. 54–59.

  10. Шведа Ю.Р. Тенденції розвитку сучасної партійної системи// Всеукраїнська науково-практична конференція “Політичні партії і вибори в Україні: історія та сучасність”, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 14-15 жовтня 2005. – С. 143–150.

  11. Шведа Ю.Р. ІІІ міжнародна конференція “Розвиток демократії та демократична освіта в Україні”, Львів, 20-22 травня 2005 р. – С. 10–11.

  12. Вдовичин І.Я. Свідомий вибір як реалізація свободи (Львівщина у виборчій кампанії 2004 р.) // Політичний процес в Україні в 2004 р.: регіональні аспекти. Матеріали конференції – Львів, 2005. - С.74-78.

  13. Яртись А.В. Українська національна ідея у науково-теоретичній спадщині та публіцистичній діяльності Миколи Хвильового // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів, 2005. – Вип.2. – С. 81–83.

  14. Сінькевич О. Інформаційно-кумулятивна культура: історичний аналіз // Тези звітної наукової конференції. – Львів, 2005. – С.90–93.

  15. Васьків А.Ю. Проблемні аспекти розвитку сучасної Української греко-католицької церкви // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів, 2005. – Вип.2. – С..84–87.

  16. Ліщинська-Милян О.І. Людина і техніка: моральний світ особистості в індустріальному // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів, 2005. – Вип.2. – С. 103–107.

  17. Ярошенко Т.М. Дещо про сучасну етику; особливості етичного пізнання, моральне право і соціальний статус // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Л.,2005. – С.99–104.

  18. Мадей Н.М. Внутрішньоконфесійні суперечності в середовищі УАПЦ // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів, 2005. – С.96–100.

  19. Гучко Г.І. Постать Маркіяна Шашкевича у контексті кирило- мефодіївської традиції // Тези звітної наукової конференції філософського факультету, 2005. – С. 93.

  20. Гапон Н. Дослідження інтелекту з позицій ґендерного підходу : методологічний аспект // Тези звітної наукової конференції філософського факультету ЛНУ. – 2005. – Вип.2. – С.214-216.

  21. Гапон Н. Філософсько-психологічні аспекти досліджень чоловічого та жіночого інтелекту наприкінці ХХ сторіччя // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів, 2005. – Вип.2. – С. 12-14.

  22. Захара І. Можливість і дійсність у соціальній практиці об’єднаної Європи майбутнього // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів, 2005. – Вип.2. – С. 14-16.

  23. Кондзьолка В.В. Історико-філософське знання як форма духовно-інтелектуального досвіду людства // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів, 2005. – Вип.2. – С.5-8

  24. Терещенко В.П.Проблема трансцендентального в філософії Нового часу // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів, 2005. – Вип.2. – С. 14-16.

  25. Хамар У. Аналіз категорії причина у народному світогляді (на матеріалі усної народної творчості) // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів, 2005. – Вип.2. – С. 16-19.

  26. Джунь В. Етика спорту: спроба означення предмета // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів, 2005. – Вип.2. – С. 60-66.

  27. Добропас І. До проблеми жіночої суб’єктивності // // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів, 2005. – Вип.2. – С. 57-60.

  28. Кам’янська Ю. Імперативні засади людської життєдіяльності у техногенній цивілізації // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів, 2005. – Вип.2. – С. 73-75.

  29. Карась А. Громадянське суспільство як семіотично-дискурсивний феномен // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів, 2005. – Вип.2. – С. 49-52.

  30. Лисий В. Діалогічність як принцип пошуку істини у філософії Григорія Сковороди // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів, 2005. – Вип.2. – С. 52-57.

  31. Лосик О. Практика терор(изм)у в сучасних філософських інтерпретаціях // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів, 2005. – Вип.2. – С. 75-79.

  32. Наконечний А. Нація і націоналізм у політичній філософії Д.Донцова // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів, 2005. – Вип.2. – С.66-69.

  33. Рижак Л. Образование как приоритетный фактор устойчивого развития общества // Великие преобразователи естествознания: Жорес Алферов. ХХ юбилейные Международные чтения. - Мн.: БГУИР, 2004. - С.372-375.

  34. Рижак Л. Некласична парадигма освіти в Україні // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів, 2005. – Вип.2. – С. 69-73.

  35. Булка Н. Емоційний компонент порушених соціальних зв’язків // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. –Львів, 2005. – Вип.2. – С. 242-244.

  36. Булка Н. І. Креативність у психологічній реабілітації дітей з особливими потребами // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Тези доповідей. – К.: Університет „Україна”, 2004. С. 317−318.

  37. Валюх Н. Реагування населення на маніпулятивну техніку «нога в дверях» // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів, 2005. – Вип.2. – С. 250-251.

  38. Волошок О. Соціально-психологічні чинники та ознаки функціонально неспроможної сім'ї // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – Вип.2. С. 252-254.

  39. Галецька І. І. Нейро-лінгвістична психотерапія: загальна характеристика методу // Теоретичні та практичні аспекти дитячої та юнацької психотерапії: Матеріали регіональної науково-практичної конференції. – Львів, 2005. – С. 6-7.

  40. Галецька І. І. Психологічні властивості нейротизму та самоефективності юнаків із психопатичними розладами // Теоретичні та практичні аспекти дитячої та юнацької психотерапії: Матеріали регіональної науково-практичної конференції. – Львів 2005. – С.39-40. (у співавт.).

  41. Галецька І. І. Ціннісні орієнтації юнаків із психопатичними розладами. (у співавт. Сич С., Голдобіна В., Радзішевська О. // Теоретичні та практичні аспекти дитячої та юнацької психотерапії: Матеріали регіональної науково-практичної конференції. – Львів 2005. – С.44-45.

  42. Галецька І. Сучасні концепції здоров’я: чи доцільно виокремлювати
   психологічне здоров’я? // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів, 2005. – Вип.2. – С. 226-229/

  43. Гапон Н. Дослідження інтелекту з позицій ґендерного підходу:
   методологічний аспект // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів, 2005. – Вип.2. – С. С. 230-232

  44. Грабовська С. Методика дослідження схильності до «вимагаючої» поведінки // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів, 2005. – Вип.2. – С.223 – 226.

  45. Грабовська С. Шляхи корекції схильності до вимагаючої поведінки. // Теоретичні та практичні аспекти дитячої та юнацької психотерапії: Матеріали регіональної науково-практичної конференції. – Львів, 2005. – С.7-10.

  46. Гупаловська В. Психологічні труднощі самореалізації жінки // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів, 2005. – Вип.2. – С. 255 – 257.

  47. Жук С., Семків І. Відео інтерактивний тренінг – системний підхід до роботи з сім’єю. //Теоретичні та практичні аспекти дитячої та юнацької психотерапії: Матеріали регіональної науково-практичної конференції. – Львів, 2005. – С. 11-13.

  48. Жук.С. Особливості соціально-психологічної адаптації підлітків х емоційною лабільністю // Теоретичні та практичні аспекти дитячої та юнацької психотерапії: Матеріали регіональної науково-практичної конференції. – Львів, 2005. – С. 10-11.

  49. Брийовська І. Крос-культурний аналіз ціннісних орієнтацій працівників підприємств // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів, 2005. – Вип.2. – С. 245-249.

  50. Карковська Р. Особливості політичної свідомості студентської молоді. // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів, 2005. – Вип.2. – С. 258-261

  51. Карпа М Особливості групової психокорекційної роботи з сиблінгами неповносправних дітей // Теоретичні та практичні аспекти дитячої та юнацької психотерапії: Матеріали регіональної науково-практичної конференції. – Львів, 2005. – С. 16-19.

  52. Католик Г .З досвіду психотерапевтичної робот із дітьми трудових емігрантів // Теоретичні та практичні аспекти дитячої та юнацької психотерапії: Матеріали регіональної науково-практичної конференції. – Львів, 2005. – С. 19 – 21.

  53. Католик Г.В., Корнієнко І.О.Теоретичні аспекти психології управління педагогічною діяльністю. Мат. Міжнародної конференції «Управління в освіті». – Львів, 2005. – С. 31-33.

  54. Католик О.П., Католик Г.В., Клеванова К.О. Ціннісні орієнтації людей, що перенесли інсульт. Мат. наук.-практ. конференції. Психосоматичні проблеми у багатопрофільному стаціонарі:перші кроки». – Львів, 2004. – С. 25-26.

  55. Кліманська М. Психологічні особливості соціального утриманства
   у безробітних. // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів, 2005. – Вип.2. – С. 257-258.

  56. Крукеницька О. Психологічні та соціальні чинники агресивної поведінки підлітків // Теоретичні та практичні аспекти дитячої та юнацької психотерапії: Матеріали регіональної науково-практичної конференції. – Львів, 2005. – С. 26-28.

  57. Лозинський О. «Ментальні гетто» в структурному психоаналізі культури // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів, 2005. – Вип.2. – С. 262-264.

  58. Мельник М. Особливості національно-етнічної ідентичності студентської молоді із Західних регіонів України // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів, 2005. – Вип.2. – С. 265-268.

  59. Мельник.М. Етнопсихологічні аспекти психотерапевтичної теорії та практики // Теоретичні та практичні аспекти дитячої та юнацької психотерапії: Матеріали регіональної науково-практичної конференції. – Львів, 2005. – С. 28-29.

  60. Михальчишин Г. Психоаналітичні дослідження С.В.Балея творчої особистості. //Теоретичні та практичні аспекти дитячої та юнацької психотерапії: Матеріали регіональної науково-практичної конференції. – Львів, 2005. – С. 29-30.

  61. Островська К. Психологічна модель допомоги сім’ям дітей із загальними розладами розвитку // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів, 2005. – Вип.2. – С. 232-234.

  62. Островська К., Химко М Стресові чинники, пов’язані з наявністю аутичної особи в сім’ї //Теоретичні та практичні аспекти дитячої та юнацької психотерапії: Матеріали регіональної науково-практичної конференції. – Львів, 2005. – С. 33-36.

  63. Островська К.О. Соціально-психологічна допомога аутичним дітям у системі інтеграційної освіти // Тези доп. V міжн. наук.-практ. конф. “Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами”. – Київ, 2004 . – C. 289 – 290.

  64. Партико Т. Індивідуальний підхід до особистісно залежних дітей віком 10-11 років // Теоретичні та практичні аспекти дитячої та юнацької психотерапії: Матеріали регіональної науково-практичної конференції. – Львів, 2005. – С.36-37.

  65. Партико Т. Особливості материнського ставлення психологічно залежних дітей // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів, 2005. – Вип.2. – С. 235-236.

  66. Пилат Н. Подолання кризи ідентичності студентської молоді шляхом соціально-психологічного тренінгу. //Теоретичні та практичні аспекти дитячої та юнацької психотерапії: Матеріали регіональної науково-практичної конференції. – Львів, 2005. – С.37-39.

  67. Семків І. Ціннісні орієнтації та установки батьків дітей з особливими потребами // Теоретичні та практичні аспекти дитячої та юнацької психотерапії: Матеріали регіональної науково-практичної конференції. – Львів, 2005. – С.40-42.

  68. Химко М. Б. Особливості психоемоційних та адаптаційних розладів батьків аутичних дітей // Психологія у ХХІ столітті: перспективи розвитку: матеріали VІ Костюківських читань (28-29 січня 2003 р.) – Т. 3. – К., 2003. – С. 185.

  69. Химко М. Б. Психологічні особливості батьків аутичних дітей. // Духовні та соціально-психологічні аспекти допомоги дітям із загальними порушеннями розвитку в інтеграційній освіті: матеріали симпозіуму. – Львів, 2005. – с. 30.

  70. Шамлян К. Виховна функція психотерапії // Теоретичні та практичні аспекти дитячої та юнацької психотерапії: Матеріали регіональної науково-практичної конференції. – Львів, 2005. – С. 50-52.

  71. Шамлян К. Психотерапевтичне та педагогічне мислення. // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів, 2005. – Вип.2. - С.237-241.

  72. Штепа О. Особистісна зрілість як теоретична модель і реальність. // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів, 2005. – Вип.2. – С. 268-270.

  73. Штепа О.С. Особистісна зрілість як характеристика суб’єкта соціальних трансформацій // Матеріали 6 Міжнародної науково-практичної конференції «Людина, культура, техніка в новому тисячолітті». Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського „ХАЇ”. – 26-27 квітня 2005 р. – С.70-71.

  74. Gamian M., Zawadzki M., Hrabowska S. Czy coraz trudniej uzyskać jest pomoc? Realia efektywności techniki „stopa w drzwiach” w Polsce i na Ukrainie // Czlowek wobec masowych zjawisk spolecznych – Instytut Psychologii Uniwersytetu Wroclawskiego, 13-14 czerwca, 2005.-Wroclaw, 2005. – S. 27.

  75. Grabowska S. Zachowanie «roszczeniowe» ujecie Psychologiczne // Zyc wspolnie odkrywac Innego, przeciwdzialac znewoleniu,realizowac wspolne cele: XXX11 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologscznego, 22-25 wrzesnia, 2005 roku, Krakow. – Impuls, 2005, S.14.9. Конференції:

 1. Круглий стіл на тему: “Роль України в процесі об’єднання Європи з німецької точки зору”, проведений у м. Львів, 18 листопада 2004 у Дзеркальній залі ЛНУ ім. Івана Франка. У круглому столі взяли участь депутати Бундестагу, керуючий справами фракції ХДС/ХСС Манфред Грунд, від кафедри – доц. Угрин Л.Я., магістранти та спеціалісти спеціальності “Політологія”.

 2. Конференція на тему: “Політичний процес в Україні у 2004 році: регіональні аспекти” проведена спільно з Центром політичних досліджень 12.02.05 в приміщені ЛНУ імені Івана франка. На конференцію були запрошені завідувачі кафедр політології університетів західного регіону України, керівники Аналітичних центрів Львова та Києва. На конференції відбулась презентація Інституту політології Вроцлавського університету республіки Польща.

 3. Конференція “Україна після президентських виборів: становлення демократії та розвиток громадянського суспільства на регіональному рівні (на прикладі Західної України)” проведена спільно з Центром політичних досліджень 24.вересня 2005 року в приміщені ЛНУ імені Івана Франка. У конференції взяли участь науковці, політологи, соціологи Львова і західного регіону України, завідувачі кафедр політології зі Львова, Івано-Франківська, Тернополя, Чернівці, Луцька, Рівного, Острога, Ужгорода, представники аналітичних центрів та соціологічних служб України та Західного регіону. Конференція проведена в рамках проекту “Аналітична підтримка розвитку публічної політики на Львівщині”, який реалізовується Центром політичних досліджень за підтримки МГО “Дім Свободи - Україна”.

 4. 20-21 жовтня було проведено Всеукраїнську наукову конференцію “Духовні виміри європейської цивілізації: виклики ХХІ ст.”. В рамках роботи конференції працювали наступні секції: “Духовні виміри культури”, “Морально-естетичні цінності сучасної культури”, “Релігія в збереженні та примноженні духовного потенціалу сучасної культури”. На конференції розглядались духовно-національні та релігійно-культурні, етико-естетичні аспекти розвитку сучасної європейської цивілізації. Окремо було проаналізовано проблему архетипів національної культури за метаантропологічним підходом, з’ясовано онтологічні, гносеологічні, моральні та релігійні аспекти духовності. Значну увагу було приділено також проблемам культурно-цивілізаційного розвитку в умовах глобалізації, вивчення соціокультурного контексту української духовності. Наприкінці конференції відбувся Круглий стіл на тему: “Людина і світ людини: нова парадигма міждисциплінарного дослідження”.

 5. Кафедрою психології 20 листопада 2004 року був проведений симпозіум “Духовні та соціально-психологічні аспекти допомоги дітям із загальними розладами розвитку в системі інтеграційної освіти” (до звіту за 2004 звіт не включався). Співорганізаторами Симпозіуму були Інститут соціогуманітарних проблем людини ЗНЦ НАН України і МОН України, Товариство захисту неповносправних дітей – інвалідів з дитинства «Довіра», Товариство «Родина блаженного Кольпінга». Симпозіум “Духовні та соціально-психологічні аспекти допомоги дітям із загальними розладами розвитку в системі інтеграційної освіти” був заключним етап проекту “Мистецька майстерня для реабілітації неповносправних дітей з аутизмом та синдромом Дауна”, проведеного фахівцями кафедри психології протягом пів-річного періоду (з 17 червня по 17листопада 2004р.). В роботі симпозіуму взяло участь 90 осіб, заслухано 19 доповідей. За результатами Симпозіуму видано матеріали «Духовні та соціально-психологічні аспекти допомоги дітям із загальними порушеннями розвитку в системі інтеграційної освіти: матеріали симпозіуму. Львів: Інститут соціогуманітарних проблем людини ЗНЦ НАН України і МОН України, 2005.- 92 с.

 6. Кафедрою психології 9-10 вересня 2005 року проведено Міжнародну наукову конференцію "Такі відмінні і такі подібні: Україна і Польща у світлі порівняльних досліджень суспільних наук». Співорганізатором конференції виступив факультет психології Варшавського університету (Польща). У конференції брали участь науковці Варшавський університету, Католицького університету з Любліна, психологи з Києва, Одеси, Луцька, Дрогобича. Мета проведення - продовження наукової співпраці між кафедрою психології Львівського національного університету імені Івана Франка та іншими навчальними та практичними закладами України та Польщі, представлення результатів спільних порівняльних та міждисциплінарних досліджень у галузі соціально-психологічних проблем, проведених дослідниками України і Польщі. Усталення тематики та програми спільних міжкультурних та міждисциплінарних досліджень. Встановлення особистих контактів.


11. Матеріальна база підрозділу.

За звітний період придбано 2 комп’ютери та 2 ксерокси, а також наукової та навчальної літератури на 37 тис. грн.


Звіт заслухано і затверджено на Вченій раді факультету протокол № 75/6 від 28.10.2005 р.

Декан


філософського факультету В.П.Мельник


1   2


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка