Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2007 рік Держбюджетні теми І. Тема зп-13Ф " Критерії психологічного здоров'я студентської молоді"Сторінка3/4
Дата конвертації09.03.2016
Розмір0.63 Mb.
1   2   3   4

Ліщинська О. Протиріччя техноепохи і формування морально орієнто-ваної парадигми // Духовні виміри європейської цивілізації: виклики ХХІ ст. – ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – Вип.2. – С. 96–104.


 • Мадей Н. Конфесійна ідентичність українців як пострадянський феномен // Українське християнство. Історія трагедій та уроки сьогодення (1596-1686 – 1946). Науковий збірник. – Київ–Тернопіль, 2006. – С. 121–127.

 • Мадей Н. Проблеми функціонування Української автокефальної православної церкви в пострадянський період // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. – Львів: Логос, 2007. – Кн.2. – С. 380–386.

 • Мельник В. Ідеї раціоналізму у творчості Івана Франка // Вісник Львівської комерційної академії. Серія: гуманітарні науки. – Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 2007. – Вип.6. – С. 93–98.

 • Мельник В. Раціоналізм Івана Франка // Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки. - Львів, 2007. - Вип. 10. - С. 9–18.

 • Мельник В. Цивілізаційний поступ в гуманістичному вимірі // Духовні виміри європейської цивілізації: виклики ХХІ ст. – ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – Вип.2. – С.5–12.

 • Михальчишин Г. Таємниця в житті людини: психологічний аспект // Актуальні проблеми практичної психології. Збірник наукових праць. – Херсон: ПП. Вишемирський В.С., 2007. – С.146 – 149.

 • Михальчишин Г. Тренінг дослідницької майстерності як елемент професійної соціалізації студентів. Проблеми загальної та педагогічної психології // Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. Костюка АПН України. – К.: ГНОЗІС, 2007. – С. 249–254.

 • Одушкін О. Головні теорії “розламів” та їх застосування до української ситуації // Вибори та Демократія. – 2007. – №1(11). – С. 33–40.

 • Одушкін О. Політична нумерологія: що чекає губернаторів після виборів // Українська Правда, 2007. – 16 жовтня // http: // pravda.com.ua/news/2007/10/16/65461.htm.

 • Одушкін О. Україна – не Польща // Українська Правда, 2007. – 8 листопада // http://www.pravda.com.ua/news/2007/11/8/66551.htm.

 • Оленич С. Актуальність ідей Івана Франка щодо питання ціннісного змісту становлення сучасної української молоді // Проблеми гуманіта-рних наук. – Вип. 18. – Філософія. – Дрогобич: Вимір, 2007. – С. 84–95.

 • Оленич С. До питання становлення молоді в системі громадянського суспільства // Збірник матеріалів міжвузівської науково-технічної конференції науково-педагогічних працівників „Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні. – Львів: Ліга-Пресс., 2007 – 246с. – С. 146-148.

 • Оленич С. Молодь як об’єкт і предмет наукової рефлексії: гуманітарно-методологічний дискурс. // Зб. Наукових праць Чернівецького національного університету. – Чернівці, 2007. – С. 87–92.

 • Островська К., Химко М. Проблеми соціально-психологічної допомоги аутичним дітям та їх родинам // Психологія здоров’я: теорія і практика. – Львів, 2006. – С.259–284.

 • Островська К., Химко М. Кудрявцева Ю. Особливості реабілітації дітей з аутизмом та їх родин // Психологічні аспекти стигматизації та реабілітації. – Львів, 2007. – С. 190–223.

 • Партико Т. Особистісна свобода в системі ціннісних орієнтацій дівчат юнацького віку // Наукові записки Інституту психології імені Г.Костюка АПН України. – К.: Міленіум, 2006. – Вип. 29. – С. 240–247.

 • Партико Т. Роль батьків в усвідомленні внутрішньої незалежності в кінці дитинства // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. – К., 2007. – Т. ІХ. – Ч.2. – С. 221–227.

 • Пилат Н. Особливості провідних мотивів працівників у побудові системи мотивації персоналу // Проблеми загальної та педагогічної психології. Зб. наук. праць інституту психології імені Г. Костюка. – Київ, 2007. – Т. ІХ. – Ч. 5. – С. 290–296.

 • Пітусь Л. Католицька інтерпретація проблем сім’ї в контексті сучасних соціокультурних змін // Духовні виміри європейської цивілізації: виклики ХХІ ст. – ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – Вип.2. – С. 139–147.

 • Поцюрко О. “Розуміння історії в середньовічній філософії” // Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки, 2007. – Вип. 10. - С. 162-172.

 • Поцюрко О. Історія людства як історія “Царства земного” і “Царства Божого” у тлумаченні Августина Блаженного // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Філософія. – Чернівці, 2007. – Вип. 350–351. – С. 208–211.

 • Поцюрко О. Розуміння історії в епоху середньовіччя // Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки. – Львів, 2007. – Вип. 10. – С. 162–172.

 • Пухта І. Онтологічний статус мови у філософській герменевтиці // Вісник Львівського університету. – Серія: філософські науки. – 2007. – Вип. 10. – С. 139–148.

 • Рижак Л. Філософія освіти на рубежі тисячоліть: проблеми та перспективи // Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки. - Львів, 2007. - Вип. 10. - С. 19–29.

 • Романюк А. Оцінка пропорційності виборчих систем країн Західної Європи та України: порівняльний аспект // Вісник Центральної виборчої комісії. – 2007. – № 2 (8). – С. 58–63.

 • Романюк А. Порівняльний аналіз стабільності урядів України та європейських країн з напівпрезидентською формою правління // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія, Філософія. – 2007. – Вип. 5–6. – С. 390–395.

 • Романюк А. Становлення політико-порівняльних близькосхідних досліджень // Грані: Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. – 2007. – № 1 (51). – С. 135–139. ( у співавт.).

 • Романюк А. Типологія урядових кабінетів в країнах Західної Європи: порівняльний аналіз // Вісник Львівського університету. Серія : Філософські науки. – 2007. – Вип. 10. – С. 235–244.

 • Світа А. Політики та бюрократи: проблеми взаємовідносин у процесі демократичного розвитку // Політичний процес у сучасній Україні: регіональний вимір. – Львів: ЦПД ЛНУ ім. І.Франка, 2007. – С. 45–50.

 • Семків І. Чи пролягає шлях до віри через соціальний капітал? // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – К., 2007. – Т. 9. – Ч. 2. – С. 285–290.

 • Семків І. Ціннісні орієнтації батьків дітей з особливими потребами // Наукові записки Інституту психології ім.. Г. С. Костюка АПН України. – К., 2005. – С.39–45.

 • Синиця А. Методи перевірки правильності виведення висновку із засновків у теорії силогістики // Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки. – Львів, 2007. – Вип. 10. – С. 111–129.

 • Сінькевич О. Тенденції культурної універсалізації в сучасному світовому процесі // Духовні виміри європейської цивілізації: виклики ХХІ ст. – ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – Вип.2. – С.32-41.

 • Стеценко В. Особливості релігійно-філософської думки в Україні наприкінці ХІХ-поч.ХХ ст. // Історія релігій в Україні. Наук. щорічник, 2007 р. – Кн.ІІ. – Львів: Логос, 2007. – С. 225–237.

 • Стеценко В. Українська академічна та просвітницька філософія ХУІІ-ХУІІІ ст. як об’єкт експлікації в сучасній вітчизняній філософській думці // Духовні виміри європейської цивілізації: виклики ХХІ ст. – ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – Вип.2. – С. 42–52.

 • Турецька Х. Аналіз підходів до розуміння ідентичності в психологічній науці // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Зб. наук. праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне, 2007. – Вип. 37. – С. 232–236.

 • Турецька Х. Інтернет-залежність як предмет психологічного дослідження // Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки. - Львів, 2007. - Вип. 10. - С.365–375.

 • Турецька Х. Особистісна ідентичність та віртуальна самоперезентація і Інтернет-середовищі // Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка. – К., 2007. – Т. 9. – Ч. 3. – С.389–396.

 • Фітьо В. Феномен розуміння в герменевтиці Ґадамера // Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки. - Львів, 2007. - Вип. 10. - С. 128–138.

 • Химко М. Особливості проведення психологічної діагностики артизму // Збірник наукових праць Інституту психології ім.. Г. С. Костюка АПН України. – К., 2006. – Т. 8. – Вип. 5. – С. 385.

 • Химко М. Особливості проведення психологічної діагностики аутизму // Збірник наукових праць інституту ім. Г.С.Костюка АПН України. – К., 2006. – Т. VIIІ. – Вип. 5. – С. 385–393

 • Четверікова Л. Феномен соціальної держави та його концептуальне закріплення в історичній перспективі // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія, Соціологія, Філософія. – 2007. – Вип. 6–7. – С. 400–404.

 • Шамлян К. Проблема екологічного виховання у вищій школі // Педагогічна думка. – Львів, 2007. – №1. – С. 44–49.

 • Шамлян К. М. Экологизация высшего образования // Гуманитарные и естественнонаучные факторы решения экологических проблем и устой-чивого развития. – Новомосковск: НФ УРАО, 2007. – Ч. 2. – С. 87–91.

 • Шведа Ю. Політичні наслідки виборчих систем: теорія та зарубіжна практика // Віче. – 2007. – № 15. – С. 24–27.

 • Шведа Ю. Політичні наслідки виборчих систем: теорія та зарубіжна практика // Віче. – 2007. – № 17. – С. 17–21.

 • Шведа Ю. Референдум як політичний інститут в умовах сучасної демократії // Політичний менеджмент. – 2007. – № 4 (25). – С. 112–125.

 • Шведа Ю. Трансформація партійної системи в контексті трансформації політичної системи України // Вісник Національного університету “Львівська Політехніка”. – 2007. – № 19. – С. 165–173.

 • Широка А. Статеворольова ідентичність і контексті психічного здоров’я особистості // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – К., 2007. – Т. 9. – Ч. 2. – С. 394–400.

 • Штепа О. Дефініція особистісної зрілості // Наукові студії із соціальної та політичної психології. – 2007. – Вип. 16 (19). – С.149– 157

 • Штепа О. Дефініція поняття “особистісна зрілість” у диспозиційних категоріях // Наукові записки Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – К.: ДП “Інформаційно-аналітичне агенство”, 2007. – Вип. 35. – С. 501–509.

 • Якуц Р. Семіотична анатомія “задорної” сатири // Універсум. – 2007. – № 5–6. – С. 153–169.

 • Ярошенко Т. Межовість як проблема сучасної філософської етики // Духовні виміри європейської цивілізації: виклики ХХІ ст. Зб. наук. статей. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – Вип.2. – С.88–95.

 • Яртись А. Українська національна ідея в науково-теоретичній спадщині та суспільно-політичній діяльності Миколи Хвильового // Духовні виміри європейської цивілізації: виклики ХХІ ст. – ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – Вип.2. – С.23–32.

 • Grabobska S. Zahowanie “roszczeniowe” ujecie Psychologiczne // Zycwspolnie: odkrywac Innego, przeciwddzialac zniewoleniu, realizowac wspolne cele. – Krakow: Impuls, 2007. – S. 13–27.

 • Koshmanova, T. S.& Hapon, N. P. Exploratory study of changing ethnic stereotypes of Ukrainian teacher candidates // Jornal of Peace Education, 4 (1). – 2007. – S .75–95.

 • Koshmanova, T., Hapon, N. & Carter, C. Extreme social situations in the narratives of Ukrainian yeacher candidates. Teaching and Teacher Edukation, 2007. – №23 (4). S.215 – 225

 • Madey N. Wspołczesny stan religijności na Ukrainie: przejamy i tendencje // Przegłąd religioznawczy. – Warszawa. 2006. - Religioznawstwo polskie w ХХІ wieku. – S. 745–755 // www.ptr. edu.pl/iso/religio/spis.doc+madej – korol.

 • Romaniuk A. Instytucija Prezydenta na Ukrainie // Współczesna Ukraina. – Red. Ł.Donaj, A.Romaniuk. – Łćdz. Wyższa szkola studiów międzynarodowych. – 2007. – S. 7–38.

 • Romaniuk A. Wybory parlamentarne 2006 na Ukrainie a perspektywy systemu partyjnego // Czechy. Polska. Ukraina. Partie i systemy partyjne. Stan i perspektywy. – Red. K.Kowalczyk, Ł.Tomczak. – Toruń. Wyd. Adam Marszalek. – S. 123–130.

 • Shveda U. Partie polityczne oraz system partyjny Ukrainy // Wspolczesna Ukraina. – Lodz, 2007. – S. 71–116.  8.5. Тези доповідей на конференціях:  1. Баклицький І. Особливості мотивації студентів психологів // Філософський вісник ЛНУ ім. І.Франка. Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. - Львів, 2007. - Вип.4. - С.128–130.

  2. Басюк О. Варіанти динаміки дитячого сценарію // Міжнар. конф. з дитячої та юнацької психотерапії “Дитяча та юнацька психотерапія в Україні – 5-річний досвід роботи”. Збірник тез. – 2006. – С. 6–7.

  3. Басюк О. Особливості соціальної дезадаптації невротичної особистості // Збірник тез круглого столу 26 січня 2007 року. – Львів: ЛДУВС, 2007. – С.11–14.

  4. Бондар В. Холархічний принцип і структурні рівні життя // Філософський вісник ЛНУ ім. І.Франка. Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. - Львів: ВЦ ЛНУ, 2007. - Вип.4. - С. 62–63.

  5. Борис Т. Концепції пізнання в українській філософській традиції // Філософський вісник ЛНУ ім. І.Франка. Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. - Львів: ВЦ ЛНУ, 2007. - Вип.4. - С.56–57.

  6. Васьків А. Папа Бенедикт ХУІ про ісламський фактор у сучасному світі // Філософський вісник ЛНУ ім. І.Франка. Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. - Львів, 2007. - Вип.4. - С. 78–79.

  7. Ващак М. Поняття менталітету та деякі його риси в українському суспільстві // Філософський вісник ЛНУ ім. І.Франка. Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. - Львів: ВЦ ЛНУ, 2007. - Вип.4. - С. 64–66.

  8. Височанський Р. Знання та влада у дискурсивному полі орієнталізму // Філософський вісник ЛНУ ім. І.Франка. Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. - Львів: ВЦ ЛНУ, 2007. - Вип.4. - С. 67–68.

  9. Вовк А. Экзистенциальная фрустрация и ее психологические детерминанты // Матер. Всерос. межвузовской конф. “Психология – наука будущего”. – М.: ИП РАН, ГУГН, 2007. – С.11–13.

  10. Вовк А., Неровня О. Психопатологічне функціонування у соціально-культурному контексті // Матер. конф. “Екологічні та вікові складові психічного здоров’я людини”. – Рівне: РДГУ, 2007. – С.121–123.

  11. Волошок О. Корекція негативних установок щодо себе та інших у дітей з функціонально неспроможних сімей // Філософський вісник ЛНУ ім. І.Франка. Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. - Львів, 2007. - Вип.4. - С. 130–132.

  12. Галецька І. Внутрішня свобода як провідна мета психотерапії // Проблема психологічного здоров’я у сучасній психотерапії / Мат. міжн. наук.-практ. конф. – Львів, 2006. – С. 9–11.

  13. Галецька І., Качан Н. Життєві цінності юнаків з делінквентною поведінкою // Психологічні проблеми соціальної адаптації та правової реабілітації громадян. Зб. тез круглого столу. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2007. – С. 21–23.

  14. Галецька І., Слученкова Е. Психологічні чинники екзаменаційного стресу // Тези доповідей учасників міжнар. наук.-практ. конф. “Методологія та технології практичної психології в системі вищої освіти”. – К.: НПУ імені М. Драгоманова МОН України, Поліграфцентр, 2007. – С. 57–59.

  15. Гапон Н. „Ейджизм” як проблема соціально-психологічної адаптації жінок // Філософський вісник ЛНУ ім. І.Франка. Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. - Львів, 2007. - Вип.4. - С.126–128.

  16. Гапон Н. Жіночий “ейджизм” як проблема соціальної адаптації та правової реабілітації громадян // Тези круглого столу. – Львів: ЛДУВС, 2007. – С.28–30.

  17. Гапон Н. Трансформація системи вартостей сучасної української родини. “Ситуація сім’ї у сучасному суспільстві – досвід Центрально-Східної Європи” // Тези міжнар. наук. конф. – Люблінський Католицький Університет Іоана Павла ІІ. – Люблін, 2007. – С. 5.

  18. Гнатищак Г. Форми комунікації у філософському вченні Ю Габермаса // Філософський вісник ЛНУ ім. І.Франка. Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. - Львів: ВЦ ЛНУ, 2007. - Вип.4. - С. 23–26.

  19. Грабовська С., Козова О. Соціометричний статус і агресивність підлітків // Філософський вісник ЛНУ ім. І.Франка. Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. - Львів, 2007. - Вип.4. - С. 121–122.

  20. Гупаловська В. Психологічні особливості сприймання привабливості чоловіків і жінок // Філософський вісник ЛНУ ім. І.Франка. Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. - Львів, 2007. - Вип.4. - С. 252–254.

  21. Гурська Т. Сутність болю як психологічного феномену: сучасний контекст.// Психологічні проблеми сучасності: Тези IV наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених. – Львів, 2007. – С.11–12.

  22. Дарморіз О. Семіотичні дослідження Фердинана де Соссюра в контексті філософії постмодернізму // Філософський вісник ЛНУ ім. І.Франка. Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. - Львів, 2007. - Вип.4. - С. 80–81.

  23. Дахній А. Секуляризація релігійних ідей Сьорена К’єркеґора у філософуванні Мартіна Гайдеґґера // Філософський вісник ЛНУ ім. І.Франка. Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. - Львів: ВЦ ЛНУ, 2007. - Вип.4. - С. 6–7.

  24. Денисенко В. Проблема традицій у творчій спадщині В. Липинського // Матер. міжнар. наук. конф. “В’ячеслав Липинський в історії, теорії та практиці українського державотворення”. – Луцьк: Вид-во Волин-ського національного університету ім. Лесі Українки, 2007. – С. 67–71.

  25. Джунь В. Термінологічна плутанина в сучасній українській думці як вияв концептуальних суперечностей у тлумаченні особи // Філософський вісник ЛНУ ім. І.Франка. Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. - Львів: ВЦ ЛНУ, 2007. - Вип.4. - С. 43–44.

  26. Закала М. Щастя як антропологічна проблема у філософському вченні Г. Сковороди // Філософський вісник ЛНУ ім. І.Франка. Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. - Львів: ВЦ ЛНУ, 2007. - Вип.4. - С. 23–26.

  27. Захара І. Головні принципи філософії доби барокко в Україні // Філософський вісник ЛНУ ім. І.Франка. Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. - Львів: ВЦ ЛНУ, 2007. - Вип.4. - С. 11–13.

  28. Захарко О. Феномен “потоку” в теорії оптимального переживання М. Чіксенміхалі // Психологічні проблеми сучасності: Тези IV наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених. – Львів, 2007. – С.16–17.

  29. Ільчишин Н. Вплив батьківських установок на самоакцептацію підлітків // Психологічні проблеми сучасності: Тези IV наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених. – Львів, 2007. – С.17–18.

  30. Ільчишин Н. Соціально-дезадаптовані підлітки // Філософський вісник ЛНУ ім. І.Франка. Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. - Львів, 2007. - Вип.4. - С.150–152.

  31. Карась А. Гуманітарні знання і комунікативна прагматика // Філософський вісник ЛНУ ім. І.Франка. Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. - Львів, 2007. - Вип.4. - С. 29–31.

  32. Карась А. Дискурсивные барьеры на пути к демократии и согласию в украино-российском сотрудничестве // Тези міжн. конф. “Україна і Росія: Утвердження стабільної демократії через взаєморозуміння і співробітництво”. – Харків, 2007 // http: // ist. osp. ua. іnfo / material. php? рokaz=2221.

  33. Карась А. Перспективи громадянського суспільства в Україні та його дискурсивно-етичні перешкоди // Тези 10-ї Фулбрайтівської конф. “Український проект у ХХІ столітті”. – К., 2007. – С. 18–19.

  34. Католик Г. Агресивне поводження дитини, базоване на особистому досвіді // Матер. міжнар. конф. з дитячої та юнацької психотерапії “Дитяча та юнацька психотерапія в Україні – 5-річний досвід роботи”. – Львів, 2006. – С. 28–31.

  35. Католик Г. Аналіз стану виховання дитини у сучасній сім’ї // Матер. міжнар. конф. з дитячої та юнацької психотерапії “Дитяча та юнацька психотерапія в Україні – 5-річний досвід роботи”. – Львів, 2006. – С.25–28

  36. Католик Г., Коваль М. Вплив стресу на розвиток психосоматичних захворювань у підлітків // Матер. міжнар. конф. з дитячої та юнацької психотерапії “Дитяча та юнацька психотерапія в Україні – 5-річний досвід роботи”. – Львів, 2006 – С.31–33.

  37. Кліманська М. Соціальне утриманство і поведінка в конфлікті // Від конфлікту до порозуміння: теорія і практика громадянського суспільства / Матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Львів: Вид-во ЦНТІ, 2007. – С.87–90

  38. Кліманська М. Соціальне утриманство та копінг-стратегії особистості // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – С.138 – 139

  39. Кліманська М. Способи психологічної корекції соціального утриманства // Філософський вісник ЛНУ ім. І.Франка. Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. - Львів, 2007. - Вип.4. - С.135–136.

  40. Кондзьолка В. Агоністика (змагальність) як духовний феномен анти-чної культури // Філософський вісник ЛНУ ім. І.Франка. Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. - Львів: ВЦ ЛНУ, 2007. - Вип.4. - С. 8–11.

  41. Котовська О. Етно-конфесійна полеміка в українській релігійно-філософській думці (кінець 16 – початок 17 ст.) // Філософський вісник ЛНУ ім. І.Франка. Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. - Львів: ВЦ ЛНУ, 2007. - Вип.4. - С. 18–20.

  42. Крупська О. Релігійні уявлення юнаків // Філософський вісник ЛНУ ім. І.Франка. Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. - Львів, 2007. - Вип.4. - С. 141–142.

  43. Кузенко О. Структуралістська практика Ю. Лотмана у вивченні мистецтва кіно // Філософський вісник ЛНУ ім. І.Франка. Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. - Львів, 2007. - Вип.4. - С. 52–53.

  44. Курило В. Василь Липківський про релігійність Тараса Шевченка // Філософський вісник ЛНУ ім. І.Франка. Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. - Львів: ВЦ ЛНУ, 2007. - Вип.4. - С. 15–18.

  45. Лисий В. Антропологічний вимір діалектики // Філософський вісник ЛНУ ім. І.Франка. Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. – Львів, 2007. – Вип. 4. – С. 32–34.

  46. Ліщинська О. Екобіоцентричний напрям екологічної етики // Філософський вісник ЛНУ ім. І.Франка. Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. - Львів, 2007. - Вип.4. - С. 76–77.

  47. Лосик О. Свобода (в) ідентичності як семіотична проекція // Філософський вісник ЛНУ ім. І.Франка. Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. - Львів, 2007. - Вип.4. - С. 47–49.

  48. Мадей Н. Конфесійна ідентичність в середовищі українського православ’я як пострадянський феномен // Філософський вісник ЛНУ ім. І.Франка. Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. - Львів, 2007. - Вип.4. - С.92–94.

  49. Маліновська О. Філософія економіки та антропологія Григорія Палами // Тези ХІІ Всеукр. наук.-метод. конф. “Проблеми економічної кібернетики”. - Львів: Всеукраїнське об’єднання “Українська асоціація економічної кібернетики”, 2007. – С. 190–193.

  50. Мельник В. Наука та її ідеали // Філософський вісник ЛНУ ім. І.Франка. Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. - Львів, 2007. - Вип.4. - С. 69–70.

  51. Михальчишин Г. Образ в психотерапії і психологічному консуль-туванні. Матеріали регіональної науково-практичної конференції “Теоретичні та практичні аспекти дитячої та юнацької психотерапії”. – Ужгород, 2007. – С. 25–26.

  52. Михальчишин Г. Особливості сприймання сімей з неповносправними дітьми у сучасному суспільстві // Філософський вісник ЛНУ ім. І.Франка. Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. - Львів, 2007. - Вип.4. - С.142–143

  53. Наконечний А. Ідеал національної свободи у філософській спадщині М. Драгоманова // Філософський вісник ЛНУ ім. І.Франка. Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. - Львів, 2007. - Вип.4. - С. 40–42.

  54. Ноздріна Л., Волошок О. Результати дослідження готовності викладачів і студентів ВНЗ до дистанційної освіти // Матер. міжнар. наук.-метод. конф. “Якість вищої освіти: інтерактивні методи спільної навчальної діяльності викладачів і студентів”. – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2007. – Ч.1. – С. 200–201.

  55. Островська К., Химко М. Зміна ціннісних орієнтацій батьків аутичних дітей як умова прийняття своєї дитини // Дитяча та юнацька психотерапія в Україні – 5-річний досвід роботи. Збірник тез. – Львів, 2006. – С. 57–58.

  56. Островська К., Химко М. Місце психологічного дослідження у комплексній діагностиці загальних розладів розвитку // Дитяча та юнацька психотерапія у Україні – 5-річний досвід роботи. Збірник тез. – Львів, 2006. – С. 55–57.

  57. Остудін В. Обставини публікації і реакція представників української політичної думки на перші видання роботи Ю. Бачинського “Україна irredenta (по поводу еміграції)” // Філософський вісник ЛНУ ім. І.Франка. Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. - Львів, 2007. - Вип.4. - С. 100–102.

  58. Партико Т. Психологічна готовність дітей до рефлексії своєї внутрі-шньої незалежності // Філософський вісник ЛНУ ім. І.Франка. Тези звітної наук. конф. філос. ф-ту. - Львів, 2007. - Вип.4. - С. 123–125.

  59. Підсаднюк А. Сім’я очима дітей трудових емігрантів // Психологічні проблеми сучасності: Тези IV науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. – Львів, 2007. – С. 35–37.

  60. Пітусь Л. Універсалізація і трансформація культури в епоху глобалізації // Філософський вісник ЛНУ ім. І.Франка. Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. - Львів, 2007. - Вип.4. - С. 82–83.

  61. Поляруш Б. Міфотворчість у трансформації масової свідомості насе-лення сучасної України // Філософський вісник ЛНУ ім. І.Франка. Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. - Львів, 2007. - Вип.4. -С. 38–39.

  62. Поцюрко О. Проблема предестинації в філософії Августина Блаженного // Філософський вісник ЛНУ ім. І.Франка. Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. - Львів: ВЦ ЛНУ, 2007. - Вип.4. - С. 21–22.

  63. Пухта І. “Практичний” вимір герменевтики // Філософський вісник ЛНУ ім. І.Франка. Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту - Львів, 2007. - Вип. 4. - С.54–55.

  64. Рижак Л. Болонський процес і гуманізація освіти // Філософський вісник ЛНУ ім. І.Франка. Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. - Львів: ВЦ ЛНУ, 2007. - Вип.4. - С. 35–37.

  65. Рижак Л. Віртуалізація ідентичності особи в інформаційному суспільстві // Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. “Культура, свідомість, мова в інформаційному суспільстві”. – Харків, 2007. – С.354–355.

  66. Рижак Л. Якісна освіта як чинник формування соціального капіталу / Матер. ХІV міжн. Сковородинських читань “Філософські стратегії ХХІ століття”. - Харків, 2006. - С. 159–160.

  67. Рыжак Л. Философско-мировоззренческие аспекты образования в контексте Болонского процесса // Великие преобразователи естествознания: Макс Планк. ХХI Международные чтения. - Мн.: БГУИР, 2006. - С.372-375.

  68. Сафонік Л. Проблема людини в медичній антропології та медичній соціології другої половини ХХ ст. // Філософський вісник ЛНУ ім. І.Франка. Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. - Львів, 2007. - Вип.4. - С. 45–46.

  69. Світа А. Популізм як феномен політичного життя // Філософський вісник ЛНУ ім. І.Франка. Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. - Львів, 2007. - Вип.4. - С. 97–100.

  70. Семків І. Особливості ціннісних орієнтацій польської студентської молоді // Матер. 4 міжнар. конф. “Шевченківська весна”. – К., 2006. – С.19–23.

  71. Семків І. Поняття духовності у теорії Шалома Шварта // Матер. наук. семінару “Психологічне здоров’я: проблеми та перспективи досліджень”. – Львів, 2006. – С.46–49.

  72. Семків І. Поняття цінностей у теоріях Ш. Шварта, Б. Войчішке та С. Томкінса // Тези 3 наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених “психологічні проблеми сучасності”. – Львів, 2006. – С.29–31.

  73. Семків І. Самостійність як провідний мотиваційний чинник студент-ської молоді // Матер. міжнар. наук.-практ. конф. “Проблеми психо-логічного здоров’я у сучасній психотерапії”. – Львів, 2006. – С.34–36

  74. Семків І. Ціннісна перспектива: матеріалізм чи постмодернізм? // Психологічні проблеми сучасності: Тези IV наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених. – Львів, 2007. – С.40–41.

  75. Сінькевич О. Проблема культурної динаміки в історичній перспективі // Філософський вісник ЛНУ ім. І.Франка. Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. - Львів, 2007. - Вип.4. - С.71–72.

  76. Скочиляс Л. Вибори 2007 р. і їх відлуння у регіонах // Регіональний вимір політичного процесу в Україні у 2007 рр. Львів: ЦПД, 2007. – С. 34–36.

  77. Скочиляс Л. Політична криза в Україні у 2007 р.: причини і можливі наслідки» // Регіональний вимір політичного процесу в Україні у 2006 р., травень 2007 р. – Львів: ЦПД, 2007. – С. 22–24.

  78. Стеценко В. Релігійна філософія в Україні кінця ХІХ-поч. ХХ ст. // Філософський вісник ЛНУ ім. І.Франка. Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. - Львів, 2007. - Вип.4. - С. 73–75.

  79. Турецька Х. Інтернет-залежність: критерії діагностики // Філософський вісник ЛНУ ім. І.Франка. Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. - Львів, 2007. - Вип.4. - С.144–145.

  80. Турецька Х. Проблема емпіричного дослідження особистісної ідентичності // Матер. міжнар. наук.-практ. конф. “Проблема психоло-гічного здоров’я у сучасній психотерапії”. – Львів, 2006. – С.38– 40.

  81. Фітьо В. Знання та розуміння: семантика та операційні поля понять // Філософський вісник ЛНУ ім. І.Франка. Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. - Львів, 2007. - Вип.4. - С. 58–61.

  82. Хамар У. Василь Зеньківський як історик філософії // Філософський вісник ЛНУ ім. І.Франка. Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. - Львів: ВЦ ЛНУ, 2007. - Вип.4. - С. 13–15.

  83. Четверікова Л. Консерватизм: ідеологія та доктрина // Філософський вісник ЛНУ ім. І.Франка. Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. - Львів, 2007. - Вип.4. - С. 103–105.

  84. Шамлян К. Фахова самосвідомість психотерапевта // Філософський вісник ЛНУ ім. І.Франка. Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. - Львів, 2007. - Вип.4. - С. 146–147.

  85. Шпот Ю. Організаційна культура як об’єкт психологічного дослід-ження. // Психологічні проблеми сучасності: Тези IV наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених. – Львів, 2007. – С. 48–50.

  86. Штепа О. С. Диспозиції особистісно зрілої людини // Проблема психологічного здоров’я у сучасній психотерапії / Матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Львів, 2006. – С.40–42.

  87. Штепа О. Особистісні диспозиції збереження его-ідентичності // Філософський вісник ЛНУ ім. І.Франка. Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. - Львів, 2007. - Вип.4. - С.148–140.

  88. Штепа О. Ціннісні орієнтації особистісно зрілих людей // Молодь і ринок (щомісячний науково-педагогічний журнал). – №9(32). – Вересень 2007. – С. 88–91.

  89. Якуц Р. “Епохе”: до проблеми ресигніфікації у феноменології Е. Гуссерля // Філософський вісник ЛНУ ім. І.Франка. Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. - Львів, 2007. - Вип.4. - С. 50–51.

  90. Hapon N. Migracja a wspołczesna ukrainska rodzina: analiza społechno-pshyhologiczna // 12 Międznarodowa Konferencja Naukowa “Migracja wartość dodana?”. – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła ІІ. – 2007. – С.13

  91. Hrabovska S., Shpot J. Realne tendencje a idealne obrazy kultury organizacyjney w oczach ukrainskich pracownikow // 4 zjazd Polskiego stowaryszenia psyhologii spolecznej Nowy trendywpsyhologii spolechnej. – Wroclaw, 21–23 wrzesnia, 2007. – S. 25.

  92. Karas A. SOLIDARITY AS A HUMAN ELEMENT of MUTUAL UNDERSTANDING // The Idea of Solidarity in Philosophical and Social Contexts. Abstracts of International Conference. June 8–9, 2007. – Poznan Unsversity (Poland).

  93. Khymko M. Dominujące wartośi konflikty wenętrzne rodzicόw dzieci autystycznych // Drogi rozwoju czlowieka w świecie wspołesnych wartości. 16 Ogόlnopolska konferencja psychologii rozwojowej. – Poznań, 2007. – S. 91

  94. Madey N. Determinanty kształtowania religijności w społeczeństwie posttotalitarnym // Międzynarodowa konferencja Osobowość i religia. Księga abstraktow. – Warszawa, 2007. – S. 130–131.


 • 1   2   3   4


  База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка