Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2010 рік Держбюджетна тема І. Тема зп-57П " Структурно-функціональна модель психологічного здоров’я особистості ". Номер держреєстраціїСторінка3/5
Дата конвертації09.03.2016
Розмір0.8 Mb.
1   2   3   4   5

Переклади:


Бібліографічний опис

Обсяг, друк. арк.

Григорій Сковорода. Повна академічна збірка творів / За ред. проф. Леоніда Ушкалова / Г. Сковорода; наук. ред. латиномовних листів Г. Сковороди М. Кашуби. – Х. : Майдан, 2010. – 1398 c. (авторських – С. 1060 – 1327)

87,5

(у тому числі автора ун-ту 16,6)О. Муха переклад з польської статті Borowik I. Religijne oblicze Europy i jego sociologiczne interpretacje. – С. 309 – 326 // Католицизм: традиція і сучасність. Матеріали VIII міжнарождної молодіжної релігієзнавчої літньої школи / Наук. ред. Л. Д. Владиченко, В. Л. Хромець. – К., 2010. – 354 с.

21,4

(у тому числі автора ун-ту 1 д.а.)
Статті:

Статті у зарубіжних виданнях, що входять до списку ISI:

 1. Katolyk G., Shtepa E. The Motivational Strategies of А Person / G. Katolyk, E. Shtepa // International Journal “World Psychotherapy”. – Vol. 14. – №2. – July 2010. – P. 37–43.


Статті в інших зарубіжних виданнях:

 1. В. Мельник. Філософсько-методологічні проблеми наукового поступу / В. Мельник // Пограниччя. Польща-Україна. – Науковий щорічник. – Люблін : Вид-во університету Марії Кюрі-Склодовської, 2010. – С. 77 – 98.

 2. Лосик О. Етична спадщина ренесансного гуманізму в українській філософії XVI-XVII ст. / О. Лосик // Etika na Slovensku a v Europe w XVI-XVII st. (ed. V. Gluchman). – Acta FACULTATIS Philosophicae Universitatis Prešoviensis. – Prešov, 2009. – S. 226 – 236.

 3. Муха О. Тело, плоть, телесность: к методолгии определения понятий / О. Муха // Вестник Волгоградского государственного ун-та. Сер. 9. Исследования молодых ученых. – Вып. 8. – Ч. 1. – 2010. – С. 12–20.

 4. Захара І. Європейська інтелігенція: мислення, слово, діло / І. Захара // Polskie Towarzystwo Uniwersalizmu. Wspolnotowosc i postawa uniwersalistyczna. Roczniki ptu. – Nr. 6. – 2008–2009. – S. 30 – 39.

 5. Захара І. Inteligencja europejska: myslenie, slowo, dzialanie / І. Zahara // Uniwersalizm i Tworczosc. Ksiega jubileuszowa poswiecona Profesorowi Andrzejowi Goralskiemu. Redakcja Jan Laszczyk. – Warszawa, 2009. – S. 53 – 61.

 6. Madey N. Współczesny poziom religijności na Ukrainie:  przejawy i tendencje / N. Madey // Religioznawstwo polskie w XXI wieku. M-ly I Kongresu międzynarodowego religioznawczego. ─ W-wa, 2009. ─ S.745 – 755.

 7. Hapon N. Die Lösungs des Dilemmas “öffentlich/privat” in den Aktivitäten ukrainischer Frauenorganisationen// Europäische Transformationen von Öffentlichkeit und Privatsphäre in ukrainisch-deutscher Perspektive (von den 1960er Jahren bis heute) / Münster: Westfälischen Wilhelms-Universität, 2010. – P.117  129.

 8. Romanyuk A. System wyborczy Ukrainy // Transformacja w Polsce I na Ukrainie. Wybrane aspekty. Pod redakcja naukowa Andrzeja Antoszewskiego, Antoniny Kolodii, Krzysztofa Kowalczyka / Трансформація в Польщі і в Україні. – Wrocław, 2010. – S. 159 –170.

 9. Волошок О. Проблема формування системи диспозицій у дітей в молодшому шкільному віці в контексті функціонально неспроможної сім’ї / О. Волошок // Roczniki nauk o rodzinie. – Lublin : Towarzystwo naukowe KUL, 2009. – Tom 1(56). – S. 199 – 211.

 10. Штепа Е. Самоменеджмент как технология самоорганизации личности / Е. Штепа // Психология сегодня: теория, образование и практика.  М. : Изд-во “Институт психологии РАН”, 2009. – С. 678 – 682.

 11. Сорокопуд О. Конструкция упорядочивания социальных отношений во второй половине ХІХ столетия / О. Сорокопуд // Вестник Ассоциации поддержки педа-гогического образования Тюменской области. – Тобольск, 2009. – № 3. – С. 33 –37.

 12. Шамлян К. Профессиональная идентичность преподавателя психологии в высшей школе / К. Шамлян // Пси-фактор: психологические факторы жизнедеятельности. Материалы шестой международной научно-практической конференции. – Новомосковск : НФ УРАО, 2009. – Ч. 2. – С. 75 – 79.

 13. Шамлян К. Функция полезности денег. Пси-фактор:психологические факторы жизнедеятельности / К. Шамлян // Материалы VII международной научно-практической конференции. – Новомосковск : НФ УРАО, 2010. – Ч. 2. – С. 142 – 146.

 14. Штепа Е. Актуализация синергичности личности / Е. Штепа // Материалы первой международной научно-практ. конф. “Интегративная психология сегодня”. – Ереван : АГПУ им. Х. Абовяна; Центр психологических услуг “АЙГ”, 2009. – С. 104 – 109.

 15. Штепа Е. Особенности достижения цели людьми-макиавеллистами и людьми с высоким уровнем самоменеджмента / Е. Штепа // Материалы ІІІ Международной конф. молодых ученых “Психология – наука будущего”. – М. : Изд-во “Институт психологии РАН”, 2009. – С. 501 – 503.


Статті у вітчизняних фахових виданнях:

 1. Мельник В. Техніка як соціокультурний феномен європейської цивілізації / В. Мельник // Вісник Львівського університету. Серія : філософські науки, 2010. – Вип. 13. – С. 7 – 19.

 2. Мельник В. Філософські проблеми науково-технічної раціональності / В. Мельник // Вісник Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2010. – С. 37 – 52.

 3. Стеценко В. Християнський кордоцентризм “філософії серця” П. Юркевича / В. Стеценко // Вісник Львівського університету. Серія : філософські науки, 2010. – Вип. 13. – С. 29 – 37.

 4. Стеценко В. Філософська теологія Памфіла Юркевича / Стеценко В. // Історія релігій в Україні: [наук. щорічник, 2010 рік ]. – Львів : Логос, 2010. – Кн. ІІ. – С. 446 – 456.

 5. Лазарович Н. Філософсько-світоглядний зміст ідентифікаційної невизначеності українського суспільства на тлі соціокультурних трансформацій / Н. Лазарович // Вісник Харківського національного університету імені В. Каразіна. – № 894. – Серія “Теорія культури і філософія науки”. – Вип. 39. – Харків : Вид-во СДУ, 2010. – С. 107 – 112.

 6. Лазарович Н. ”Технологічне розширення” людини у інформаційних вимірах ”глобального села” (за Г. М. Маклюеном) / Н. Лазарович // Вісник Львівського інституту економіки і туризму. – Львыв, 2010. – №6. – С. 198 – 204.

 7. Карась А. Світова Рада наукових товариств НТШ / А. Карась // Вісник НТШ. – № 43. – 2010. – С. 1 – 4.

 8. Карась А. Українське суспільство і Конституція / А. Карась // Універсум. – № 1–2. – 2010. – С. 25 – 29.

 9. Кашуба М. Бізнес у сучасному суспільстві: проблема відповідальності / М. Кашуба // Вісник Львівської державної фінансової академії: гуманітарні науки. – Львів : ЛДФА, 2010. – Вип. 10. – С. 119 – 128.

 10. Кашуба М. Німецький та український романтизм: спроба зіставлення / М. Кашуба // Докса. Зб. наук. праць з філософії та філології. – Вип. 12. Німецька традиція в філософії, гуманітаристиці та культурі. – Одеса, 2008. – С. 167 – 177.

 11. Лисий В. Діалектика і методи наукового пізнання / В. Лисий // Вісник Львівського університету. Серія : філософські науки. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 13. – С. 20 – 28.

 12. Рижак Л. Освітні стратегії інформаційного суспільства: глобально-культурний аспект / Л. Рижак // Філософські пошуки. – Львів–Одеса : Cogito – Центр Європи, 2009. – Вип. ХХХ. – C. 147 – 155.

 13. Лосик О. Візуалізація культури як феномену пам’яті (на прикладі концепції А. Варбурга) / О. Лосик // Вісник Черкаського університету ім. Б. Хмельницького. – Серія : філософія. – Черкаси, 2009. – Вип. 170. – С. 16 – 25.

 14. Вербицька О. Трансформація концепту суб’єкта у контексті постмодернізму / О. Вербицька // Вісник Львівського університету. Серія : філософські науки. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 13. – С. 45 – 52.

 15. Лазарева М. Машинізація як фактор відчуження (у працях Дж. Кагана, Г. Маркізе та Х. Ортеги-і-Гасета) / М. Лазарєва // Вісник Львівського університету. Серія : філософські науки. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 13. – С. 76 – 82.

 16. Никифорук О. Легітимність в аспекті нових горизонтів демократії / О. Никифорук // Вісник Львівського університету. Серія : філософські науки. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 13. – С. 53 – 60. ?5f/ження"ть в аспекті феномену "проблема сучасностіа доба в постколоніальне становище

 17. Никифорук О. Українська мова в аспекті легітимації влади: радянська доба і постколоніальне становище / О. Никифорук // Вісник Прикарпатського університету. Серія : філософські і психологічні науки. – Івано-Франківськ, 2010. – Вип. 13. – С. 62 – 68.

 18. Чоловська Н. Суспільство ризику в контексті викликів техногенної цивілізації / Н. Чоловська // Вісник Львівського університету. Серія : філософські науки. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 13. – С. 68 – 75.

 19. Яковенко Т. Компаративістська інтерпретація техногенного суспільства: глобально-екологічний аспект / Т. Яковенко // Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 13. – С. 61 – 67.

 20. Богера Х. Ціннісні орієнтації людини Княжої доби / Х. Богера // Вісник Львівського університету. Серія : філософські науки. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 13. – С. 83 – 89.

 21. Богера Х. Сміх як вияв ідентичності народної культури / Х. Богера // Наукові записки НаУОА. Серія: Філософія. – Острог, 2010. – Вип. 5. – С. 176 – 183.

 22. Дахній А. Секуляризація релігійних ідей С. К’єркегора в екзистенціально-фено-менологічній філософії М. Гайдегера / А. Дахній // Щорічник Українського фено-менологічного товариства “Феноменологія і релігія”. – К., 2010. – С. 34 – 46.

 23. Дахній А. Укорінення як основа філософської творчості М. Гайдегера / А. Дахній // ВНУ “Львівська політехніка”. Серія : філос. науки. – Львів, 2010. – № 661. – С. 42 – 47.

 24. Хамар У. Перспективи філософії у формуванні світогляду, адекватного до дійсності / У. Хамар // Філософські пошуки. – Львів–Одеса : Cogito – Центр Європи, 2009. – Вип. ХХХ. – С. 50 – 57.

 25. Денисенко В. Методологія дослідження суті політичної діяльності / В. Денисенко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Політологія. Соціологія. Філософія. – Ужгород : Видавництво УжНУ “Говерла”, 2009. – Вип. 13. – С. 323 – 326.

 26. Дащаківська О. Політичне функціонування як вид політичної діяльності: суть та особливості / О. Дащаківська // Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації. – 2009. – № 3. – С. 133 – 138.

 27. Радь Т. Теоретичні засади популізму / Т. Радь // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Політологія. Соціологія. Філософія. – Ужгород : Видавництво УжНУ “Говерла”, 2009. – Вип. 13. – С. 289 – 293.

 28. Радь Т. Генезис феномену популізму: екскурс в історію проблеми / Т. Радь // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Політологія. Соціологія. Філософія. – Ужгород : Видавництво УжНУ “Говерла”, 2010. – Вип. 14. – С. 44 – 48.

 29. Юшина Н. Вплив ідентичності на створення образу політичного лідера / Н. Юшина // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Політологія. Соціологія. Філософія. – Ужгород : Видавництво УжНУ “Говерла”, 2009. – Вип. 13. – С. 69 – 71.

 30. Коврига С. Перспективи впровадження електронної демократії в перехідних суспільствах / С. Коврига // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Політологія. Соціологія. Філософія. – Ужгород : Видавництво УжНУ “Говерла”, 2009. – Вип. 13. – С. 263 – 265.

 31. Макух О. Роль індивіда у процесі розвитку інституту влади: теоретичний аспект / О. Макух // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Політологія. Соціологія. Філософія. – Ужгород : Видавництво УжНУ “Говерла”, 2009. – Вип. 13. – С. 275 – 277.

 32. Мельник В. Безпека особи в контексті сучасних глобальних змін / В. Мельник // Вісник СевНТУ. Політологія : зб. наук. праць. – Севастополь : Вид-во СевНТУ, 2009. – Вип. 100. – С. 95 – 99.

 33. Майданюк В. Наука та ідеологія: проблеми співвідношення та демаркації / В. Майданюк  // Гілея: науковий вісник: Збірник наукових праць. – К. : Вид-во НПУ ім. М. Драгоманова, 2010. – Вип. 36. – С. 431 – 443.

 34. Романюк А. Політична доктрина консерватизму / А. Романюк // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Політологія, Філософія. Вип. 14. – Ужгород : Вид-во Ужгородського національного ун-ту “Говерла”. 2010. – С. 254 – 259.

 35. Романюк А. Політична доктрина соціал-демократії / А. Романюк // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Політологія, Філософія. Вип. 15. – Ужгород : Вид-во Ужгородського національного ун-ту “Говерла”. – 2010. – С. 231 – 238.

 36. Романюк А. Електоральна ніша правих партій в Україні в контексті ситуації в країнах Західної та Східної і Центральної Європи / А. Романюк // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Політологія, Філософія. Вип. 15. – Ужгород : Вид-во Ужгородського національного ун-ту “Говерла”. 2010. – С. 100 – 105.

 37. Шведа Ю. Партійна система незалежної України : етапи трансформації / Ю. Шведа // Освіта Регіону. Політологія. Психологія. Комунікації. – 2009. – № 3. – С. 50 – 55.

 38. Шведа Ю. Індикатори та стратегії демократизації Тату Ванханена / Ю. Шведа // Вибори та Демократія. – 2009. – № 4. – С. 44 – 53.

 39. Шведа Ю. Індикатори та стратегії демократизації Тату Ванханена / Ю. Шведа // Вибори та Демократія. – 2010. – № 4. – С. 47 – 53.

 40. Зорівчак Т. Особистісний вимір зовнішньої політики / Т. Зорівчак // Вісник ЛНУ ім. Івана Франка. Серія : філософські науки. – 2010. – Вип. 13. – С. 172–179.

 41. Сліпецька Ю. Електоральна карта сучасної України : електоральні розмежування як основа формування соціополітичного поділу на територіальній основі в Україні / Ю. Сліпецька // Освіта регіону. – 2010. – № 3. – С. 77 – 82.

 42. Баклицький І. Психологічні особливості професійної підготовки студентів-психологів / І. Баклицький // Вісник Львівського університету. Серія : філософські науки, 2010. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 13. –
  С. 204–215.

 43. Вінтонів М. Інтеграція сучасного методологічного інструментарію для діагностики когнітивних стилів / М. Вінтонів // Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка; Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України, 2010. – Вип. 10. – С. 106 – 119.

 44. Вінтонів М. Когнітивні стилі, або в який спосіб ми мислимо / М. Вінтонів // Практична психологія та соціальна робота, 2010. – № 9. – С. 64  68.

 45. Вінтонів М. Психологічний аналіз гнучкості мислення як детермінанти особистості /
  М. Вінтонів // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія : Педагогіка і психологія. Зб. статей. – Ялта : РВВ КГУ, 2010. – Вип. 3. – Ч. 1. – С. 42  48.

 46. Вовк А. Вплив релігійності на самосвідомість особистості / А. Вовк // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Ушинського. Спеціальний випуск “Психологія особистості: теорія, досвід, практика”.  Одеса, 2009. – С. 34 – 40.

 47. Вовк А. Взаємозв’язок релігійності та ціннісних орієнтацій особистості / А. Вовк // Наука і освіта : Теоретико-методологічні засади дослідження особистості. – Одеса : Південний науковий центр АПН України, 2009. – С. 107 – 110.

 48. Волошок О. Психологічний аналіз проблеми тривожності особистості / О. Волошок // Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – Вип. 10. – С. 120  128.

 49. Галецька І. Вплив індивідуальних цінностей на ставлення до абортів / І. Галецька // Психологічні перспективи. Спеціальний випуск. – Луцьк, 2009. – С. 21 – 30.

 50. Галецька І. У пошуках свободи: внутрішня свобода як критерій психологічного здоров’я. / І. Галецька // Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка, Інституту психології ім. Г. Костюка АПН України – Вип. 10. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – С. 129  139.

 51. Гапон Н. Соціально-психологічна допомога з реадаптації жінок в руслі діяльності психологічних служб / Н. Гапон, Ю. Остапенко // Вісник Львівського університету. Серія : філософські науки. – 2010.  Вип. 13. – С.197  203.

 52. Гапон Н. Гендерні дослідження та перспективи розвитку соціально-гуманітарного знання / Н. Гапон // Військово-науковий вісник.  Вип 12. – Львів : ЛІСВ, 2009. – С. 177  189.

 53. Грабовська С. Ціннісно-орієнтаційна сфера осіб із схильністю до маніпулювання у міжособистісних стосунках / С. Грабовська, Н. Гребінь // Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Вип. 10. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – С.159  168.

 54. Грабовська С. Соціальна активність в процесі соціалізації особистості / С. Грабовська,
  С. Чолій // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. пр. Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. С. Д. Максименка. – К., 2010 – Т. ХІІ. – Ч. 1. – С. 171  181.

 55. Гупаловська В. Креативність та структура інтелекту комерційних агентів : емпіричне дослідження / В. Гупаловська, Б. Клос // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В. О. Сухомлинського. Серія : психологічні науки. – 2010. – Т. 2. – Вип. 5. – С. 90  99.

 56. Гупаловська В. Інтелектуальні чинники креативності / В. Гупаловська, Н. Левус // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В. О. Сухомлинського. Серія “Психологічні науки”. – 2010. – Т. 2. – Вип. 5. – С. 100108.

 57. Карковська Р. Соціально-психологічні чинники трудоголізму програмістів /
  Р. Карковська // Наука і освіта : науково-практичний журнал Південного наукового Центру АПН України / Гол. ред. Чебикін О. Я.  К., 1997. – Периодичність 9. – 2009.  № 8. – С. 60 – 63.

 58. Кліманська М. Психологічні особливості ставлення до професії соціального працівника / М. Кліманська // Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Вип. 10. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010 – С. 318  326.

 59. Кліманська М. Рефлексії досвіду викладання курсу “Інтерактивні методи навчання” у ВНЗ / М. Кліманська, С. Чолій // Вища освіта України. – Додаток 4. Том VI (18). – 2009. – Тематичний випуск “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. – С. 211 – 218.

 60. Крупська О. Особливості розуміння Абсолюту особами юнацького віку / О. Крупська // Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. Костюка АПН України. – К., 2010. – Т. ХIІ.  Ч. 4. – С. 246  254.

 61. Крупська О. Релігійність, релігійна свідомість, релігійні уявлення.: психологічний аспект / О. Крупська // Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. Костюка АПН України. – К., 2009. – Т. ХI.  Ч. 2. – С. 213  223.

 62. Левус Н. Креативність і ліворукість: точки дотику / Н. Левус // Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового Центру НАПН України. Проект “Когнітивні процеси та творчість”.  2010.  С. 201  206.

 63. Левус Н. Ціннісні орієнтації у системі життєставлень сучасної молоді / Н. Левус // Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка; Інституту психології ім. Г. Костюка АПН України. – Вип. 10. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – С. 386  397.

 64. Левус Н. Ціннісні орієнтації як чинники трудової соціалізації молоді / Н. Левус // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. пр. Інституту психології ім. Г. Костюка АПН України.  Т. ХІІ.  Част. 1. – К., 2010. – С. 305  317.

 65. Михальчишин Г. Системний підхід в роботі психолога з таємницями людини /
  Г. Михальчишин // Актуальні проблеми практичної психології : зб. наук. пр. – Херсон : ПП Вишемирський В. С., 2009. – С. 145  151.

 66. Сеник О. Роль часової перспективи студентів молодших курсів у самоактуалізації особистості / О. Сеник, Т. Партико // Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка; Інституту психології ім. Г. Костюка АПН України. – 2010. – Вип. 10. – С. 710  720.

 67. Островська К. Особливості ставлення педагогів загальоосвітньої школи до інклюзивної освіти / К. Островська // Соціальні технології. Актуальні проблеми теорії та практики. – Київ-Запоріжжя – Одеса, 2009. – Вип. 20. – С. 117 – 123.

 68. Партико Т. Роль часової перспективи студентів молодших курсів у самоактуалізації особистості / Т. Партико, О. Сеник // Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка; Інституту психології ім. Г. Костюка АПН України. – Вип. 10. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – С. 710  720.

 69. Партико Т. Прагнення до знань хронічно втомлених студентів-першокурсників / Т. Партико // Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового Центру НАПН України. – 2010. – Лютий. – С. 237  243.

 70. Партико Т. Працездатність студентів-першокурсників з різною динамікою академічної саморегуляції / Т. Партико // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. пр. Інституту психології ім. Г. Костюка АПН України. – К., 2010.  Т. ХІІ.  Ч. 1. – С. 467 – 478.

 71. Партико Т. Термінальні цінності студентів молодших курсів з різним рівнем хронічної втоми / Т. Партико // Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка; Інституту психології ім. Г. Костюка АПН України. – Вип. 10. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – С. 564  579.

 72. Пилат Н. Лояльність персоналу в умовах мотивації професійної діяльності / Н. Пилат // Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка; Інституту психології імені Г. Костюка АПН України. – Вип. 10. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – С. 601  612.

 73. Пилат Н. Гендерні ролі та задоволеність шлюбом в сімейних стосунках / Н. Пилат, І. Стахів // Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового Центру АПН України, 2009. – № 8. – С. 94 – 97.

 74. Сімків М. Суб’єктивний контроль як чинник ставлення до грошей у жінок / М. Сімків // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. пр. Інституту психології ім. Г. Костюка АПН України. – К. : ГНОЗІС, 2010. – Т. ХІІ. – Ч. 1. – С. 541 – 551.

 75. Сімків М. Тип ставлення до оточуючих як чинник монетарних установок / М. Сімків // Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського національний університет ім. І. Огієнка; Інституту психології ім. Г. Костюка АПН України. – Вип. 10. – Камянець-Подільський : Аксіома, 2010. – С. 720 – 731.

 76. Турецька Х. Особливості особистісної ідентичності користувачів користувачів Інтернету як чинник Інтернет-адикції / Х. Турецька // Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка; Інституту психології ім. Г. Костюка. – Кам’янець-Подільський, 2010. – Вип. 10. – С. 750  762.

 77. Турецька Х. Самопрезентація осіб, схильних до Інтернет-залежностім у віртуальному середовищі / Х. Турецька // Проблеми загальної та педагогічної психології: зб. наук. пр. інституту психології ім. Г. Костюка. – К. : ГНОЗІС, 2010.– Т. ХІІ.  Ч. 1. – С. 583  594.

 78. Штепа О. Психологічний ресурс особистості у концепції самоменеджменту / О. Штепа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Серія : Соціологія. Психологія. Педагогіка. – Додаток 4.  Том ІІІ (15). – 2009. – Тематичний випуск № 3. “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. – С. 751 – 758.

 79. Штепа О. Самоменеджмент: дефініція та діагностика / О. Штепа // Наука і освіта. – № 8. – 2009.  Наук.-практ. журнал Південноукраїнського університету АПН України. Спецвипуск “Психологія особистості : теорія, досвід, практика”. – С. 128  130.

 80. Штепа О. Структура та актуалізування психологічних ресурсів особистості / О. Штепа // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. пр. Інституту психології ім. Г. Костюка НАПН України. – К. : ГНОЗІС, 2010.  Т. ХІІ.  Ч. 3. – С. 428  435.

 81. Штепа О. Теорія самоменеджменту / О. Штепа // Соціальна психологія. – № 3 (41) травень, 2010. – С. 111  124.

 82. Штепа О. Формування умінь самоменеджменту методом соціально-психологічного тренінгу у гуманістичній парадигмі / О. Штепа // Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка; Інституту психології ім. Г. Костюка АПН України. – Вип. 10. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – С. 883  892.

 83. Чолій С. Громадська діяльність в структурі соціальної активності особистості / С.  Чолій // Соціальна психологія, 2010. – № 1 (39). – С. 51 – 62.

 84. Чолій С. Мотиваційно-ціннісний аспект соціальної активності молоді / С. Чолій // Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка; Інституту психології ім. Г. Костюка АПН України. – Вип. 10. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – С. 809 – 822.

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка