Звіт про роботу методичної комісії природничо-математичних дисциплін за 2014/2015 навчальний рікСкачати 177.57 Kb.
Дата конвертації11.03.2016
Розмір177.57 Kb.
Звіт про роботу методичної комісії природничо-математичних дисциплін за 2014/2015 навчальний рік

До складу методичної комісії входить 6 вчителів, які мають всі вищу освіту. 5 вчителів мають вищу категорію із них 2 вчителі педагогічне звання «Старший вчитель», 1 вчитель – спеціаліст.
ПІБ учителя

Навантаження

Кваліфікаційна

категоріяПедагогічний

стаж


1.

Усова Алла Анатоліївна

27 год

Старший вчитель

19років

2.

Жихарєва Тетяна Василівна

26 год

Старший вчитель

19років

3.

Пушка Софія Іванівна

23 год

Вища категорія

37років

4.

Волик Галина Павлівна

28 год

Вища категорія

28років

5.

Скоропадська Світлана Олексївна

28 год

Вища категорія

19років

6.

Котелянець Ірина Іванівна

19,5 год

Спеціаліст

3 роки

В 2014/2015 навчальному році МК вчителів природничо-математичних дисциплін працювали над проблемою: « Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності в рамках сучасного уроку вчителів природничо-математичного циклу».

Основні завдання, які комісія природничо-математичних дисциплін визначила на 2014/2015 навчальний рік були такими:

дидактичні : • Формування професійних, ключових, предметних, соціальних  компетентностей учнів;

 • Розвиток творчої активності кожного суб’єкта навчання;

 • Забезпечення й стимулювання саморозвитку та самоактуалізації особистості учня;

 • Розвиток науково-дослідницьких навичок учнів;

 • Підвищення рівня навчальних досягнень;

 • Удосконалення системи контролю навчальних досягнень учнів.

педагогічні:

 • Системне впровадження в педагогічну практику інноваційних технологій, які забезпечують особистісно орієнтований підхід до учнів;

 • Створення умов для постійного професійного удосконалення викладачів;

 • Системне впровадження в педагогічну практику сучасних інноваційних технологій, які забезпечують компетентнісний підхід до навчально-виховного процесу;

 • Розвиток мотиваційної сфери до свідомої самостійної діяльності з професійного й особистісного вдосконалення викладачів;

 • Забезпечення педагогічних працівників знаннями теоретичних і практичних досягнень, передового досвіду, методичної науки;

 • Орієнтація дидактичного забезпечення на уможливлення застосування інноваційних технологій;

 • Координація колективних форм і методів роботи.

Вчителі методичної комісії протягом 2012/2015 року працювали над такими методичними темами:Усова А.А.

Проблемний підхід до викладання математики.

Проблемний підхід до навчання, сприяє інтелектуальному розвитку учнів і водночас формує їх світогляд, моральні, емоційні та інші риси особистості при розв’язанні тієї чи іншої проблеми. Проблемне навчання не тільки починається з проблеми чи запитання, здивування чи нерозуміння, із суперечності, а й далі відбувається в процесі виникнення та розв’язування ряду послідовних пізнавальних завдань, проблеми в цілому.

Проблема - це завжди знання про незнання. Усвідомлення проблеми відбувається в проблемній ситуації і залежить від рівня знань, спрямованості пізнавальних інтересів учня.

Те, що є проблемним для одного, може не бути проблемним для іншого. Кожна людина бачить тим більше нерозв’язаних проблем, чим ширше коло її знань. Уміння побачити проблему - функція знання.

Працюючи над цією темою три роки і маючи в арсеналі проблемні запитання до багатьох тем, можна говорити з впевненістю, що проблемний підхід можна використовувати як мотивація для навчання математиці.

Проблемний підхід дає підстави стверджувати, що в діяльності учнів важливішим є не результат, до якого вони приходять, а ті шляхи, способи мислення, за допомогою яких вони одержують цей результат. Вчити дітей, як мислити, щоб прийти до цього результату на думку вчителя є найголовнішим, бо саме воно розвиває дитину.


Жихарєва Т.В.

Формування інформаційно-комунікаційної компетентності учнів на уроках інформатики та математики
Найбільш ефективно інформаційна компетентність учнів формується при поєднанні проблемного навчання, інформаційно-комунікативних технологій, технології розвитку критичного мислення, інтерактивних технологій і методу проектів. Нетрадиційні уроки, зокрема метод проектів,  допомагають не тільки сформувати певний набір знань, але і збудити в дітях прагнення до самоосвіти, реалізації своїх здібностей.

 Фундаментом  роботи є опора на активне впровадження використання комп’ютерів та мультимедіа, що забезпечує формування навичок роботи з інформацією, дослідницьких навичок, умінь приймати оптимальне рішення; розвиває комунікативні здібності та  дозволяє дати дитині стільки інформації, скільки вона потребує.

  Основною частиною роботи є напрям на індивідуалізацію навчання та розвиток творчої особистості. А кульмінація роботи – це впровадження проектної технології, яка є фінальним акордом в поєднанні усіх залучених технологій. 

Інформаційні технології відкривають учням доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищують ефективність самостійної роботи, дають нові можливості для творчості.

  На практиці використовую інформаційно-комунікативні технології на різних етапах уроку. Безумовно електронні засоби навчання дають унікальну можливість  продемонструвати процеси , алгоритми. За допомогою програм - конструкторів учні розробляють різноманітні тести, створюють  слайди малюнків, схем, діаграм, таблиць.

  Також  створюю презентації для конкретного уроку,  де матеріал викладаю в певній послідовності. Крім того, широко використовую програмні засоби навчання, відеоролики, комп’ютерні  програми.  Використання Інтернету є  невід’ємною частиною навчального процесу. Учні користуються Інтернетом  при підготовці доповідей, повідомлень, рефератів.Завдяки інтерактивним формам навчання, учень з пасивного слухача перетворюється на активного учасника навчального процесу. Як відомо, навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів. Відбувається колективне, групове, індивідуальне навчання у співпраці.

Пушка С.І.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у проблемному навчанні на уроках фізики

Оптимальне поєднання відразу двох технологій – інформаційно-комунікаційної та технології проблемного навчання сприяють підвищенню ефективності засвоєння навчального матеріалу учнями. Перша пов’язана із швидким розвитком комп’ютерних технологій та їх упровадження у шкільну практику через різноманітні медіа засоби, комп’ютери, комп’ютерні мережі тощо. Друга технологія передбачає застосування проблемних методів навчання.

Застосування проблемного підходу у навчанні розпочинається із створення проблемної ситуації. Сутність проблемної ситуації складає невідповідність між вже засвоєними знаннями, уміннями і тими фактами і явищами, які учителю необхідно пояснити Тому ознайомлення учнів з проблемною ситуацією, уведення їх до її суті складає ключовий момент проблемного навчання. Як свідчить практика, саме успішність усвідомлення школярами проблемної ситуації, і бажання її розв’язати цілком визначає ефективність проблемного методу. Звідси випливає висновок – труднощі, пов’язані із аналізом проблемної ситуації мають бути посильними для учнів, у них повинно виникати бажання подолати представлену проблему. Одним з розв’язків цього є застосування відео фрагментів задач (експериментального характеру), які учитель демонструє за допомогою, наприклад, мультимедійного проектора і комп’ютера. До кожної навчальної теми 8-го - 9-го класу є в наявності відеоуроки, які включають в себе тестові завдання для перевірки рівня засвоєння знань з теми та виявлення прогалин. Для 10-го – 11-го класу створені електронні розробки уроків. Такі інновації допомагають не тільки роботі вчителя, але й кращому засвоєнню програмового матеріалу. Софія Іванівна у цьому навчальному році працювала над посібниками для 8-го та 9-го класів. Ці посібники орієнтовані на задоволення освітніх потреб учнів та допоможуть їм набувати навичок дослідницької діяльності, ознайомлять з методами дослідження у фізиці й біології, отримають короткі дані про приклади в медицині та біології. Загалом це такі посібники: «Фізика людини. Методичні розробки уроків», 8 клас та «Фізика людини. Методичні розробки уроків», 9 клас. Посібник «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі фізики» - дозволяє поглибити знання учнів з фізики та астрономії, активізувати пізнавальну діяльність та творче мислення ліцеїстів. Адресований даний посібник вчителям фізики та астрономії.

Скоропадська С.О.

Шляхи формування пізнавального інтересу учнів під час вивчення хімії

Формування пізнавального інтересу як до навчання в цілому, так і до вивчення окремого предмета є необхідним завданням сучасного вчителя. Впродовж роботи над цією методичною темою створювалася психологічно-комфортне середовище для загального інтелектуального та творчого розвитку особистості учня. Проводилися зустрічі з фахівцями, екскурсії, переглядалися наукові фільми, проводилися цікаві для дітей досліди. Впроваджувалися в практику роботи інноваційні технології. Зокрема, результативним є використання методу проектів. Завдяки дослідницькій роботі, учні, засвоюють краще поточний матеріал, вчаться самостійно здобувати знання. Все це у комплексі піднімає інтерес до навчання і вивчення хімії зокрема.

Цю проблему не можливо реалізувати за короткий термін, тому що приходять нові учні, а це означає що ця тема залишається актуальної і сьогодні.

Разом з Волик Галиною Павлівною закінчена робота над проектами: «Про що розповідають ремесла», «Екскурсія на фабрику мила» з ліцеїстами ІІІ-го курсу. У жовтні 2014 року був проведений тиждень з основ здоров’я.

Світлана Олексіївна брала участь у конкурсі: «Творчий вчитель - обдарований учень» з статтями на тему «Розвиток інтелекту та пізнавальної активності учнів на уроках хімії» та «Формування екологічного світогляду та патріотичне виховання особистості учнів на уроках природничого циклу» , організований Інститутом обдарованої дитини, конкурс відео «Бути європейцем» від Представництва ЄС в Україні, конкурс журналу «Хімія. Позакласна робота» №4 (16), квітень 2015 року – участь у конкурсі «Розповісти про складне просто». З метою самоосвіти брала участь у вебінарах від ВГ «Основа»:29.10.14 року - «Чи цікаво школяреві на уроках?», 29.10.14 року – «Інтерактивні технології викладання», 16.12.14 року «Креатив-бій» від майстра ТРВЗ Анатолія Гіна.

Волик Г.П.

Формування ключових компетенцій учнів на основі використання методів проблемного навчання

Актуальність цієї проблеми виникла з впровадження у навчально-виховний процес школи інформаційних технологій. Змінилися освітні цілі, які тепер спрямовані до самостійного пошуку, збору, аналізу та представлення інформації самими учнями.

Необхідність проблематизації навчального матеріалу стало основою активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках біології. Бо саме проблемне навчання сприяє розвитку мислення та пізнавальної діяльності учнів, підвищує якість знань, умінь та навичок. Мета цієї методичної теми:


 • зробити навчання більш інтенсивним і, головне, ефективним за рахунок реалізації можливостей мультимедіа навчальних систем до дієвого і наочного подання навчального матеріалу;

 • індивідуалізувати навчання для максимальної кількості дітей з різними можливостями сприйняття;

 • створювати сприятливу атмосферу для спілкування, обміну і взаємодії учнів.

Завдання теми:

 • Формування вмінь учнів установлювати гармонійні стосунки з природою на основі поваги до життя як найвищої цінності, до всього живого, як унікальної частини біосфери.

 • Оволодіння вміннями самостійного вивчення основних біологічних понять, законів, біологічних закономірностей; уміннями спостерігати, досліджувати й пояснювати явища природи.

 • Використання теоретичних знань з метою професійного самовизначення у прикладних сферах людської діяльності (медицина, сільське господарство, біотехнологія, педагогіка).

 • Розвиток розумових здібностей та якостей особистості (теоретичного стилю мислення, пізнавального інтересу, уяви, уваги, пам’яті), прагнення до самоосвіти.

 • Формування емоційно-ціннісного ставлення до природи, до себе, до людей.

 Найбільш значимими результатами впровадження ІКТ на уроках біології  стали такі показники: 

· значне підвищення інформативності уроку;

· стимулювання мотивації навчання учнів;

· мобільність повторення найбільш складних моментів попереднього уроку;

· реалізування доступного  сприйняття інформації за рахунок

паралельного представлення інформації в різних модальностях: візуальної і слухової;

· можливість самостійно здобувати інформацію та працювати з нею. 

· наявність самостійного контролю знань;  

· залученню учнів до спільної діяльності з вчителем для розробки уроків з використанням ІКТ; 

· диференційний підхід для засвоєння матеріалу уроку учнями.

-створено 20 презентацій учнями та 31 презентацію вчителем для уроків та позакласних заходів.

Свій досвід роботи Галина Павлівна представила на обласних курсах підвищення кваліфікації вчителів біології, для учителів ІІ та І категорій, які проходили в жовтні 2014 року. А також на семінарі «Формування ключових компетенцій учнів на основі використання методів проблемного навчання», для вчителів вищої категорії, який відбувся в КОІПОПК, на обласному рівні в листопаді 2014 року.

Г.П. Волик брала участь в міжнародних педагогічних читаннях «Гуманна педагогіка» (м. Київ), у вебінарах від ВГ «Основа. Вчителем створено такі посібники:


 • Активізація пізнавальної діяльності ліцеїстів на уроках біології (дидактичний матеріал для 10 класу).

 • Методична скарбничка вчителя біології (опис роботи над проблемою).

Котелянець І.І.

Використання наочно-дидактичних матеріалів та впровадження засобів інформаційно-комунікаційних технологій на уроках географії та екології.

Робота над цією методичною темою дала досвід для створення комфортних умов розвитку в учнів критичного мислення, можливостей до творчого пошуку, визначенню власних особистісних смислів і ціннісних відносин. Мета роботи над цією темою полягає у підвищенні ефективності науково-методичного забезпечення кожного уроку в контексті сучасних вимог, упровадженні нових технологій навчання, формування в учнів уміння вчитися, розвивати творчі здібності, як умову формування талановитої особистості.У 2014/2015 навчального року вчителі методичної комісії підготували методичні бюлетні: «Використання інформаційних технологій навчання у процесі вивчення географії» (Котелянець І.І.), «Формування життєзбережувальних компетенцій учнів» (Скоропадська С.О.), «Сучасний урок математики яким йому бути?» (Усова А.А.) та провели психолого-педагогічний семінар «Чи легко бути учнем?» (Жихарєва Т.В.), круглі столи «Класні керівники та вчителі-предметники. Взаємодія необхідна» (Скоропадська С.О.), «Помилки вчителя та як їм запобігти» (Пушка С.І.), семінари «Виховання екологічних ціннісних орієнтацій у процесі вивчення географії» (Котелянець І.І.), «Методика проведення тренінгових занять» (Волик Г.П.), «Про роботу з учнями, що мають прогалини в знаннях» (Скоропадська С.О.), «Створення особистого інформаційного простору» (Жихарєва Т.В.).

Вчителями А. А. Усовою та Т.В. Жихарєвою з метою популяризації предмета математика для ліцеїстів ІУ курсу був проведений виховний захід «Прощання з математикою». У кінці навчального року Тетяною Василівною Жихарєвою був проведений фестиваль «Компютерна презентація- 2015».

Були проведені тижні педагогічної майстерності вчителів природничих та фізико-математичних дисциплін. Тиждень природничих дисциплін наповнений був майстер-класами з миловаріння, з виготовлення прикрас інтер’єру з природного матеріалу, з виготовлення панно «Географія з ароматом кави». Цей тиждень був багатим на виховні заходи, такі як: «У гостях у Шерлока Холмса» та «Географія чаю», які відзначились цікавість та кропіткою роботою вчителів та учнів при їх підготовці.

У жовтні 2014року вчителями Волик Галиною Павлівною та Скоропадською Світланою Олексіївною до Всесвітнього Дня захисту тварин була проведена конференція «Ми завжди у відповіді за тих, кого приручили». Ліцеїстам довелося виступали в ролі лікаря, біолога, еколога, кінолога і в ролі редактора журналу перед своїми друзями – спортсменами.

Велике бажання передати ці емоції привело наших дітей в стіни міської бібліотеки № 8, де вони розповіли про велику трагедію маленьких бездомних істот школярам міських шкіл.

Дуже переконливими у своїх ролях були такі: ліцеїсти Мазуркевич Аня, Дерсенко Павло, Ярошенко Аня, Водяна Настя,Березівська Аня, Лапшина Саша, Добровольска Моніка, Спірідонов Денис.

У травні 2015 стартував екологічний проект «Велика шкода від маленької батарейки». Всю правду про вплив батарейки з навколишнім середовищем вирішили повідомити наші ліцеїсти. З цією метою вони підготували плакат, буклети, макет самої батарейки, контейнер для їх збору та вирушили до міської бібліотеки №7, що по вулиці Леваневського. Там розміщений пункт зі збору цих пристроїв. Наша екологічна агітбригада допомогла оформити інформаційний куточок, де кожен громадянин зможе дізнатися про те, наскільки батарейки забруднюють грунт та воду.

Ця акція була завершальним етапом роботи над екологічним проектом «Велика шкода від маленької батарейки», який започаткували вчителі ліцею Волик Г.П. та Скоропадська С.О.. Активну участь у проекті взяли ліцеїсти ІІ курсу Горобець Марія та Кириловець Мирослава, а також ліцеїста 42 групи Бойко Юлія.

У квітні 2015 року вчителі Волик Г.П., Пушки С.І, Котелянець І.І. з 23.04 по 29.04. 2015 року провели ряд заходів, присвячених вшануванню героїв, які врятували Європу від загибелі. Ліцеїсти поклали до пам’ятника ліквідаторам аварії «Чорнобильський дзвін» квіти. Проведена акція «Біль Чорнобиля – мій біль», під час якої учні висловили своє ставлення до цієї події - вдячність, повагу, ….

У квітні 2015 року вчителем біології Волик Галиною Павлівною були проведені заходи присвячені Дню птахів:


 • для ліцеїстів 31 та 21 групі була організована на віртуальна виставка «Дивовижна краса птаха»;

 • в 11 групі була проведена весела вікторина «Птахи – пісня, користь і політ». Найкращими знавцями птахів виявилися – Єгор Мліков, Карина Опара, Влад Шишко;

 • для ліцеїстів 23 групи вчителі Сулковська Галина Михайлівна та Волик Галина Павлівна провели майстер - клас «Виготовлення птахів в техніці оригамі»;

 • ліцеїсти всіх груп отримали інформацію про птаха 2015 року – рожевого пелікана зі сторінок усного журналу «Екологічний вісник».

До Дня здоров’я були підготовлені та проведені такі заходи:

 • усний журнал країна здоров’я «Країна здоров’я» (23 група);

 • тренінг «Здоров’я понад усе» (13 група);

 • дискусія «Здорова планета – здорова людина».

Тиждень фізико-математичних дисциплін проходив напередодні канікул та новорічних свят. Тому основний акцент тижня був зроблений на зимові атрибути, такі як: прикрашання ялинки за допомогою геометричних композицій, вирізання сніжинок, як явища симетричного, на сніг як явище фізичне та кулінарне.

Вчителі брали активну участь у підготовці та проведенні педагогічної ради «Наш ліцей – ліцей великих можливостей».

З 09.02.15 року по 13.02.15 року, з метою формування стійкої мотивації до дотримання безпечних форм поведінки в мережі Інтернет, Тетяною Василівною Жихарєвою був проведений тиждень безпечного Інтернету. В рамках цього тижня було: оформлено інформаційний стенд, для ліцеїстів І-го курсу проведений 15-хвилинний брифінг «Правила безпечного користування Інтернетом», майстер-клас з декорування лазерних дисків, вікторина «Що я знаю про безпеку в Інтернеті?», перегляд фільму «Стів Джобс. Імперія спокуси».

Традиційним вже стало відмічати день народження числа пі. Вчителі математики Усова А.А. та Жихарєва Т.В. організували під час перерви виставку учнівських робіт . Роботи учнів були різноманітними від вишивок до жиаих рослин. Фестиваль комп’ютерних презентацій у цьому навчальному році завершив свою роботу. На останньому зібранні були відмічені ліцеїсти І-ІУ курсів.

Вчителі МК провели в жовтні 2014 олімпіади з усіх предметів природничо-математичного циклу. Вчителями Усовою А.А., Жихарєвою Т.В., Скоропадською С.О. були організовані та проведені Всеукраїнські шкільні конкурси «Мультитест», «Олімпус». Тетяна Василівна вперше провела конкурс з інформатики «Байт».

Протягом 2014/2015 навчального року вчителі МК висвітлювали події з ліцейського життя на сторінках сайту, долучалися та писали статті на сайт департаменту освіти. Кожного місяця, враховуючи пізнавальні інтереси дітей, вчителями випускалися стінгазети, наповнені цікавою та корисною інформацією.

Усова А.А. та Жихарєва Т. В. брали участь у конкурсі «Краща розробка місяця», яку проводив «Учительський журнал он-лайн».

За цей навчальний рік вчителі МК були відзначені адміністрацією закладу та департаментом освіти, зокрема:

Усова А.А. - Відзнака директора КЗ КОР "КОЛІФКС", травень 2015 рік,
- Почесна Грамота Департамента освіти і науки Київської обласної державної адміністрації 2014 рік;

Жихарєва Т.В. - Почесна Грамота Департамента освіти і науки Київської обласної державної адміністрації 2015 рік


- Лауреат у номінації «Найкращий вчитель 2014 року»;

Пушка С.І. - Почесна Грамота Департамента освіти і науки Київської обласної державної адміністрації 2014 рік;

Скоропадська С.О. - Лауреат у номінації «Особистий здобуток 2014 року»
- Почесна грамота ліцею-інтернату, 2014 р.;

Волик Г.П. – Почесна грамота ліцею-інтернату, 2014 р.

Почесна грамота ліцею-інтернату, 2012 р. (18-річчя)

Почесна Грамота Департамента освіти і науки Київської обласної державної адміністрації 2015 рік;

У цьому навчальному році вчителі методичної комісії закінчують роботу над своїми методичними темами. Всі завдання за програмою 2012/2015 року виконані.

За 2012/2015 навчальний рік було проведено:

24 методичних засідань (семінари, круглі столи, конференції);

18 методичних бюлетенів;

10 посібників 3 з яких електронні;38 контрольних робіт за текстом адміністрації;

17 державних підсумкових атестацій;

Виконано вся Програма роботи над методичною темою3 творчих звіти (2012/2013 – звіт в режимі он-лайн, 2013/2014 вебквест «Від миті творчості до звіту творчості».

4 вчителі підтвердили Вищу категорію

2 отримали педагогічне звання «Старший вчитель»;

створено електронне порт фоліо кожного вчителя комісії.

Тема методичної комісії на 2015/2016 навчальний рік: «Розвиток ключових компетенцій учнів на основі інформаційно-комунікативних та активних форм навчання».
Перелік тем над якими будуть працювати вчителі протягом 2015/2016 навчального року

Усова А.А.

Розвиток творчої активності учнів на уроках математики шляхом використання ІКТ

Жихарєва Т.В.

Використання передових комп’ютерних технологій на уроках інформатики як умова розвитку інформаційно-технологічної компетентності учнів.

Пушка С.І.

Використання елементів особистісно орієнтованих та інноваційних технологій на уроках фізики, астрономії.

Волик Г.П.

Активізація пізнавальної діяльності учнів з використанням ІКТ при вивченні біології

Скоропадська С.О.

Шляхи формування пізнавальної активності учнів під час викладання хімії

Котелянець І.І.

Екологічне та патріотичне виховання учнів та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій на уроках географії
Пропозиції 2015/2016

Котелянець І. І.


 1. Методичний бюлетень: «Формування основних компетенцій у викладанні географії».

 2. Семінар: «Формування краєзнавчих знань на уроках географії - дієвий засіб підвищення ефективності навчально-виховного процесу».

 3. Круглий стіл: «Забезпечення творчої самореалізації дитини в інформаційно-комунікаційному просторі».Усова А. А.

 1. Методичний бюлетень: «Електронний підручник – данина моді чи реальна допомога вчителю».

 2. Методична конференція: «Упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчанні математики».

 3. Круглий стіл: «Формування у учнів орієнтації на успіх».Жихарєва Т. В.

 1. Методичний бюлетень: «Формування мотивації в учнів для самостійного пошуку знань».

 2. Семінар: «Компетентний вчитель – компетентний учень».

 3. Семінар: «Педагог у сучасному освітньому середовищі: адаптація та самореалізація».

Волик Г. П.

 1. Методичний бюлетень: «Комп’ютер і наше здоров’я»

 2. Семінар: «Запобігання низької успішності»

 3. Семінар:«Сучасна наочність і переваги й можливості мультимедійної презентації».

Пушка С.І.

1.Методичний бюлетень: «Доступність: складні запитання та неоднозначні відповіді» 1. Педагогічні читання: «Сучасний урок: традиції чи інновації?».

 2. Круглий стіл: «Критерії успішного вчителя».


Скоропадська С. О.

 1. Методичний бюлетень: «Стратегія й тактика навчання».

 2. Семінар: «Формування та розвиток критичного мислення на уроках хімії».

 3. Конференція: «Технологічні підходи до проектування уроку».


Тиждень природничих наук – ІІ тиждень листопада (з 09.11 по 13.11)

Тиждень фізико-математичних наук – ІІ тиждень грудня (07.12. по 11.12)

Тиждень МК І декада січня 2016

Тема педагогічної ради: «Мій найкращий урок», «Моя формула успіху».


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка