Звіт про роботу Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за 2007/2008 навчальний рік Київ 2008 звiт про роботу Національного педагогічногоСторінка13/26
Дата конвертації08.03.2016
Розмір4.26 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   26

Абсолютна успішність студентів IV курсу знизилась на 0,9%, у „спеціалістів” на 1,7% на 1%, а у „магістрів” показник зменшився до 98,8% (на 0,5%).Мал. 1.8.1.Успішність по курсах на 2006/2007 н.р.

(літня підсумкова атестація)

Стосовно показників якості: у «магістрів» він зменшився на 4%. У «спеціалістів» цей показник зменшився на 7%. Загальна кількість академборжників на курсах:

1 курс – 160 студентів (6,6%),

2 курс – 105 студентів (4,5%),

3 курс – 97 студентів (4,8 %),

4 курс – 20 студентів (1,3%),

5 курс (спеціалісти) – 16 студентів (2%).

5 курс (магістри) – 5 студентів (1,2%)ІІ. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ І

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
2.1. Науково-дослідна робота, зокрема

на госпрозрахункових і комерційних засадах,

її результати
На шляху вдосконалення освітньої діяльності визначальними є наукові дослідження, що розробляються професорсько-викладацьким складом.

У 2007/2008 навчальному році в університеті науково-дослідну роботу виконували 993 штатних викладачі, у тому числі 116 докторів наук, професорів і 434 кандидати наук доценти; 35 дійсних членів і членів-кореспондентів галузевих академій наук: НАН України, АПН України, АН ВШ України, АН ВО України, Української академій історичних наук, Академій політичних наук України, Київської академії наук, Академії мистецтв України, Міжнародної академії спортивних наук, Міжнародної академії безпеки життєдіяльності, Української екологічної академії наук, Петровської академії наук (Росія), Російської академії освіти (Росія) і ін.

Відсоток спеціалістів вищої кваліфікації у загальному числі штатних викладачів у 2007 році становив 55,4.

Розроблялися (ініціативна тематика) 503 наукових теми за рахунок другої половини робочого дня, серед них 65 колективних, що спрямовані на вдосконалення змісту освіти і методики викладання окремих дисциплін у вищих педагогічних закладах. Викладачі університету спільно із вченими науково-дослідних інститутів, що працюють у системі Академії педагогічних наук України, Академії наук вищої школи, Національної академії наук України беруть участь у виконанні Державної Національної програми “Освіта”, цільової комплексної програми “Вчитель”, галузевих програм, співпрацюють з АПН України для покращення результатів наукових досліджень (рішення колегії Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України, “Державної програми розвитку фізичної культури і спорту в Україні”), розробляють державні стандарти педагогічної освіти в Україні.

Більшу частину науково-дослідних робіт становлять фундаментальні дослідження, проте вагомими є і прикладні. За їх результатами лише у 2007 році підготовлено і видано 2367 найменувань друкованої продукції загальним обсягом 5659,12 друкованих аркуша.

Серед них: 37 монографій – 471,60 друкованих аркуша; 59 підручників для середньої та вищої школи – 874,60 друкованих аркуша; 239 навчально-методичних посібників – 1884,89 друкованих аркуша; 66 збірників наукових праць (фахові видання) – 1226,02 друкованих аркуша, методичні розробки, програми, автореферати, статті в журналах (українських і зарубіжних), газетні статті, тези, редагування наукових праць, концерти. За обсягом друкованої продукції варто відзначити кращі інститути, враховуючи чисельний склад їх кафедр і кількість викладачів:

- Інститут соціології, психології та управління (4 кафедри) – 488,35 друк. аркуша;

- Інститут історії та філософії педагогічної освіти (6 кафедр) –589,68 друк. аркуша;

- Інститут корекційної педагогіки та психології (5 кафедр) – 317,67 друк. аркуша;

- Інститут історичної освіти (6 кафедр) – 322,20 друк. аркуша;

- Інститут української філології (7 кафедр) – 589, 61 друк. аркуша.

- Інститут фізико-математичної та інформативної освіти і науки (7 кафедр) – 486, 21 друк. аркуша;

- Інститут іноземної філології (7 кафедр) – 559,4 друк. аркуша;
У звітному році творчі колективи кафедр університету продовжили плідну співпрацю з науково-дослідними інститутами Академії педагогічних наук України, Національної академії наук та галузевими академіями.

Результатом співпраці університету та наукових установ НАН, АПН, АНВО, АН ВШ та інших галузевих академій України є: • розробка навчально-нормативних документів;

 • залучення провідних учених до наукового керівництва магістерськими, дипломними, дисертаційними дослідженнями, до викладацької роботи;

 • здійснення експертизи проектів наукових досліджень і розробок;

 • створення наукових установ подвійного підпорядкування, спільних філій науково-навчальних комплексів, центрів;

 • розробка проектів Державних стандартів для середньої школи;

 • підготовка та проведення Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів; захист дисертацій, наукові дослідження – спільні наукові проекти, на змістовому рівні забезпечено наступність у підготовці фахівців.

У 2007 році, згідно плану роботи університету та плану Міністерства освіти і науки України було проведено 30 наукових конференцій і 3 науково-практичних семінари, а також позапланові заходи: науково-практичні читання, 24 конференції різного рівня, 4 круглих столи. У 2008 році (перше півріччя) проведено 16 наукових заходів. Загальна кількість за навчальний рік - 49.

Професорсько-викладацький склад університету брав активну участь у різного рівня конференціях, симпозіумах, конгресах, наукових читаннях – це 297 заходів. Кількість осіб, що були учасниками – 401; країни – Польща, Швеція, Австрія, Білорусь, Литва, Росія, Болгарія та інші.

Свої наукові здобутки університет представляв на міжнародних виставках і ярмарках: виставка „Освіта - 2007”, „Освіта - 2008”, книжковий ярмарок „Форум видавців” (м. Київ), Х Київський міжнародний ярмарок «Книжковий світ - 2007», «Книжковий дивосвіт України», Міжнародний конкурс «Новий автор» (Австрія), Національна спілка художників України.

Викладачами університету відрецензовано 457 кандидатських дисертації зі своєї та 45 із суміжних спеціальностей, 103 докторських зі своєї спеціальності та 31 із суміжних. Нашими науковими керівниками у 2007 році підготовлено 77 кандидатів і 13 докторів наук.

У 2007/2008 н.р. в університеті продовжувались розробки наукової тематики, що фінансуються Міністерством освіти і науки України з держбюджету відповідно до тематичного плану, який був затверджений на засіданні Вченої Ради університету, до нього увійшло 22 теми, з яких 12 фундаментальних і 10 прикладних.

До виконання держбюджетних робіт в 2007 р. було залучено: з прикладної тематики – 84 чол., з фундаментальної тематики - 122 чол., всього – 206 осіб, в тому числі 117 викладачів (серед них 26 докторів наук, професорів, 73 кандидати наук, доценти, без наукового ступеня – 18 чол.), 15 аспірантів, 36 студентів, 30 осіб навчально-допоміжного персоналу, 8 штатних співробітників.

Обсяг фінансування названих робіт становив 1208885 гривень. З них: заробітна плата разом з нарахуваннями становить 1153280 грн. На інші витрати Міністерство виділило 55605 грн., з них 11000 грн. на відрядження, 44605 грн. – на придбання матеріалів та канцелярських товарів.

Свої фінансові зобов’язання з оплати праці виконавцям держбюджетних тем Міністерство освіти і науки України виконало повністю. Заробітна плата у 2007 р. надходила своєчасно і в повному обсязі. Це позитивно вплинуло і на результати науково-дослідних робіт. Експертна комісія та науково-технічна рада, які підводили підсумки науково-дослідної роботи з держбюджетної тематики за 2007 р., відмітили відповідальність колективів, що звітувались і високий рівень їх наукової продукції. За результатами наукових досліджень з держбюджетної тематики в 2007 р. захищено 15 кандидатських і 2 докторських дисертації, опубліковано 3 монографії, 3 підручники, 21 посібник, 173 публікації (статті) в наукових виданнях, захищено 87 дипломних робіт, 106 курсових робіт, проведено 69 наукових конференцій та семінарів.

Крім того, знайдено розв’язок задачі Коші для сингулярно збуреної слабо нелінійної системи диференціальних рівнянь з тотожно виродженою матрицею біля похідних і нестабільним спектром.

Зроблено опис тополого-метричних та фрактальних властивостей спектрів, носіїв та суттєвих носіїв щільності, визначена структура і властивості розподілу випадкових неповних сум знакододатних збіжних рядів.

Розроблено методику експериментальних досліджень фізико-хімічних взаємодій на межі розділу полімер – низькодисперсний наповнювач.

Створено модель системи саморегуляції соціального організму країни, що є основою для розробки принципово нових більш конкуренто- спроможних методик та технологій аналізу соціальних процесів різного змісту, спрямування та призначення. Видано монографію “Саморегуляція соціального організму країни”.

Виявлено спектр причин асиметрії в інтересах школярів щодо різнопрофільних галузей знань. Зроблено теоретичні узагальнення логіко-гносеологічних особливостей різногалузевих знань і можливих умов співмірності різногалузевих знань.

Розроблено зміст краєзнавчо-туристської підготовки менеджера з туризму. Виявлено, теоретично обгрунтовано та експериментально перевірено ефективність комплексу педагогічних умов застосування кредитно-модульної системи організації навчального процесу в умовах педагогічних ВНЗ.

Розкрито основні закономірності функціонування біологічних систем у зв’язку з умовами навколишнього середовища.

Сформульовано етапи, структура та зміст проектної діяльності як основи реалізації проектно-технологічного підходу в трудовому навчанні учнів загальноосвітніх шкіл України. Написано навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти “Методика трудового навчання”.

Розкрито енциклопедизм М.Драгоманова та поліісторичність аналітичного пізнання вченим суспільних і культурних явищ минулого і сучасного, а також висвітлено його науково-творчі індивідуальності.

Досліджена ідейно-естетична специфіка антигерметичного дискурсу української літератури, розкрито особливості асиміляції інонаціональних мотивів і образів.

Створено перший в Україні лінгвокультурологічний словник мовних констант української культури. Розроблено методичні рекомендації з етнолінгвістики та лінгвокультурології для студентів філологічних факультетів ВНЗ України.

Визначено фактори, що впливають на фізичне здоров’я студентів упродовж навчання у закладах освіти.

Створено систему комп’ютерної математики GRAN1 під Limux і компоненти комп’ютерно-орієнтованої методичної системи навчання основ мережних технологій з орієнтацією на вільно поширювані програмні засоби (для педагогічних ВНЗ).

Розроблено концепцію методики оцінювання навчальних досягнень та методичні рекомендації “Методика оцінювання навчальних досягнень студентів педагогічних університетів”.

Сформульовано наукові основи формування інтегрованого змісту технічної підготовки майбутніх учителів трудового навчання. Створено навчальні програми за кредитно-модульним підходом організації навчального процесу. Видано методичний посібник “Державна атестація випускників спеціальностей 6.01.01.03; 7.01.01.03; 8.01.01.03 “Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання”.

Зроблено методичний супровід кредитно-модульної підготовки майбутнього вчителя хімії, біології, географії, проведено семінар для викладачів “Методична підготовка вчителя природничих дисциплін в умовах кредитно-модульної системи навчання”.

Створено професійно-кваліфікаційну модель вчителя початкової школи (ОКР “Бакалавр”), реалізація якої забезпечуватиме інтеграцію ключових, предметних компетентностей та особистісних здатностей.

Експериментально і теоретично обгрунтовано методологію та методику діагностування навчання студентів ВНЗ зі спеціальності “Валеологія” як складової галузевого стандарту вищої освіти.

Науково обгрунтовано формування збалансованого ринку праці педагогічних кадрів природничих спеціальностей в Україні до 2015 р. Внесені загальнодержавні та регіональні пропозиції щодо формування попиту на ринку праці педкадрів природничого фаху України до 2015 р.

Впроваджено в навчальний процес ЗНЗ та ВНЗ сучасну номенклатуру органічних сполук відповідно до міжнародних стандартів (друкований та комп’ютерний варіанти посібника “Сучасна термінологія і номенклатура органічних сполук” для ЗНЗ, посібник “Номенклатура функціональних похідних вуглеводнів” для ВНЗ).

Створено методичну систему підготовки майбутнього вчителя математики у процесі вивчення курсу методики математики основної школи в умовах інтеграції освіти України в європейський освітній простір відповідно з цілями і завданнями Болонської декларації.

Розроблено методичні рекомендації з використання регуляторів росту при вирощуванні ягідних культур. Зроблено програму польової практики із курсу “Основи сільського господарства”.

6 тем із 22, що входили до тематичного плану 2007 р., завершено. Виходячи з обсягів коштів, що вивільнилися по цих темах, експертна комісія провела внутрішній конкурс проектів робіт, що пропонуються до виконання за рахунок бюджетного фінансування. Запити 8 відібраних проектів подані до департаменту науково-технологічного розвитку вищих навчальних закладів. Після незалежної експертизи 6 відібраних проектів було рекомендовано Міністерство освіти і науки України включити до тематичного плану на 2008 р.

У 2008 р. до тематичного плану увійшло 22 теми (7 фундаментальних і 15 прикладних).

До виконання держбюджетних робіт на початок 2008 р. залучено: з прикладної тематики – 100 чол., з фундаментальної тематики - 66 чол., всього – 166 осіб, в тому числі 113 викладачів (серед них 28 докторів наук, професорів; 6 кандидатів наук, професорів; 45 кандидатів наук, доцентів; 13 кандидатів наук; викладачів без наукового ступеня – 21 чол.), 10 аспірантів, 15 студентів, 28 осіб навчально-допоміжного персоналу.

Обсяг фінансування названих робіт на 2008 навчальний рік становить 1421219 гривень. З них: заробітна плата разом з нарахуваннями становить 1367669 грн. На інші витрати Міністерство виділило 53550 грн., з них 10008 грн. на відрядження, 43542 грн. – на придбання матеріалів та канцелярських товарів.

У 2007 році у ВОНД продовжувалась госпдоговірна тематика.

Головне управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської Ради замовили НПУ імені М.П.Драгоманова виконати три науково-дослідні роботи: 1. “Розробка та впровадження цілісної системи моніторингу якості столичної освіти”. Очолила колектив цієї роботи доктор педагогічних наук, професор Ярошенко Ольга Григорівна.

 2. “Розробка та впровадження регіональної моделі профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах м.Києва”. Очолив колектив даної роботи доктор соціологічних наук, професор Євтух Володимир Борисович.

3. “Розробка регіональної моделі узгодження потреб ринку освітніх послуг та ринку праці в м.Києві”. Очолив колективи даної роботи доктор медичних наук, професор Плиска Олександр Іванович.

Вартість робіт складає 229 тисяч гривень.

Тема “Розробка методик покращення пам’яті та уваги школярів різних вікових категорій м.Києва в динаміці навчання” була завершена в 2007 р. Очолив колектив даної теми доктор медичних наук, професор Плиска Олександр Іванович.

Нарощують здобутки наукові та авторські школи університету, які є своєрідними епіцентрами духовності, майстерності вчительської професії.Зважаючи на пропозиції директорів інститутів та враховуючи багаторічну наукову, науково-методичну діяльність наукових спільнот університету (рік заснування, кількість підготовлених кандидатів і докторів наук, галузь науки і напрями діяльності, вид дослідження (фундаментальні чи прикладні), перелік наукових досягнень, вчених - представників цих спільнот, оцінку їх діяльності в Україні та за її межами, рішенням Вченої ради університету від 24 квітня 2008 року затверджено перелік „Наукових шкіл НПУ імені М.ІІ.Драгоманова", який нараховує їх як таких 34, а саме:

 • «Філософія освіти та культури» - Андрущенко Віктор Петрович, доктор філософських наук, професор, академік АПН України, заслужений діяч науки і техніки України, ректор.

 • «Морально-естетичне виховання молоді засобами пісенно-хорового мистецтва» - Авдієвський Анатолій Тимофійович, професор, народний артист України, академік АПН України, академік Академії мистецтв України, Герой України, директор Інституту мистецтв.

 • «Проблеми історії та сучасності дошкільної педагогіки» - Борисова Зоя Назарівна - доктор педагогічних наук, професор.

 • «Ноосоціогенез, самоорганізація та саморегуляція соціальних систем» - Бех Володимир Павлович, доктор філософських наук, професор, академік Академії політичних наук України, заслужений діяч науки і техніки України, перший проректор університету.

 • «Проблеми дидактики середньої та вищої школи» - Бондар Володимир Іванович, доктор педагогічних наук, професор, академік АПН України, заслужений працівник освіти України, директор Інституту педагогіки і психології.

 • «Школа лексикологів російської мови» - Бріцин Михайло Якимович, доктор філологічних наук, професор.

 • «Проблеми зоології, ентомології, екології, біогеографії та еволюції організмів» - Бровдій Василь Михайлович, доктор біологічних наук, професор, академік Української екологічної академії наук, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри зоології.

 • «Проблеми Історії освіти і педагогічної науки в контексті завдань підготовки вчителя» - Вовк Людмила Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри теорії та історії педагогіки.

 • «Історична еволюція світової і вітчизняної філософії в освітньому контексті» - Волинка Григорій Іванович, доктор філософських наук, професор, академік Академії політичних наук України, заслужений діяч науки і техніки України, проректор університету з наукової роботи.

 • «Історія та сучасний стан функціонування граматичної системи української мови» - Грищенко Арнольд Панасович, доктор філологічних наук, професор, академік АПН України, заслужений діяч науки і техніки України.

 • «Історія української державності та суспільно-політичного життя у XX столітті» - Дробот Іван Іванович, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, директор Інституту філософської освіти і науки.

 • «Соціально-психологічні основи підготовки майбутніх вчителів» -Долинська Любов Василівна, кандидат психологічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри психології.

 • «Проблеми інформатизації навчального процесу в школі та вищому педагогічному закладі» - Жалдак Мирослав Іванович, доктор педагогічних наук, професор, академік АПН України, заслужений діяч науки і техніки України, директор Інституту інформатики.

 • «Система професійної підготовки соціального педагога» - Капська Алла Йосипівна, доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, директор Інституту соціальної роботи та управління.

 • Школа хронобіологів» - Кучеров Ілля Семенович, доктор біологічних наук, професор.

 • «Функціональна лінгвістика і лінгводидактика та методика української мови» - Мацько Любов Іванівна, доктор філологічних наук, професор, академік АПН України, заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри стилістики української мови.

 • «Формування професійної готовності філологів до викладання світової літератури» - Мірошниченко Леся Федорівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання російської мови та світової літератури.

 • «Підготовка вчителя в умовах вищої педагогічної освіти» - Мороз Олексій Григорович, доктор педагогічних наук, професор, академік АПН України.

 • «Методологічні, теоретичні та технологічні проблеми корекційної педагогіки» - Синьов Віктор Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, академік АПН України, заслужений юрист України, директор Інституту корекційної педагогіки і психології.

 • «Проблеми теорії граматики української мови» - Плющ Марія Яківна, доктор філологічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри української мови.

 • «Фрактальний аналіз та суміжні питання» - Працьовитий Микола Вікторович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри вищої математики, академік АНВШ України, директор Фізико-математичного інституту.

 • «Проблеми теорії та методики трудової, професійної та графічної підготовки учнівської і студентської молоді» - Тхоржевський Дмитро Олександрович, доктор педагогічних наук, професор, академік АПН України, Сидоренко Віктор Костянтинович, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України, завідувач кафедри трудового навчання і креслення.

 • «Дидактичні засоби логопедії» - Шеремет Марія Купріянівиа, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри логопедії.

 • «Проблеми наближених методів розв'язання диференціальних та інтегральних рівнянь (асимптотичні методи)» - Шкіль Микола Іванович, доктор фізико-математичних наук, професор, академік АПН України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки, радник ректора.

 • «Релаксаційні та теплові явища в полімерах» - Шут Микола Іванович, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент АПН України, академік АНВШ України, завідувач кафедри загальної фізики.

 • «Особливості розвитку українського реалізму XIX - XX століття» -Хропко Петро Панасович, доктор філологічних наук, професор, академік АПН України; Погребенник Володимир Федорович, доктор філологічних наук, профессор, завідувач кафедри української літератури.

 • «Теорія і методика навчання» - Ярошенко Ольга Григорівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України, заслужений працівник освіти України.

 • «Соціальна історія України XX ст.» - Даниленко Віктор Михайлович, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач кафедри історії та етнополітики.

 • «Фізіологічні механізми керування точними руховими діями» - Ткачук Володимир Григорович, доктор біологічних наук, професор, академік Академії фізичного виховання ім. Ю.Пілсудського (Польща), завідувач кафедри біологічних основ фізичного виховання та спортивних дисциплін.

 • «Суспільно-економічні проблеми історії України другої половини XVII -початку XX ст.» - Борисенко Володимир Йосипович, доктор історичних наук, професор, академік Академії історичних наук України, завідувач кафедри історії України.

 • Етносоціологічна школа» - Євтух Володимир Борисович, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, директор Інституту соціології, психології та управління.

 • «Концептуальні засади розвитку політичних наук» - Бабкіна Ольга Володимирівна, доктор політичних наук, професор, академік Академії політичних наук України, завідувач кафедри політичних наук.

Безумовно, для науковців університету особливо цінне визнання їхніх заслуг суспільством і державою: • отримані 2 державні нагороди - премія імені І. Огієнка -професор Жадько В.О., премія імені І. Франка – доцент Марущак А.І.;

 • удостоєний звання „Заслужений працівник освіти України” професор Мороз І.В.;

 • обрано академіком Академії фізичного виховання імені Ю.Пілсудського (Польща) професора Ткачука В.Г.;

 • обрані дійсними членами АН ВО України професорів Шевчук С.В., Погребенника В.Ф., Арзютова Г.М., Бровдія В.М.;

 • нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України – Арзютова Г.М., Нижника В.Г., Бабкіна В.Д.;

 • Нагрудним знаком „Петро Могила” – Покася В.П., Вовк Л.П., Дробота І.І., Шута М.І., Касперського А.В.;

 • Нагрудним знаком „За наукові досягнення” МОН України – Бабкіну О.В.;

 • Почесною грамотою Президії АПН України – Булду А.А.

Переможцями університетського конкурсу на кращу науково-методичну роботу, надруковану у 2006 році, із врученням дипломів і грошових винагород стали: Ярошенко О.Г., Коршевнюк Т.В., Баштовий В.І., Бєлєнька Г.В., Богініч О.Л., Машовець М.А., Борисенко В.Й., Бульвінський А.Г., Візер С.О., Требенко О.О., Требенко Д.Я., Сергієнко В.П., Дубогай О.Д., Ярошенко А.О.

У 2007 році отримано 1 деклараційний патент на корисну модель (кафедра хімії).

Продовжується робота над міжнародними науковими проектами „Сингулярні розподіли ймовірностей та перетворень, що зберігають фрактальну розмірність”, „Структура спектральних мір та сингулярно неперервні спектри операторів Шредінгеревського типу”, загальноєвропейський проект INTAS 00-257 Бонн, Берлін, Рим, Київ, Москва, Санкт-Петербург (Фізико-математичної інститут, кафедра вищої математики, професор Микола Працьовитий). Започатковано співпрацю над проектом проекту Міжнародного банку реконструкції та розвитку спільно із Міністерством освіти і науки України „Рівний доступ до якості освіти в Україні” (кафедра педагогіки і методики початкового навчання, академік Володимир Бондар, професор Ірина Шапошнікова).


1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   26


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка