Звіт про роботу Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за 2007/2008 навчальний рік Київ 2008 звiт про роботу Національного педагогічногоСторінка25/26
Дата конвертації08.03.2016
Розмір4.26 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

Основною сферою діяльності університету був і залишається навчально-виховний процес. Сьогодні він перебуває в стадії модернізації відповідно до Болонських домовленостей, нової філософії освіти, сформованої як відповідь на виклики внутрішніх змін у нашій державі і суспільстві, новітніх світових процесів, насамперед, глобалізації та інформаційної революції.

На часі і в процесі впровадження знаходяться такі фундаментальні інновації, як модернізація змісту освіти; його наукове забезпечення; дотримання принципу рівного доступу до якісної освіти; впровадження високих інформаційних технологій та новітніх мовних стратегій; перехід до кредитно-модульної системи та рейтингового визначення якості засвоєння знань; надання послуг для забезпечення освіти дорослих та здійснення освіти впродовж життя тощо.

Протягом 2007/2008 н. р. у НПУ імені М.П. Драгоманова реалізовано систему заходів з удосконалення організації навчального процесу, запровадження нових технологій, форм і методів, властивих відомим вітчизняним і європейським університетам. При цьому зберігається власна конкурентна перевага: краща методична, гуманітарна та фундаментальна підготовка. Проблема інтеграції інноваційних форм і методів організації навчального процесу в університеті розв’язується шляхом запровадження розвивальних технологій освіти, зокрема особистісно-орієнтованих, когнітивно-орієнтованих та діяльнісно-орієнтованих. Важливою складовою навчального процесу є діяльність провідних науково-педагогічних шкіл університету, робота яких спрямована на радикальну модернізацію змісту педагогічної освіти. Їх очолюють знамениті вчені і педагоги, зокрема:


 • «Філософія освіти та культури» - Андрущенко Віктор Петрович, доктор філософських наук, професор, академік АПН України, заслужений діяч науки і техніки України, ректор університету;

 • «Проблеми наближених методів розв'язання диференціальних та інтегральних рівнянь (асимптотичні методи)» - Шкіль Микола Іванович, доктор фізико-математичних наук, професор, академік АПН України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки, почесний ректор;

 • «Морально-естетичне виховання молоді засобами пісенно-хорового мистецтва» - Авдієвський Анатолій Тимофійович, професор, народний артист України, академік АПН України, академік Академії мистецтв України, Герой України, директор Інституту мистецтв;

 • Філологічні школи, за результатами яких в нашу освіту введено україномовний компонент, академіків Арнольда Грищенка і Любові Мацько;

 • «Проблеми інформатизації навчального процесу в школі та вищому педагогічному закладі» - Жалдак Мирослав Іванович, доктор педагогічних наук, професор, академік АПН України, заслужений діяч науки і техніки України, директор Інституту інформатики;

 • Психолого-педагогічні школи академіків Володимира Бондаря і Олексія Мороза, чл.-кореспондента АПН Ольги Ярошенко і професора Людмили Вовк;

 • Школи корекційних педагогів-психологів академіка Віктора Синьова, професорів Людмили Фомічової і Марії Шеремет;

 • Фізико-технічні школи академіків Миколи Шута, Івана Горбачука, Віктора Сидоренка.

В останні роки на європейському рівні заявила про себе науково-педагогічна школа Миколи Працьовитого. Створена спільно з Інститутом математики НАН України лабораторія фрактального аналізу є першою в державі лабораторією подібного роду. Ми очікуємо від неї вагомих наукових і педагогічних результатів.

Сильні науково-педагогічні школи є в університеті й царині соціо-гуманітарних наук. Серед фундаторів цих шкіл професори Богдан Андрусишин, Володимир Бех, Віктор Бондаренко, Григорій Волинка, Іван Дробот, Тамара Розова, Олександр Сушко, Ольга Щолокова та інші наші колеги.

Зважаючи на пропозиції директорів інститутів та враховуючи багаторічну наукову, науково-методичну діяльність наукових спільнот університету (рік заснування, кількість підготовлених кандидатів і докторів наук, галузь науки і напрями діяльності, вид дослідження (фундаментальні чи прикладні), перелік наукових досягнень, вчених - представників цих спільнот, оцінку їх діяльності в Україні та за її межами, рішенням Вченої ради університету від 24 квітня 2008 року затверджено перелік „Наукових шкіл НПУ імені М.ІІ.Драгоманова", який нараховує їх як таких 34.
Центральною категорією в системі сучасних педагогічних інновацій є „якість освіти”. Зрощення якості освіти є альфою і омегою діяльності університету, кожної кафедри і викладача, кожного студента, адже саме якість освіти є тим показником, за яким ми стаємо помітними або непомітними в європейському просторі. Нарощення якості освіти піднімає світовий авторитет української педагогіки, робить її привабливою, цікавою й перспективною для міжнародного співробітництва.

Як відомо, якість освіти залежить від багатьох складників. Основними серед них є наукова і методична забезпеченість навчального процесу, майстерність педагога, ефективність навчальних технологій, зацікавленість студента, його налаштованість на самостійне опрацювання навчального матеріалу тощо. Університет однаково уважно підходить до кожного з визначених сегментів. Одночасно, ми виокремлюємо вузькі місця, своєрідні центи біфуркації, напрями діяльності, які потребують додаткових зусиль як з боку викладачів, так і з боку студентів. На першому місці серед них знаходиться загальна філософія й зміст наших навчальних дисциплін.

Перші позитивні результати оновлення змісту навчальних дисциплін досягнуті такими викладачами, як Іван Горбачук (фізика), Григорій Волинка (філософія), Іван Дробот (політична історія України ХХ століття), Володимир Погребенник (українська література), Микола Працьовитий та Микола Шкіль (математика), Ольга Ярошенко (хімія), Віктор Синьов (корекційна педагогіка), Володимир Бондар (дидактика).

Не менш відповідальним завданням модернізації навчального процесу є впровадження високих інформаційних технологій.

Вузьким місцем до сих пір тут було не скільки брак техніки, скільки відсутність відповідних програм, методичної і навчальної літератури.

Сьогодні ця прогалина практично ліквідована. Під керівництвом проректора Анатолія Кудіна розробляється фундаментальний проект „Електронна педагогіка”, який передбачає підготовку модераторів та безпосередніх творців електронної продукції, забезпечення кафедр відповідною технікою, навчання викладачів та студентів користуватись нею.

У завершеній формі ми досягнемо 100 відсоткового забезпечення викладачів і студентів літературою на електронних носіях, здійснення дистанційної освіти в необмеженому масштабі - подібного в Україні ще не було.

Безпосередній вплив на підвищення якості освіти в НПУ імені М.П.Драгоманова має моніторинг, який організовує і методично скеровує Науково-методичний центр моніторингу якості освіти як структурний підрозділ нашого університету під керівництвом проректора з науково-методичної роботи Петра Дмитренка.

Моніторинг як механізм управління якістю освіти передбачає постійний і систематичний збір дослідницькими методами (спостереження, експеримент, аналіз, синтез і контроль) інформації про навчально-виховний процес з метою визначення і реалізації шляхів підвищення якості освіти. І хоча в процесі проведення моніторингу ще виникають деякі труднощі і суперечності, показники Центру дають підстави для порівняння й оцінки якості поточної і семестрової навчальної діяльності. Зокрема, найвищими є показники успішності студентів Інституту корекційної педагогіки та психології (директор - академік Віктор Синьов), Інституту української філології (директор професор Анатолій Висоцький);Інституту іноземної філології (директор професор Володимир Гончаров); Інституту філософської освіти (директор - професор Іван Дробот).

За результатами рейтингового оцінювання діяльності інститутів в розрізі окремих показників передують: • за абсолютною успішність - Інститут корекційної педагогіки і психології;

 • за якістю - Інститут корекційної педагогіки і психології;

 • за кількістю друкованих аркушів у підручниках з грифом МОН України, приведеною до кількості ставок штатних викладачів - Інститут корекційної педагогіки і психології;

 • за кількістю друкованих аркушів у навчальних посібниках з грифом МОН України, приведеною до кількості ставок штатних викладачів - Інститут історичної освіти;

 • за забезпеченням обов'язковою навчально-методичною літературою студентів інституту (%) - Інститут гуманітарно-технічної освіти, Інститут української філології, Інститут іноземної філології, Інститут інформатики, Інститут розвитку дитини;

 • за кількістю робочих місць ПЕОМ колективного користування, приведеною до контингенту студентів інституту - Інститут інформатики;

 • за числом ліцензованих нових напрямів, спеціальностей (кількість ліцензій) - Інститут філософської освіти і науки, Інститут соціології, психології та управління;

 • за питомою вагою спеціалістів вищої кваліфікації: Інститут соціології, психології та управління (76 %), Фізико-математичний інститут (75 %), , Інститут історії та філософії педагогічної освіти (74 %), Інституту історичної освіти (69 %), Інститут природничо-географічної освіти і науки (61 %).

 • за кількістю студентських наукових публікацій, приведеною до загальної кількості студентів інституту - Інститут філософської освіти і науки;

 • за відсотком осіб з числа ПВС, які мають почесні звання - Фізико-математичний інститут.

Важливим напрямом діяльності нашого університету є науково-дослідна робота викладачів і студентів. Згідно з Болонськими домовленостями, наука має базуватись в університетах. А це означає, що ми повинні переосмислити й зміцнити: перше - місце свого університету в системі вітчизняної і європейської науки; друге – здійснити омолодження його кадрового, науково-дослідницького складу; третє – забезпечити широкоформатне співробітництво з вітчизняними та зарубіжними науковими установами та закладами освіти.

Предметною є співпраця наших математиків з Інститутом математики НАН України (директор - академік Анатолій Самойленко), правників і політологів – з Інститутом держави і права імені Корецького (директор – академік Юрій Шемшученко); істориків – з Інститутом історії України (директор - академік Валерій Смолій).

Маємо плідну співпрацю корекційних психологів та педагогів з Інститутом Віталія Бондаря, соціальних працівників з Інститутом Івана Беха, педагогів – з Інститутом, який очолює Василь Мадзигон, філософів – з Інститутом вищої освіти Академії педагогічних наук України (директор – академік Володимир Луговий).

Проте не всі інститути плідно використовують можливості, які забезпечує Київський науковий центр; повільно розгортають міжнародні наукові контакти; сором’язливо оформляють заявки на участь у конкурсах наукових проектів тощо.

Наукову складову нашої діяльності необхідно поглиблювати й розширювати, наповнювати предметним змістом, впроваджувати результати досліджень у навчальну практику.

Більшу частину науково-дослідних робіт становлять фундаментальні дослідження, проте вагомими є і прикладні. За їх результатами лише у 2007 році підготовлено і видано 2367 найменувань друкованої продукції загальним обсягом 5659,12 друкованих аркуша.

Серед них: 37 монографій – 471,60 друкованих аркуша; 59 підручників для середньої та вищої школи – 874,60 друкованих аркуша; 239 навчально-методичних посібників – 1884,89 друкованих аркуша; 66 збірників наукових праць (фахові видання) – 1226,02 друкованих аркуша, методичні розробки, програми, автореферати, статті в журналах (українських і зарубіжних), газетні статті, тези, редагування наукових праць, концерти. За обсягом друкованої продукції варто відзначити кращі інститути, враховуючи чисельний склад їх кафедр і кількість викладачів:

- Інститут соціології, психології та управління (4 кафедри) – 488,35 друк. аркуша;

- Інститут історії та філософії педагогічної освіти (6 кафедр) –589,68 друк. аркуша;

- Інститут корекційної педагогіки та психології (5 кафедр) – 317,67 друк. аркуша;

- Інститут історичної освіти (6 кафедр) – 322,20 друк. аркуша;

- Інститут української філології (7 кафедр) – 589, 61 друк. аркуша.

- Інститут фізико-математичної та інформативної освіти і науки (7 кафедр) – 486, 21 друк. аркуша;

- Інститут іноземної філології (7 кафедр) – 559,4 друк. аркуша;


У звітному році творчі колективи кафедр університету продовжили плідну співпрацю з науково-дослідними інститутами Академії педагогічних наук України, Національної академії наук та галузевими академіями.

У 2007 році, згідно плану роботи університету та плану Міністерства освіти і науки України було проведено 30 наукових конференцій і 3 науково-практичних семінари, а також позапланові заходи: науково-практичні читання, 24 конференції різного рівня, 4 круглих столи. У 2008 році (перше півріччя) проведено 16 наукових заходів. Загальна кількість за навчальний рік - 49.

Знаковими, зокрема, стали наукові форуми, проведені в університеті за керівництвом професора Миколи Шута (фізика), професорів Віталія Покася (географія, екологія), Валентини Толмачової (хімія), Ганни Турчинової (англійська мова), Миколи Працьовитого (математика), Олександра Сушка (історія), академіка Любові Мацько (українська мова), академіка Володимира Бондаря (педагогіка), академіка Віктора Синьова (корекційна педагогіка та психологія), ряду інших науковців університету.

Особливо варто відзначити організаційну роботу академіка Віктора Синьова та професора Віталія Покася, які зуміли інтегрувати фахівців у відповідну наукову спільноту, залучити її до розв`язання наукових, практичних і освітянських завдань.

Не менш плідно працюють наші викладачі в частині госпрозрахункової тематики, зокрема, за замовленням Київської міської адміністрації.

Серйозним досягненням є наукові розробки з покращення пам`яті школярів під керівництвом професора Олександра Плиски; моніторингу якості столичної освіти (керівник – професор Ольга Ярошенко); впровадження регіональної моделі профільного навчання (академік Володимир Євтух) тощо.

Свої наукові здобутки університет представляв на міжнародних виставках і ярмарках: виставка „Освіта - 2007”, „Освіта - 2008”, книжковий ярмарок „Форум видавців” (м. Київ), Х Київський міжнародний ярмарок «Книжковий світ - 2007», «Книжковий дивосвіт України», Міжнародний конкурс «Новий автор» (Австрія), Національна спілка художників України.

Безумовно, для науковців університету особливо цінне визнання їхніх заслуг суспільством і державою: • отримані 2 державні нагороди - премія імені І. Огієнка -професор Жадько В.О., премія імені І. Франка – доцент Марущак А.І.;

 • удостоєний звання „Заслужений працівник освіти України” професор Мороз І.В.;

 • обрано академіком Академії фізичного виховання імені Ю.Пілсудського (Польща) професора Ткачука В.Г.;

 • обрані дійсними членами АН ВО України професорів Шевчук С.В., Погребенника В.Ф., Арзютова Г.М., Бровдія В.М.;

 • нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України – Арзютова Г.М., Нижника В.Г., Бабкіна В.Д.;

 • Нагрудним знаком „Петро Могила” – Покася В.П., Вовк Л.П., Дробота І.І., Шута М.І., Касперського А.В.;

 • Нагрудним знаком „За наукові досягнення” МОН України – Бабкіну О.В.;

 • Почесною грамотою Президії АПН України – Булду А.А.

Переможцями університетського конкурсу на кращу науково-методичну роботу, надруковану у 2006 році, із врученням дипломів і грошових винагород стали: Ярошенко О.Г., Коршевнюк Т.В., Баштовий В.І., Бєлєнька Г.В., Богініч О.Л., Машовець М.А., Борисенко В.Й., Бульвінський А.Г., Візер С.О., Требенко О.О., Требенко Д.Я., Сергієнко В.П., Дубогай О.Д., Ярошенко А.О.

У 2007 році отримано 1 деклараційний патент на корисну модель (кафедра хімії).

Продовжується робота над міжнародними науковими проектами „Сингулярні розподіли ймовірностей та перетворень, що зберігають фрактальну розмірність”, „Структура спектральних мір та сингулярно неперервні спектри операторів Шредінгеревського типу”, загальноєвропейський проект INTAS 00-257 Бонн, Берлін, Рим, Київ, Москва, Санкт-Петербург (Фізико-математичної інститут, кафедра вищої математики, професор Микола Працьовитий). Започатковано співпрацю над проектом проекту Міжнародного банку реконструкції та розвитку спільно із Міністерством освіти і науки України „Рівний доступ до якості освіти в Україні” (кафедра педагогіки і методики початкового навчання, академік Володимир Бондар, професор Ірина Шапошнікова).

В університеті значно розширені аспірантура і докторантура. У нас готуються понад близько 1200 аспірантів, докторантів, здобувачів щорічно. Університет навіть заробляє на цьому близько 2 млн. в рік за рахунок контрактників.

У принципі, „пропускна спроможність ” наших спеціалізованих рад дозволяє „переварити” такий потік наукової продукції, що виноситься на захист. Тим паче, що ми відкрили нові ради – з фізичної реабілітації молоді, методики викладання іноземних мов, соціології і політичних наук. На часі відкриття докторських рад з соціальної філософії, антропології.За результатами наукових досліджень, проведених в університеті у 2007р., захищено 125 кандидатських і 16 докторських дисертацій, серед яких нашими викладачами захищено відповідно 8 докторських і 36 кандидатських дисертації.

Протягом звітного періоду працювали 14 спеціалізованих вчених рад, на яких захищено: докторських – 16 та кандидатських - 125 дисертацій. Викладачами нашого вузу захищено: докторських – 8 (Шарпатий В.Г., Жадько В.О., Клименко Ж.В., Хижна О.П., Карпенко О.Г., Биковська О.В., Андрущенко Т.І., Бевз В.Г.)


У НПУ імені М.П.Драгоманова надзвичайно талановиті, обдаровані студенти й наш обов’язок, історична місія полягає в тому, щоб створити можливості для їх розвитку і впровадження у практику їх наукових здобутків.

Протягом 2007/2008 навчального року в університеті різними формами науково-дослідної і творчої роботи було охоплено понад 4000 студентів.

Серед 700 викладачів, які здійснювали керівництво науковою роботою студентів, найбільшими подвижниками є професори: Алла Капська, Микола Працьовитий, Володимир Погребенник, Наталія Мозгова, Анатолій Болгарський, ряд інших викладачів кафедр університету.

В І турі Всеукраїнських студентських олімпіад взяли участь понад 2500 осіб, з них 76 представляли наш університет на ІІ етапі, де отримали 16 призових місць.

На базі НПУ імені М.П.Драгоманова проведено ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з спеціальності „Математика” у Фізико-математичному інституті (15-18 квітня 2008 року) та ІУ Всеукраїнська студентська олімпіада (з міжнародною участю) з спеціальності „Дефектологія” в Інституті корекційної педагогіки та психології (2-5 квітня 2008 року).

У ХІ Всеукраїнській науково-практичній конференції „Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції (14-16.05.2008р.) взяли участь 100 студентів нашого університету, де 21 з них нагороджені дипломами І ступеня, 13 – дипломами ІІ ступеня, 9 – дипломами ІІІ ступеня.

105 наукових заходів (конференцій, круглих столів, семінарів, зустрічей з видатними вченими, олімпіад) з участю наших студентів відбулися протягом навчального року на базі інститутів університету. Наші студенти брали участь у 63 конференціях всеукраїнського і міжнародного рівнів.

Студенти університету брали участь та перемагали в міжнародних конкурсах і отримали 4 міжнародні нагороди. Так Кирпач Юлія (студентка 5 курсу Інституту природничо-географічної освіти та екології) отримала золоту медаль в м. Пекіні.

Студент ІІ курсу Інституту мистецтв Коренівський Анатолій став лауреатом ІІ премії в номінації „Бандурист-співак” у Міжнародному конкурсі кобзарського мистецтва в м. Києві. А його колега – студент 5-го курсу– Гіркий Андрій виборов І місце у Міжнародному конкурсі „Інтер-Світязь-2007” та ІІІ місце на міжнародному конкурсі „Acco Holiday-2007”.

Ефективність роботи кафедри ми будемо оцінювати й за таким показником, як кількість студентів-переможців конкурсів, опублікованих статей, зроблених доповідей та повідомлень.


Важливими є налагодження і поглиблення міжнародних зв’язків університету. З призначенням проректором з міжнародних зв’язків професора Володимира Лавриненка наша присутність у європейському і світовому освітньому просторі стала ще більш очевидною й конструктивною.

Розширюючи можливості науково – технічного співробітництва, університет у 2007/2008 навчальному році уклав угоди з Вільнюським педагогічним університетом (Литва), коледжем МакЮена університету Альберти (Канада), Люблінським університетом ім. М.Кюрі-Складовської (Польща), Вищою школою імені Богдана Янського (Польща).

На сьогодні університет здійснює співробітництво з провідними  освітянськими центрами понад 30 зарубіжних країн світу.

Стратегічними напрямами співробітництва визначені:

- європейський (Австрія, Велика Британія, Болгарія, країни Балтії, Франція, Німеччина, Польща, Словаччина, Швеція, Фінляндія, Чехія та ін.);

- євразійський (Китай, Казахстан, Киргизстан, Російська федерація та ін.);

- американо-канадський (Канада, США та ін.);

- східний (Ізраїль, Лівія, Ліван та ін.).

Взаємоплідний характер має співпраця Інституту корекційної педагогіки з університетом Альберта (Канада), університетом Ян Амос Коменського (Словаччина) та голландськими колегами; Інституту філософської та історичної освіти з канадськими фахівцями з основ демократії та російськими університетами (мм. Москви та Санкт-Петербурга); Фізико-математичного інституту з німецькими колегами; Інституту природо-географічної освіти та екології з російськими і польськими вченими та педагогами; іноземної філології з Польщею; української філології з Словацькими вченими та викладачами.

У межах міжнародної співпраці понад 200 викладачів університету та студентів університету взяли активну участь у міжнародних науково-практичних конференціях за різною науковою тематикою, що проходили у таких країнах, як Італія, Греція, Польща, Росія, Білорусь, Естонія, Німеччина, Словаччина.

Близько 400 студентів мають можливість виїхати за кордон як в межах реалізації їх академічної мобільності, так і з культурно-ознайомчою місією.

Значно розширилася участь викладачів та студентів університету у міжнародних програмах. Для порівняння: якщо у 2005 році в університеті було започатковано 7 міжнародних проектів; у 2006 році їх було – 11, то протягом 2007 року представники нашого навчального закладу брали участь уже у 20 міжнародних освітніх організаціях, програмах та грантах.

Особливе державне значення мала участь наших викладачів під керівництвом професора Тетяни Ладиченко у Міжнародній науковій конференції “Голодомор в Україні 1932-1933 рр.”, яка була організована нашим університетом спільно з Пряшевським університетом (Словацька Республіка) та Генеральним консульством України в Пряшеві.

Наш університет виступив співзасновником ряду міжнародних освітянських організацій, зокрема академічної Мережі Центральної і Східної Європи. Ректора нашого університету обрано віце - президентом Президії цієї академічної мережі.

Значну роль у розширенні міжнародного співробітництва відіграють регулярні зустрічі студентів та викладачів університету з Надзвичайними та Повноважними Послами різних країн. Тільки у 2007 році перед нашим колективом виступили Посли Словаччини, Данії, Литви, Латвії.

Другий рік поспіль університет виступає організатором міжнародної студентської конференції на тему: “Майбутнє Європейського Союзу та перспективи європейської інтеграції України”. В її роботі взяли участь понад 80 представників із 12 університетів країн Європи та із регіонів України.

За ініціативою Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 5 -6 червня 2008 року відбувся Міжнародний науковий форум «Слов’янська педагогіка в контексті світової освіти: історія і сучасність”. Співорганізаторами наукового форуму виступили партнери університету: Московський міський педагогічний університет (Російська Федерація) та Білоруський державний педагогічний університет імені Максима Танка (Білорусь).

Важливим внеском у розвиток науково – технічного співробітництва університету у звітний період стало проведення Інститутом політології та права Міжнародної наукової конференції «Четверті юридичні читання»; Науково-методичним центром моніторингу якості освіти - Міжнародної науково-практичної конференції „Науково-методичні засади управління якістю освіти в педагогічних вищих навчальних закладах”; Інститутом гуманітарно-тexнiчнoї освіти - міжнародної конференції „Вчитель трудового i професійного навчання у XXI столітті” ; Інститутом корекційної педагогіки і психології - міжнародної конференції „Проблеми та перспективи корекційної освіти в України”.


Розширюється практика і поглиблюється досвід університету в підготовці іноземних громадян. За останні роки динаміка прийому іноземних студентів постійно зростає. Якщо у 2004 році в університеті навчалося 52 іноземних студенти та аспіранти, то в 2005 році - вже 98; в 2006 році – 127, а в 2007 році – 149 чоловік з 26 країн світу. У наступному році, відповідно з нашими планами, чисельність іноземних студентів, які будуть навчатися в університеті, перевищить 200 чоловік. На сьогоднішній день у нас навчається близько 150 осіб з Китаю.

Міжнародні зв’язки ми будемо поглиблювати і надалі. Мова йде про активну присутність нашого університету в європейському просторі й у світі. Нас мають знати, будуть знати – будуть поважати, запрошувати до співпраці. Міжнародна співпраця має стати ще однією сходинкою для утвердження університету в якості провідного педагогічного університету Європи.


1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка