Звіт про роботу Новгород-Сіверського медичного училища у 2013-2014 навчальному роціСкачати 376.6 Kb.
Дата конвертації09.03.2016
Розмір376.6 Kb.


Міністерство освіти і науки України

Міністерство охорони здоров’я України

Новгород-Сіверське медичне училище

РІЧНИЙ ЗВІТ
про роботу Новгород-Сіверського медичного училища
у 2013-2014 навчальному році


І. Загальна характеристика Новгород-Сіверського медичного училища
Новгород-Сіверське медичне училище було створено наказом Чернігівського обласного управління охорони здоров’я № 37 від 17.06.1936 року, як медична школа акушерок і медичних сестер з метою забезпечення лікувально-профілактичних закладів області середніми медичними працівниками з фахів медична сестра та акушерка.

У 1953 році навчальний заклад розпочав підготовку на відділення Лікувальна справа.

У 2014 році медичне училище пройшло повторну акредитацію за спеціальностями:

5.12010101 Лікувальна справа ;

5.12010102 Сестринська справа.

ІІ. Навчальний процес

Напрямки навчальної роботи Новгород-Сіверського медичного училища були визначені в комплексному плані роботи на 2013-2014 роки, який був затверджений на засіданні педагогічної ради 30.08.2013 року.

Викладачі училища зосередили увагу на вивченні та впровадженні набутого в училищі досвіду з навчальної, методичної й організаційної роботи. Колектив училища доклав чималих зусиль у пошуку нових форм організації навчальних занять, розробці методичного забезпечення самостійної та індивідуальної роботи студентів, вдосконаленні системи оцінювання. Основні напрямки роботи колективу в навчальному році були спрямовані на:


 • виконання Державної національної програми “Освіта”, Закону України “Про вищу освіту”, Указу Президента України “Про концепцію розвитку охорони здоров’я населення України”, впровадження реформи медсестринської освіти в Україні, Національної доктрини розвитку освіти України в ХХІ столітті та Концепції громадського виховання особистості в умовах розвитку української державності;

 • впровадження в навчальний процес Галузевих стандартів вищої освіти;

 • реалізацію навчаючих, розвиваючих, виховуючих принципів сучасної педагогіки;

 • постійне підвищення професійного рівня педагогічної майстерності викладачів;

 • формування особистості, активної позиції громадянина України, професійних якостей майбутнього спеціаліста, розвитку волонтерського руху;

 • реалізацію положень Болонської декларації в системі підготовки молодших медичних спеціалістів.

Підготовка фахівців у медичному училищі проводиться на двох відділеннях за такими спеціальностями:

5.12010101 Лікувальна справа на основі базової загальної середньої освіти

5.12010102 Сестринська справа на основі повної загальної середньої освіти

Сестринська справа на основі базової загальної середньої освіти.

Навчання студентів зі спеціальностей Лікувальна та Сестринська справа здійснювалось за навчальними планами, затвердженими Головним управлінням освіти, науки і інформаційно-аналітичного забезпечення МОЗ України у 2011 році. Організація навчального процесу в Новгород - Сіверському медичному училищі у 2013-2014 навчальному році здійснювалася за традиційними формами: своєчасно навчальним відділом розроблені та затверджені графік навчального процесу, сплановано педагогічне навантаження. Протягом 2013-2014 навчального року у повному обсязі для усіх спеціальностей оновлені, перероблені та затверджені в установленому порядку робочі навчальні програми дисциплін, програми практик, оновлено, затверджено та запроваджено документацію щодо організації навчального процесу (бланки). Оновлені та затверджені критерії оцінювання знань, своєчасно розроблені та затверджені робочі навчальні плани, розклад занять. Протягом року були проведені директорські контрольні роботи. Для цього за певними дисциплінами розроблені пакети комплексних контрольних робіт.

Протягом 2013-2014 навчального року здійснювався поточний контроль за: • організацією і проведенням навчального процесу (контроль за виконанням навчальних планів, графіками навчального процесу, розкладу навчальних занять, іспитів та заліків, раціональним використанням аудиторного фонду училища);

 • проведенням сесій, заповненням та поданням заліково-екзаменаційних відомостей у навчальний відділ, проведенням ліквідації академічної заборгованості студентами, порядком відрахування студентів, які мали академічну заборгованість;

 • порядком організації та проведення виробничої та переддипломної практик;

 • забезпеченням контролю за плануванням і виконанням педнавантаження штатними викладачами та викладачами, які працюють на умовах сумісництва і погодинної оплати праці.

Згідно графіку внутрішньоучилищного контролю, затвердженого 30 серпня 2013 року комплексно перевірено стан викладання навчальних предметів: основи філософських знань, м/с в хірургії, м/с в дерматовенерології, м/с у внутрішній медицині, анатомії людини, фармакології та медичної рецептури, української літератури, іноземної мови за профспрямуванням, фізичної культури.
ІІІ. Методична робота

Методична робота в училищі здійснюється згідно з законодавчими, нормативно – правовими документами та Положенням про методичну роботу та відповідно до загального плану роботи училища на навчальний рік.Основні напрямки методичної роботи:

- координація діяльності викладачів;

- створення умов для вдосконалення фахової підготовки, професійної майстерності викладачів;

- вивчення рівня навчальних досягнень студентів;

- індивідуальний підхід до студентів в процесі навчання та виховання;

- впровадження нетрадиційних форм та методів методичної роботи;

- розвиток особистості студента через нетрадиційні форми та методи навчання.

У 2013-2014 н.р. педагогічний колектив Новгород-Сіверського медичного училища продовжував працювати над науково-методичною проблемою «Сучасні ефективні технології навчання – запорука якості підготовки молодшого медичного спеціаліста». Ця методична проблема тісно пов’язана з багатьма іншими, наприклад: проблемне навчання, метод проектів, інтерактивними та інноваційними методами, дає викладачу широке поле діяльності. Основні напрямки роботи педагогічного колективу в навчальному році були спрямовані на:1. Продовження роботи по реалізації Концепції розвитку вищої медичної освіти в Україні, практичній реалізації розвитку медсестринства в училищі на 2011-2016 р.р.

2.  Формування висококваліфікованого молодшого медичного спеціаліста з високим рівнем загальнолюдської культури, толерантності.

3. Широке залучання студентів до участі і управлінні навчально - виховним процесом, покладання в основу діяльності училища принципів співпраці і толерантності з студентським колективом

4.  Мобілізацію загально – людських цінностей як ресурсу особистісного зростання на основі реалізації Концепції національного виховання студентської молоді.

5.  Забезпечення запровадження новітніх технологій навчання та форм організації навчального процесу.

6. Продовження роботи по залученню педагогів до перспективних моделей педагогічного досвіду, формування нового педагогічного мислення, прагнення до постійного оновлення знань і творчого пошуку, зорієнтованого на особистість студента.

7.   Зосередження уваги щодо організації самоосвіти педагогічних працівників училища. Підвищенням відповідальності викладачів за якість освітньої діяльності, а студентів за якість вищої освіти. Постійно підтримувати професійний розвиток педагогічних працівників, забезпечувати їх кар’єрний зріст.

8. Сприяння підготовці студентів до участі в зовнішньому незалежному тестуванні.

9.  Продовження оснащення кабінетів доклінічної практики сучасним обладнанням.

10. Продовження постійного моніторингу соціально-психологічного клімату в колективі училища, створити дієву систему профілактики асоціальної поведінки учасників навчально-виховного процесу, попереджувати прояви корупції, хабарництва.

11. Продовження роботи по виконанню Концепції формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді. Забезпечити створення умов для здорового способу життя студентів з урахуванням фізіологічних норм оздоровчої рухової активності, розвиток студентського спорту шляхом утворення спортивних секцій.

12. Продовження роботи по поліпшенню соціально-побутових умов студентів в гуртожитку, підтримувати його стан у відповідності до санітарних норм проживання, активно залучати студентів до питань впорядкування гуртожитку, розвивати студентське самоуправління гуртожитком.

На педагогічних нарадах постійно розглядаються питання методичної роботи: «Про впровадження інноваційного проекту», «Про підсумки роботи колективу над вирішенням єдиної методичної проблеми», «Про результативність та заходи по підвищенню ефективності роботи циклових комісій», «Про проведення та результати олімпіад та конкурсів», «Про підсумки методичної роботи», «Про роботу викладачів у міжатестаційний період, та про посилення якості підготовки атестаційних матеріалів».

Проводилися засідання циклових комісій, де опрацьовувалися офіційні документи Міністерства освіти і науки України, визначалися методи і форми роботи з обдарованими студентами.

На початку року був розроблений графік проведення відкритих занять та проведення тижнів циклових комісій. Відкриті заняття проводяться з використанням комп’ютерних технологій, активних форм та методів викладання. Матеріали відкритих занять та предметних тижнів подаються до методичного кабінету училища, обговорюються на засіданнях циклових комісій.

В училищі працює 5 циклових комісій, які очолюють досвідчені викладачі та методичний семінар керівників груп – голова Половець В. І..

- комісія загальноосвітніх дисциплін – голова Вронський В. О.;

- комісія гуманітарних та соціально-економічних дисциплін –

голова Олійник В. Г.;

- комісія науково-природничих дисциплін – голова Бурико О. М.;

- комісія професійної та практичної підготовки Лікувальна справа – голова Новик О.В.;

- комісія професійної та практичної підготовки Сестринська справа – голова Білоіваненко С. В.;

Засідання комісій проводяться регулярно, де розглядається цілий ряд питань: обговорення та затвердження індивідуальних планів, робочих навчальних програм, організація роботи з невстигаючими та обдарованими студентами, проведення відкритих занять і предметних тижнів, аналіз прямих зрізів та директорських контрольних робіт, про звіти викладачів, про роботу над загальноучилищною та індивідуальною методичною проблемою, про вивчення і використання в навчально-виховному процесі інноваційних педагогічних технологій, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій та ін. Форми проведення засідань ЦК: практичний семінар, навчальний семінар, круглий стіл, «Із скриньки педагогічної мудрості» та ін.

На виконання Закону України «Про вищу освіту» та рекомендацій Міністерства освіти і науки України «Щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами № 1/9-318 від 03.07.02 р» постійно працює «Школа молодого викладача». За новоприбулими викладачами закріпляються наставники з числа досвідчених педагогічних працівників.

Молодим викладачам надається допомога по вивченню програм, у плануванні занять, взаємовідвідування занять молодого викладача і наставника, надання всебічної методичної допомоги.

Організовується взаємовідвідування занять викладачами, як форма вивчення чи передачі досвіду. Результати взаємовідвідувань фіксуються в журналі взаємовідвідувань та картках аналізу заняття, обговорюються на засіданнях циклових комісій.

З метою покращення комплексу методичного забезпечення навчальних кабінетів, виявлення і поширення сучасних технологій, оптимальних форм і методів роботи зі студентами у жовтні проводиться атестація навчальних кабінетів. Така форма методичної роботи стимулює і покращує роботу викладачів. Спонукає до самовдосконалення, вивчення передового педагогічного досвіду викладачів навчального закладу, області, України.

Проводяться конкурси професійної майстерності «Кращий за фахом», конкурси та олімпіади з предметів як серед студентів, так і викладачів, що також активізує їх роботу, навчання, прагнення не тільки знати, а й уміти, поєднувати теорію з практикою. Студенти навчального закладу брали участь у конкурсах «Кращий за фахом», Міжнародний мовно-літературний конкурс імені Тараса Шевченка, конкурс з української мови імені Петра Яцика; олімпіадах з української мови, математики, інформатики та програмування.

Викладачі навчального закладу брали участь в обласному конкурсі «Педагогічна знахідка». Результати конкурсу:ІІІ місце – в номінації «Інформатика та програмування» Гоман Євгенія Олександрівна за методичну розробку практичного заняття на тему: «Створення й показ комп’ютерних презентацій»;

ІІ місце - в номінації «Світова література» - Недашківська Ярослава Вікторівна за методичну розробку заняття на тему: «Життя і творчість Михайла Булгакова. М. Булгаков і Україна».

ІІ місце – в номінації «Історія» - Олійник Віктор Григорович за методичну розробку інтегрованого заняття на тему: «Японія. Внутрішня та зовнішня політика Японії у другій половині XX - на початку XXI століття. Ясунарі Кавабата - “красою Японії народжений”. Відображення національної етики та естетики в романі “Тисяча журавлів».»;

ІІ місце – в номінації «Основи правознавства» Юдицька Зоя Яківна за методичну розробку позааудиторного заходу «Молодь – національні та міжнародні права»;

ІІ місце – в номінації «Іноземна мова» Довгорук Лариса Петрівна за методичну розробку практичного заняття «Ендокринна система. Ендокринні та екзокринні залози. Секреція».

З метою контролю, надання методичної допомоги та вивчення методики викладання адміністрація училища постійно відвідує заняття викладачів. В ході відвідування обов’язково ставиться мета: перевірити ефективність використання дидактичних матеріалів, використання міжпредметних зв’язків, самостійна робота студентів, використання комп’ютерних технологій та ін. Кожне заняття аналізується, даються певні методичні рекомендації.

З метою забезпечення права педагогічних працівників на підвищення кваліфікації складається перспективний план курсів підвищення кваліфікації викладачів. На його основі на кожен навчальний рік складається план курсової перепідготовки і подається заявка до Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. Ушинського.

Викладачі училища вивчають передовий досвід колег із навчальних закладів міста й області, діляться власними здобутками.

Результатом самостійної творчої діяльності стає проведення нестандартних занять, робота над власними методичними розробками і посібниками. Досвідом роботи викладачі навчального закладу діляться на сторінках газет та журналів. Так протягом 2013-2014 навчального року були надруковані наступні роботи:


 1. Недашківська Я. В., Олійник В. Г. Методична розробка інтегрованого заняття зі світової літератури та всесвітньої історії «Японія. Внутрішня та зовнішня політика Японії у другій половині XX - на початку XXI століття. Ясунарі Кавабата - “красою Японії народжений”. Відображення національної етики та естетики в романі “Тисяча журавлів» журнал «Відкритий урок: розробки, технології, досвід № 4 квітень 2014 року;

 2. Недашківська Я. В. Методична розробка виховного заходу на тему: «У кожного своя доля і свій шлях широкий…» наково-методичний журнал «Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота» №2 лютий 2014р.;

 3. Гоман Євгенія Олександрівна за методичну розробку практичного заняття на тему: «Створення й показ комп’ютерних презентацій» журнал «Відкритий урок: розробки, технології, досвід № 4 квітень 2014 року.

Підсумком діяльності колективу за навчальний рік є проведення традиційних тижнів комісій, де представлено кращі зразки комплексно-методичного забезпечення предметів, методичні розробки, зразки наочності, дидактичного матеріалу, власні творчі роботи викладачів.

ІV. Кадрове забезпечення навчального процесу

Склад викладацького колективу – це головна запорука підготовки високопрофесійних фахівців на відділеннях училища, підвищення питомої ваги викладачів є одним з найголовніших завдань, яке успішно виконувалося, умови, створені в училищі для творчого розвитку викладача, сприяли формуванню контингенту професіоналів. Навчально-виховний процес у Новгород-Сіверському медичному училищі за спеціальностями 5.12010102 Сестринська справа та 5.12010101 Лікувальна справа здійснювало 44 викладачі, з них 33 штатних, 3 викладачі - сумісники, 8 викладачів, що працюють на умовах погодинної оплати.

Усі викладачі мають вищу освіту, яка відповідає профілю викладацької діяльності, необхідну теоретичну підготовку і достатній педагогічний досвід. Педагогічне звання "викладач-методист" має 4 викладачі;

вищу кваліфікаційну категорію - 13 осіб;

першу кваліфікаційну категорію має 6 викладачів,

другу кваліфікаційну категорію 4 викладачі;

кваліфікацію спеціаліст має 8 викладачів.

Підбір та використання педагогічних кадрів у училищі проводиться відповідно до Кодексу Законів України "Про працю" і наказу Міністерства освіти і науки України №293 від 05.08.1993р. "Про порядок наймання та звільнення педагогічних працівників закладів освіти, що є у загальнодержавній власності", інших нормативних документів Міністерства освіти і науки України.

Важливим фактором підвищення рівня якісного складу викладачів, зростання їх методичного та фахового рівня є проходження ними атестації. Атестація педагогічних працівників проводиться у училищі відповідно до статті 54 Закону України "Про освіту" та згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України затвердженим наказом Міністерства освіти України від 06.10.2010 року № 930 і зареєстрованим Міністерством юстиції України 14.12. 2010 року за № 1255/18550. Атестація педагогічних працівників училища відбувається за принципом демократизму, доступності, колегіальності, відкритості. Вона спрямована на удосконалення педагогічної майстерності викладачів, вивчення та поширення передового педагогічного досвіду серед викладачів училища.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників є складовою частиною навчально-виховного процесу і здійснюється на підставі перспективного плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників на базах Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. Ушинського для викладачів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

На початок 2013-2014 навчального року було заплановано пройти курси підвищення кваліфікації 10 викладачам. Пройшли курси підвищення кваліфікації 10 осіб.

План підвищення кваліфікації виконано на 100%. Навчальний заклад забезпечений необхідними кадрами, що дозволяє повністю виконувати навчальні плани та забезпечувати якісну підготовку спеціалістів.


V. Контингент та успішність студентів

Контингент студентів на 01.09. 2013 року складав 400 студентів (394+6 академічна відпустка), а станом на червень 2014 року, враховуючи випуск четвертого курсу спеціальність Лікувальна справа (56 чоловік), випуск ІІІ курсу спеціальність Сестринська справа (39 чоловік) та тих студентів, які були виключені та забрали документи за власним бажанням (3 чоловіки), повернулися з академічної відпустки станом на 1.01.2014 року (2 чоловіки) складає 298 чоловік.

Відповідно до наказу МОН № 587 від 17.06.2010 року, навчального плану Новгород-Сіверського медичного училища, графіку, розкладу іспитів, Положення про державну підсумкову атестацію студентів з предметів загальноосвітньої підготовки у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації, які здійснюють підготовку кадрів на основі базової загальної середньої освіти на ІІ курсі відділеннях Лікувальна справа та Сестринська справа в період з 23-27.12.2013 року проводилася державна підсумкова атестація з біології та з 03.06.2013р. до 13.06.2014 року проводилася державна підсумкова атестація з української мови та математики. Державну підсумкову атестацію складало 90 осіб , абсолютна успішність – 41,2%, середній бал – 3,4.
Кількість студентів

Українська мова

Математика

Біологія

Якість %

Сер. бал

Абсол. успішність

Якість %

Сер. бал

Абсолютна успішність

Якість %

Сер. бал

Абсолютна успішність

1

90

34,4%

3,3

97,8%

42,2%

3,3

95,6

47%

3,5

100%

Державна атестація випускників ІV курсу спеціальності Лікувальна справа та ІІІ курсу спеціальності Сестринська справа проводилась згідно Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України затвердженого наказом Міністерства освіти та науки, молоді і спорту за № 161 від 2 червня 1993 року, відповідно до Положення про організацію навчального процесу у Новгород-Сіверському медичному училищі, затвердженому на засіданні педагогічної ради (протокол № 2 від 05.11.10 р.) та Положення про проведення державних іспитів у Новгород-Сіверському медичному училищі затвердженому на засіданні педагогічної ради (протокол № 2 від 28.11.2011 р.)

У своїй роботі ДЕК керувалася наказом МОЗ України № 251 від 14.08. 1998 року „Про затвердження Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів „Медицина” і „Фармація” .

Відповідно до наказу Управління охорони здоров`я в Чернігівській області за №13П від 15.01.2014 року головою Державної екзаменаційної комісії на відділенні Лікувальна справа призначений головний лікар Новгород-Сіверської ЦРЛ ім. І. Буяльського Шам Світлана Григорівна.


Склад комісії по захисту переддипломної практики та склад ДЕК призначені наказами директора Новгород-Сіверського медичного училища № 7 та №8 від 21 січня та 27 січня 2014р.


Захист державної практики та державні іспити (ліцензійний інтегрований іспит Крок М Лікувальна справа та практична частина ) проводились згідно графіку навчального процесу за розкладом іспитів та консультацій в період з 24.02.2014. до 28.02.2014 року.

Результати складання діференційованого заліку з переддипломної практики: • на „відмінно” – 14

 • „добре” – 28

 • „задовільно” – 14

 • „незадовільно” - 0

 • середній бал – 4,0 %

 • абсолютна успішність – 100%

 • якість знань – 75 %

Результати Крок М спеціальність Лікувальна справаГрупа

Факультет

Кількість студентів

Тест
(%)


Субтести (%)

Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка

Терапевтичний профіль

Хірургічний профіль

Педіатрія з курсом дитячих інфекцій та основами імунопрофілактики

Акушерство і гінекологія

Невідкладні стани

Фельдшер ФАПу

Фельдшер ШМД

Фельдшер здоровпункту промислового підприємства

1
9

56

73,5

75,6

73,5

80,7

66,7

70,2

74,6

72,8

78,1

69,1

Таким чином на

« відмінно» - 2

«добре» - 38

«задовільно» - 12

«незадовільно» - 4

Абсолютна успішність – 92,9%

Середній бал – 3,5 %

Якісний показник – 71, 4%

Враховуючи п.3 наказу Міністерства охорони здоров’я №1079 від 12.12.2013 року та наказу директора Новгород-Сіверського медичного училища № 125 від 23 грудня 2013 року, студентам, які не набрали 50,5% від загальної суми балів, Лазарчуку Ярославу Михайловичу, Смоловик Ірині Віталіївні, Левченко Вікторії Сергіївні, Чаус Ганні Вікторівні було дозволено перескладання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок М. Лікувальна справа». Під час перескладання ліцензійного інтегрованого іспиту Крок М були використані матеріали збірників тестових завдань Центру тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина» і «Фармація». Всі студенти іспит пересклали.

До складання теоретичної частини комплексного кваліфікаційного іспиту було допущено 56 випускників.

До складання практично-орієнтованої частини державного комплексного кваліфікаційного іспиту було допущено 56 випускників.

Результати складання практичної частини комплексного кваліфікаційного іспиту: • на „відмінно” – 12

 • „добре” – 28

 • „задовільно” – 16

 • середній бал – 4,2

 • абсолютна успішність – 100%

 • якість знань – 71, 4 %

За підсумками складання тестової і практичної частин комплексного кваліфікаційного державного іспиту була виведена середньозважена оцінка за іспит.

Результати державного комплексного кваліфікаційного державного іспиту зі спеціальності: • на „відмінно” – 12

 • „добре” – 28

 • „задовільно” – 16

 • середній бал – 3,9

 • абсолютна успішність – 100%

 • якість знань – 71,4 %

За результатами підсумкової та державної атестації за курс повної загальної середньої освіти на атестат з відзнакою претендують студенти ІVАф групи Самофал Аліна, Материнко Олена, Паніматченко Вікторія, Атрощенко Олена; на диплом з відзнакою претендують п`ятеро студентів 4 Аф Самофал Аліна, Материнко Олена, Якименко Олена; ІV Бф група Атрощенко Олена, Паніматченко Вікторія.

За підсумками державних іспитів на IV курсі спеціальність Лікувальна справа, можна констатувати, що з загальної кількості випускників більшість мають належні знання. Вони обізнані з основами законодавства України про охорону здоров’я, знають сучасну класифікацію, етіологію і патогенез найпоширеніших захворювань та принципи лікування, правила обліку виписування і зберігання медикаментів, уміють забезпечити належний санітарно-протиепідемічний режим роботи в кабінеті, проводити обстеження, встановлювати діагноз, виконувати призначення лікаря, володіють маніпуляційною технікою.

Відповідно до наказу Управління охорони здоров`я в Чернігівській області за №13П від 15.01.2014 року головою Державної екзаменаційної комісії на відділенні Сестринська справа призначений заступник головного лікаря з медичного обслуговування населення Новгород-Сіверської ЦРЛ ім. І. Буяльського Черненко Оксана Василівна.

Склад комісії по захисту переддипломної практики та склад ДЕК призначені наказами директора Новгород-Сіверського медичного училища № 37 та № 38 від 27 травня 2014р.

Захист державної практики та державні іспити (ліцензійний інтегрований іспит Крок М Сестринська справа та практична частина ) проводились згідно графіку навчального процесу за розкладом іспитів та консультацій в період з 11.06.2014. до 27.06.2014 року.

Результати складання ліцензійного інтегрованого іспиту Крок М Сестринська справа

Група

Факультет

Кількість студентів

Тест
(%)

Субтести (%)

Основи медсестринства

Терапевтичний профіль

Хірургічний профіль

Медсестринство в педіатрії

Медсестринство в акушерстві та гінекології

Невідкладні стани

Медсестринське обстеження

Медсестринський діагноз

Планування медсестринських втручань

Реалізація плану медсестринських втручань

Оцінка результатів медсестринських втручань та їх корекція

Інша діяльність та знання медсестри

1

3

11

39

84,7

78,2

82,9

83,8

92,7

80,1

89,5

86,2

82,3

85,5

87,4

84,2

82,4

Таким чином на • « відмінно» - 2

 • «добре» - 37

 • «задовільно» - 0

 • Абсолютна успішність – 100%

 • Середній бал – 4,0

 • Якісний показник – 100%

Результати складання практичної частини комплексного кваліфікаційного іспиту:

 • на „відмінно” – 9

 • „добре” – 24

 • „задовільно” - 6

 • середній бал –4,0

 • абсолютна успішність –100%

 • якість знань – 84,6%

За підсумками складання тестової і практичної частин комплексного кваліфікаційного державного іспиту була виведена середньозважена оцінка за іспит.

Результати комплексного кваліфікаційного державного іспиту зі спеціальності: • на „відмінно” – 10

 • „добре” –23

 • „задовільно” –6

 • середній бал – 4,1

 • абсолютна успішність – 100%

 • якість знань – 84,6%

За підсумками державних іспитів на IІІ курсі спеціальність Сестринська справа, можна констатувати, що з загальної кількості випускників більшість мають належні знання. Більшість з них засвоїли:

 • Основні положення наказів та інструкцій, що регламентують роботу відділення, посадові обов’язки медичної сестри.

 • Анатомо-фізіологічні, вікові, статеві, психологічні особливості здорової і хворої людини, причини і фактори ризику виникнення патологічних процесів в організмі, механізмі їх розвитку, основи фармакотерапії, сумісність, дозування і методику введення в організм лікарських засобів, правила обліку виписування і зберігання лікарських препаратів.

 • Етіологію, симптоматику захворювань людини, сучасні методи обстеження і діагностики, принципи лікування і догляду за хворими, особливості патології людини у різні вікові періоди.

 • Особливості спостереження та догляду за пацієнтами при різних видах патології.

 • Долікарську допомогу при невідкладних станах у дорослих та дітей.

 • Етапи сестринського процесу.

 • Основи медсестринської етики та деонтології, навики професійного спілкування.

VI. Фізичне виховання

Велика увага в медичному училищі приділяється фізичному вихованню студентів. Органiзацiя навчально-виховного процесу з фiзичного виховання базується на Законах Украни “Про освiту”, “Про вищу освiту”, “Про фiзичну культуру і спорт”. Cтуденти нового набору з першого вересня протягом двох тижнів проходять медичне обстеження для подальшого їх розподілення до основної та спеціальної медичних груп.

Студенти, які після обстеження мають відхилення в стані здоров'я постійного або тимчасового характеру, які потребують обмеження фізичних навантажень зараховуються до спеціальної медичної групи.

Навчальний процес з фізичного виховання для цих груп спрямований на зміцнення здоров'я, загартування організму і підвищення рівня фізичної підготовленості.

На першому курсі на початку навчального року комплектуються секцiї з фiзичного виховання з урахуванням спортивних iнтересiв студентiв.

Данi, якi необхiднi для комплектування навчальних секцiй, отримуються шляхом анкетування студентiв. Данi отриманi в ходi комплектування фiксуються за курсами.

Заняття зі студентами секцiї проводяться за розкладом занять зазначеної секцiї.

В медичному училищі працюють секції з:

- волейболу;

- міні - футболу;

- настільного тенісу;

- шахів та шашок.

Команда навчального закладу брала активну участь у міських, районних та обласних змаганнях:


 • в обласних змаганнях з легкоатлетичного кросу пам’яті В.Ф. Філіпова: студенти І Бф групи Кобельчук Дар’я, Страшок Марія, Неруш Юлія, Матвієнко Тетяна;

 • в обласних змаганнях з шахів студентам ІІІ Аф групи Трихліб Яна та ІІІ С групи Шевцова Алла;

 • в обласних змаганнях з шашок студенти ІІ Бс групи Веремієнко Світлана та І Бф Шара Альбіна;

 • в обласних змаганнях з настільного тенісу студенти ІІ Бс Ткаченко Тетяна, та ІІ Аф Каджибашева Анжела.VII. Практична робота

Практичне навчання в медичному училищі – важлива складова навчального процесу, яка забезпечує якісну і всебічну підготовку молодших спеціалістів – медиків.

Організація та здійснення практичного навчання в медичному училищі регламентується Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 02.06.1993 р. №161, наказом №690 від 07.12.2005 року «Про затвердження Положення про організацію та проведення практики студентів вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації».

Училище має навчально-матеріальну базу, яка забезпечує здорові і безпечні умови навчання, праці і виховання. Практичні заняття проводяться в 6 кабінетах доклінічної практики, на базі гуртожитку працює тренажерний кабінет, кабінет медсестринства у внутрішній медицині.

Кабінети доклінічної практики обладнані відповідно до кваліфікаційних вимог та норм. В кабінетах на заняттях моделюються виробничі ситуації і це сприяє успішній адаптації до професійної діяльності.

Кабінети естетично оформлені, в них є достатня кількість медичного обладнання для забезпечення робочих місць студентів і виконання навчальних планів і програм. В кожному кабінеті створені комплекси навчально-методичного забезпечення, обладнані зони професійного тренінгу, робочі місця для відпрацювання практичних навичок та вмінь.

Кожні 5 років управління охорони здоров'я в Чернігівській області затверджує лікувально – профілактичні установи області як бази для навчальної, виробничої та переддипломної практик (наказ № 72 від 30.07.2010 року «Про організацію та проведення практик студентів вищих медичних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації»)

Базами училища є: Новгород-Сіверська ЦРЛ, Семенівська ЦРЛ, Менська ЦРЛ, Сосницька ЦРЛ, Коропська ЦРЛ, Корюківська ЦРЛ.

З керівниками практичних баз укладено двосторонні угоди. Профіль базових лікувально-профілактичних закладів дозволяє виконувати програми підготовки спеціалістів «Лікувальна справа», «Сестринська справа» в повному обсязі.

Усі навчальні кабінети училища паспортизовані, забезпечені інструкціями з техніки безпеки, журналами інструктажу студентів з охорони праці, протипожежної безпеки, профілактики ВІЛ- інфекції та СНІДу.

Вагомий вклад у формування практичних навичок молодших спеціалістів – медиків внесли такі досвідчені викладачі: Никифоренко Т. В., Берлявська Л. М., Вайнер Н. М., Білоіваненко С. В., Демиденко П. Т. та інші.

Ефективне проведення практичних занять протягом багатьох років забезпечувалось лаборантами: Кравченко І. С., Федоренко Ю. Ф. та іншими.

На посаді завідувача практикою працює досвідчений спеціаліст вищої категорії, викладач Шашера М. О.

Традиційно в медичному училищі проводився конкурс «Кращий за фахом» серед студентів відділення Лікувальна справа та Сестринська справа.

Серед студентів ІІ курсу спеціальність Лікувальна справа проведено «Аукціон знань» з предмету «Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка», серед студентів І курсу відділення Сестринська справа проведено конкурси «Етичний кодекс медичної сестри», «Найкраща ін’єкція», «Умілі руки».

Підготовлена та проведена конференція з навчально-дослідницьких робіт студентів. Протягом навчального року продовжувалась робота по удосконаленню практичних навичок та умінь студентів.

Впродовж навчального року була організована робота по підготовці студентів ІІІ курсу спеціальність Сестринська справа до ліцензійного іспиту Крок М. Викладачі клінічних дисциплін працювали над проблемами «Підвищення ролі практичного навчання та ліцензійного іспиту Крок М у формуванні професійно-ділової якості студентів».

На початку року було розроблено заходи на покращення результатів Крок М: • підвищувати успішність, якість знань студентів через здійснення індивідуалізації, диференціації навчання, творчого підходу до викладання, удосконалення форм і методів викладання дисциплін;

 • розробити навчально-методичні, дидактичні матеріали на допомогу студентам при вивченні складних тем;

 • удосконалити самостійну позааудиторну роботу студентів, розробити рекомендації студентам з самостійної підготовки до поточного і підсумкового контролю знань, умінь, навичок з предмету;

 • провести консультації для студентів випускних груп спеціальність Лікувальна та Сестринська справа;

 • організувати проведення тренінгів в комп’ютерних класах для студентів випускних груп спеціальності Лікувальна та Сестринська справа;

 • контролювати підготовку до ліцензійного іспиту;

 • матеріали тестових завдань ліцензійного іспиту включити в тестовий контроль з відповідних тем навчальних дисциплін.

Ці заходи дали непогані результати, що можна помітити аналізуючи статистику за останні роки.
VIII. Виховна робота

Головна мета виховної роботи училища - формувати свідоме ставлення до навчання, праці, обраної професії; виховання загальнолюдських цінностей на основі громадянського, естетичного, морально-правового, екологічного, фізичного, трудового, професійного виховання.

Адміністрація, циклові комісії спрямовують зусилля на те, щоб кожна лекція, практичне чи семінарське заняття мали виховну спрямованість, а викладання будь-якої дисципліни виховувало б у студентів не лише професійні якості, але й сприяло засвоєнню загальнолюдських норм моралі.

Відповідальна роль у виховній роботі належить керівникам груп, які здійснюють навчально-виховну роботу зі студентами. Працює методичний семінар керівників груп, на засіданнях якого обговорюються найактуальніші проблеми виховної роботи у навчальному закладі.

Контроль за виховною роботою проводиться шляхом відвідування заходів, анкетування студентів. Питання виховної роботи розглядаються на засіданнях педради, адміністративної ради, методичному семінарі керівників груп, засіданнях ради профілактики.

Реалізація виховної роботи здійснюється через систему різних форм і методів: бесіди, екскурсії, вікторини, круглі столи, зустрічі, диспути, турніри, вечори, свята, конкурси, години спілкування тощо.

В училищі працює 17 предметних гуртків, якими охоплено близько 60% студентів. В рамках предметних гуртків студенти займаються пошуково - дослідницькою роботою, підсумками якої є студентські конференції.

Пріоритетним напрямком є виховання професійної майстерності студентів. Проводяться конкурси «Кращий за фахом», конкурсна програма до Дня медичної сестри, майстер-клас до Дня надання першої допомоги, презентація книги «За покликом серця» (з історії медицини Новгород - Сіверщини), інформаційні години «Професійна культура майбутнього фахівця», «Обов’язки моєї професії», «Вечір-портрет до сторіччя Миколи Амосова», виступи волонтерського загону до Дня інвалідів у територіальному центрі соціального обслуговування.

В рамках розширення знань із фахових дисциплін та підготовки до практичної діяльності у навчальному закладі проводились зустрічі з фахівцями: з проблем здорового харчування, засідання круглого столу до Дня боротьби з раком грудей, година роздум «Нема здоров’я без психічного здоров’я», актуальне інтерв’ю «Щеплення проти раку – мрія чи реальність», засідання круглого столу «Сон і здоров’я», навчально-практична конференція до Дня боротьби з туберкульозом «Війна з туберкульозом триває», актуальне інтерв’ю до Дня боротьби з пневмоніями. Години-роздуми до Дня боротьби зі СНІДом «Бути попередженим – бути врятованим», «Подолаємо цукровий діабет разом».

Заслуговує на увагу система національно - патріотичного виховання у навчальному закладі. Працює гурток з національного виховання «Рідний край», історичний лекторій. Була проведена історична година «Крути: біль українського народу», науково-теоретична конференція «Іван Богун – лицар, полководець, герой» до 350-річниці з часу загибелі, «Його ім’я носить Новгород-Сіверська ЦРЛ» до 225 – річчя Іллі Васильович Буяльського, година скорботи «Голодомор 1931-33 років на Чернігівщині», урок історичної пам’яті «Не згасне пам’яті свіча», проводилися зустрічі з очевидцями та учасниками війни «Ваш світлий подвиг – незабутній, вічно жива пам'ять», засідання круглого столу до 980-річчя утворення Спасо-Преображенського монастиря.

Проведені заходи до Дня української писемності та мови «Захисти солов’їну –збережи Україну», літературна вітальня «Невмируще слово Кобзаря», літературно-музичний вечір «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття», конкурси знавців української мови імені Петра Яцика, Тараса Шевченка, олімпіада з української мови. Студенти беруть участь у мітингу біля могили Івана Богуна до Дня українського козацтва. Відзначаються дати українського національного календаря: «Писанка мальована з душею подарована», «Народні пісні – джерело духовності та культури української нації». Однією із форм військово-патріотичного виховання є проведення походів «Вони визволяли наше майбутнє» (До Дня партизанської слави України), «Ми роду козацького діти» (До Дня українського козацтва).

Вихованню милосердя, доброти, вміння співчувати чужому горю сприяє робота гуртків «Здоров’я», «Милосердя» та волонтерського загону. Волонтери надають допомогу людям похилого віку та самотнім громадянам міста, беруть активну участь у благодійній акції «Серце до Серця», відвідують територіальний центр соціального обслуговування, виступають перед дітьми-сиротами району та вихованцями дитячих садочків, у дитячому відділенні ЦРЛ до Дня Святого Миколая.

Моральному вихованню та вихованню художньо-естетичних смаків сприяють краєзнавчі години, огляди – конкурси, відвідування виставок декоративно-прикладного мистецтва. Естетичний розвиток студентів здійснюється у формі проведення концертів- вітання до Дня вчителя, до Дня медичного працівника, проведення оглядів -конкурсів художньої самодіяльності, зустрічей з працівниками і вихованцями музичної школи «Музика – дотик до душі». Студенти училища брали участь у звітному концерті району. Традиційно студенти навчального закладу були учасниками конкурсу Студентська весна -2014, де посіли призові місця: студентка ІІІ Аф групи спеціальність Лікувальна справа Варапай Олександра посіла ІІ місце у конкурсі у номінації «Літературна творчість»; танцювальний колектив навчального закладу посів ІІІ місце у номінації " Хореографічне мистецтво", вокальний ансамбль посів І місце у номінації "Художнє виконавство".

Працює рада профілактики правопорушень. Проводяться зустрічі, круглі столи за участю правоохоронців та молодіжних структур району: «Права людини – гарантія розвитку людства», «Права та обов’язки дітей у шлюбно-сімейному законодавстві», «Молодь – національні та міжнародні права». Профілактичну та просвітницько-консультативну допомогу студентам надає практичний психолог навчального закладу. Психологом здійснюється робота для забезпечення здорового психологічного клімату серед студентського колективу, збереження психічного здоров’я особистості, оцінки особистісного та професійного зростання молоді. Проведені такі заходи: конкурс до Дня толерантності «Всі ми різні – всі ми рівні», актуальна бесіда «Сім’я – це простір без насильства», засідання круглого столу «Наше життя як цінність», презентація родоводів «Батьківський дім: початок початку».

Значна увага приділяється трудовому та екологічному вихованню. Це участь у трудових десантах « Училище наш дім - ми господарі в нім», акції «Зробимо Україну чистою», «Дні довкілля», місячниках по благоустрою, екскурсії «Стежиною батьківського краю», екологічний вечір «Хай вічно струмує чиста вода», «За нас ніхто планету не врятує» тощо. Була проведена година-застереження до Дня річниці чорнобильської трагедії на тему: «Чорний біль».

Частина заходів, що проводяться в училищі стали традиційними. Це День знань, театралізоване «Свято білого халата», Новорічний бал - маскарад, День гумору, День здоров’я, конкурс читців, випускні вечори з врученням дипломів.

Вся виховна робота в навчальному закладі проводиться згідно загальноучилищного плану виховної роботи на рік, семестр та помісячних планів.

Години спілкування студентів з керівниками груп були внесені в розклад занять.

Покурсова організація проведення виховних заходів забезпечила їх проведення на високому методичному та теоретичному рівні.

Підтримувався зв’язок із ЗМІ, що забезпечувало відкритість життя в училищі і сприяло профорієнтаційній роботі.


IX. Студентське самоврядування

Студентське самоврядування є органічною складовою навчально-виховного процесу в училищі. До складу органів студентського самоврядування входять: старостат, студентська рада гуртожитку, студентські ради груп.

В училищі діє студентський профспілковий комітет, який організовує та здійснює громадський контроль за реалізацією прав членів профспілкової організації, організовує культурно-масову роботу членів профспілки, здійснює соціальний захист студентів.

Для соціального захисту студентства розроблені: Програма соціального захисту студентства, Програма соціально-правового захисту студентів-сиріт, Положення про фонд соціального захисту студентів.

Популярним у діяльності студентського самоврядування є культурно-масова і спортивна роботи.

Старостатом, студентською радою гуртожитку і студентським комітетом профспілки надається допомога в організації і проведені культурно-виховних заходів. Традиційними святами в навчальному закладі стали: конкурс «Міс золота осінь», конкурс «Нумо староста, Нумо група», посвята у студенти, «Любов – найвища на землі краса» до Дня закоханих. Одним із пріоритетних напрямків роботи і діяльності в медичному навчальному закладі є виховання милосердя та реалізація його в повсякденному житті. Тому в навчальному закладі створено загін волонтерів. Результатами цієї роботи є: виступи агітбригади перед учнями шкіл міста з провідною темою «Шкідливим звичкам скажемо: ні!», виступи до Дня Святого Миколая, допомога ветеранам війни та праці та участь у акції «Серце до серця».

Органи студентського самоврядування в нашому училищі співпрацюють з обласними органами студентського самоврядування.

X. Робота бібліотеки

Бібліотека у навчальному закладі – одна з найважливіших ділянок роботи, яка допомагає реалізувати єдину державну програму національної освіти і виховання студентів.

Завдання та основні напрямки роботи бібліотеки Новгород-Сіверського медичного училища регламентуються Законами України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», про «Вищу освіту» та «Про освіту», Указами Президента, постановами Кабінету Міністрів, наказами і распорядженнями МОЗ України, обласного управління охорони здоров’я, обласного управління освіти і науки з питань бібліотечно-інформаційної справи та методичними матеріалами Чернігівської ОНМБ.

Бібліотека училища здійснює бібліотечно – інформаційне, культурно – просвітницьке забезпечення навчально – виховного процесу як в урочний, так і в позаурочний час.

Діяльність бібліотеки спрямовується на виховання у студентів інформаційної культури, любові до книги, культури читання, вміння користуватися бібліотекою, а також на забезпечення різноманітного змісту навчального процесу, всебічного спрямування, підвищенню методичної майстерності викладачів шляхом популяризації літератури та інформації про неї. Особлива увага приділяється широкій популяризації медичної літератури, літератури з питань освіти, історії і культури українського народу та поваги до рідної мови, національно – культурних і духовних надбань нашого народу.

Бібліотека Новгород-Сіверського медичного училища знаходиться в навчальному корпусі на першому поверсі. Приміщення бібліотеки складається з двох кімнат книгосховища загальною площею 56м² та читального залу з абонементом площею 58м². Для відвідувачів читального залу передбачено 30 робочих місць.

Формування бібліотечного фонду проводиться відповідно профілю навчального закладу, перевага у комплектуванні бібліотеки училища надається навчальним виданням – підручникам, посібникам, спеціальній та довідковій літературі, особливої уваги потребує комплектування підручників для нововведених предметів.

Фонд бібліотеки становить 29931 екземплярів книг. В 2011 - 2013 роках придбано 647 підручників. Серед них підручники видавництва «Медицина», підготовлені згідно з новими програмами, а саме:

- Погорєлов І.І. Медсестринство в психіатрії і наркології;


 • Камінська Т.М. Основи економічної теорії;

 • Бебешко П.С. Основи профілактичної медицини;

 • Баран С.В. Невідкладні стани у внутрішній медицині;

 • Севідов В.В. Онкологія;

 • Філімонов В.І. Фізіологія людини;

 • Стасишин О.С. Медсестринство у внутрішній медицині;

 • Саблук А.Г. Англійська мова для студентів – медиків;

- Криворук Т. Німецька мова;

- Порада А.М. Медико-соціальна реабілітація і медичний контроль; • Скляров Є.Я. Громадське здоров’я і громадське медсестринство;

- Степанківська О. Гінекологія ;

 • Мітін Ю.В. Хвороби вуха, горла, носа;

 • ГоляченкоО.М. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я;

 • Барціховський В.В. Медична біологія;

 • Поцюрко Р.І. Педіарія з курсом інфекційних хвороб та основами

 • імунології;

 • Люта В.А. Мікробіологія;

 • Саляк Ю.О. Медична паразитологія;

 • Кареліна Т. Медсестринство в неврології;

 • Середюк Н. Внутрішня медицина.Терапія;

 • Курдюмова Н. Навчальний посібник з педіатрії;

 • Усенко О. Хірургія;

 • Назарова І. Фізіологічне акушерство;

 • Палій Л. Анастезіологія та інтенсивна терапія;

 • Музиченко В. Медична хімія;

 • Казанюк Т. Практикум з фармакології;

 • Касевич Н. Загальний догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка;

 • Кисіль Г. Професійне мовлення медиків;

 • Шегедин М. Нужна Г. Дерматологія, венерологія та клінічна оцінка результатів лабораторних досліджень;

 • Ковальчук Л. Медсестринство в онкології.

Бібліотека училища тісно співпрацює з методкабінетом Новгород-Сіверського районного відділу освіти з питань комплектування бібліотечного фонду підручниками загальноосвітнього циклу. Так, бібліотека училища безкоштовно отримала 806 підручників для 10 та 11 класів з більшості дисциплін циклу.

Всі дисципліни забезпечені україномовними підручниками і навчальними посібниками. Забезпечення навчальною літературою циклу загальноосвітньої підготовки складає 94,3%, циклу гуманітарної і соціально-економічної підготовки – 82,2%, Циклу природничо-наукової підготовки – 94,2%, циклу професійної та практичної підготовки – 95,7%.

Передплачено 41 найменування періодичних видань на суму 7482 грн., в тому числі 2914 грн. було виділено профспілковим комітетом медучилища. Користуються попитом газети „Ваше здоров’я, „Психолог,”Освіта України”, „Здоров’я і довголіття”, „Позакласний час”, журнали „Бібліотека сімейного лікаря”, „Магістр медсестринства”, „Медсестринство”, „Педіатрія. Акушерство. Гінекологія”, „Практична психологія”, „Український медичний часопис”, „Український терапевтичний журнал”, „Хірургія України”, „”Педагогічна майстерність” та інші.

З метою популяризації національної літератури, духовних і культурних цінностей українського народу бібліотека разом з кураторами груп проводить різноманітні масові заходи:

- тематичні вечори: „Дзеркало душі”(до Дня театру), конкурс читців „Жива душа поезії Т.Г.Шевченка”, презентація книги „За покликом серця”(історія медицини Новгород-Сіверщини), „Час і досі не загоїв рани, той пекучий біль Афганістану”, круглий стіл „Кожен має відповідати за своє здоров’я”, зустріч з фахівцем „Серцю допоможуть трави”;

- огляди літератури: „Донор крові – донор життя”, „ Основа нашого життя”(до Всесвінньго дня води), „Душі аптека – бібліотека”, „О слово рідне, України слава!”, „Серце людини – це життя людини”, „Природа - наш дім”,”Власного імені не обирають, а у дарунок мають”, „Право у твоєму житті”, „Символи держави – гордість нації”;

- книжкові виставки: „”Новини медицини”, „Світ сьогодні”, „Україна: історія і сучасність”, „Медицина – це так само просто і так само складно, як життя”, „Творці української історії” (календар ювілейних дат), „”Чорнобиль: трагедія, подвиг, пам’ять”, „Велика Перемога”.”Поезія – це завжди неповторність”, „Туберкульоз в художній літературі”, „Великдень – свято воскресіння”,” І доброта, і милосердя”(до Міжнародного дня медсестер), „Мати – берегиня роду, „Місто моє над Десною, древнє і юне завжди”;

- години спілкування: „Хочеш бути сучасним?Будь здоровим”, „Щаслива родина – багата країна”, „Фізичні наслідки статевого життя до шлюбу”, „Щасливе материнство, відповідальне батьківство”;

- уроки права, етики і моралі: „Медичне право і безправ’я”, „Право на безоплатну медичну допомогу”, „Духовність і здоров’я”;

- години цікавих повідомлень: „Довголіття – на кінчику хромосоми”, „Календар у житті людини”, „Незвичайні целітелі поруч із нами”, „Про що свідчить група крові”;

- цикли бесід: „Духовна спадщина мого народу”. „Новітні технології в медицині”, „Нетрадиційна медицина”, „Здоровий спосіб життя”, „Визначні українці”.

Бібліотека медучилища підтримує тісні зв’язки з іншими бібліотеками міста, редакцією газети „Сіверський край” та місцевою телестудією, тому більшість заходів відображаються у районних ЗМІ.

В бібліотеці училища студенти набувають навиків користування довідковою літературою та довідково–бібліографічним апаратом бібліотеки. Для студентів – першокурсників у вересні – жовтні проводиться цикл бібліотечних уроків:


 • знайомство з бібліотекою і правила користування бібліотекою;

 • значення книги і бібліотеки в житті людини;

 • довідково – бібліографічний апарат бібліотеки;

 • як користуватися каталогами та картотеками.

Раз в квартал проводяться Дні інформації для викладачів та студентів училища про нові надходження до бібліотеки, а також тематичні дні інформації: „Проблеми здоров’я та здорового способу життя”, „Насильство в сім’ї: причини та наслідки”, „Наукові основи раціонального харчування”.

Популярністю в наших читачів користуються бібліографічні огляди літератури, які проводяться на виховних годинах та в читальному залі бібліотеки перед студентами. Також бібліотекар виступає з інформаційними оглядами методичних та педагогічних журналів на педагогічних нарадах, засіданнях циклових комісій перед викладачами.

Організація і ведення інформаційної та довідково-бібліографічної роботи, виконання бібліографічних довідок, складання списків нової літератури, що надійшли в бібліотеку, розробки рекомендованих списків літератури проводяться відповідно до планів навчальної і виховної роботи.

Комплектування книжкового фонду здійснюється протягом року згідно з прайс-листами видавництв «Медицина», «Укрмедкнига» та інших інформаційних видань.ВІДОМОСТІ ПРО БІБЛІОТЕЧНИЙ ФОНД

Всього у фонді: 29931

із них: книжковий фонд: 13699 ,навчальний фонд: 16232

Надійшло за 2013 рік всього: 600

Кількість у фонді:

підручників: 16232

суспільної літератури: 1705

медичної літератури: 12025

художньої літератури: 11278

інше: 4923Директор Никифоренко Т.В.База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка