Звіт за результатами науково-дослідної діяльності лабораторії освітніх інновацій та координації діяльності рмк (ммк) «Проектування розвитку сучасного навчального закладу в умовах соціокультурного середовища регіону»Скачати 191.59 Kb.
Дата конвертації08.03.2016
Розмір191.59 Kb.
Звіт

за результатами науково-дослідної діяльності лабораторії освітніх інновацій та координації діяльності РМК (ММК)

«Проектування розвитку сучасного навчального закладу в умовах соціокультурного середовища регіону»

Науково-дослідна робота лабораторії з проблеми «Проектування розвитку сучасного навчального закладу в умовах соціокультурного середовища регіону» здійснювалась впродовж 2010 – 2015 років відповідно до програми, ухваленої рішенням вченої ради Волинського ІППО (Протокол від 18 березня 2010 року №2).Актуальність теми дослідження зумовлена модернізацією шкільної освіти, побудови навчально-виховного процесу на нових методологічних підходах, зокрема компетентнісного підходу. При обґрунтуванні проблеми було враховано, що системні зміни вимагають пошуку та апробації шляхів розвитку навчальних закладів, створення інноваційних освітніх середовищ, що, відповідно, передбачає моделювання нових систем та структур, впровадження інноваційних моделей та механізмів управління, апробацію інноваційних технологій, вироблення продуктів інноваційної освітньої діяльності тощо. Важливо, що освітнє середовище розглядалося як відкрита, певною мірою самоорганізуюча, здатна до самопізнання та змін структура, що реагує на зміни, які відбуваються у зовнішньому та внутрішньому середовищах. Було передбачено, що необхідною умовою розвитку освітнього середовища є інноваційні процеси, виважена спроектована інноваційна діяльність педагогічного колективу, готовність педагогів до реалізації завдань в межах цієї діяльності. У вирішенні цих завдань значну роль було відведено дослідно-експериментальній діяльності навчальних закладів та педагогів.

Відтак, головна гіпотеза нашого дослідження полягала у тому, що розвиток освітнього середовища навчального закладу можливий за умови інноваційної діяльності педагогічного колективу і передбачає багаторівневу підготовку педагогів до здійснення такої діяльності в системі післядипломної освіти.

Об’єктивна потреба розв’язання окресленої проблеми в системі післядипломної освіти, її актуальність і доцільність зумовлена також низкою суперечностей, зокрема, між:

- інноваційною діяльності в освітніх системах та наявною практикою стихійно-емпіричного пошуку з метою збільшення кількісних показників інноваційних процесів в навчальних закладах;

- необхідністю виваженої, спроектованої діяльності, спрямованою на розвиток освітньої системи та впровадженням різнопланових нововведень, механічним перенесенням авторських концепцій і методик;

- вимогами, які сучасна освіта ставить щодо результатів навчального процесу у контексті компетентнісного підходу та реальним станом готовності педагогів-практиків до реалізації цих завдань.


Для продуктивного розв’язання означеного кола протиріч ми звернулися до досліджень учених, у яких представлено теоретичні основи управління інноваційними процесами (Л. Ващенко, Л. Даниленко, Г. Єльнікова, В. Лазарєв, М. Поташнік, Т. Шамова, Є. Шатохін та ін.). Вагомими стали праці вітчизняних і зарубіжних науковців, присвячені проблемам інноваційної педагогічної діяльності, здійснення підготовки педагогічних кадрів (І. Дичківська, Н. Клокар, К. Макагон, О. Пєхота, В. Пікельна, Л. Подимова, С. Сисоєва, В. Сластьонін, А. Фурман та інші); технології експертизи інноваційних проектів ( Л. Буркова, Л. Даниленко, О. Новиков, Т. Новикова, В. Паламарчук, В. Сластьонін, О. Шушпанов та ін.

Актуальними для розкриття ефективності розвитку навчального закладу є дослідження з проблем проектування інноваційного освітнього середовища (Г. Васильєв, Н. Гладченкова, Н. Гонтаровська, О. Гуменюк, В. Мадзігон, Н. Крилова, А. Каташов, Ю. Колюткін, Л. Новикова, П. Лернер, М. Лях, К. Приходченко, В. Степанов М. Соколовський, В. Ясвін та ін..)

Основні наукові результати. У процесі роботи досліджено в понятійному ракурсі такий складний феномен як освітнє середовище, з’ясовано, що актуальність звернення до дослідження проектування інноваційного освітнього середовища навчального закладу продиктоване потребою забезпечення якісного надання освітніх послуг, а також запитом на високий рівень професійної компетентності вчителя, який виступає рушійною силою змін.

Обґрунтовано, що середовищний підхід виступає методологічним підґрунтям здійснення інноваційного розвитку шкільної освіти. Підтверджено доцільність формування інноваційного освітнього середовища навчального закладу, в якому включаються механізми саморозвитку педагога, а його діяльність набуває інноваційних ознак.

Аналіз сучасного категоріально-понятійного апарату дозволив уточнити поняття інноваційного освітнього середовища, яке трактується нами як педагогічно доцільно організований простір життєдіяльності, який сприяє розвитку інноваційного ресурсу учасників навчально-виховного процесу; наповнений інноваційними змістом і формами організації, забезпечує умови для формування нової якості професійної науково-педагогічної та управлінської діяльності, створює потужний ресурс для накопичення і реалізації інноваційного потенціалу навчального закладу.

Перевірено доцільність врахування критеріїв та показників, які пропонують дослідники проектування інноваційного освітнього середовища (Л. Ващенко):

- концептуально-стратегічна спрямованість (наявність програм інноваційного розвитку, наукове обґрунтування перспектив, новацій; встановлені форми роботи з педагогічним колективом; наявність стабільного партнерства з органами державної влади та управління освітою для трансферу інноваційних продуктів у практику);

- широта охопленості (включеність відповідних суб’єктів, об’єктів, процесів, явищ до реалізації нововведень; інтенсивність використання вітчизняного й міжнародного ринку освітніх новацій);

- інтенсивність (залученість до змін), яка полягає у здатності і готовності учасників змін відтворювати наукові, методичні, організаційні, адміністративні вимоги як необхідні для успішної реалізації завдань інноваційної програми;

- формалізованість (відображає здатність учасників змін до розроблення й опису програми/проекту, планування реалістичних заходів щодо їх виконання, виявлення технологій ефективного адміністрування, до чітко визначеного розподілу ресурсів і методики оцінювання наслідків роботи; важливе значення має наявність творчих команд, готовність виконавців ініціювати нові ідеї, здатність презентувати інноваційний досвід із використанням сучасних науково-педагогічних можливостей);

- упорядкованість (розкриває рівень керованості змінами в закладі, узгодженості інноваційних процесів із загальною програмою розвитку, матеріального і морального стимулювання);

- когерентність (узгодженість), основними показниками якого є регіональна, соціальна інтеграція зі змінами у навчальному закладі, узгодженість інноваційного процесу із державною освітньою політикою, наступність з іншими навчальними закладами;

- інформаційно-комунікаційна складова (повнота забезпеченості науково-методичною літературою, періодичними та фаховими виданнями, вільний та стабільний доступ до глобальних освітніх мереж, наявність електронної системи управління, впровадження розвинених моделей дистанційного навчання, використання у навчальному й управлінських процесах інформаційно-комунікаційних технологій, підготовка електронних навчальних посібників;

- професійність (вміння продукувати, реалізовувати нові підходи до освітньої діяльності у змісті, формах, методах. чіткості й послідовності в організації процесу розгортання нововведень, самооцінювання та самоконтроль власного й колективного інноваційного пошуку).

Досліджуючи характеристики, структуру інноваційного освітнього середовища ми зробили висновок, що воно (середовище) може виступати ефективним засобом розвитку професійної компетентності педагогів, і одночасно потужно впливати на професійну ідентичність педагогічного колективу в цілому, виконувати завдання розвитку навчального закладу. Підтверджено, що процес інноваційного розвитку є не лише кінцевим продуктом застосування нового у навчально-виховному процесі з метою якісного поліпшення його суб’єктів та об’єктів, а й процедурою їх постійного оновлення, що забезпечується відповідною освітньою інноваційною діяльністю.

Переносячи в практичну площину теоретичні положення щодо взаємозалежності формування інноваційного освітнього середовища та професійного розвитку педагога, ми поставили перед собою завдання спроектувати інноваційне освітнє середовище навчальних закладів в межах теми науково-дослідної роботи та дослідити вплив його на розвиток професійної компетентності педагогів.

Насамперед, нами було враховано позицію науковців про те, що інноваційний розвиток передбачає керованість інноваційних змін освітньої системи школи та її компонентів, які відбуваються завдяки інноваційній діяльності педагогічного колективу, у нашому випадку – дослідно-експериментальній діяльності. Експериментальною базою було визначено дев'ять навчальних закладів Волинської області, кожен із яких працював над своєю інноваційною програмою в межах актуальної для закладу теми. Зокрема, було визначено такі проблеми дослідно-експериментальної діяльності регіонального рівня:

«Формування професійно-трудової компетентності в умовах профільної старшої школи» (Комунальний заклад «Луцький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І – ІІ ступенів № 7 – природничий ліцей Луцької міської ради»),

«Створення освітнього середовища для інтелектуального розвитку особистості учнів» (Підгайцівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – гімназія» с. Підгайці Луцького району),

«Формування загальнокультурної компетентності учнів в умовах навчально-виховного комплексу» (навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – ліцей» с. Зимне Володимир-Волинського району),

«Створення освітнього середовища НВК для формування лідерської компетентності учнів» (Залізницький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – дитячий садок» Любешівського району),

«Формування соціально-трудової компетентності учнів в умовах сільського загальноосвітнього навчального закладу» (загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів с. Берестяне Ківерцівського району),

«Створення освітнього середовища для формування здоров’язбережувальної компетентності учнів» (комунальний заклад «Луцька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 12 Луцької міської ради»),

«Освітньо-інформаційне середовище навчального закладу як умова формування соціально активної особистості» (навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – гімназія» м. Горохів),

«Формування інтелектуально-пізнавальної компетентності учнів в умовах загальноосвітнього навчального закладу» (Комунальний заклад «Луцька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 3 Луцької міської ради»),

«Освітньо-інформаційне середовище навчального закладу як умова формування соціально активної особистості» (Любомльська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 3 Любомльської районної ради»).

Стратегічною ідеєю дослідно-експериментальної діяльності педагогічних колективів навчальних закладів області визначено створення інноваційного освітнього середовища, яке зможе забезпечувати формування ключових компетентностей учнів. Мета експериментальної діяльності полягала у науково-методичному обґрунтуванні та розробці компетентнісно орієнтованих моделей навчальних закладів відповідно до соціокультурного середовища їх функціонування.

Відповідно до особливостей діяльності експериментальних навчальних закладів визначено основні вимоги до інноваційного освітнього середовища навчального закладу, які й окреслили завдання дослідно-експериментальної діяльності, а саме:

- дитина – є головним суб’єктом навчально-виховного процесу, самодостатньою особистістю;

- учень має право на освіту і на формування здатності реалізувати себе, вирішувати освітні та життєві потреби;

- учитель розвиває свої професійні й особистісні якості як педагог-новатор;

- керівник забезпечує умови для інноваційної діяльності учня і вчителя;

- колектив працює у творчому пошуковому режимі на основі діалогу, партнерського співробітництва.

Найважливіше завдання науково-методичного супроводу, яке здійснювала лабораторія, полягало у розвитку готовності вчителів до інноваційної діяльності. В кожному педагогічному колективі була розгорнута системна науково-методична робота відповідно до теми дослідно-експериментальної діяльності, етапів та алгоритму її здійснення.

Формування інноваційного освітнього середовища здійснювалось у три етапи: етап становлення (діагностико-концептуальний), формувальний етап й етап узагальнення й вдосконалення. Етап становлення характеризувався розробкою відповідної концепції і програми, укладанням необхідної документації, створенням органів керування, визначенням фінансових і матеріальних можливостей. На другому етапі було створено умови для функціонування середовища відповідно до проблеми, залучено до роботи найбільш підготовлених і творчих вчителів, розроблено концепцію розвитку школи, модель інноваційного середовища, введено інноваційні елементи із попередньою апробацією. Етап узагальнення і вдосконалення освітнього середовища відповідав постійному пошуку ефективних засобів його розвитку, проведення моніторингу інноваційної роботи, поширення досвіду серед учасників педагогічного процесу, інформації за межі даного навчального закладу тощо.

Відповідно до цих етапів робота з педагогами була орієнтовані на:

1) усвідомлення педагогами потреби запровадження педагогічних інновацій у власній практиці. У навчальних закладах було проведено ряд методичних заходів: теоретичні та практичні семінари, психологічні семінари-тренінги, педагогічні читання, тематика яких передбачала визначення змісту діяльності педагогічного колективу щодо формування ключових компетентностей школярів, проектування розвитку школи в умовах дослідно-експериментальної роботи, формування професійної компетентності педагогів-дослідників, проектування особистісного зростання і т. ін..

2) Інформованість про інноваційні педагогічні технології, знання новаторських методик. Для реалізації цього напряму педагогічні колективи були включені у ряд міжнародних, всеукраїнських проектів: «Шкільна академія підприємництва», «Уроки з підприємницьким тлом», «Посилення спроможності педагогів у забезпеченні дієвої профілактики ВІЛ/СНІДу, протидії стигмі й дискримінації», «Зміцнення потенціалу Всеукраїнської спілки вчителів і тренерів для поліпшення доступу до якісних послуг з профілактики ВІЛ/СНІДу у діяльності Шкіл, дружніх до дитини», «Маршрут безпеки», «Fair Play – Чесна Гра». В контексті кожної теми експериментальної роботи в навчальних закладах розроблено мініпроекти щодо впровадження інноваційних технологій навчання. Педагогічні колективи та окремих педагогів залучено до інноваційних програм, конкурсів, грантів, спрямованих на інноваційний розвиток навчального закладу.

3) Зорієнтованість на створення педагогами власних новаційних продуктів. Прикладами інноваційної діяльності в межах цього орієнтиру може слугувати досвід навчальних закладів щодо: використання інформаційно-комунікативних технологій та засобів при викладанні базових дисциплін, використання технології розвитку критичного мислення, інтерактивного, проблемного навчання, продуктивного навчання, запровадження методу асоціативних символів при вивченні іноземної мови; введення парно-урочної системи навчання тощо.

4) Готовність до подолання труднощів, пов’язаних із змістом та організацією інноваційної діяльності. На подолання труднощів щодо організації інноваційної діяльності у навчальних закладах запроваджено шкільні моделі професійного розвитку педагогів, здійснено системний аналіз та моніторинг результатів інноваційної діяльності. Зміщено акцент у методичній роботі на діяльність творчих груп, реалізацію ними прикладних педагогічних досліджень, психологізацію професійного розвитку педагогів.

5) Створення інформаційних ресурсів. Розвитку професійної компетентності педагогів в умовах інноваційного освітнього середовища навчального закладу сприяло створення інформаційного ресурсу, оприлюднення аналітичних матеріалів на сайтах навчальних закладів, інституту післядипломної педагогічної освіти. Узагальнений досвід дослідно-експериментальної роботи, а також освітні доробки педагогів шкіл, напрацьовані у ході дослідно-експериментальної діяльності, лягли в основу публікацій, методичних розробок тощо.

Проведений моніторинг переконав в ефективності впливу інноваційних процесів в освітньому середовищі на розвиток професійної компетентності педагогів. Опитування керівників експериментальних навчальних закладів засвідчило, що дослідно-експериментальна робота сприяє динаміці професійних досягнень педагогів, рейтингу освітньої установи в соціумі, результативності у сфері самореалізації як педагогів так і учнів.

За результатами аналізу звітів експериментальних шкіл зроблено висновки, що інноваційна діяльність допомагає педагогічним колективам краще розуміти завдання сучасної школи та розробляти оптимальні шляхи вирішення освітніх проблем; сприяє створенню умов в освітньому середовищі, які мотивують учнів до здобуття знань та застосування їх у різних видах освітньої діяльності; забезпечує розвиток особистості ерудованої, соціально активної, з розвинутим мисленням, спроможної самостійно, активно і творчо вирішувати поставлені перед нею практичні завдання.

При цьому варто, зауважити, що сучасний навчальний заклад, в якому ведеться дослідно-експериментальна діяльність вирізняється грамотною, системною та послідовною науково-методичною роботою з педагогами, що дозволяє спрогнозувати позитивний результат усього навчально-виховного процесу.Практична цінність дослідження. Схарактеризовані у дослідженні теоретичні та практичні аспекти інноваційного розвитку освітнього середовища використовуються у процесі підвищення кваліфікації керівників навчальних закладів, завідувачів ДНЗ, педагогів різних фахів. Матеріали дослідження покладено в основу програм спецкурсів для педагогів та керівників навчальних закладів «Моделювання педагогічної реальності: теорія і технології», «Педагогічні технології навчання в старшій профільній школі», «Впровадження технологій навчання на основі розвитку життєвих навичок», «Основи музейної справи в сучасному загальноосвітньому навчальному закладі», «Клуби за інтересами як інноваційна форма позаурочної діяльності», «Організація та розбудова ГАШ як осередку розвитку громади», розроблено тему навчальної дисципліни «Інноваційна педагогіка»: «Формування інноваційного освітнього середовища», «Теоретико-практичні основи формування освітнього середовища профільної школи».

Результати роботи були анонсовані на всеукраїнських та обласних заходах.Кількісні результати виконання теми (публікації, апробація): Основні результати дослідження відображено у 30-ти працях, з яких 6 статей опублікованих у фахових виданнях, 12 статей в інших виданнях; 7 науково-методичні рекомендації для педагогів загальноосвітніх навчальних закладів, 5 збірок матеріалів конференцій тощо.

Виновки та перспективи подальшого дослідження. Визначальними характеристиками інноваційного освітнього середовища є здатність до впровадження ефективних засобів розвитку професійної компетентності педагогів, включення педагогічного колективу в дослідно-експериментальну роботу. Багатоаспектна проблема розвитку інноваційного освітнього середовища не обмежується запропонованим аналізом взаємодії інноваційного освітнього середовища та професійного розвитку педагогів. Подальші наші дослідження будуть стосуватися проведення оцінки ефективності функціонування інноваційного освітнього середовища, вивчення системних елементів та впливу зовнішніх та внутрішніх чинників на його формування.

Список праць за результатами науково-дослідної роботи
Статті в наукових фахових виданнях

1. Ткачук Н. М. Життєві компетенції як критерії результату навчання учнів в профільній школі / Н. М. Ткачук // Нова педагогічна думка : наук.-метод. журн. – 2010. – № 4. – С. 161–163.

2. Ткачук Н. М. Концептуальна модель підготовки вчителів природничих дисциплін до формування життєвих компетенцій учнів профільної школи у системі післядипломної освіти / Н. М. Ткачук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2011. – № 17. – С. 63–67.

3. Ткачук Н. М. Організаційно-методичне забезпечення підготовки вчителів природних дисциплін до роботи в профільній школі / Н. М. Ткачук // Наша школа : наук.-метод. журн. – 2011. – № 6.– С. 30–34.

4. Ткачук Н. М. Підготовка вчителів профільної школи до впровадження інноваційних педагогічних технологій / Н. М. Ткачук // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. – Луцьк, 2014. – с.

5. Ткачук Н. М. Інноваційне освітнє середовище як умова розвитку професійної компетентності педагогів / Н. М. Ткачук Н.М., Т. // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – 2015. – № 1(302). – С. 124–130.

6. Ткачук Н. М. Організація профільного навчання в контексті провідних підходів нового державного стандарту / Н. М. Ткачук // Наукова думка. – 2015. – № 2 – С. 21–25.
Методичні рекомендації

7. Проектування розвитку сучасного навчального закладу в умовах соціокультурного середовища регіону: матеріали І етапу дослідно-експериментальної роботи /упоряд. Н. Ткачук, Н. Поліщук, В. Камінська. – Луцьк: ВІППО, 2011. – 50 с.

8. Створення освітнього середовища для формування здоров’язберігаючої компетентності учнів: матеріали І етапу дослідно-експериментальної роботи / упоряд. Н. А. Поліщук, Н. В. Чорна, Г. І. Дахнюк, Г. І. Шалайко. – Луцьк, 2012. – 200 с.

9. Ткачук Н.М. Методичні поради експериментальним навчальним закладам: методичні рекомендації за матеріалами І-ІІ етапів дослідно-експериментальної роботи. / упоряд. Н. М. Ткачук, Н.А. Поліщук, В. В. Камінська. – Луцьк : ВІППО, 2012. – 183 с.

10. Форми узагальнення дослідно-експериментальної діяльності в експериментальних навчальних закладах регіонального рівня: методичні рекомендації /уклад. Н.М. Ткачук, Н.А. Поліщук, В.В. Камінська, – Луцьк : ВІППО, 2014. – 88 с.

11. Поліщук Н. А. Школа – територія здоров’я. Методичні рекомендації щодо моделювання здоров’язбережувального середовища навчального закладу / укладач Поліщук Н. А. – Луцьк, 2014. –215 с.

12. Ткачук Н.М. Моделювання педагогічної реальності: теорія та технології : методична розробка. – Луцьк : ВІППО, 2014. – 73 с.

13. Поліщук Н. А. Впровадження інноваційних здоров’язбережувальних технологій в практику роботи сучасного навчального закладу / укладач Н. А. Поліщук. – Луцьк : «Вежа». – 2015. – 52 с.


Матеріали конференцій, круглих столів, семінарів

14. Ткачук Н. Розвиток інноваційного потенціалу сільської школи: сучасні виклики та перспективи: матеріали круглого столу [Текст] / Н.М. Ткачук, Н.А. Поліщук, В.В. Камінська. – Луцьк: ВІППО, 2010. – 60 с.

15. Організація дослідно-експериментальної роботи в начальних закладах області: матеріали проблемного семінару керівників експериментальних навчальних закладів / упоряд. В. Вітюк, Н. Ткачук. – Луцьк: ВІППО, 2011. – 56 с.

16. Ткачук Н.М. Впровадження інновацій в експериментальних навчальних закладах регіонального рівня : матеріали круглого столу, 28 лютого 2013 р. / упоряд. Н. М. Ткачук, В. В. Камінська. – Луцьк : ВІППО, 2013. – 116 с.


17. Ткачук Н. Розвиток інноваційного потенціалу сільської школи: сучасні виклики та перспективи: матеріали круглого столу [Текст] / Н.М. Ткачук, Н.А. Поліщук, В.В. Камінська. – Луцьк: ВІППО, 2010. – 60 с.

18. Інноваційні стратегії неперервної освіти педагогів в системі післядипломної освіти : матеріали Всеукр. науково-практичної конф., 14 –15 травня 2014 року. – Ч. ІІ. / уклад. Н.А. Поліщук, В.В. Камінська. – Луцьк : ВІППО, 2014. – 148 с.


Публікації в інших виданнях

19. Поліщук Н. Створення єдиного розвивального екологічного середовища в дошкільному навчальному закладі [Текст] /Н.А. Поліщук //Педагогічний пошук – 2010. – № 3. – С. 25 – 29.20. Ткачук Н. М. Організаційні моделі профільного навчання в сільській школі як предмет дослідно-експериментальної роботи / Н. М. Ткачук // Післядипломна освіта в Україні. – 2011. – № 1 (18). – С. 34–38.

21.Ткачук Н. М. Нова педагогічна практика як результат дослідно-експериментальної роботи в навчальному закладі / Н. М. Ткачук // Впровадження інновацій в експериментальних навчальних закладах регіонального рівня : матеріали круглого столу, 28 лютого 2013 р. / упоряд. Н. М. Ткачук, В. В. Камінська. – Луцьк : ВІППО, 2013. – С. 17–21

22. Ткачук Н. М. Експериментальні ЗНЗ регіонального рівня як об’єкт науково-методичного супроводу лабораторії освітніх інновацій Волинського ІППО / Н. М. Ткачук // Освітній простір. Глобальні регіональні та інформаційні аспекти : науково-методичний журнал.– Чернівці: Черемош, 2013. – № 3(13). – С. 62 – 66.

23. Камінська В. В. Нові підходи до використання музейної педагогіки у діяльності загальноосвітнього навчального закладу /В. В. Камінська // Освітній простір. Глобальні регіональні та інформаційні аспекти: науково-методичний журнал. – Чернівці: Черемош, 2013. – № 1(11). – С. 40 – 44.

24. Поліщук Н. А. Експериментальна діяльність як важлива складова роботи вчителя сучасної школи / Н.А. Поліщук // Впровадження інновацій в експериментальних навчальних закладах регіонального рівня : матеріали круглого столу, 28 лютого 2013 р. / упоряд. Н. М. Ткачук, В. В. Камінська. – Луцьк : ВІППО, 2013. – С. 68–74.

25. Ткачук Н. М., Янчук Т. С. Освітньо-інформаційне середовище навчального закладу з погляду формування соціально активної особистості: теоретичний аспект / Н. М. Ткачук Н.М., Т. С. Янчук // Педагогічний пошук. – 2014. – № 3. – С. 9–12.

26. Поліщук Н.А. Підготовка вчителя до формування здоров’язбережувальної компетентності учня/ Н.А. Поліщук //Інноваційні стратегії неперервної освіти педагогів в системі післядипломної освіти : матеріали Всеукр. Науково-практичної конф., 14 – 15 травня 2014 року. – Ч. 2. /уклад. Н.А. Поліщук, В.В. Камінська

27. Ткачук Н. М. Професійний розвиток педагогів в умовах міжнародної проектної діяльності / Н. М. Ткачук // Інноваційні стратегії неперервної освіти педагогів в системі післядипломної освіти : матеріали Всеукр. науково-практичної конф, 14–15 травня 2014 р. – Ч. 1. / уклад. Н. А.  Поліщук, В. В. Камінська. – Луцьк : ВІППО, 2014. – 142 с. – С. 33–39.

28. Ткачук Н. М. Розвиток професійної компетентності педагогів в інноваційному середовищі експериментального навчального закладу / Н. М. Ткачук // Психолого-педагогічні особливості професійного розвитку педагогів у системі неперервної освіти : матеріали обласної науково-практичної конференції, м. Луцьк, 29 листопада 2015 р., / уклад. А.М. Луцюк. – Луцьк : ВІППО – С. 5257 – 106 с.

29. Поліщук Н.А. Особливості формування превентивного середовища навчального закладу / Н. А. Поліщук // Педагогічний пошук. – 2015. – № 2 (86). – С. 43–46.30. Камінська В. В. Музейна педагогіка як елемент інноваційного освітнього середовища навчального закладу / В. В. Камінська // Педагогічний пошук. – 2015. – № 2 (86). – С. 34–36.

Завідувач лабораторії Н. Ткачук


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка